Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Нарахування амортизації основних засобів

Нарахування амортизації основних засобів
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Нарахування амортизації основних засобів

Амортизація — систематичний розподіл вартості основних засобів і нематеріальних активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації).

Знос — результат накопичення амортизаційних відрахувань.

Усі необоротні (матеріальні та нематеріальні) активи підлягають амортизації (крім землі). Земля — це актив, за яким не нараховується амортизація, оскільки строк її використання практично не обмежений. Нарахування амортизації основних засобів і нематеріальних активів здійснюється щомісяця протягом строку корисного використання об'єкта. Строк корисного використання визначається банком самостійно.
Амортизація основних засобів комерційними банками нараховується з застосуванням таких методів:
•    прямолінійного, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, що амортизується, на очікуваний період часу використання об'єкта основних засобів;
•    зменшення залишкової вартості, за яким річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату, з якої починається нарахування амортизації, та річної норми амортизації. Річна норма амортизації (у процентах) обчислюється як різниця між одиницею та результатом кореня ступеня кількості років корисного використання об'єкта у результаті ділення ліквідаційної вартості об'єкта на його первісну вартість;
•    прискореного зменшення залишкової вартості, за яким річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної його вартості на дату, з якої починається нарахування амортизації, та річної норми амортизації, яка обчислюється залежно від строку корисного використання об'єкта, і подвоюється;
•    кумулятивного, за яким річна сума амортизації визначається як добуток вартості, що амортизується, та кумулятивного коефіцієнта. Кумулятивний коефіцієнт розраховується діленням кількості років, що залишаються до кінця очікуваного строку використання об'єкта основних засобів, на суму числа років його корисного використання;
•    виробничого, за яким місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт,   послуг) та виробничої ставки амортизації. Виробнича ставка амортизації обчислюється діленням вартості, що амортизується, на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який банк очікує виробити (виконати) із використанням об'єкта основних засобів.

Метод амортизації основних засобів і нематеріальних активів обирається банком самостійно, залежно від умов отримання майбутніх економічних вигод. Якщо для нематеріальних активів ці умови визначити неможливо, то амортизація нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Нарахована сума амортизації основних засобів і нематеріальних активів відображається за рахунком 7423 А "Амортизація".
Результат амортизації основних засобів і нематеріальних активів відображається за рахунками:
4309 КА Знос нематеріальних активів 4409 КА Знос операційних основних засобів 4509 КА Знос неопераційних основних засобів

Нарахована сума амортизації відображається проводкою:
Д-т 7423
К-т 4309, 4409, 4509


 

You have no rights to post comments