Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Розрахунки з нарахування працівникам банку за заробітною платою, відпускних

Розрахунки з нарахування працівникам банку за заробітною платою, відпускних
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Розрахунки з нарахування працівникам банку за заробітною платою, відпускних

Заробітна плата працівників, які перебувають у штаті банку, визначається штатним розкладом, який затверджується керівником банку. В штатному розкладі визначаються місячні посадові оклади працівників банку.
Працівникам, які перебувають у штаті банку, може виплачуватись основна і додаткова заробітна плата. Основна заробітна плата визначається кількістю відпрацьованих днів протягом місяця та виплачується в основному 2 рази на місяць: 16 числа кожного місяця виплачується заробітна плата за першу половину місяця (аванс); 1 числа кожного місяця виплачується заробітна плата за другу половину місяця. Додаткова заробітна плата виплачується у вигляді премій.
Заробітна плата працівників, які не перебувають у штаті банку, визначається трудовою угодою.
Облік нарахованих сум заробітної плати працівників, які перебувають у штаті банку, та працівників, які не перебувають у штаті банку, здійснюється за рахунком 3652 П "Нарахування працівникам банку за заробітною платою".
Витрати на оплату праці відображаються за рахунком 7400 А "Основна і додаткова заробітна плата".
Із заробітної плати працівників банку здійснюються утримання сум на користь третіх осіб: прибуткового податку, пенсійних внесків, профспілкових внесків, внесків у фонд безробіття. Розрахунок сум, які підлягають стягненню на користь третіх осіб із заробітної плати працівників, котрі перебувають у штаті банку, здійснюється таким чином:
1. Сума прибуткового податку:
•    неоподаткований мінімум — 17 грн.;
•    якщо сума заробітної плати від 17 грн. до 85 грн., сума прибуткового податку =(сума заробітної плати - 17 грн.) • 10 %;
•    якщо сума заробітної плати від 85 до 170 грн., сума прибуткового податку = (сума заробітної плати - 85 грн.) • 15 % + 6,8;
•    якщо сума заробітної плати від 170 грн. до 1020 грн., сума прибуткового податку = (сума заробітної плати - 170) • 20 % + 19,55.
2.  Сума пенсійних внесків:
•    якщо сума заробітної плати до 150 грн., сума пенсійних внесків = 1 %;
•    якщо сума заробітної плати від 150 грн., сума пенсійних внесків = 2 %.
3.  Сума профспілкових внесків = 1 %.
4.  Сума внесків у фонд безробіття = 0,5 %.

Розрахунок сум, які підлягають стягненню на користь третіх осіб із заробітної плати працівників, які не перебувають у штаті банку, здійснюється таким чином:
1.  Сума прибуткового податку = 20 %;
2.  Сума пенсійних внесків:
•    якщо сума заробітної плати до 150 грн., сума пенсійних внесків = 1 %;
•    якщо сума заробітної плати від 150 грн., сума пенсійних внесків = 2 %.

Облік сум, які утримуються на користь третіх осіб, здійснюється за рахунком 3653 П "Утримання з працівників банку на користь третіх осіб".
За час непрацездатності (за листами непрацездатності) працівникам, які перебувають у нештаті банку, виплачується основна заробітна плата частково чи повністю залежно від трудового стажу:
•    якщо трудовий стаж від 3 до 5 років — 60 %;
•    якщо трудовий стаж від 5 до 8 років — 80 %;
•    якщо трудовий стаж більший ніж 8 років — 100 % (від середньої заробітної плати за попередні два місяці).

Облік сум заробітної плати за листками непрацездатності здійснюється за рахунком 3559 А "Інша дебіторська заборгованість працівників банку". Погашення сум дебіторської заборгованості за листками непрацездатності здійснюється за рахунок утримань з працівників банку на користь третіх осіб.
Нарахування відпускних здійснюється залежно від середньої заробітної плати за рік. При нарахуванні відпускних не враховуються виплати за листками непрацездатності. Облік нарахованих сум відпускних до сплати здійснюється за рахунком 3654 П "Нараховані відпускні до сплати".
Витрати на сплату відпускних відображаються за рахунком 7400 А "Основна і додаткова заробітна плата".
Нараховані та невиплачені протягом 3 днів суми заробітної плати, відпускних депонуються на рахунку 3659 П "Інші нарахування працівникам банку".
В аналітичному обліку на кожного працівника банку ведеться аналітичний рахунок — розрахункова картка. Працівникам банку видаються витяги з особових рахунків.

Бухгалтерські проводки
1.  Нарахування сум за оплатою праці:
Д-т 7400
К-т 3652
2.  Виплата сум за оплатою праці:
Д-т 3652
К-т 1001, 2620, 1200
3.  Виплата сум за листками непрацездатності:
Д-т 3559
К-т 1001, 2620, 1200
4. Погашення дебіторської заборгованості за листками непрацездатності за рахунок утримань з працівників банку на користь третіх осіб:
Д-т 3653
К-т 3559
5.  Нарахування сум відпускних:
Д-т 7400
К-т 3654
6.  Виплата сум відпускних:
Д-т 3654
К-т 1001, 2620, 1200
7.  Утримання сум на користь третіх осіб:
Д-т 3652
К-т 3653
8.  Перерахування сум на користь третіх осіб:
Д-т 3653
К-т 1200
9.  Депонування сум заробітної плати, відпускних:
Д-т 3652
К-т 3659
10.  Виплата депонованих сум заробітної плати, відпускних:
Д-т 3659
К-т 1001, 2620, 1200

Основні поняття

Амортизація — систематичний розподіл вартості основних засобів і нематеріальних активів, яка амортизується, протягом строку їх корисного використання (експлуатації).
Вартість корисного використання об'єкта основних засобів — ціна активу з урахуванням його майбутнього використання банком.
Вартість, яка амортизується, — первісна або переоцінена вартість основних засобів чи нематеріальних активів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості.
Визначений строк служби основних засобів — визначений строк корисного використання основних засобів їх власником або лізингоодержувачем у разі фінансового лізингу (оренди).
Залишкова вартість — різниця між первісною (переоціненою) вартістю і сумою нарахованого зносу.
Запаси товарно-матеріальних цінностей — це активи, які визнаються як ресурси, що перебувають у власності банку в результаті його дій та поточної діяльності, котрі передбачають отримання економічної вигоди.
Знос — сума амортизації об'єкта основних засобів чи нематеріальних активів з початку його корисного використання.
Інвентаризація — періодична перевірка наявності товарно-матеріальних цінностей банку, стану їх зберігання, правильності ведення складського господарства і реальності даних обліку.
Капітальні інвестиції. — витрати на придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів.
Лізингова (орендна) ставка процента — ставка процента, за якою І теперішня вартість суми мінімальних лізингових (орендних) платежів та негарантованої ліквідаційної вартості дорівнює справедливій вартості об'єкта фінансового лізингу (оренди) на початок строку лізингу (оренди).
Ліквідаційна вартість — сума коштів або вартість інших активів, яку банк очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації) за вирахуванням витрат, пов'язаних з продажем (ліквідацією).
Нематеріальний актив — актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований та утримується банком з метою використання у своїй діяльності протягом періоду понад один рік (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік), надання в лізинг (оренду) іншим особам або в адміністративних цілях.
Необоротні активи — основні засоби (необоротні матеріальні активи) та нематеріальні активи.
Об'єкт основних засобів — пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього або окремий конструктивно відокремлений предмет, що призначений для виконання певних самостійних функцій, чи відокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметів одного або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, внаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс — певну роботу шляхом функціонування його окремих складових.
Одиниця товарно-матеріальних цінностей — одна товарно-матеріальна цінність або група однорідних товарно-матеріальних цінностей.
Оприбуткування на баланс — відображення в бухгалтерському обліку вартості товарно-матеріальних цінностей на підставі документів, що надійшли зі складу до бухгалтерії, про отримання товарно-матеріальних цінностей на склад.
Оприбуткування на склад — відображення у складському обліку кількості отриманих на склад товарно-матеріальних цінностей.
Основні засоби — матеріальні активи, які банк формує з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, здавання в лізинг (оренду) іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій і очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більш як один рік (або операційного циклу, якщо він довший за рік).
Первісна вартість — історична (фактична) собівартість основних засобів чи нематеріальних активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) основних засобів або нематеріальних активів.
Переоцінена вартість — вартість основних засобів або нематеріальних активів після їх переоцінки.
Ринкова вартість — сума, яку можна отримати від продажу активу на активному ринку.
Складський запас — запас товарно-матеріальних цінностей, призначений для забезпечення безперебійного процесу діяльності банку.
Складський облік — постійний сортовий, кількісний облік, який здійснюється на складі за допомогою карток складського обліку матеріалів.
Строк лізингу (оренди) — період дії невідмовної лізингової (орендної) угоди, а також період продовження цієї угоди, обумовлений на початку строку лізингу (оренди).


 

You have no rights to post comments