Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Облік розрахунків з використанням векселів

Облік розрахунків з використанням векселів
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Облік розрахунків з використанням векселів

Вексель — цінний папір, який підтверджує безумовне грошове зобов'язання боржника (векселедавця) сплатити після настання терміну певну суму грошей власнику векселя (векселетримачу).

За формою та способом використання векселі поділяють на прості й переказні.
Простий вексель містить зобов'язання однієї особи виплатити зазначену суму коштів іншій особі за поставлені товари чи надані послуги.
Переказний вексель є наказом позичальнику виплатити певну суму коштів пред'явнику векселя.
Залежно від характеру угод, що спричинили появу векселя, розрізняють комерційні та фінансові векселі. В обігу можуть з'являтись також фіктивні, безгрошові векселі, до яких належать підроблені, дружні, бронзові векселі.
Банки можуть здійснювати з векселями такі розрахункові операції:
•    з оформлення заборгованості векселями (акцептація банком переказ-них векселів, виданих банку його кредитором; видача банком простих векселів кредиторові банку; видача банком переказних векселів боржникові банку; видача банку простих векселів боржником банку);
•    розрахунків з використанням векселів (вексельний платіж банку кредитору; вексельний платіж боржника банку).

Загальні умови, правила і порядок проведення банками операцій з векселями визначає Положення про операції банків з векселями, затверджене постановою Правління Національного банку України від 28.05.1999 № 258.
Порядок обліку операцій банків з векселями визначає Інструкція з бухгалтерського обліку операцій комерційних банків з векселями, затверджена постановою Правління Національного банку України від 08.06.2000 № 234.

Облік операцій з векселями здійснюється за рахунками:
330 Цінні папери власного боргу, емітовані банком
3300 П Прості векселі, емітовані банком
3301  П Акцепти, що надані за переказними векселями

Бланки векселів обліковуються на позабалансовому рахунку 9820 А "Бланки цінних паперів".

Бухгалтерські проводки
1.    Акцептація банком переказних векселів, виданих банку кредитором банку (оформлення кредиторської заборгованості):
•    при акцептуванні переказного векселя:
Д-т Рахунок кредиторської заборгованості
К-т 3301
•    при нарахуванні процентів:
Д-т 7050
К-т 3308
•    при погашенні векселя:
Д-т 3301 — на номінальну суму векселя
К-т 3308 — на суму нарахованих відсотків К-т 1200, 2600
2.    Видача банком простих векселів кредитору банку (оформлення кредиторської заборгованості):
•    при реалізації векселя з дисконтом:
Д-т Рахунок кредиторської заборгованості — на номінальну суму векселя за вирахуванням дисконту
Д-т 3306 — на суму дисконту
К-т 3300 — на номінальну суму векселя
•    при реалізації векселя з премією:
Д-т Рахунок кредиторської заборгованості — на номінальну суму векселя і суму премії
Д-т 3307 — на суму премії
К-т 3300 — на номінальну суму векселя
•    при нарахуванні процентів:
Д-т 7050
К-т 3308
•    при погашенні виданого простого векселя:
Д-т 3300 — на номінальну суму векселя
К-т 3308 — на суму нарахованих відсотків К-т 1200, 2600
3.    Видача банком переказних векселів на боржника банку (оформлення дебіторської заборгованості):
•    після акцептації векселя акцептантом (трасатом або посередником в акцепті):
Д-т Рахунок кредиторської заборгованості банку перед ремітентом
К-т Рахунок дебіторської заборгованості банку
4.    Видача банку простих векселів боржником банку (оформлення дебіторської заборгованості):
•    при одержанні простого векселя на погашення дебіторської заборгованості:
Д-т 3113, 3114, 3213, 3214 — на номінальну суму векселя
Д-т 3117, 3217 — на суму премії
К-т 3116, 3216 — на суму дисконту
К-т Рахунок дебіторської заборгованості
5.    Вексельний платіж банку кредитору (погашення кредиторської заборгованості):
•    при здійсненні вексельного платежу:
Д-т Рахунок кредиторської заборгованості — на суму заборгованості
Д-т 3116, 3216 — на суму неамортизованого дисконту
К-т 3117, 3217 — на суму неамортизованої премії
К-т 3113, 3114, 3213, 3214 — на номінальну суму векселя
К-т 3118, 3218 — на суму накопичених відсотків за векселем до дати придбання векселя
Д-т/К-т 6203 — на суму різниці між сумою погашеної заборгованості і балансової вартості векселя
6.  Вексельний платіж боржника банку (погашення дебіторської заборгованості):
•    при одержанні вексельного платежу:
Д-т 3113, 3114, 3213, 3214 — на номінальну суму векселя
Д-т 311 8, 3218 — на суму накопичених відсотків за векселем до дати придбання векселя
Д-т 3117, 3217 — на суму премії
К-т 3116, 3216 — на суму дисконту
К-т Рахунок дебіторської заборгованості

Основні поняття

Акредитив — договір, що містить зобов'язання банку-емітента, за яким цей банк за дорученням клієнта (заявника акредитива) або від свого імені проти документів, які відповідають умовам акредитива, зобов'язаний виконати платіж на користь бенефіціара або доручає іншому (виконуючому) банку здійснити цей платіж.
Акцепт — згода на оплату або гарантування оплати документів.
Амортизація процентів — процес віднесення сум сплачених авансом процентів за депозитами на витрати (доходи).
Банк платника / одержувача / стягувана — банк, що обслуговує платника / одержувача / стягувача.
Банк-емітент — банк, що відкрив акредитив або здійснив емісію цінних паперів, платіжних карток, або видав розрахунковий чек (чекову книжку).
Безготівкові розрахунки — перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки одержувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, внесених ними готівкою в касу банку, на рахунки одержувачів коштів.
Бенефіціар — особа, якій призначений платіж або на користь якої відкрито акредитив.
Виконуючий банк — банк, який за дорученням банку-емітента здійснює платіж проти документів, визначених в акредитиві.
Відповідальний виконавець — працівник банку, який відповідно до своїх службових обов'язків має повноваження вчиняти від імені банку певні дії, пов'язані із здійсненням розрахунків.
Гарантійний депозит — кошти, які банк-кредитор залучає на депозитний рахунок для захисту від ризику.
Депозит (вклад) — гроші або інші кошти в готівковій або безготівковій формі, у національній або іноземній валюті, передані власником (фізичною або юридичною особою) або третьою особою за дорученням і за рахунок власника до банку для зберігання на встановлених договором умовах, з обов'язковим поверненням вкладнику.
Депозити до запитання — кошти, що залучені на депозит без визначеного строку погашення та поповнюються і використовуються власниками залежно від потреби в цих коштах.
Депозити на строк — це кошти, що зберігаються на окремих депозитних рахунках у банку протягом установленого строку, що визначається договором при відкритті цих рахунків.
Депозити овернайт — депозити, що залучені банком на строк не більше одного операційного дня (без урахування неробочих днів банку).
Депозитна операція — операція із залучення або розміщення коштів на депозит.
Депонент — власник депозиту.
Заявник акредитива — платник, який подав банку, що його обслуговує заяву про відкриття акредитива.
Ініціатор — особа, яка на законних підставах ініціює переказ коштів шляхом формування та подання відповідного документа на переказ або використання спеціального платіжного засобу.
Інкасування (інкасо) — здійснення банком за дорученням клієнта операцій з розрахунковими та супровідними документами з метою одержання платежу або передавання розрахункових та/або супровідних документів проти платежу, або передавання розрахункових та/або супровідних документів на інших умовах.
Капіталізація процентів — процес нарощування депозиту за рахунок процентів за депозитом (подальше нарахування здійснюється на суму депозиту з урахуванням процентів).
Меморіальний ордер — розрахунковий документ, який складається банком для оформлення внутрішньобанківських операцій, операцій щодо списання коштів з рахунка платника, здійснення договірного списання коштів з рахунка свого клієнта на підставі його письмового доручення або розпорядження стягувача про списання коштів з рахунка платника.
Номінал депозиту — сума коштів, на яку укладено депозитний договір.
Номінальна процентна ставка — процентна ставка, зазначена в договорі.
Обслуговуючий банк — банк, у якому відкрито рахунок учаснику безготівкових розрахунків та/або який здійснює для нього на договірних умовах будь-яку з операцій чи послуг.
Одержувач/отримувач — особа, на рахунок якої зараховується сума переказу або яка отримує суму переказу в готівковій формі.
Переказ грошей — рух певної суми грошей з метою її зарахування на рахунок отримувача або видачі йому в готівковій формі.
Платіжна вимога — розрахунковий документ, що містить вимогу стягувача або при договірному списанні отримувача до банку, що обслуговує платника, здійснити без погодження з платником переказ визначеної суми коштів з рахунка платника на рахунок отримувача.
Платіжна вимога-доручення — розрахунковий документ, який складається з двох частин: верхньої — вимоги одержувача безпосередньо до платника про сплату визначеної суми коштів; нижньої — доручення платника обслуговуючому банку про списання зі свого рахунка визначеної ним суми коштів та перерахування її на рахунок одержувача.
Платіжне доручення — розрахунковий документ, що містить письмове доручення платника обслуговуючому банку про списання зі свого рахунка зазначеної суми коштів та її перерахування на рахунок одержувача.
Примусове списання (стягнення) коштів — списання коштів, що здійснюється стягувачем без згоди платника на підставі встановлених законом виконавчих документів у випадках, передбачених законом.
Розрахунковий документ в електронному вигляді — документ, інформація в якому представлена у формі електронних даних, включаючи відповідні реквізити документа, який може бути сформований, переданий, збережений і перетворений у візуальну форму представлення електронними засобами.
Розрахунковий чек — розрахунковий документ, що містить письмове доручення власника рахунка (чекодавця) банку-емітенту, в якому відкрито його рахунок, про сплату чекодержателю зазначеної в чеку суми коштів.
Фактична процентна ставка — процентна ставка, розрахована шляхом застосування номінальної ставки до номіналу депозиту, збільшеного на суму сплачених раніше процентів.
Чекодавець — підприємство або фізична особа, яка здійснює платіж за допомогою чека та підписує його.
Чекодержатель — підприємство або фізична особа, яка є одержувачем коштів за чеком.


 

You have no rights to post comments