Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Критерії визнання та правила обліку необоротних активів

Критерії визнання та правила обліку необоротних активів
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Критерії визнання та правила обліку необоротних активів

Основні засоби та нематеріальні активи — це необоротні активи, які можуть бути придбані або створені банком самостійно.

Об'єкт основних засобів або нематеріальний актив визнається активом, якщо є імовірність одержання майбутніх економічних вигод, пов'язаних з його використанням, та його вартість може бути достовірно визначена.

Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби і необоротні активи класифікуються за групами:
•    основні засоби: земельні ділянки, капітальні витрати на поліпшення земель, будинки, споруди та передавальні пристрої, машини та обладнання, транспортні засоби, інструменти, прилади, інвентар (меблі), інші основні засоби;
•    інші необоротні матеріальні активи: бібліотечні фонди; малоцінні необоротні матеріальні активи; тимчасові (нетитульні) споруди; інші необоротні матеріальні активи.

Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться за такими групами:
•    права на користування майном (земельною ділянкою, будівлею, право на оренду приміщень тощо);
•    права на знаки для товарів і послуг (товарні знаки, торгові марки, фірмові назви тощо);
•    авторські та суміжні з ними права (право на програми для ЕОМ, бази даних тощо);
•    гудвіл;
•    інші нематеріальні активи (право на здійснення діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо).

Вплив операцій з придбання основних засобів та нематеріальних активів на фундаментальну облікову модель здійснюється таким чином:
Ф =  3 + К (Д  - В).
Основні засоби.
Нематеріальні
активи
Облік операцій за основними засобами та нематеріальними активами ведеться згідно з Інструкцією з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів комерційних банків України, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 11.12.2000 № 475.
Для обліку основних засобів і нематеріальних активів використовуються рахунки 4-го класу Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України:
4 Довгострокові вкладення, основні засоби та нематеріальні активи
43  Нематеріальні активи
44  Основні засоби
45  Інші необоротні матеріальні активи.

Придбані (створені) основні засоби та нематеріальні активи зараховуються на баланс банку за первісною вартістю, яка включає усі витрати, пов'язані з придбанням (створенням), доставкою, установленням і введенням їх в експлуатацію. Одиницею обліку основних засобів є окремий інвентарний об'єкт основних засобів.
Оприбуткування необоротних активів здійснюється на підставі затверджених актів приймання-передавання (типових форм первинного обліку, встановлених нормативними актами України). В акті зазначається основна інформація щодо необоротного активу, зокрема характеристика об'єкта, дата введення в експлуатацію, необхідні відомості про нарахування амортизації, у тому числі про визначену ліквідаційну вартість об'єкта необоротного активу, первісну вартість, строк корисного використання тощо. На підставі даних акта приймання-передавання та іншої інформації про об'єкт відкривається інвентарна картка.
Аналітичний облік основних засобів та нематеріальних активів ведеться в інвентарних картках. З метою контролю та забезпечення реєстрації інвентарних карток обліку матеріальних активів банки можуть вести опис інвентарних карток з обліку необоротних активів (інвентарна книга). Записи в інвентарній книзі здійснюються за кожним предметом окремо. Згідно з основними вимогами щодо організації роботи зі зброєю облік зброї ведеться в окремій інвентарній книзі. Ведення інвентарної книги та інвентарних карток може здійснюватися автоматизовано або вручну. При цьому будь-яка форма ведення цих регістрів має забезпечувати наявність усіх необхідних реквізитів та звірку даних аналітичного обліку із синтетичним на будь-яку дату. Інвентарні картки та інвентарна книга роздруковуються у разі потреби. В обов'язковому порядку роздруковуються інвентарні картки у разі вибуття об'єкта необоротних активів, які разом з іншими документами, на підставі яких актив списується з балансу банку, становлять документи дня.
Кожному інвентарному об'єкту присвоюється відповідний інвентарний номер, який проставляється на предметі, в інвентарній книзі та інвентарній картці. Ці номери зберігаються за об'єктом на весь період його знаходження в цій установі. Інвентарні номери об'єктів, що вибули, не можуть бути присвоєні іншим об'єктам, що надійшли в банк.
Інвентарні книги обліку основних засобів і нематеріальних активів у кінці року не закриваються і записи в них продовжуються в новому році.
Облік об'єктів основних засобів за місцем їх експлуатації (знаходження) здійснюється в інвентарному списку. Дані обліку об'єктів основних засобів за їх місцезнаходженням мають відповідати записам в інвентарних картках (книгах).


 

You have no rights to post comments