Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Особливості укладання та виконання договорів в зовнішньоекономічній діяльності

Особливості укладання та виконання договорів в зовнішньоекономічній діяльності
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Особливості укладання та виконання договорів в зовнішньоекономічній діяльності

Фінансові та платіжні умови є важливими складовими договору, їх правильний вибір має особливе значення в підвищенні ефективності торговельних операцій, сприяє своєчасному одержанню платежу,
використанню додаткових гарантій виконання контрагентами своїх зобов'язань, страхуванню сторін від фінансових ризиків.
Перша важлива складова цих умов - це правила "Інкотермс". Вибір фінансових і платіжних умов договорів залежить від багатьох чинників, зокрема, від характеру відносин між контрагентами: ступеня довіри, терміну співробітництва, додержання дисципліни поставок та розрахунків.
Метою даних правил є запобігання можливим суперечкам та судовій тяганині між покупцем і продавцем. Кожна з умов визначає зобов'язання продавця та покупця, розподіл витрат та ризиків, а також відповідальність сторін за виконання контракту, і передбачає встановлення:
моменту виконання продавцем своїх зобов'язань по поставці товару;
відповідального за товар для експорту та імпорту, митне оформлення і розподіл
витрат при цьому;
"    відповідального за організацію оплати та перевезення товару, а також того, хто несе ризики загибелі та ушкодження товару;
пакету документів, необхідних для здійснення поставки, а також того, хто їх
передає і за чий рахунок;
упаковку, необхідну для товару, і того, хто її забезпечує;
інші зобов'язання по реалізації контракту, передбачені сторонами (наприклад,
перевірку якості товару).
Правила "Інкотермс" відіграють значну роль при визначенні митної вартості товару в Україні, становить канву таблиць ЇЇ визначення. Митна вартість товарів та предметів е основою для визначення розміру всіх платежів, що належить сплатити при перетині товарами митного кордону України.
Враховуючи той момент, що основою нарахування митної вартості в Україні є вартість товару на момент перетину ним кордону (незалежно від того, експорт це чи імпорт), вона буде в деякій мірі відрізнятись від ціни, що формується внаслідок застосування правил "Інкотермс". Тому Державна митна комісія України розробив таблиці визначення митної вартості з врахуванням найновішої інтерпретації "Інкотермс", що значно полегшують визначення останньої.
Вартість зовнішньоекономічних договорів (контрактів), у тому числі і бартерних, визначається у вільно конвертованій валюті І групи Класифікатора іноземних валют.
У разі, якщо валюта ціни і платежу за умовами договору різні, доцільно використовувати валютно-цінові застереження. У такому разі в договорі (контракті) зазначається курс, за яким буде здійснено перерахунок валюти ціни у валюту платежу, і Також слід пам'ятати про обмеження строків розрахунків при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності та про те, що суми, зменшені на комісійну винагороду банку-кореспондента.
Валюта розрахунку визначається, виходячи із співвідношенні валютного курсу на день підписання договору (контракту).
У випадку з зовнішньоекономічним контрактом потрібно особливу увагу звертати на його реєстрацію, помилки в якій можуть призвести до недійсності договору.
Конкретний перелік товарів українського походження, договори на експорт яких підлягають реєстрації, встановлюється Міністерством економіки. Реєстрація контрактів здійснюється Міністерством економіки і уповноваженими ним органами. Митне оформлення товарів, експорт (імпорт) яких підлягає реєстрації, проводиться тільки при наявності картки реєстрації обліку зовнішньоекономічного договору: Вона видається в двох примірниках: перший - для митних органів, а другий залишається у суб'єкта зовнішньоекономічній діяльності.
Разом з зареєстрованими картками суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності повертаються оригінали зовнішньоекономічного договору (контракту) або договору доручення.
В бухгалтерському обліку відображення договірних зобов'язань ведеться як на балансових рахунках, так і поза балансом. Коли договір попадає безпосередньо в баланс через його об'єкт, на облік-процесів постачання (реалізації) впливають істотні і звичайні умови.
Часто підприємства укладають договір купівлі-продажу, яким передбачається, що перехід права власності на товар виникає після його оплати. Бухгалтерія такого підприємства повинна враховувати наявність в договорі умов про перехід права власності і відображати відповідним чином. Це означає, що списувати продукцію з балансу навіть після її відвантаження не можна. Крім того, не виникає в момент відвантаження і податкових зобов'язань з ПДВ та податку на прибуток.
Відобразити таке відвантаження можна на субрахунках, які підприємство має право самостійно вводити .до синтетичних рахунків. Наприклад, можна ввести окремі субрахунки по рахунках 26 "Готова продукція" - 262 "Відвантажена продукція", а по рахунку 28 "Товари" -286 "Відвантажені товари". За умови використання запропонованих субрахунків, продавець буде відображати відвантаження: Д-т 262 і К-т 261. Покупець повинен показати таку продукцію на субрахунку 023 "Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні".
Якщо в термін, передбачений договором, переданий товар не буде оплачений або не відбудуться інші обставини, при яких право власності переходить до покупця, продавець має право вимагати від покупця повернути йому товар, якщо інше не передбачено договором. В цих випадках покупець формально ще не е власником отриманого товару і тому не має права відображати його на балансових рахунках - він повинен відображати товар по дебету рахунку 02 "Активи на відповідальному зберіганні". В подальшому можливі два варіанти:
оплата товару (або настання інших прямо обумовлених в договорі обставин) і
перехід його у власність покупця;
повернення товару постачальнику.
В першому випадку здійснюються наступні бухгалтерські записи:
зняття   товару   з   позабалансового   обліку   -   К-т   рахунку   02   "Активи   на
відповідальному зберіганні";
оприбуткування товарів - Д-т рахунків обліку активів (281 "Товари на складі") -
К-т 63 рахунку "Розрахунки з постачальниками і підрядниками".
У випадку повернення товару це відображається лише одним бухгалтерським записом (на підставі відповідних актів передачі і накладних) -К-т рахунку 02 "Активи на відповідальному зберіганні".
В договорі можна також обумовити, що до переходу права власності на товар до покупця останній є орендарем переданого йому товару (договір найму-продажу). При цьому, якщо інше не передбачено договором, покупець стає власником товару з моменту оплати товару.
Договірні зобов'язання обліковуються на позабалансовому рахунку 03 "Контрактні зобов'язання".
Цей рахунок призначений для узагальнення інформації про наявність та рух зобов'язань по укладених контрактах, а також контролю за їх виконанням.
На рахунку 03 "Контрактні зобов'язання" здійснюється облік по деривативах (форвардних і ф'ючерсних контрактах, опщ'онах) та інших контрактах, розкриття інформації щодо яких передбачено відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
Дериватив - стандартний документ, що засвідчує право або зобов'язання придбати або продати цінні папери, матеріальні або нематеріальні активи, а також кошти на визначених ним умовах у майбутньому.
Відповідно до виду цінностей деривативи розподіляються на фондові, валютні, товарні. Основними ознаками форвардного валютного контракту є те, що це:
-    обов'язковий    до    виконання    контракт.    Після    його    укладання    суб'єкт
господарювання не може відмовитися від контракту та зобов'язаний купити чи
продати валютні кошти;
-             це контракт на конкретну суму в іноземній валюті. Суб'єкт господарювання не може вибрати для купівлі або продажу суму, більшу або меншу тієї, що вказана в контракті;
-              контракт повинен бути виконаним на конкретну дату в майбутньому. Суб'єкт господарювання не може змінити дату виконання форвардного контракту.
Іншим видом строкових договорів є ф'ючерси. У 99 % випадків ф'ючерсний контракт використовується не для страхування ризиків, а з метою одержаний спекулятивного доходу, тому що він не виконується. У випадку використання ф'ючерсів для зменшення ризиків він стає схожим на форвардний контракт, якщо зміна цін задовольняє його власника, а у протилежному випадку схожий на опціон.
Особливістю опціонних контрактів є те, що вони можуть взагалі не виконуватись, якщо, наприклад, валютний курс змінився в сторону невигідну для держателя такого контракту.
Облік зобов'язань здійснюється в оцінці, передбаченій контрактами.
Списуються контрактні зобов'язання з рахунку у разі виконання, ліквідації, відмови від виконання, передачі або продажу зобов'язання за контрактом іншим особам.
Аналітичний облік контрактних зобов'язань ведеться за видами зобов'язань.
Для підвищення ефективності використання облікової інформації підприємство може вести до позабалансового рахунку 03 "Контрактні зобов'язання" субрахунку 031 "Договірні зобов'язання" і 032 "Договірні права".
Контроль за виконанням оплати окремих договорів здійснюється за допомогою комп'ютерних програм, в яких формується запит про своєчасне виконання договору за критеріями часу і платежу. Аналітичний облік буде вестись в двох паралельних розрізах-контрагентів та договорів.
Інші договірні зобов'язання і права обліковуються на рахунках 04 "Непередбачені активи й зобов'язання" і 05 "Гарантії та забезпечення надані". Зокрема, на рахунку 05 відображається: 1) вартість активів підприємства, які оформлено договорами застави (та за сумами, визначеними в них), при цьому з балансу вартість цих активів не списується; 2) вартість прийнятих на себе зобов'язань за договорами поруки.
Облік забезпечення здійснюється за вартістю, вказаною в документах про гарантії та забезпечення. Аналітичний облік гарантій та забезпечень ведеться за кожною наданою гарантією та забезпеченням.


 

You have no rights to post comments