Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Бухгалтерський облік на базі нарахування

Бухгалтерський облік на базі нарахування
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Бухгалтерський облік на базі нарахування

Для підготовки фінансової звітності бухгалтерський облік має вестися за принципом нарахування, який передбачає, що всі завершені операції реєструються тоді, коли вони були здійснені, незалежно від часу отримання або сплати грошей.
І навпаки, ведення бухгалтерського обліку на касовій основі означає, що всі операції реєструються тільки тоді, коли відповідні гроші отримуються або сплачуються.     Бухгалтерський облік на касовій основі не відповідає загальноприйнятим принципам бухгалтерського обліку
Бухгалтерський облік, що ґрунтується на нарахуванні, вимагає застосування принципів реалізації і погодженості. Принцип реалізації означає, що доходи отримані в тому періоді, коли пов'язана з ними операція була здійснена, а не тоді, коли гроші фактично отримані.
Згідно з принципом погодженості всі витрати, здійснені у зв'язку з отриманням цих доходів, мають узгоджуватися з доходами даного періоду.
Метод нарахування дає змогу отримати фінансову звітність, яка відображає реальні результати фінансово-господарської діяльності, і правильно оцінити доходи і витрати у кожному звітному періоді.
Для отримання реальної фінансової звітності наприкінці кожного облікового періоду здійснюються коригуючі проводки для тих операцій, наслідки яких поширюються на два або більше періодів.
Коригуючі проводки здійснюються після звітного місяця, протягом перших днів наступного місяця, і відображаються у виписці з особового рахунка окремою групою.
Коригування проводиться шляхом використання балансових рахунків "Нарахованих доходів" та "Нарахованих витрат", які розміщені у групах, де обліковується даний актив або зобов'язання.

Приклад
Необхідно здійснити коригуючу проводку за нарахованими доходами за кредитом овернайт.
Здійснюється проводка:
Д-т 1528 Нараховані доходи за кредитами, які надані іншим банкам
К-т 6014 Процентні доходи за кредитами овернайт в банках

Для виконання коригуючої проводки за нарахованими витратами за короткостроковими депозитами суб'єктів господарської діяльності виконується проводка:
Д-т 7021 Процентні витрати за строковими коштами, отримані від суб'єктів господарської діяльності
К-т 2610 Короткострокові депозити суб'єктів господарської діяльності

Операції, за якими банк отримує доходи наперед, називаються відкладеними і обліковуються як доходи майбутнього періоду на рахунку 3600 "Доходи майбутніх періодів". Витрати, сплачені наперед, називаються відкладеними витратами і обліковуються на рахунку 3500 "Витрати майбутніх періодів".
Отже, коригуючі проводки змінюють сальдо доходів і витрат у звіті про прибутки та збитки, вони необхідні для належного визначення періодичних доходів і узгодження витрат з тими доходами, що були отримані протягом звітного періоду.

Основні поняття

Активи — ресурси, що контролюються банком у результаті минулих подій і використання яких, як очікується, призведе до економічних вигод. Вони характеризують склад, розміщення і використання грошових коштів.
Аналіз операцій — визначення впливу операцій на терміни фундаментальної моделі.
Балансовий звіт — документ фінансової звітності, що відображає фінансовий стан банку на певну дату.
Банківський документ — письмове розпорядження клієнта чи відповідального працівника банку на проведення операції в банку.
Бухгалтерський облік у банках — сукупність правил, методів та процедур отримання, накопичення, підготовки та тлумачення інформації про операції банків для її розгляду і прийняття оптимальних рішень зацікавленими особами.
Витрати — зменшення економічних вигод у звітному періоді, що призведуть до зменшення власного капіталу.
Доходи — збільшення майбутніх економічних вигод протягом звітного періоду, що призводять до збільшення власного капіталу.
Звіт про прибутки та збитки — один із документів фінансової звітності, що оцінює діяльність банку за звітний період.
Звіт про зміни в акціонерному капіталі — звіт, в якому відображаються зміни та рух акціонерного капіталу протягом звітного періоду.
Звіт про рух грошових коштів — звіт, що розкриває джерела отриманих банком готівкових та безготівкових коштів і напрями їх використання у звітному періоді.
Зобов'язання — це обов'язки банку, які виникли в результаті минулих подій і згодом призведуть до відпливу ресурсів. Вони характеризують джерела формування грошових коштів банку.
Капітал — залишковий інтерес банку в активах за вирахуванням зобов'язань.
Облікова політика банку — сукупність визначених у межах чинного законодавства принципів, методів і процедур, що використовуються установою банку для складання та подання фінансової звітності.
Операційна робота банку — сукупність технологічних процесів, пов'язаних з оформленням документації за банківськими операціями, проведенням їх реєстрації у відповідних регістрах перевіркою, вивіркою та здійсненням контролю за операційними ризиками.
Операція — подія, яка відбувається у банку і реєструється як частина облікового процесу.
План рахунків — систематизований перелік рахунків бухгалтерського обліку, що використовується для реєстрації банківських операцій.
Податковий облік — облік, який ведеться з метою накопичення даних про валові доходи та валові витрати відповідно до законодавства і використовується для складання податкової звітності.
Управлінський облік — процес збору і підготовки інформації, необхідної менеджерам для планування, аналізу, контролю та оцінювання поточної діяльності банку за різними критеріями.
Фінансовий облік — сукупність правил і процедур, які забезпечують підготовку та публікацію інформації про фінансовий стан та результати діяльності банку.


 

You have no rights to post comments