Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Процедури аудиту та їх види

Процедури аудиту та їх види
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Процедури аудиту та їх види

Аудиторські процедури — це дії аудитора, які він виконує з метою отримання аудиторських доказів у процесі перевірки фінансової звітності підприємства-клієнта. Аудиторські процедури є елементами методики аудиту. За їх допомогою знаходять своє практичне втілення попередньо розглянуті нами методи, способи і прийоми аудиту.
Кількість і види аудиторських процедур, які мають бути виконані, визначаються аудитором самостійно з урахуванням специфіки клієнта. Досить вдала класифікація аудиторських процедур запропонована проф. М. Т. Білухою, який виділяє такі їх види за призначенням у застосуванні методів і прийомів аудиту: організаційні, моделюючі, нормативно-правові, аналітичні, розрахункові, лічильно-обчислювальні, логічні, порівняльно-зіставні. Доповнимо, що стосовно процесу аудиту після досягнення поставленої мети аудиторські процедури можна поділити на основні та допоміжні.
До найчастіше використовуваних в аудиті процедур належать аналітичні процедури, пояснення суті і рекомендації щодо застосування яких викладено у МСА 500 „Аудиторські докази”, МСА 520 „Аналітичні процедури” та МСА 315 „Розуміння суб`єкту господарювання та його середовища та оцінка ризиків сутттєвих викривлень”.
Аналітичні процедури можуть використовуватись аудитором на різних етапах перевірки: на підготовчому — в процесі планування, на основному етапі аудиту рахунків — під час здійснення незалежних тестів щодо підтвердження залишків на рахунках у Головній книзі та у Балансі, на завершальному — під час аналізу й узагальнення отриманої інформації, складання висновку і рекомендацій клієнту.
Виконання аналітичних процедур включає в себе зіставлення з:
•    даними за попередні періоди;
•    очікуваними результатами (бюджетами або прогнозами);
•    аналогічною інформацією по галузі.
Вивчаються також співвідношення окремих елементів фінансової звітності (наприклад, співвідношення поточних активів і поточних зобов'язань підприємства) і відповідність (зіставність) даних фінансових бухгалтерських та інших фінансових (не бухгалтерських) звітів (наприклад, Балансу і Звіту про фінансові результати із показниками звіту директора (голови правління)), здійснюється аналіз впливу непередбачуваних факторів і подій на достовірність звітності та фінансовий стан підприємства.
Прикладами інших видів аудиторських процедур можуть бути:
•    вивчення організаційної структури підприємства;
•    ознайомлення з установчими документами;
•    розгляд звітів керівництва;
•    створення групи аудиторів;
•    вибір і залучення експерта до аудиторської перевірки;
•    складання плану і програми аудиту;
•    здійснення аудиторської вибірки;
•    перевірка і зіставлення різних видів документів;
•    контроль певної статті звітності чи бухгалтерського рахунку;
•    перевірка дотримання підприємством чинного законодавства;
•    розрахунок конкретних показників;
•    арифметична, перевірка підсумків в облікових регістрах та інші процедури.  
Також МСА 315 „Розуміння суб`єкту господарювання та його середовища та оцінка ризиків сутттєвих викривлень” передбачені такі аудиторські продседури оцінки ризику як:
•    запити до найвищого управлінського персоналу та інших представників управлінського персоналу суб`єкта господарювання;
•    аналітичні продседури;
•    спостереження та перевірки.
Слід звернути увагу на існування так званих узгоджених процедур, про які спеціально домовились підприємство-клієнт і аудитор, а користуватись результатами їх виконання може лише замовник, оскільки інші користувачі можуть неправильно інтерпретувати отримані дані. Докладніше зміст аудиторських процедур нами буде розглянуто у п'ятому розділі при дослідженні окремих етапів аудиторської перевірки.


 

You have no rights to post comments