Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Методи визначення вартості та облік запасів товарно-матеріальних цінностей

Методи визначення вартості та облік запасів товарно-матеріальних цінностей
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Методи визначення вартості та облік запасів товарно-матеріальних цінностей

Запаси товарно-матеріальних цінностей — це активи, які визначаються як ресурси, що перебувають у власності банку в результаті його дій та поточної діяльності, що передбачають отримання економічної вигоди.

До складу запасів товарно-матеріальних цінностей включаються матеріальні активи, призначені для забезпечення безперервної роботи банку, надання послуг, а також отримані в заставу.
Запаси товарно-матеріальних цінностей відображаються в бухгалтерському балансі як активи та складаються з господарських матеріалів та малоцінних швидкозношуваних предметів.
До складу запасів господарських матеріалів належать товарно-матеріальні цінності, потрібні для діяльності банку, ремонту приміщень та інших основних засобів (канцелярське та інше приладдя).
До складу запасів малоцінних предметів включаються предмети дрібного інвентарю, вартість яких нижча від граничної вартості предметів, що належать до основних засобів, установленої Міністерством фінансів України (наказ від 17.12.98 № 258 "Про зміни граничної вартості предметів").
Швидкозношуваними вважаються предмети зі строком використання менш як один рік.
Вплив операцій з придбання товарно-матеріальних цінностей на фундаментальну облікову модель можна подати у такому вигляді:

А = 3 + К (Д - В).
Господарські матеріали.
Малоцінні предмети.
Швидкозношувані предмети

Основними завданнями обліку запасів товарно-матеріальних цінностей є:
•    правильне і своєчасне документування і відображення операцій за рухом запасів товарно-матеріальних цінностей;
•    контроль за залишками, надходженням і витратами запасів;
•    контроль за зберіганням запасів.

Облік запасів товарно-матеріальних цінностей ведеться згідно з Інструкцією з бухгалтерського обліку запасів товарно-матеріальних цінностей комерційних банків України.
Облік операцій за товарно-матеріальними цінностями ведеться за рахунками 3-го класу Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України:
3 Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання
34 Товарно-матеріальні цінності

Аналітичний облік запасів товарно-матеріальних цінностей ведеться в інвентарних картках. Записи в інвентарних картках здійснюються на кожну товарно-матеріальну цінність окремо або на групу однорідних цінностей. Ведення інвентарних карток може здійснюватися автоматизовано або вручну. При цьому будь-яка форма ведення певного регістру має забезпечувати наявність усіх необхідних реквізитів і звірку аналітичного обліку із синтетичним на будь-яку дату.
Придбання запасів товарно-матеріальних цінностей.
Придбані товарно-матеріальні цінності, що надходять на склад у запас, в бухгалтерському обліку оприбутковуються за первісною вартістю за рахунками 3400 "Господарські матеріали на складі" та 3410 "Малоцінні та швидкозношувані предмети на складі".
У разі ненаявності в розпорядженні банку складу придбані товарно-матеріальні цінності передаються в експлуатацію, а їх первісна вартість списується на витрати.
Вибуття запасів товарно-матеріальних цінностей.
Запаси товарно-матеріальних цінностей можуть вибувати з балансу внаслідок передачі їх в експлуатацію, ліквідації, недостачі, безоплатної передачі іншим чи підвідомчим установам, реалізації тощо.
Передача товарно-матеріальних цінностей зі складу в експлуатацію, їх реалізація тощо здійснюється за вартістю, яка визначається за допомогою загальноприйнятих методів визначення вартості — "перше надходження — перший видаток" (ФІФО), середньозваженої вартості та "останнє надходження — перший видаток" (ЛІФО).
Вибраний метод визначення вартості запасів товарно-матеріальних цінностей обумовлюється обліковою політикою банку.
Вартість товарно-матеріальних цінностей, переданих в експлуатацію, відображається за рахунками витрат, а використаних для капітального ремонту, будівництва — за рахунками капітальних вкладень.
Безоплатна передача запасів товарно-матеріальних цінностей здійснюється аналогічно їх реалізації (крім передачі між підвідомчими установами).

Облік операцій застави запасів товарно-матеріальних цінностей. Предметом застави можуть бути власні запаси товарно-матеріальних цінностей, здатні реально забезпечити виконання зобов'язань відповідно до законодавчих актів України.
Відповідно до умов, зазначених у договорі про заставу, заставлені цінності можуть перебувати як у заставодавця, так і у заставотримача.
Незалежно від того, перебувають заставлені цінності у заставодавця чи заставотримача до часу направлення цінностей на погашення заборгованості чи реалізації застави, облік їх здійснюється заставодавцем.

Бухгалтерські проводки
1. Придбання товарно-матеріальних цінностей за національну валюту:
•    передоплата:
Д-т 3510, 3551
К-т 1200, 2600, 1001
•    отримання товарно-матеріальних цінностей:
Д-т 3400, 3410
К-т 3510,3551
2.  Придбання товарно-матеріальних цінностей за іноземну валюту:
•    передоплата:
Д-т 3510
К-т 1200, 2600, 1001
•    відображення затрат (за офіційним курсом НБУ на дату оформлення митної декларації) та оприбуткування товарно-матеріальних цінностей:
Д-т 3400, 3410
К-т 3510

Різниця між гривневим еквівалентом за рахунком 3510 "Дебіторська заборгованість з придбання господарських матеріалів і малоцінних та швидкозношуваних предметів" та сумою за рахунками 3400 "Господарські матеріали на складі", 3410 "Малоцінні та швидкозношувані предмети на складі" відноситься на рахунок 6204 "Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами".

3.  Видача товарно-матеріальних цінностей зі складу в експлуатацію:
Д-т 7409, 7420, 7430, 7431, 7432, 7433, 7442, 7453, 7454, 7455, 7493, 7499
К-т 3400, 3410
4. Використання товарно-матеріальних цінностей для капітального ремонту та будівництва основних засобів:
•    видача зі складу товарно-матеріальних цінностей:
Д-т 3402
К-т 3400
•    відображення вартості використаних товарно-матеріальних цінностей за рахунками обліку капітальних вкладень (капітальний ремонт власних основних засобів):
Д-т 4430, 4530
К-т 3402
•    відображення вартості використаних товарно-матеріальних цінностей за рахунками обліку капітальних вкладень (капітальний ремонт основних засобів, отриманих в оперативний лізинг):
Д-т 4432, 4532
К-т 3402
•    віднесення суми завершеного капітального ремонту на збільшення вартості об'єкта власних основних засобів:
Д-т 4400, 4500
К-т 4430, 4530
•    віднесення суми завершеного капітального ремонту основних засобів, отриманих в оперативний лізинг:
Д-т 4438, 4538
К-т 4432, 4532
5. Видача господарських матеріалів зі складу у підзвіт підзвітній особі:
Д-т 3402
К-т 3400
6. Повернення підзвітною особою отриманих господарських матеріалів на склад:
Д-т 3400
К-т 3402
7. Використання підзвітною особою отриманих господарських матеріалів за призначенням:
Д-т Рахунки витрат
К-т 3402
8.  Списання з балансу пошкоджених, застарілих та зіпсованих товарно-матеріальних цінностей:
•    у разі притягнення матеріально-відповідальної особи банку до матеріальної відповідальності:
Д-т 3552
К-т 3400, 3410
•    у разі коли матеріально-відповідальну особу не встановлено:
Д-т 7499
К-т 3400, 3410
9.  Реалізація запасів товарно-матеріальних цінностей:
•    у разі перевищення визначеної вартості товарно-матеріальних цінностей над виручкою від реалізації:
Д-т 1200, 2600, 1001
Д-т 7499
К-т 3400, 3410
•    у разі перевищення виручки від реалізації понад визначену вартість товарно-матеріальних цінностей:
Д-т 1200, 2600, 1001
К-т 3400, 3410
К-т 6499
10.  Безоплатне передавання запасів товарно-матеріальних цінностей іншому банку чи іншій організації:
Д-т 7499
К-т 3400, 3410
11. Безоплатне отримання в запас товарно-матеріальних цінностей від іншого банку чи організації:
Д-т 3400, 3410
К-т 6499
12. Безоплатне передавання запасів товарно-матеріальних цінностей між установами одного банку:
Д-т 3902
К-т 3400, 3410
13. Оприбуткування товарно-матеріальних цінностей при безоплатній передачі між установами одного банку:
Д-т 3400, 3410
К-т 3903
14. Облік банком — заставодавцем заставлених запасів товарно-матеріальних цінностей, переданих у заставу:
Д-т 3400, 3410 субрахунок "Господарські матеріали на складі, передані в заставу"
К-т 3400, 3410
одночасно:
Д-т 9510
К-т 9900
15.  Облік банком — заставотримачем заставлених запасів товарно-матеріальних цінностей:
Д-т 9900
К-т 9500, 9501
16.  Реалізація банком — заставотримачем заставлених запасів товарно-матеріальних цінностей:
Д-т 9500, 9501
К-т 9900
17.  Перехід у власність заставотримача заставлених запасів товарно-матеріальних цінностей за ринковою ціною:
Д-т 3400, 3410
К-т Позичковий рахунок
К-т Процентні доходи
одночасно:
Д-т 9500, 9501
К-т 9900


 

You have no rights to post comments