Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Облік вкладень у цінні папери з нефіксованим прибутком та довгострокових вкладень банку

Облік вкладень у цінні папери з нефіксованим прибутком та довгострокових вкладень банку
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Облік вкладень у цінні папери з нефіксованим прибутком та довгострокових вкладень банку

Вкладення банку в акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком на продаж відображаються за балансовими рахунками групи 310 за первісною вартістю. В аналітичному обліку ведуться особові рахунки за емітентами та випусками цінних паперів.
Інвестиційним операціям банків з цінними паперами властиві фактори ризику, і відповідно до принципу обережності в кінці кожного місяця балансова вартість портфеля коригується за правилом нижчої вартості. Якщо ринкова вартість нижча балансової, створюється резерв (рахунок 3190 "Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж") за рахунок витрат (рахунок 7703 "Відрахування в резерв під знецінення цінних паперів на продаж").
При підвищенні ринкової вартості цінних паперів наступного місяця створений резерв зменшується. Результат коригування відображається за рахунком 7703 "Відрахування в резерв під знецінення цінних паперів на продаж".
Якщо портфель акцій на продаж містить пакети акцій різних компаній, правило нижчої вартості застосовується за окремими складовими портфеля (пакетами акцій окремих компаній) без взаємної компенсації між нереалізованими прибутками та збитками від різних пакетів акцій.
При реалізації цінних паперів списується з відповідних рахунків первісна вартість та сума резерву, результат цієї операції відображається за рахунком 6203 "Результат від торгівлі цінними паперами на продаж".

Бухгалтерські проводки
1.  01.10.20x1 банком придбано 100 акцій за 1400 грн.
Д-т  3102   1400 грн.
К-т  1200   1400 грн.
2.  31.10.20x1 поточна ринкова вартість акцій зменшилася до 11 грн. за акцію (створюється резерв).
Д-т  7703   300 грн.
К-т  3190   300 грн.
3. 30.11.20х 1 поточна ринкова вартість зросла до 12 грн. за акцію (зменшується резерв).
Д-т  3190   100 грн.
К-т  7703   100 грн.
4. 05.12.20x1 продані 100 акцій по 13 грн. за акцію.
Д-т  1200   1300 грн.
Д-т  3190   200 грн.
К-т  3102   1400 грн.
К-т  6203   100 грн.

Дивіденди, які були оголошені за акціями в період знаходження їх в портфелі цінних паперів, обліковуються за рахунками 3108 "Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж" та 6300 "Дивідендний дохід за акціями". Нарахування та облік доходів за цінними паперами здійснюється згідно з принципом нарахування.

Бухгалтерські проводки
1.  10.01.20x2 оголошені дивіденди за 20x1 рік.
Д-т 3108
К-т 6300
2.  20.01.20x2 банком отримані дивіденди за 20x1 рік.
Д-т 1200
К-т 3108

Довгострокові вкладення банку в акції слід розглядати залежно від взаємовідносин та ступеня контролю інвестора за оперативною та фінансовою діяльністю компанії, в яку були здійснені інвестиції.
Довгострокові інвестиції банку в акції у статутний фонд компаній, в яких банк не виконує контрольної, не має значного впливу, обліковуються за балансовими рахунками групи 320 "Акції та інші вкладення з нефіксованим прибутком у портфелі банку на інвестиції" за вартістю придбання.
Облікові процедури щодо довгострокових вкладень аналогічні обліку операцій з цінними паперами у портфелі банку на продаж.
Відповідно до принципу обережності балансова вартість акцій на інвестиції відображається за меншою із двох вартостей (балансовою чи ринковою), тобто за методом вартості. Коригування вартості довгострокових вкладень здійснюється в кінці року.
Резерв обліковується за рахунком 3290 "Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на інвестиції" і створюється за рахунок витрат (рахунок 7704 "Відрахування в резерв під знецінення цінних паперів на інвестиції").
При реалізації цінних паперів списується з відповідних рахунків початкова вартість та сума резерву, результат цієї операції відображається за рахунком 6394 "Позитивний результат від продажу цінних паперів на інвестиції, вкладень в асоційовані і дочірні компанії" або за рахунком 7394 "Негативний результат від продажу цінних паперів на інвестиції, вкладень в асоційовані і дочірні компанії".
Довгострокові вкладення банку в асоційовані компанії відображаються за рахунками групи 410 "Вкладення в асоційовані компанії" за ціною, визначеною пайовим методом. Пайовий метод визначає пропорційну частку прибутку компанії, в яку вкладається капітал як дохід інвестора. При цьому методі банк-інвестор зараховує оголошений емітентом дохід від інвестиції в еквівалентній частці власності на збільшення цієї інвестиції. При цьому здійснюється проводка:
Д-т рахунок групи 410
К-т 6300

Після оголошення та сплати дивіденди розглядаються як повернення частки інвестиції. При цьому здійснюється проводка:
Д-т 1200
К-т рахунок групи 410
Якщо дивіденди оголошені в одному році, а сплачуються у наступному, то дивіденди визнаються інвестором тоді, коли оголошуються. При цьому здійснюється проводка:
Д-т 3578
К-т рахунок групи № 410
після отримання дивідендів:
Д-т 1200
К-т 3578

Якщо асоційована компанія зазнала збитків, то їх необхідно відобразити в обліку:
Д-т 7399
К-т рахунок групи № 410

Вкладення в дочірні компанії відображаються за рахунками групи 420 "Вкладення в дочірні компанії". Володіючи контрольним пакетом акцій, банк як головна компанія складає консолідовану фінансову звітність.
Номінальна вартість придбаних банком акцій (свідоцтв або сертифікатів акцій) враховується за позабалансовим рахунком за емітентами 9819 "Інші цінності і документи".


 

You have no rights to post comments