Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Облік коштів на кореспондентських рахунках

Облік коштів на кореспондентських рахунках
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Облік коштів на кореспондентських рахунках

Міжбанківські розрахунки — система здійснення і регулювання платежів за грошовими вимогами і зобов'язаннями, які виникають між банківськими установами в процесі їх діяльності.

Електронні міжбанківські розрахунки — розрахунки із застосуванням електронних засобів приймання, передачі, оброблення та захисту інформації.

Система міжбанківських розрахунків, регламент, облікові процедури регулюються Інструкцією про міжбанківські розрахунки в Україні, затвердженою постановою Правління НБУ від 27.12.99 № 621. Міжбанківські розрахунки можуть здійснюватися:
•    через систему електронних платежів Національного банку;
•    власну внутрішньобанківську систему;
•    прямі кореспондентські відносини між комерційними банками.

Система електронних міжбанківських розрахунків (система електронних платежів, СЕП) — комплекс програмно-технічних засобів, призначений для виконання міжбанківських розрахунків між його учасниками.

Внутрішньобанківська платіжна система — програмно-технічний комплекс з власними засобами захисту інформації, який експлуатується комерційним банком або об'єднанням банків і здійснює платіжний обіг між установами цього банку (об'єднання) та, можливо, іншими банківськими установами поза межами системи електронних платежів.

У разі проведення міжбанківських розрахунків через прямі кореспондентські відносини комерційний банк відкриває кореспондентський рахунок в іншому комерційному банку, який здійснює банківські операції за його дорученням на підставі укладеної між ними кореспондентської угоди.

Кореспондентський рахунок — рахунок, який відкривається в операційному відділі (ОПЕРВ) територіального управління НБУ комерційному банку для здійснення розрахунків, що їх виконує один банк за дорученням і на кошти іншого банку на підставі укладеного кореспондентського договору.
Одночасно з відкриттям кореспондентського рахунка комерційному банку (установі) — учаснику системи електронних платежів відкривається технічний кореспондентський рахунок в регіональній розрахунковій палаті, через який безпосередньо забезпечується здійснення міжбанківських розрахунків.

Кореспондентські відносини — договірні відносини між банками про здійснення платежів, розрахунків та інших послуг, що їх виконує один банк за дорученням і на кошти іншого банку.

В системі електронних платежів здійснюється приймання, передача електронних розрахункових документів, підтверджується про їх отримання (квитовка), ведення технічних, кореспондентських (субкореспондентських) рахунків учасників системи електронних платежів та надання інформації про стан міжбанківських розрахунків.
Оброблення електронних розрахункових документів відбувається в порядку черговості надходження до системи. Переданий і прийнятий до системи електронний розрахунковий документ не підлягає відміні засобами системи.
Єдиним джерелом надходження електронних розрахункових документів у систему електронних платежів є програмний комплекс "Операційний день банку" банківських установ.
Формати електронних розрахункових документів та службових повідомлень системи електронних платежів, їх структура та технологія обміну інформацією між програмним комплексом "Операційний день банку" і системою електронних платежів регламентується Національним банком  України.

Електронні розрахункові документи і службові повідомлення системи електронних платежів захищаються, передаються та приймаються лише з використанням програмно-апаратних засобів, затверджених і наданих  Національним банком.
На початку робочого дня регіональні розрахункові палати отримують від відповідних територіальних управлінь Національного банку інформацію про стан кореспондентських рахунків банківських установ і надають цю інформацію власникам рахунків. Відправлені та отримані електронні розрахункові документи відображаються на технічних кореспондентських рахунках банківських установ у регіональній розрахунковій палаті. Інформація про стан цих рахунків надається учасникам розрахунків протягом дня з періодичністю, що визначається діючою технологією системи електронних платежів. Відповідні засоби в регіональній розрахунковій палаті забезпечують максимальне наближення значення технічного кореспондентського рахунка до реального. Наприкінці дня результати розрахунків за поточний робочий день відображаються на кореспондентських (субкореспондентських) рахунках банків у регіональних управліннях Національного банку.
У банку одержувача розрахункові документи для кожного клієнта оформляються у вигляді паперового документа під назвою "Реєстр електронних розрахункових документів", який завіряється підписом працівника банку і штампом банку. Реєстр замінює паперові документи, що підтверджують зарахування коштів на рахунок клієнта.
Комерційний банк (установа) зобов'язаний здійснювати оброблення всіх електронних розрахункових документів у день їх одержання через систему електронних платежів у порядку черговості їх надходження і незалежно від змісту.

Міжбанківські розрахунки в СЕП відображаються в балансі банку таким чином.
Перерахування коштів з поточних чи інших рахунків банку А на рахунки отримувачів у банку Б:
Д-т Поточні або інші зазначені рахунки платника
К-т 1200 Кореспондентський рахунок банку платника А

Зарахування на поточні чи інші рахунки в банку Б:
Д-т 1200 Кореспондентський рахунок банку Б
К-т Поточні або інші зазначені рахунки отримувачів коштів

Прямі кореспондентські відносини виникають здебільшого між банка-ми-резидентами України та нерезидентами.
За своїм економічним змістом операції, що проводяться за прямими кореспондентськими рахунками між установами банків у межах України та між установами банків, які розташовані на території України та зарубіжними банками, мають однаковий характер. Однак є різний порядок їх регулювання Національним банком України та органами державного управління.
Виходячи з мультивалютного принципу бухгалтерських рахунків, однакові за змістом операції, незалежно від того, чи виконуються вони в іноземній валюті, чи в гривнях, відображаються за однією групою рахунків. Коррахунки "лоро" і "ностро" можуть відкриватися як в іноземній, так і в національній валюті.
Операції за коррахунками "лоро" і "ностро" відображаються в балансі банку таким чином.
За повідомленням банку-кореспондента зараховано платіж на рахунок клієнта банку-резидента.

Д-т 1500 Кореспондентський рахунок в іншому банку
К-т 2600 Поточний рахунок СГД

За дорученням банку-кореспондента перераховано з його рахунка "лоро" в покриття акредитива:
Д-т 1600 Кореспондентський рахунок іншого банку
К-т 2602 Кошти в розрахунках

За дорученням клієнта банку списано з його поточного рахунка і кор-рахунка "ностро" в оплату імпортних поставок:
Д-т 2600 Поточний рахунок СГД
К-т 1500 Кореспондентський рахунок в іншому банку

Для обліку розрахунків зі своїми установами на балансі головного банку ведеться рахунок № 3901 (А-П) "Рахунки, що відкриті для установ банку". У випадку, коли установа є відокремленим підрозділом, який складає баланс, на її балансі відкривається рахунок № 3900 (А-П) "Рахунки, що відкриті в установах банку".
Призначенням рахунків 3900 та 3901 є облік розрахунків у національній або іноземній валюті між установами, підвідомчими одному банку.

Рахунок 3900 (активно-пасивний)
За дебетом проводяться суми, що надходять на користь банку та його клієнтів (установи комерційного банку (КБ)).
За кредитом проводяться суми, які списуються згідно з дорученням банку за його операціями та операціями його клієнтів.

Рахунок 3901 (активно-пасивний)
За дебетом рахунка проводяться суми, які списуються згідно з дорученням установи банку чи її клієнтів.

За кредитом рахунка проводяться суми, що надходять на користь банку та його клієнтів (установи банку в головному КБ).


Приклад
На поточний рахунок клієнта філії КБ "Синтез" надійшли кошти з поточного рахунка клієнта філії банку "Авізо".
КБ "Синтез"                                     КБ "Авізо"
Д-т 1200                                           Д-т 3901
К-т 3901                                           К-т 1200
Філія КБ "Синтез"                          Філія КБ "Авізо"
Д-т 3900                                           Д-т 2600
К-т 2600                                           К-т 3900

Кожній установі КБ відкриваються аналітичні рахунки на рахунках 3900 і 3901 для обліку операцій в національній валюті та інших валютах.

Основні поняття

Банки-кореспонденти — комерційні банки (філії), які встановили між собою кореспондентські відносини шляхом відкриття кореспондентських рахунків.
Грошові кошти — це кошти в касі, на кореспондентських рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій, а також еквіваленти грошових коштів.
Електронна пошта Національного банку (далі — ЕП) — система програмно-технічних засобів та організаційно-технічних заходів забезпечення інформаційної взаємодії між банківськими та іншими установами в електронній формі.
Електронний банківський документ — електронний розрахунковий документ, службове повідомлення СЕП, інформаційне повідомлення визначеного формату в формі електронних записів, що зберігаються на магнітних носіях або інших засобах зберігання електронної інформації, можуть передаватися електронними засобами зв'язку, обов'язково захищені криптографічними методами для запобігання його викривлення.
Електронний розрахунковий документ — банківське платіжне повідомлення визначеного формату, яке містить встановлені реквізити і несе інформацію про перерахування коштів, набуває вигляд файла при передачі електронною поштою та при зберіганні на магнітних носіях.
Електронні міжбанківські розрахунки — розрахунки із застосуванням електронних засобів приймання, передачі, оброблення та захисту інформації.
Консолідований кореспондентський рахунок — об'єднання коштів комерційного банку та його філії або певної кількості філій під час роботи за відповідною моделлю обслуговування кореспондентського рахунка комерційного банку (філії) в СЕП.
Кореспондентський рахунок — рахунок, який відкривається комерційному банку (філії) для здійснення розрахунків, що їх виконує один банк за дорученням і на кошти іншого банку на підставі укладеного договору.
Кореспондентський рахунок "лоро" — кореспондентський рахунок, який відкривається банком-кореспондентом комерційному банку та за яким банк-кореспондент здійснює операції з перерахування та зарахування коштів згідно з укладеним договором. Цей рахунок є кореспондентським рахунком "ностро" у комерційному банку.
Міжбанківські розрахунки — система безготівкових розрахунків за грошовими вимогами і зобов'язаннями, що виникають між банківськими установами чи їх клієнтами в процесі їхньої діяльності.
Система електронних платежів Національного банку України (СЕП) — державна платіжна система, що забезпечує здійснення міжбанківських розрахунків у електронній формі між банківськими установами на території України.
Технічний рахунок у СЕП — інформація в електронній формі, яка зберігається в програмно-технічному комплексі АРМ — 2 СЕП, який здійснює обмін електронними розрахунковими документами з банком-учасником СЕП, поновлюється під час оброблення електронних розрахункових документів банку і фактично відображає стан його кореспондентського рахунка в режимі реального часу.
Центральна розрахункова палата (далі — ЦРП) — установа Національного банку, яка забезпечує функціонування СЕП у цілому, а також виконує функції РРП для банківських установ м. Києва та Київської області й обслуговує інші банківські регіони.


 

You have no rights to post comments