Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Характеристика Плану рахунків комерційних банків України

Характеристика Плану рахунків комерційних банків України
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Характеристика Плану рахунків комерційних банків України

Результати аналізу операцій реєструються шляхом запису на рахунках плану рахунків.

План рахунків — це систематизований перелік рахунків бухгалтерського обліку, що використовується для реєстрації банківських операцій.

"План рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України" введено з 1 січня 1998 р. Він узгоджений із загальноприйнятими у міжнародній практиці принципами та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку і є обов'язковим для використання всіма установами комерційних банків.
План рахунків забезпечує детальний та повний облік усіх банківських операцій, своєчасну обробку і накопичення детальної інформації, відображення правдивої та змістовної інформації для всіх користувачів. План рахунків є мультивалютним і передбачає наявність управлінського обліку. Логічно план рахунків можна поділити на три частини — балансові рахунки, рахунки доходів та витрат і позабалансові рахунки. Всі рахунки в плані рахунків згруповані в дев'ять класів, балансові рахунки розміщені в 1 — 5-му класах, рахунки доходів і витрат — в 6-му та 7-му класах, позабалансові — в 9-му класі.
Структуру Плану рахунків відображає рис. 1.6.
Рахунки усіх трьох частин призначені для ведення фінансового обліку. На підставі балансових рахунків складається балансовий звіт комерційного банку, на підставі рахунків доходів і витрат — звіт про прибутки та збитки, на підставі позабалансових рахунків — звітність за позабалансовими рахунками.
8-й клас містить рахунки для ведення управлінського обліку. Вони використовуються для визначення собівартості банківських продуктів, а також дають змогу накопичити інформацію для прийняття тактичних і стратегічних рішень менеджерами та керівництвом банку.

План рахунків бухгалтерського обліку включає рахунки І, II, III, IV порядку. Усі вони належать до синтетичних і відрізняються ступенем деталізації інформації:
•    рахунки І порядку однозначні — класи;
•    рахунки II порядку двозначні — розділи;
•    рахунки III порядку тризначні — групи;
•    рахунки IV порядку чотиризначні — рахунки.

Нумерація рахунків здійснюється додаванням одного знака (від 0 до 9) з правого боку відповідно до рахунків І, II, III порядку.

У 1-му класі обліковуються казначейські інструменти та міжбанківські операції комерційних банків.
До казначейських інструментів належать: готівкові кошти; монетарні дорогоцінні метали; цінні папери, що рефінансуються НБУ; кошти комерційних банків у НБУ; кошти НБУ в комерційному банку.
До міжбанківських операцій належать операції між комерційними банками: розрахунки; депозити до запитання та строкові депозити; кредити, операції РЕПО; фінансовий лізинг.
У 2-му класі відображаються операції з усіма категоріями клієнтів, крім банків. Зокрема: операції за розрахунками, наданими кредитами та залученими депозитами; довірчі операції, операції РЕПО з клієнтами та інші.
У 3-му класі відображаються два різних типи операцій. До першого типу належать операції з цінними паперами (окрім цінних паперів, що рефінансуються НБУ та довгострокових вкладень). Операції з цінними паперами поділяються на три види: торгові операції з цінними паперами; інвестиційні операції з цінними паперами; операції з цінними паперами власної емісії.
До другого типу належать операції за іншими розрахунками. До їх складу зараховують господарські операції комерційних банків: операції з малоцінними і швидкозношуваними предметами та матеріалами; операції з обліку дебіторської та кредиторської заборгованості. До операцій за іншими розрахунками також належать: клірингові розрахунки, міжфілійні розрахунки між підрозділами одного банку, розрахунки з урегулювання валютної позиції банку.
Окремою позицією в цьому розділі обліковується субординований борг.
У 4-му класі зосереджені групи рахунків, які відображають довгострокові вкладення банку в асоційовані та дочірні підприємства, в основні засоби і нематеріальні активи та їх зношення.
У 5-му класі обліковується капітал банку. Він включає статутний капітал, загальні резерви банку, нерозподілений прибуток і результат переоцінювання.
У 6-му і 7-му класах відображені операції, пов'язані з формуванням доходів і витрат, що виникають під час діяльності комерційного банку. Усі доходи і витрати поділяються на банківські (безпосередньо пов'язані з банківською діяльністю) і небанківські (не належать до основної діяльності банку).
До банківських належать процентні, комісійні, торговельні та інші банківські операційні доходи або витрати.
До небанківських належать адміністративні витрати, інші небанківські операційні доходи, витрати зі створення резервів та непередбачені доходи і витрати.
Рахунки 8-го класу призначені для відображення операцій управлінського обліку.
9-й клас призначений для відображення позабалансових операцій. Усі рахунки цього класу поділяються на групи: рахунки для обліку операцій, які становлять різні ризики для банку (зобов'язання та вимоги за укладеними, але ще не виконаними угодами); рахунки для обліку документів, цінностей та розрахунків з приватизації; контррахунки, які використовуються для подвійного запису операцій за позабалансовими рахунками.


 

You have no rights to post comments