Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Основні завдання, функції та обов'язки служби внутрішнього аудиту банку

Основні завдання, функції та обов'язки служби внутрішнього аудиту банку
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Основні завдання, функції та обов'язки служби внутрішнього аудиту банку

Основні завдання і функції служби внутрішнього аудиту визначаються метою її створення.

Головними функціями служби внутрішнього аудиту банку є:
•    зменшення ризиків у проведенні операцій, пов'язаних з раціональним та ефективним використанням ресурсів банку;
•    надання рекомендацій структурним підрозділам банку у процесі планування, на стадії розроблення і впровадження нових продуктів, процесів, систем;
•    проведення аудиту діяльності структурних підрозділів банку з метою забезпечення аналізу й оцінки внутрішнього контролю, політики, процедур банку, що стосуються адекватності, відповідності, ефективності та точності бухгалтерських даних і збереження активів банку;
•    перевірка результатів поточної фінансової діяльності банку, нагляд за поточною діяльністю банку, дотриманням посадовими особами, працівниками банку, а також самим банком вимог чинного законодавства України та рішень органів управління банку;
•    постійний перегляд системи операційних процедур (включаючи аудиторські процедури) та методів їх обліку;
•    перевірка систем управління та передавання фінансової інформації, у тому числі електронних інформаційних систем та електронних банківських послуг;
•    координація своєї діяльності з діями незалежних аудиторських фірм при проведенні зовнішнього аудиту банку з метою забезпечення оптимальних умов праці, за яких аудиторські фірми можуть з довірою покластися на висновки служби внутрішнього аудиту для уникнення дублювання зусиль;
•    складання та надання висновків і звітів при проведенні перевірки.

На службу внутрішнього аудиту банку покладаються такі завдання:
•    сприяння адекватності системи внутрішнього контролю банку та операційних процедур;
•    здійснення неупередженого та об'єктивного оцінювання фінансової, операційної, інших систем і процедур контролю в банку, оцінювання та аналіз виконання посадовими особами і персоналом банку статуту, внутрішніх положень банку щодо проведення операцій в межах наданої НБУ банківської ліцензії або дозволу на окремі банківські операції;
•    сприяння організації ведення бухгалтерського обліку;
•    впровадження ефективної, достовірної та повної інформаційної системи управління для вчасного виявлення та усунення недоліків і порушень у здійсненні банківських операцій;
•    вчасне виявлення порушень та недоліків у діяльності структурних підрозділів, опрацювання оптимальних рішень щодо їх ліквідації та усунення причин виникнення цих недоліків у процесі діяльності банку;
•    розслідування в межах своїх повноважень вчинених порушень і запобігання майбутнім порушенням у системі внутрішнього контролю, а також попередження випадків будь-яких ризиків;
•    виявлення сфер потенційних збитків для банку, сприятливих умов для шахрайства, зловживань і незаконного привласнення коштів банку;
•    перевірка наданих рекомендацій виконання вимог з ефективного управління ризиками банківської діяльності;
•    налагодження і підтримання взаємодії із зовнішніми аудиторами, державними органами контролю та Службою банківського нагляду НБУ;
•    надання спостережній раді банку та керівникам структурних підрозділів, що перевіряються, висновків про результати проведеної аудиторської перевірки і пропозицій щодо поліпшення діючої в банку системи внутрішнього контролю.

Служба внутрішнього аудиту повинна:
•    проводити аудиторські перевірки з метою визначення оцінки адекватності та ефективності внутрішнього контролю банку, її відповідності ступеню потенційного ризику, притаманного різним сферам діяльності банку, а також оцінювати його;
•    забезпечувати організацію постійного контролю за дотриманням співробітниками банку встановленої схеми документообігу, процедур проведення операцій, функцій та повноважень згідно з покладеними на них обов'язками;
•    розглядати факти порушень співробітниками банку чинного законодавства, нормативних актів Національного банку України та стандартів професійної діяльності, внутрішніх документів, які регулюють та визначають політику банку;
•    рекомендувати керівництву банку приймати рішення щодо забезпечення недопущення дій, результатом яких може стати порушення чинного законодавства, нормативних актів Національного банку України;
•    розробляти рекомендації та вказівки щодо усунення виявлених порушень, покращання системи внутрішнього контролю та здійснювати контроль за їх використанням та виконанням;
•    забезпечувати схоронність та повернення одержаних від підрозділів банку документів на всіх носіях;
•    забезпечувати повноту документування кожного факту перевірки, оформлювати письмово висновки, де мають бути відображені усі питання, вивчені під час перевірки, та рекомендації, надані керівництву банку;
•    контролювати організацію роботи в банку з вивчення усіма співробітниками вимог чинного законодавства України, нормативних актів Національного банку України, інших підзаконних та відомчих актів, внутрішніх документів банку на підставі переліку службових обов'язків;
•    брати участь у засіданнях ради або правління банку під час обговорення питань, які прямо або опосередковано стосуються стану бухгалтерського обліку, внутрішнього контролю й аудиту, зовнішнього аудиту, змін у структурі або розвитку банку.


 

You have no rights to post comments