Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Облік операцій з цінними паперами власного боргу

Облік операцій з цінними паперами власного боргу
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Облік операцій з цінними паперами власного боргу

Комерційні банки з метою формування оптимальної структури ресурсної бази і отримання додаткових ресурсів для здійснення активних операцій можуть випускати власні боргові зобов'язання у вигляді векселів, ощадних сертифікатів та облігацій.
Банківський вексель засвідчує безумовне грошове зобов'язання банку сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику векселя.
Ощадні (депозитні) сертифікати випускаються строкові (під певний договірний процент на визначений строк) або до запитання, іменні та на пред'явника. Дохід за ощадними сертифікатами виплачується за умови пред'явлення їх для оплати в банк, що їх випустив.
Цінні папери власного боргу враховуються за балансовими рахунками груп: 330 "Цінні папери власного боргу, емітовані банком", 332 "Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком".

Боргові зобов'язання можуть продаватися за номіналом, зі знижкою (дисконтом) або з надбавкою (премією). Облік боргових зобов'язань здійснюється за коленою складовою цінного папера:
•    номінальної вартості;
•    дисконту;
•    премії.

Кожна складова цінного папера обліковується окремо за відповідними рахунками.

Приклад:
•    при випуску цінного папера з дисконтом:
Д-т 1200 Кореспондентський рахунок у Національному банку України
Д-т 3306 Неамортизований дисконт за цінними паперами власного боргу, емітованими банком
К-т 3305 Інші цінні папери власного боргу, емітовані банком
•    при випуску цінного папера з премією:
Д-т 1200 Кореспондентський рахунок у Національному банку України
К-т 3305 Інші цінні папери власного боргу, емітовані банком
К-т 3307 Неамортизована премія за борговими цінними паперами власного боргу, емітованими банком

Враховані банком суми премії та дисконту амортизуються щомісячно протягом періоду від дати продажу цінного папера до його погашення з зарахуванням нарахованих сум на процентні витрати рахунка 7050 "Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, які емітовані банком, крім ощадних сертифікатів".
Розмір амортизації дисконту (премії) за період розраховується за методом прямої таким чином, щоб залишок неамортизованого дисконту (премії) на день погашення цінного папера був нульовим.

При цьому здійснюються проводки:
•    при амортизації дисконту:
Д-т 7050 Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, які емітовані банком, крім ощадних сертифікатів
К-т 3306 Неамортизований дисконт за цінними паперами власного боргу, які емітовані банком
•    при амортизації премії зменшується сума нарахованих витрат:
Д-т 3307 Неамортизована премія за борговими цінними паперами власного боргу, емітованими банком
К-т 7050 Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, які емітовані банком, крім ощадних сертифікатів

Погашення цінних паперів здійснюється шляхом їх викупу:
•    при достроковому викупі
Д-т  3305 Інші цінні папери власного боргу, емітовані банком
К-т 1200 Кореспондентський рахунок у Національному банку України (фактична ціна викупу)
К-т 6203 Результат від торгівлі цінними паперами на продаж — сума різниці між номінальною вартістю цінних паперів та ціною їх викупу
•    при настанні строку погашення:
Д-т 3305 Інші цінні папери власного боргу, емітовані банком
К-т 1200 Кореспондентський рахунок у Національному банку України
•    при сплаті процентів:
Д-т 3308 Нараховані витрати за цінними паперами власного боргу, які емітовані банком
К-т 1200 Кореспондентський рахунок у Національному банку України

Отримані дозволи на випуск цінних паперів обліковуються за позабалансовим рахунком 9811 "Отримані дозволи на випуск цінних паперів" у сумі виданого свідоцтва про реєстрацію. Списання з цього рахунка здійснюється після виконання або відкликання дозволів.
Бланки цінних паперів обліковуються за номінальною вартістю або в умовній оцінці за позабалансовим рахунком 9820 "Бланки цінних паперів".
Облік погашених цінних паперів здійснюється за позабалансовим рахунком 9812 "Погашені цінності" в сумі їх погашення або в номінальній оцінці, якщо вони погашені у зв'язку з технічним браком або зіпсовані та списуються на підставі акта про їх знищення.

Основні поняття

Активний ринок — ринок для визначеного цінного папера, на якому є можливість у будь-який час продати цінний папір за ціною, що переважає на ньому під час виставлення цього цінного папера на продаж.
Акція — цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує пайову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує право на участь в управлінні товариством, дає право його власникові на одержання частини його прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна при його ліквідації.
Асоційована компанія (підприємство) — це компанія, в якій інвестор має значний вплив і яка не є ні дочірньою компанією, ні спільним підприємством інвестора. Значний вплив передбачає, що інвестор прямо або через дочірні компанії володіє 20 % або більшою часткою капіталу компанії. Значний вплив також має місце, якщо інвестор (банк) прямо або через дочірні компанії володіє часткою капіталу компанії менше 20 % , але при цьому виконуються такі умови:
•    інвестор (банк) має представників у раді директорів або аналогічному керівному органі компанії;
•    інвестор (банк) бере участь у визначенні стратегії і операцій компанії;
•    здійснюються істотні операції між інвестором (банком) та компанією;
•    здійснюється обмін керівним персоналом між інвестором (банком) та компанією;
•    інвестор (банк) надає компанії суттєву технічну або комерційну інформацію.
Балансова вартість — первісна вартість цінного папера з врахуванням амортизації дисконту або премії.
Борговий цінний папір — цінний папір, за яким емітент несе зобов'язання повернути у визначений термін кошти, інвестовані в його діяльність, та сплатити дохід чи надати інші майнові права, за винятком прав на участь в управлінні справами емітента.
Вексель — цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю).
Дисконт — різниця між вартістю погашення цінних паперів та вартістю їх придбання без врахування нарахованих на час придбання процентів, якщо вартість придбання нижча вартості погашення.
Дочірня компанія (підприємство) — компанія, що контролюється іншою компанією. Контроль передбачає, що материнська компанія (банк) безпосередньо або через дочірні компанії володіє 50 % або більшою часткою капіталу компанії. Контроль також має місце, якщо материнська компанія (банк) безпосередньо або через дочірні компанії володіє часткою капіталу компанії, меншою 50 %, але має:
•    частку управлінських голосів у компанії, що перевищує 50 % завдяки угодам з іншими інвесторами;
•    право керувати фінансовою та виробничою політикою підприємства згідно зі статутом або угодою;
•    право призначати або звільняти більшість членів ради директорів або аналогічного керівного органу компанії;
•    право визначального голосу у раді директорів або аналогічному керівному органі компанії.
Інвестиції — грошові, майнові, інтелектуальні цінності, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності з метою отримання прибутку від цієї діяльності (у вигляді процентів, роялті, дивідендів та орендних доходів або приросту капіталу) або досягнення соціальної вигоди.
Накопичений процент — сума процентів, які нараховані з дати випуску цінних паперів або дати останньої сплати купона до звітної дати. Накопичений процент входить до первісної вартості цінного папера при придбанні (продажу).
Неамортизований дисконт (премія) — на визначену дату сума дисконту (премії), яку ще не віднесено на рахунки доходів (витрат) банку.
Облігація — цінний папір, що засвідчує внесення його власником грошових коштів і підтверджує зобов'язання позичальника перед кредитором відшкодувати йому вартість цього цінного папера в передбачений у ньому строк з виплатою процента (якщо інше не передбачено умовами випуску).
Ощадний сертифікат — цінний папір, випущений банком як письмове свідоцтво про депонування грошових коштів, яке засвідчує право вкладника на отримання після закінчення встановленого строку суми депозиту та процентів за ним.
Первісна вартість (вартість придбання) цінного папера — ціна придбання цінного папера, включаючи комісії за брокерські, юридичні, консультаційні послуги, біржовий збір, державне мито тощо. Якщо цінний папір придбаний банком за рахунок випущених власних цінних паперів, первісна вартість визначається, виходячи з ринкової ціни цих паперів, а не з їх номінальної вартості.
Портфель цінних паперів — цінні папери, згруповані для обліку за їх типами і призначенням.
Правило нижчої вартості — метод оцінювання активу за меншою з двох вартостей — балансовою (з урахуванням спеціальних резервів за цим активом) чи ринковою.
Премія (за операціями з цінними паперами) — це перевищення вартості придбання цінних паперів над вартістю їх погашення без врахування нарахованих на час придбання процентів.
Резерв — відображення зменшення вартості активів.
Ринкова вартість цінного папера — сума коштів або вартість активу, які можна отримати від продажу цінного папера на активному ринку цінних паперів (ціна, за якою продавець згодний продати, а покупець — купити цей цінний папір).
Цінний папір — грошовий документ, що засвідчує право володіння або відносини позики та визначає взаємовідносини між особою, яка його емітувала, та його власником і передбачає, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або процентів, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цього документа, іншим особам.
Цінний папір з дисконтом — цінний папір без фіксованої річної процентної ставки (папери з нульовим купоном) та ті, що реалізуються за ціною, нижчою від їх номінальної вартості.
Цінний папір на інвестиції — цінний папір, придбаний банком з метою тримати його до дати погашення або з метою інвестиції на строк більше 1 року. До цієї категорії також слід відносити цінний папір, який не обертається на активному ринку та не засвідчує пайової участі або не є вкладенням у дочірні компанії.
Цінний папір на продаж — цінний папір, обертається на активному ринку та придбаний на короткий строк з наміром подальшого його продажу. За своєю природою він вільно реалізується та знаходиться у власності інвестора не більше 1 року.
Цінний папір, що рефінансується Національним банком України —
це цінний папір, який входить до переліку цінних паперів, що приймаються Національним банком України в обмін на кошти (наприклад, шляхом переобліку або приймання за операцією репо).


 

You have no rights to post comments