Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Курсові різниці: поняття, порядок визначення та відображення в обліку

Курсові різниці: поняття, порядок визначення та відображення в обліку
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Курсові різниці: поняття, порядок визначення та відображення в обліку

В Законі України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" одним із основних принципів бухгалтерського обліку і фінансової звітності є принцип єдиного грошового вимірника. Суть його полягає в тому, що вимірювання і узагальнення всіх господарських операцій підприємства у фінансовій звітності здійснюється в єдиній грошовій одиниці - гривні.
Операції в іноземній валюті відображаються як в національній грошовій одиниці України, так і у валюті розрахунків і платежів за кожною іноземною валютою окремо. Для переведення іноземної валюти в національну використовується валютний курс,
Валютний курс - це курс грошової одиниці України до грошової одиниці іншої країни.
Операції в іноземній валюті слід відображати у *алюті звітності, тобто перераховуючи суму в іноземній валюті у гривні із застосуванням валютного курсу на дату здійснення операції.
Якщо на дату балансу або на дату здійснення розрахунків валютний курс змінився, виникають курсові різниці.
Курсова різниця - різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах.
При веденні обліку курсових різниць необхідно визначити:
•    природу їх виникнення;
"    об'єкти обліку;
•    звітний період, в якому були здійснені операції, пов'язані з рухом валютних
коштів;
"    розмір балансової вартості іноземної валюти (для податкового обліку).
•    Для визначення природи виникнення курсових різніть слід згадати зміст деяких
термінів.
Основна діяльність - операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією
продукції (товарів, робіт, послуг), що е головною метою створення
підприємства і забезпечують основну частку його доходу.
Операційна діяльність - основна діяльність підприємства, а також інші
види діяльності, які не є інвестиційною або фінансовою діяльністю.
Інвестиційна діяльність - придбання і реалізація тих необоротних
активів, а також фінансових інвестицій, які не є складовою частиною
еквівалентів грошових коштів.
Фінансова діяльність - здійснення операцій, які призводять до зміни
розміру та складу власного і позикового капіталу підприємства.
В   залежності   від  виду  діяльності,  в  ході  якої  виникають   курсові  різниці,   вони поділяються на операційні та не операційні. В залежності від типу змін, що відбулись на валютному ринку, вони відображаються у складі доходів та витрат звітного періоду
Виключенням є відображення курсових різниць по фінансових інвестиціях в підприємства за межами України. Вони відображаються у складі додаткового капіталу на рахунку 425 "Інший додатковий капітал".
Об'єктами визначення курсових різниць є монетарні статті.
Монетарні статті - це статті Балансу про грошові кошти, а також про такі активи і зобов'язання, що будуть отримані або оплачені у фіксованій (визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів. Нвионетарні статті - це статті, відмінні від монетарних.
Отже, монетарні активи - це власне гроші та їх еквіваленти, дебіторська заборгованість за відвантажені товари (роботи, послуги) за договорами, що передбачають грошову компенсацію, а також нетоварна заборгованість, яка передбачає повернення суми боргу грошовими коштами. Монетарні пасиви - аналогічна заборгованість, що буде погашатися грошовими коштами.
У випадку якщо активи або пасиви не відповідають критеріям монетарних, вони визнаються немонетарними статтями. До немонетарних статей відносяться запаси, основні засоби, нематеріальні активи, бартерні зобов'язання тощо.
Як немонетарні статті можна виділити заборгованості щодо отриманих (перерахованих) авансів, які будуть погашатися одержанням (поставкою) товарів.
Таким чином, на дату складання звітності статті балансу відображаються наступним чином:
1) монетарні статті в іноземній валюті відображаються з використанням валютного курсу на дату балансу, тобто здійснюється їх перерахунок і нарахування курсової різниці;
2) немонетарні статті, відображені в балансі за первісною (історичною) собівартістю,
відображаються на балансі за курсом на дату здійснення операції, тобто перерахунок їх не
здійснюється і нарахування курсової різниці не відбувається.
3) немонетарні статті, відображені в балансі за справедливою вартістю в іноземній
валюті, відображаються на балансі за валютним курсом на дату визначення даної справедливої
вартості, тобто їх перерахунок також не здійснюється і курсова різниця не визначається.
Немонетарні статті, відображені по справедливій вартості в іноземній валюті, перераховуються
в національну валюту по валютному курсу на дату визначення цієї справедливої вартості (по
цих статтях розрахунок курсової різниці передбачається до моменту визначення справедливої
вартості статті).
Синтетичний, а особливо аналітичний облік операцій в іноземній валюті повинен забезпечити надання інформації про здійснені операції в іноземній валюті як у валюті звітності, так і в іноземній валюті. У регістрах бухгалтерського обліку операції в іноземній валюті слід наводити у валюті звітності (яка визначається у наведеному вище порядку) і в іноземній валюті. Для зручності рекомендується вести окремо регістр для обліку всіх господарських операцій, вартісні показники в якому відображаються у валюті звітності, і окремо регістр тільки по операціях в іноземній валюті, вартісні показники в якому відображаються в іноземній валюті.
Згідно з П(С)БО 21 "Вплив змін валютних курсів" визначення курсовиз різниць по монетарних статтях в іноземній валюті проводиться:
1) на дату здійснення розрахунків.
2) на дату балансу.
Відповідно до цього можна виділити чотири періоди, за які здійснюється перерахунок заборгованості в іноземній валюті для визначення курсових різниць. Це періоди між:
- датою відображення операції в бухгалтерському обліку і датою фактичного
здійснення розрахунку;
- датою  відображення  операції  в  бухгалтерському  обліку  і  датою  складання бухгалтерської звітності за звітний період;
- датою складання бухгалтерської звітності за попередній звітний період і датою
фактичного здійснення розрахунку;
- датою складання бухгалтерської звітності за попередній звітний період і датою
складання бухгалтерського звіту за звітний період.


 

You have no rights to post comments