Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Сутність та основні принципи бухгалтерського обліку в банках

Сутність та основні принципи бухгалтерського обліку в банках
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Сутність та основні принципи бухгалтерського обліку в банках

Щоб раціонально вирішувати економічні питання і досягти успіху, банки потребують інформації про те, як найкращим чином одержати і використати грошові ресурси. Облікова інформація призначена задовольнити саме такі запити. Отже, основною інформаційною системою для управління комерційним банком є облік.
Бухгалтерський облік у банках — це сукупність правил, методів та процедур для отримання, накопичення, підготовки та тлумачення інформації про операції банків з метою її розгляду і прийняття оптимальних рішень зацікавленими особами.
Таким чином, облік охоплює збирання, оцінювання, тлумачення фінансових даних та звітування про фінансову діяльність банку. Кінцевим продуктом системи обліку є фінансові звіти, підготовлені для зацікавлених осіб, що приймають рішення.
Для прийняття правильного рішення стосовно діяльності банку в майбутньому зацікавленим особам необхідно враховувати інформацію про минулі події, які мали відношення до діяльності банку. Таку інформацію також надає облік.
Облік забезпечує зворотний зв'язок за кожним прийнятим рішенням, і фінансові звіти, які періодично складаються для зацікавлених осіб, містять у собі відомості про економічні наслідки раніше прийнятих рішень.
Отже, бухгалтерський облік у банках — це інформаційна система для управління банком, яка є важливою складовою цього процесу. Управління банком полягає в прогнозуванні основних параметрів розвитку банківського бізнесу. До елементів управління належать:
•    планування як процес визначення стратегічних та тактичних цілей розвитку банківського бізнесу;
•    процес вирішення структурної побудови банку, визначення функцій і характеру діяльності структурних підрозділів та делегування їм певних повноважень;
•    контроль як процес вимірювання та оцінювання реального стану виконання накреслених завдань порівняно з заданими параметрами, визначення відхилень та внесення коректив;
•    управління персоналом — визначення потреби в кадрах, зарахування на посаду, підвищення кваліфікації тощо;
•    мотивація — управління поведінкою людей з метою досягнення накреслених завдань.

Тому бухгалтерська інформація необхідна широкому колу користувачів — внутрішнім та зовнішнім — для прийняття відповідних рішень.
До внутрішніх користувачів економічної інформації належать: акціонери банку, рада банку, правління банку, внутрішні аудитори банку, працівники банку. Вони використовують інформацію з метою планування, оцінювання та контролю за щоденними операціями банку, зокрема, за використанням його ресурсів відповідальними за це особами.
Зовнішні користувачі — це Національний банк України, наявні та потенційні кредитори і банки-кореспонденти, наявні та потенційні клієнти (вкладники) й інші користувачі. їм ця інформація потрібна для оцінювання минулих та майбутніх результатів діяльності банку.
Таким чином, є постійний взаємозв'язок бухгалтерського обліку і управління діяльністю банку.
Отже, практика бухгалтерського обліку спрямована на об'єктивне визначення й відображення фінансових результатів діяльності банку, його фінансового стану, ринкових ризиків; урахування впливу ринку на діяльність банку. Метою обліку є визначення прибутку та оцінювання чистої вартості банківської установи.
Важливим є розуміння основи національної системи обліку, яка базується на загальноприйнятих у міжнародній практиці принципах бухгалтерського обліку. Облікова система, яка створюється відповідно до міжнародних стандартів, сприяє розвитку процесів економічної інтеграції країн, реалізації спільних проектів, зміцнює довіру інвесторів.
До основних принципів бухгалтерського обліку в банках належать:
•    повнота бухгалтерського обліку — всі банківські операції підлягають реєстрації на рахунках бухгалтерського обліку без будь-яких винятків;
•    дата операції — операції відображаються в бухгалтерському обліку в день їх здійснення, тобто в день виникнення прав (активів) або зобов'язань (пасивів), незалежно від дати руху коштів за ними;
•    превалювання сутності над формою — операції обліковуються та розкриваються у звітності відповідно до їх суті та економічного змісту, а не за їх юридичною формою;
•    автономність — активи та зобов'язання банку мають бути відокремлені від активів та зобов'язань інших банків (підприємств) і власників цього банку;
•    окреме відображення активів та пасивів — усі рахунки активів та пасивів оцінюються окремо і відображаються в розгорнутому вигляді. Усі рахунки є активними або пасивними, за винятком клірингових, транзитних або технічних рахунків;
•    оцінка — активи і пасиви обліковуються пріоритетно за вартістю їх придбання чи виникнення. Активи та зобов'язання в іноземній валюті мають переоцінюватися на звітну дату;
•    обачливість — застосування в бухгалтерському обліку методів оцінювання, відповідно до яких активи та/або дохід не завищуватимуться, а зобов'язання та/або витрати не занижуватимуться;
•    безперервність — оцінювання активів банку здійснюється, виходячи з припущення, що його діяльність продовжуватиметься в далекому майбутньому. Якщо банк планує скоротити масштаби своєї діяльності, це має розкриватися у фінансових звітах;
•    нарахування та відповідність доходів і витрат — для визначення результатів діяльності банків за звітний період необхідно зіставити доходи за звітний період з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в обліку і звітності під час їх виникнення, а не під час надходження або сплати грошей;
•    прийнятність вхідного балансу — залишки за балансовими рахунками на початок поточного звітного періоду мають відповідати залишкам на кінець попереднього звітного періоду;
•    суттєвість — у фінансових звітах має відображатись уся істотна інформація, корисна для прийняття рішень керівниками банку чи інвесторами;
•    відкритість — фінансові звіти мають бути достатньо зрозумілими і детальними, щоб уникнути двозначності, правдиво відображати операції установи з необхідними поясненнями в записках про правила оцінювання активів і пасивів. Операції мають відповідати змісту статей звітів. Інформація у звітах має бути чітко викладена і зрозуміла для користувача;
•    консолідація — складання зведеної фінансової звітності в цілому по банку з урахуванням його дочірніх і спільних підприємств та організацій банку, за винятком залишків за взаємними розрахунками та вкладеннями;
•    сталість — постійне із року в рік застосування методів обраних банком. Зміна методів обліку потребує додаткового обґрунтування і розкриття у фінансових звітах.


 

You have no rights to post comments