Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Огляд фінансових звітів

Огляд фінансових звітів
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Огляд фінансових звітів

Звіти є головним засобом повідомлення інформації про стан банку та його діяльність.
Підготовка звітів ґрунтується на принципах, покладених в основу організації бухгалтерського обліку.

Відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку є чотири основні види фінансових звітів, обов'язкові для зовнішньої фінансової звітності банку:
•    звіт про прибутки та збитки;
•    балансовий звіт;
•    звіт про зміни в акціонерному капіталі;
•    звіт про рух грошових коштів.

Структуру основних фінансових звітів визначає МСБО № 30.

Звіт про прибутки та збитки оцінює діяльність банку за звітний період і складається із доходних та витратних статей, які групуються за їх характером та основними видами згідно з принципами відповідності та нарахування.

До елементів, за допомогою яких оцінюють діяльність банку, зараховують:
доходи — збільшення майбутніх економічних вигод протягом звітного періоду, що приводить до збільшення власного капіталу;
витрати — зменшення економічних вигод у звітному періоді, що веде до зменшення власного капіталу.
Облікова форма звіту про прибутки та збитки має такий вигляд:

Доходи - Витрати = Фінансові результати (Прибутки чи Збитки).

Прибуток — це економічний показник, який використовується аналітиками для визначення рейтингу банків на основі їх балансів.

Балансовий звіт відображає фінансовий стан банку на певну дату, в якому активи і зобов'язання групуються за їх характером і надається перелік у порядку їх відносної ліквідності.

Фінансовий стан — це сума активів та пасивів банку. Пасив включає зобов'язання та капітал.
До основних елементів балансового звіту належать:
активи — ресурси, що контролюються банком як результат минулих подій, які згодом дадуть економічну вигоду, вони характеризують склад, розміщення і використання грошових коштів;
зобов'язання — це обов'язки банку, які виникли з минулих подій і згодом приведуть до відпливу ресурсів, вони характеризують джерела формування грошових коштів банку;
капітал — залишковий інтерес банку в активах за вирахуванням зобов'язань.
Облікова формула бухгалтерського балансу банку має такий вигляд:

Активи = Зобов'язання + Капітал (Доходи - Витрати).

Звіт про зміни в акціонерному капіталі відображає зміни та рух акціонерного капіталу протягом звітного періоду.
Облікова формула звіту про зміни в акціонерному капіталі має такий вигляд:

Збільшення акціонерного капіталу - Зменшення акціонерного капіталу =
= Зміни в акціонерному капіталі (Збільшення чи Зменшення).

Звіт про рух грошових коштів розкриває джерела отриманих банком готівкових та безготівкових коштів і напрям їх використання у звітному періоді, розмежовує рух коштів протягом певного періоду згідно з поділом діяльності на операційну, інвестиційну та фінансову.
Звіт формується на основі балансу, оборотно-сальдового балансу, звіту про прибутки та збитки.
Облікова формула звіту про рух грошових коштів має такий вигляд:

Надходження коштів - Використання коштів = = Зміни у сумі грошових коштів (Збільшення чи Зменшення).

Звіт про прибутки та збитки, балансовий звіт, звіт про зміни в акціонерному капіталі та звіт про рух грошових коштів взаємопов'язані.
Форми фінансової звітності та інструкції щодо їх заповнення, періодичність, способи та порядок їх надання затверджуються Правлінням Національного банку України.


 

You have no rights to post comments