Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Значення, зміст та структура зовнішньоекономічного контракту

Значення, зміст та структура зовнішньоекономічного контракту
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Значення, зміст та структура зовнішньоекономічного контракту

Основними видами зовнішньоекономічної діяльності є: експорт, імпорт, бартер (товарообмінна операція), операції з давальницькою сировиною. За специфікою використання такі операції можна поділити на: постачання (купівлю-продаж), комісію, консигнацію, комплексне будівництво, виробничу кооперацію.
Договір - це комплексне (інтегроване) поняття, що включає в себе і угоду про виникнення договірного зобов'язання, і форму, яку воно приймає, і, нарешті, саме договірне зобов'язання, аж до моменту його зникнення.
В міжнародній торговій практиці існують різноманітні договори, їх зміст залежить від операції, яку збираються здійснити контрагенти, але, не дивлячись на всю різноманітність таких угод, в основі кожної з них лежать положення класичного договору купівлі-продажу, а тому саме він потребує детального розгляду. договірні відносини, що пов'язані з договором купівлі-продажу в сфері міжнародної торгівлі, врегульовані відповідною конвенцією 00Н.
Договір купівлі-продажу товарів в матеріально-речовій формі в міжнародній комерційній практиці називається контрактом. Він представляє собою комерційний документ, який оформлює зовнішньоторговельну угоду і в якому міститься письмова домовленість сторін про поставку товару:
зобов'язання продавця передати певне майно у власність покупця та зобов'язання покупця прийняти це майно та сплатити за нього певну грошову суму, або зобов'язання сторін виконати умови товарообмінної угоди.
Згідно українського законодавства права та зобов'язання сторін по зовнішньоторговельному контракту визначаються правом країни, обраної сторонами під час укладання контракту або в результаті подальшого узгодження?
В контракті купівлі-продажу обов'язковою умовою є перехід права власності на товар від продавця до покупця. В цьому полягає основна відмінність договору купівлі-продажу від всіх інших видів договорів -орендного, ліцензійного, страхування та інших, де немає умови про перехід права власності на товар, а предметом договору є або право користування товаром, або надання послуг.
Відповідно до законодавства країн СНД за договором купівлі-продажу виникнення та припинення права власності на товар у покупця відбувається з моменту передачі йому товару, якщо інше не передбачене законом або договором.
Передачею товару визнається надання товару тому, хто його купує, а також здача товару транспортній організації або пошті для відправки покупцю, якщо за контрактом або укладеним договором перевезення, оплата за доставку товару не входить в обов'язки покупця.
Сторони можуть оговорювати в контракті, що товар е власністю продавця до повної сплати покупцем вартості товару, щоб у випадку порушення покупцем зобов'язань по сплаті продавець вільно міг реалізувати своє право власності на товар.
Оферта - пропозиція про укладання договору, що містить його істотні умови.
Під акцептом розуміють згоду адресата, дану у встановлений строк, укласти договір на умовах, запропонованих оферентом.
Згідно з Положенням про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів) для останніх виділені 13 істотних умов.
1. Назва договору, дата та місце його складання.
1. Преамбула, в якій зазначається повна назва сторін, що є учасниками зовнішньоекономічної операції; країна, в якій зареєстровані сторони зовнішньоекономічного договору; скорочена назва сторін (контрагентів), що використовується в тексті договору; посилання на документи, на підставі яких діють сторони.
3. Предмет   договору.   Предмет   контракту,   як   правило,   містить   завжди   повне
визначення   товару   у   відповідності   з   Товарною   номенклатурою   зовнішньоекономічної
діяльності, тобто так, як він іменується в міжнародній торгівлі. Єдина товарна номенклатура
зовнішньоекономічної діяльності СНД застосовується в державах - учасниках Співдружності
Незалежних Держав для    здійснення    засобів    тарифного    та нетарифного регулювання
зовнішньоекономічної діяльності та удосконалення ведення статистичного обліку та обміну
статистичною інформацією. Якщо міжнародна назва товару невідома, то можна привести
технічну специфікацію товару. При необхідності технічні умови або специфікації можна
винести в додаток до контракту, зробивши посилання, яке посилання є невід'ємною частиною
контракту. Додаток повинен бути підписаний також як і контракт і тими ж особами.
4. Кількість    та   якість    товару.    В    даному   розділі    зазначаються    кількісні
характеристики товару (скільки  товарних одиниць повинно бути поставлено та в яких
одиницях вимірюється товар), а також якісні характеристики.
5.    Базисні умови поставок (приймання-передачі виконаних робіт або наданих послуг).
В даному розділі визначається:
•    вид транспорту, за допомогою якого буде здійснюватись поставка товару; •    базисні умови поставки (правила "Інкотермс");
•    строк поставки товару (можливе розбиття строку на частини для поставки
товару декількома партіями).
Якщо предметом договору є роботи або послуги, то вказуються умови та строки приймання-здачі виконаних робіт або наданих послуг.
6.    Ціна та загальна вартість договору. Визначається ціна одиниці товару та загальна
вартість товарів.
Якщо за договором поставляються товари різної якості та асортименту, ціна вказується окремо за одиницю товару кожного сорту, марки, а загальна вартість договору визначається окремим пунктом.
В договорі бартеру загальна вартість товарів, що експортуються або імпортуються, виражена в іноземній валюті, зазначається також в доларах США.
7. Умови платежів. Визначаються: спосіб, порядок, строки фінансових розрахунків,
гарантії виконання сторонами взаємних платіжних зобов'язань.
8. Умови приймання-передачі товару (робіт, послуг). Визначається місце фактичної
передачі  товару,  строки  передачі   товару,  перелік супровідних  документів.   Приймання-передачі товарів проводиться: а) за кількістю, б) за якістю.
9. Пакування та маркірування.
10.    Форс-мажорні обставини.
Відповідно до Конвенції 00Н "Про договори міжнародної купівлі-продажу товарів" (м. Відень, 1980 р.) сторона не несе відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов'язань, якщо доведе, що воно було викликане поза її контролем і від неї неможливо очікувати усунення цієї перешкоди або її наслідків. Звільнення від відповідальності по цих обставинах поширюється лише на той період, протягом якого існувала ця перешкода.
Підтвердженням дії форс-мажорних обставин в Україні є довідка Торгово-промислової палати країни, на території якої з'явилися ці обставини.
11. Санкції та рекламації. Встановлюються види та порядок застосування штрафних
санкцій,   відшкодування   шкоди,   пред'явлення  рекламацій   (у  вигляді   акту)  у  зв'язку  з
невиконанням або неналежним виконанням однією з сторін взятих на себе зобов'язань. В
цьому розділі повинні встановлюватись: а) розміри штрафних санкцій; б) строки сплати
штрафів; в) строки рекламацій; г) способи врегулювання претензій.
12. Арбітраж: Сторони визначають місце арбітражного суду, його повну назву, країну
та майнове право, яке буде застосовуватись у випадку розгляду суперечок, а також випадки, в
яких сторони можуть звертатись до суду.
1.3. Юридичні адреси, поштові та платіжні реквізити (номер рахунку, назва банку). При необхідності включається додатковий розділ. В ньому рекомендується зазначати кількість примірників договору (контракту) та мову укладання.


 

You have no rights to post comments