Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Загальні вимоги до розкриття інформації в Звіті про фінансові результати згідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №3 (П (с) БО №3)

Загальні вимоги до розкриття інформації в Звіті про фінансові результати згідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №3 (П (с) БО №3)
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Загальні вимоги до розкриття інформації в Звіті про фінансові результати згідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №3 (П (с) БО №3)

Метою складання звіту про фінансові результати є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансові результати діяльності підприємства за звітний період.
Доход визначається в даному звіті в момент збільшення активу або зменшення зобов'язання, які призводять до зростання власного капіталу підприємства (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.
Витрати в звіті про фінансові результати в момент зменшення активу або збільшення зобов'язання, які призводять до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена.
Якщо актив забезпечую економічні вигоди протягом кількості звітних періодів, витрати визначаються в звіті про фінансові результати на основі систематичного та раціонального їх розподілу протягом тих звітних періодів, коли надходять відповідні економічні вигоди.
Витрати визначаються в звіті про фінансові результати в умовах, коли економічні вигоди не відповідають або перестають відповідати визнанню їх як активу балансу.
Доходи та витрати наводять в звіті про фінансові результати з метою визначення чистого прибутку або збитку звітного періоду.
Прибуток (збиток) підприємства за звітний період визначається шляхом послідовного зіставлення доходів і витрат, визнаних в звіті про прибуток та збитки.
По статті "Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, послуг)" відображається загальний доход (виручка) від реалізації продукції, товарів або послуг, тобто виручка без вирахування наданих знижок, повернення проданих товарів та податків з продажу (податку на додану вартість, акцизного збору тощо).
У статті "Собівартість реалізованої продукції (товарів, послуг)" показується виробнича собівартість реалізованої продукції (послуг)або собівартість реалізованих товарів.
Валовий прибуток (збиток) розраховується як різниця між доходом від реалізації продукції (товарів, послуг) та собівартістю реалізованої продукції (товарів, послуг).
У статті "Операційні витрати" показуються всі витрати, пов'язані з основною діяльністю підприємства, які не включаються до собівартості реалізованої продукції (товарів, послуг): витрати обігу в торгових підприємствах; витрати на збут, дослідження, загальногосподарські витрати в підприємствах, що виробляють продукцію (послуги).
Прибуток від основної діяльності розраховується як різниця між валовим прибутком і сумою операційних витрат. Збиток від основної діяльності визначається як сума валового збитку та операційних витрат.
У статті "Прибуток від участі в капіталі" відображається прибуток, отриманий від інвестицій в асоційовані або спільні підприємства, які обліковуються методом участі в капіталі.
У статті "Інші доходи (прибутки)" показуються доходи (прибутки) від операцій, які виникають в процесі звичайної діяльності, але не пов'язані безпосередньо з виробництвом і реалізацією основної продукції (товарів) та послуг (отримані проценти, доход від оренди, прибуток від реалізації основних засобів, прибуток від курсових різниць тощо).
У статті "Фінансові витрати" показується витрати на проценти та інші витрати підприємства, пов'язані з залученням запозиченого капіталу.
У статті "Збиток від участі в капіталі" відображається збиток, отриманий внаслідок інвестицій в асоційовані або спільні підприємства, які обліковуються методом участі в капіталі.
У статті "Інші витрати (збитки)" відображаються витрати (збитки) від операцій, які виникають в процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані безпосередньо з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, послуг).
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від основної діяльності, інших доходів (прибутків) та інших витрат (збитків).
В статті "Податки на прибуток" показується сума податків, визначена згідно Національному стандарту бухгалтерського обліку №17 "Податок на прибуток".
Прибуток від звичайної діяльності визначається різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податків з прибутку. Збиток від звичайної діяльності дорівнює збитку від звичайної діяльності до оподаткування та сумі податків з прибутку.
У статті "Незавершений прибуток" показується прибуток, отриманий в наслідок надзвичайних подій.
У статті "Надзвичайний збиток" наводиться збиток в результаті надзвичайних подій.
У статті "Податки з надзвичайного прибутку" відображається сума податків, що підлягає сплаті з прибутку від надзвичайних подій.
Характер і результат прибуток або збиток кожної надзвичайної події окремо розкривається в примітках до фінансових звітів.
чистий прибуток (збиток) розраховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від надзвичайної діяльності та надзвичайного прибутку, надзвичайного збиту та податків з надзвичайного прибутку.
Показники базисного та розбавленого прибутку на акцію вказують акціонерні товариства, прості акції або потенційні прості акції яких відкрито продаються та купуються на фондових біржах, включаючи товариства, які знаходяться в процесі випуску таких акцій.


Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments