Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Завдання та план на дипломну роботу

Завдання та план на дипломну роботу
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Зав. кафедри обліку і аудиту
________ к.т.н., доц. Крініцин В. В.
«___» _________________ 201_ р.ЗАВДАННЯ ТА КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ


Студентом спеціальності 7.050106 «Облік і аудит»
Економічного факультету ПВНЗ «Херсонський економічно-правовий інститут»
Прізвище, ім’я, по-батькові___________________________________________
__________________________________________________________________
1. Тема роботи_____________________________________________________
__________________________________________________________________
Затверджено наказом ректора №____ від «___» _______________ 201__ р.
2. Календарний план виконання дипломної роботи
№ з/п    Зміст роботи    Термін виконання    Фактичне виконання
1    Підбір і вивчення літературних джерел, вибір теми, її обґрунтування       
2    Складання і затвердження розгорнутого плану роботи       
3    Збір, вивчення і обробка інформації, необхідної для виконання роботи       
4    Підготовка розділів І-ІІІ роботи       
5    Розробка і обґрунтування виконання економіко-математичного завдання роботи на ПЕОМ       
6    Формулювання висновків, розробка та обґрунтування пропозицій       
7    Оформлення роботи       
8    Підготовка матеріалу до захисту роботи       
9    Подання роботи науковому керівнику       
10    Подання роботи для обговорення і рецензування на підприємстві, на матеріалах якого вона виконувалась       
11    Доопрацювання роботи з урахування зауважень і пропозицій       
12    Подання роботи на кафедру       
13    Попередній захист на науковому семінарі кафедри       
14    Захист дипломної роботи       

Дата затвердження завдання «___» _____________ 201__ р.

Студент ___________________
(підпис)

Науковий керівник: __________________________________________
(посада, вчене звання, прізвище, ім’я, по-батькові)

Консультант з інформаційних
систем: _____________________________________________________
(посада, вчене звання, прізвище, ім’я, по-батькові)


 

You have no rights to post comments