Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Структура і характеристика 6-го і 7-го класів Плану рахунків бухгалтерського обліку

Структура і характеристика 6-го і 7-го класів Плану рахунків бухгалтерського обліку
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Структура і характеристика 6-го і 7-го класів Плану рахунків бухгалтерського обліку

Усі доходи і витрати банку включаються до 6-го і 7-го класів незалежно від порядку оподаткування.
Усі операційні доходи і витрати, безпосередньо пов'язані з банківською діяльністю, визначено Законом України "Про банки і банківську діяльність".
Небанківські доходи і витрати можуть включати інші доходи і витрати, які не належать до основної діяльності банку, але забезпечують здійснення банківської діяльності.
Доходи, перераховані клієнтам, і витрати, які відшкодовуються клієнтами, обліковуються на рахунках 3-го класу відповідно як кредиторська і дебіторська заборгованість.
Процентні доходи (витрати) — доходи (витрати), які обчислюються пропорційно часу і сумі та є компенсацією банку за взятий на себе кредитний ризик.
До них належать:
1.    Доходи (витрати) за кредитами і депозитними та іншими процентними
фінансовими інструментами, в тому числі за цінними паперами з фіксованим прибутком, що так чи інакше підраховані.
2.    Доходи (витрати) у вигляді амортизації дисконту (премії) за цінними паперами.
3.    Комісійні, подібні за природою до процентів. Наприклад, доходи (витрати) від розміщення коштів у вигляді позики або за зобов'язання її надати, що визначаються пропорційно часу і сумі вимоги (зобов'язання).

Комісійні доходи (витрати) — це доходи (витрати) за усіма послугами, наданими (отриманими) контрагентами, окрім комісійних, що подібні за природою до процентів.
До категорії комісійних належать:
1.    Комісійні за гарантії розміщення позик від імені інших кредиторів та за операціями з цінними паперами.
2.    Комісійні доходи (витрати) від операцій за розрахунково-касове обслуговування, обслуговування кредитних (депозитних) рахунків, за зберігання цінностей та здійснення операцій з цінними паперами.
3.    Комісійні за проведення операцій з іноземною валютою та за продаж або купівлю монет і банківських металів для третіх сторін.
4.    Інші комісійні доходи (витрати) за операціями, що визначаються Законом України "Про банки і банківську діяльність".

Торговельні прибутки (збитки) — це чисті прибутки (збитки) від операцій купівлі-продажу різних фінансових інструментів.
До них належать:
1.    Чисті прибутки (збитки) від діяльності на валютному ринку і ринку банківських металів.
2.    Чисті прибутки (збитки) від операцій з цінними паперами на продаж.
3.    Чисті прибутки (збитки) від торгівлі іншими фінансовими інструментами.

Інші банківські операційні доходи (витрати). Доходи (витрати) від банківської діяльності, що не включені у вище перераховані групи, визначені як "Інші доходи (витрати)".
До них належать:
1.    Доходи від цінних паперів з непередбаченим доходом.
2.    Дивіденди від акцій, що зберігаються як об'єкти торгівлі та капіталовкладень.

Небанківські операційні доходи (витрати) поділяються на такі групи:
•    адміністративні витрати;
•    інші небанківські операційні доходи (витрати).

Адміністративні витрати — це витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності банківської установи.
До них належать:
1.    Витрати на утримання персоналу (заробітна плата, премії).
2.    Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток.
3.    Витрати на утримання та експлуатацію основних засобів та нематеріальних активів.
4.    Інші експлуатаційні витрати (роботи і послуги, що використовуються банком у процесі комерційної діяльності, 8\¥ІЇТ, винагорода посередникам, охорона тощо).

Інші небанківські операційні доходи (витрати) виникають у процесі здійснення небанківських операцій, які є складовою діяльності банку.
До них належать:
1.    Доходи (витрати) від продажу основних засобів, нематеріальних активів і фінансових інвестицій в асоційовані й дочірні компанії, від орендних операцій.
2.    Доходи від продажу окремих небанківських послуг (аудиторські послуги, підтримка програмного забезпечення, консультації нефінансового характеру тощо) та інших операцій.

Створення резервів — це визнання витрат для відображення реального результату діяльності банку із урахуванням погіршення якості його активів або підвищення ризиковості його операцій.
Резерви формуються під знецінення заборгованості за кредитами, втрат від знецінення цінних паперів та під іншу сумнівну дебіторську заборгованість, яка визначається у цей звітний період.

Непередбачені доходи і витрати. Доходи (витрати) вважаються непередбаченими, якщо вони відповідають таким ознакам:
•    виникають у разі надзвичайних подій і мають одноразовий характер — прибуток (збиток) буде визначений тільки за фактом подій;
•    не повторюються по суті (наприклад, виникли у зв'язку зі змінами у правилах бухгалтерського обліку активів і пасивів).

Непередбачені доходи і витрати не можуть бути взяті до уваги при фінансовому оцінюванні банку.
Доходи банку обліковуються за рахунками 6-го класу. За кредитом рахунків проводяться суми доходів, які належать до звітного періоду. За дебетом рахунків проводяться суми при формуванні результату роботи за звітний рік у кореспонденції з рахунком 5040 АП "Прибуток чи збиток минулого року, що очікує затвердження".
Витрати банку обліковуються за рахунками 7-го класу. За дебетом рахунків проводяться суми витрат, які належать до звітного періоду. За кредитом рахунків проводяться суми витрат при формуванні результату роботи за звітний рік у кореспонденції з рахунком 5040 АП "Прибуток чи збиток минулого року, що очікує затвердження".
Обороти і залишки за рахунками доходів і витрат накопичуються з початку звітного року.
Для оперативного визначення фінансового результату протягом року в балансі банку використовується технічний рахунок 5999. Фінансовий результат, що відображається за цим рахунком, вважається умовним. Рахунки доходів і витрат закриваються тільки в кінці фінансового року.

Бухгалтерські проводки
1.    Нараховані процентні доходи за короткостроковим кредитом СГД в поточну діяльність — 200 грн.
Д-т 2068 Нараховані доходи — 200 грн.
К-т 6026 Процентні доходи — 200 грн.
2.    Позичальником (СГД) сплачені нараховані раніше процентні доходи — 200 грн.
Д-т 2600 Поточний рахунок СГД — 200 грн.
К-т 2068 Нараховані доходи — 200 грн.
3.    Нараховані комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування кореспондентського рахунка банку — 135 грн.
Д-т 7100 Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування — 135 грн.
К-т 3670 Нараховані витрати на розрахунково-касове обслуговування — 135 грн.

При сплаті:
Д-т 3670
К-т 1200 Кореспондентський рахунок у НБУ


 

You have no rights to post comments