Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Створення і функціонування аудиторських фірм

Створення і функціонування аудиторських фірм
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Створення і функціонування аудиторських фірм

Протягом багатьох років діяльності аудиторських фірм у зарубіжних країнах сформувалось кілька їх основних видів:
1.    Міжнародні   (транснаціональні),   які   складають   «велику п'ятірку» аудиторських фірм;
2.    Інші національні аудиторські фірми;
3.    Регіональні та місцеві фірми.
До «великої п'ятірки» входять такі аудиторські фірми світового значення:
1.    Соореrs & Lybrand («Куперс і Лайбранд»).
2.    Deloitte & Тouch («Ділойт і Туш»).
3.    Аrthur Аndersen («Артур Андерсен»).
4.    Еrnst & Young («Ернст і Янг»).
5.    КРМG (КПМГ).
На підставі вивчення досвіду роботи провідних міжнародних аудиторських фірм наводимо приблизну структуру аудиторської фірми (рис. 2.2.1).
Аудит проводиться на основі договору між аудитором (аудиторською фірмою) та замовником. До укладення договору на аудиторську перевірку підприємству-клієнту та аудитору (аудиторській фірмі) доцільно обмінятися листами, які б містили попередню пропозицію та згоду на проведення аудиту. Крім того, до складання і підписання договору аудитор повинен ознайомитися з підприємством-клієнтом, що передбачає особисте спілкування з керівництвом підприємства, вивчення засновницьких документів, результатів попередньої аудиторської перевірки, загальний огляд звітності, визначення ступеня аудиторського ризику та оцінку можливості додержання аудитором норм професійної етики та загальних принципів аудиту під час виконання перевірки. Таке попереднє ознайомлення проводиться з метою визначення обсягыв, строків та вартості аудиторської перевірки.
Договір на проведення аудиту може бути довгостроковим (складається на строк більше одного року) або стосуватися разової аудиторської перевірки. Строк, на який укладено договір, визначає його розташування в робочому досьє аудитора. Договір слід укладати не менш як у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.

Договір проведення аудиту повинен містити таку інформацію:
–    назва документа;
–    номер;
–    місце та дата укладення;
–    повні назви виконавця (аудиторської фірми, аудитора) та клієнта (замовника);
–    прізвища уповноважених посадових осіб, що підписали договір;
–    предмет договору (аудиторська перевірка);
–    період, за який проводиться перевірка;
–     мета та обсяг робіт;
–    зобов'язання сторін;
–    порядок здавання та приймання виконаних робіт;
–    строк виконання;
–    вартість указаних у договорі робіт та послуг;
–    порядок розрахунків;
–    відповідальність виконавця та клієнта;
–    особливі умови (в разі потреби);
–    реквізити сторін;
–    додатки до договору (в разі потреби);
–    підписи та печатки сторін договору.
Укладення договору на аудиторську перевірку, підписання його обома сторонами не дають ніякої гарантії отримання підпри-ємством-клієнтом безумовно позитивного висновку, тобто не виключається можливість негативного аудиторського висновку.
Оплата підприємством-клієнтом виконаних аудиторською фірмою (аудитором) належним чином робіт, обумовлених у договорі, здійснюється незалежно від результату аудиту та виду аудиторського висновку, складеного аудитором. Договір набуває чинності з моменту підписання його і діє до зазначеної в ньому дати.
Разом з тим затвердженої типової стандартної форми договору на проведення аудиту немає. Вона повинна відповідати загальноприйнятій у кожній країні формі укладення договорів. Кожна аудиторська фірма (аудитор) можуть самостійно вирішувати питання вибору форми договору на аудиторську перевірку з урахуванням і додержанням установлених вимог.
Узагальнивши практичний досвід вітчизняних і зарубіжних аудиторських фірм, автор розробив форму договору на проведення аудиту. Ця форма є найбільш загальною і може бути удосконалена, змінена і пристосована до конкретних умов та специфіки окремих аудиторських перевірок, власних традицій роботи аудиторських фірм.
ДОГОВІР №
на проведення аудиту
м.    «    »    200_ р.
Аудиторська фірма «____________________________________________»,
що іменується далі «Виконавець», в особі директора    ___________________,
яка діє на основі Статуту, з однієї сторони, і___________________________,
що іменується далі «Замовник», в особі ______________________________,
що діє на основі ___________________________________, з другої сторони,
уклали цей договір про таке:
1. Предмет договору
1.1.    Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання що
до проведення аудиторської перевірки річної бухгалтерської (фінансо
вої) звітності Замовника за 200_ р. з «    » _________по «_____»_______.
1.2.    Аудиторська перевірка бухгалтерської звітності проводиться з
метою висловлювання думки про її достовірність.
1.3.    Аудиторська перевірка проводиться відповідно до погоджених
сторонами плану і програми аудиту.
2. Обов'язки сторін
2.1. Виконавець зобов'язується:
2.1.1.    Виконувати роботи, обумовлені цим договором якісно і в
установлені строки.
2.1.2.    Підготувати і подати за результатами виконаних робіт ауди
торський висновок, а також акт здавання-приймання виконаних робіт
протягом 3-х днів з моменту завершення робіт.
2.1.3.    Додержуватись конфіденційності всієї без винятку отриманої
під час роботи інформації про діяльність і фінансове становище Замов
ника, нести відповідальність за її розголошення.
2.1.4.    Інформувати Замовника про виявлені під час аудиту недоліки
У веденні бухгалтерського обліку і звітності, організації і функціону
ванні внутрішнього контролю.
2.1.5.    Самостійно організовувати свою роботу, визначати способи і
методи виконання її, черговість окремих операцій та ін.
2.1.6.    Виконувати роботи згідно з погодженим із Замовником пла
ном. У разі виникнення обставин, що уповільнюють хід робіт проти за
планованого, негайно повідомити про це Замовника.
2.1.7. Виконавець має право залучати до виконання певної роботи фізичних і юридичних осіб на правах субпідрядників. При цьому Виконавець несе перед Замовником відповідальність за роботу, виконану третьою особою.
2.2. Замовник зобов'язується:
2.2.1.    Надавати Виконавцю всю необхідну для його роботи докумен
тацію і пояснення співробітників Замовника не пізніше одного дня з
моменту початку робіт, а також у процесі їх виконання.
2.2.2.    Нести відповідальність за повноту і достовірність наданих для
роботи документів, що стосуються предмета перевірки і знаходяться як
у Замовника, так і у третіх осіб.
2.2.3.    Своєчасно (згідно з цим договором) здійснювати розрахунки з
Виконавцем.
2.2.4.    У разі потреби забезпечити робочі місця для роботи співробі
тників Виконавця.
2.2.5.    Не чинити тиск на співробітників Виконавця під час прове
дення ними робіт і не висувати Виконавцю претензій щодо відображе
ної в аудиторському висновку думки про достовірність звітності Замо
вника або вимагати зміни аудиторського висновку.
2.2.6.    Затвердити звіт Виконавця і підписати акт здавання-прийма-
ння виконаних робіт або подати обгрунтовану відмову від затверджен
ня згідно з п. 5.7 цього договору протягом 3-х днів з моменту подання
Виконавцем звіту.
2.2.7.    Самостійно нести відповідальність у разі невиконання реко
мендацій Виконавця.
3. Строки виконання робіт
Роботи, передбачені цим договором, мають бути виконані в період з
«    »    200_ р. до «    »    200_ р.
4. Вартість і порядок розрахунків
4.1. Вартість робіт визначається сторонами до початку їх вико
нання і становить суму _________, включаючи податок на додану вартість.
4.2.    Платіж здійснюється в національній валюті України.
4.3.    Виконавець розпочинає роботу згідно з цим договором після
перерахування Замовником авансу в розмірі не менш як 50% вартості
договору.
4.4.    Повний розрахунок здійснюється Замовником у 3-денний строк
після завершення робіт і оформлення акта приймання-здавання ауди
торського висновку.
5. Відповідальність сторін
5.1.    Виконавець несе майнову відповідальність у разі неналежного
виконання своїх зобов'язань за цим договором згідно з чинним законо
давством.
5.2.    Розмір майнової відповідальності Виконавця не може переви
щувати фактично завданих Замовнику збитків.
5.3.    Замовник несе відповідальність згідно з законодавством Украї
ни за повноту і достовірність бухгалтерських та інших документів, на
даних Виконавцю для проведення аудиту.
5.4.    У разі невиконання Замовником зобов'язань щодо оплати, За
мовник сплачує Виконавцю пеню в розмірі     % суми договору за кожний день прострочення, проте не більш як    % суми договору.
5.5.    У разі прострочення виконання робіт з вини Виконавця останній сплачує Замовнику штраф у розмірі ________% суми договору за кожний день прострочення, але не більш як ________% суми договору.
5.6.    Якщо в процесі виконання аудиторських робіт Замовник не за
безпечить надання необхідних аудитору документів чи пояснень або
бухгалтерський облік у Замовника перебуває у стані, що потребує від
новлення, Виконавець має право призупинити виконання робіт без від
шкодування перерахованих в авансовому порядку сум.
5.7.    Якщо, на думку Замовника, виконана робота не відповідає вста
новленим вимогам, то протягом 3-х днів після подання Виконавцем да
них про результати роботи Замовник повинен підготувати мотивовану
відмову від прийняття робіт у формі проекту двостороннього акта.
Якщо в установлений строк Виконавець не одержить підписаного акта здавання-приймання або мотивованої відмови, роботу вважають прийнятою з виконанням усіх умов договору. Акт без підпису Замовника може бути поданий до оплати за умови наявності запису «Зауваження від Замовника в установлений строк не надійшли».
5.8.    Усі спори майнового характеру між Виконавцем і Замовником
розв'язуються в установленому порядку згідно з законодавством Украї
ни (або іншої держави).
6. Особливі умови
6.1.    Якщо у процесі роботи виявиться її недоцільність, то питання
про її продовження і припинення розрахунків розв'язується за згодою
сторін на основі двостороннього акта.
6.2.    Виконавець має право в односторонньому порядку перенести
строк виконання робіт згідно з цим договором у разі невиконання За
мовником своїх зобов'язань відповідно до п. 2.2.1, 2.2.3 і 2.2.4 цього
Договору з повідомленням Замовника.
6.3.    Повну відповідальність за додержання порядку ведення бухгал
терського обліку, своєчасне і повне подання бухгалтерської звітності
користувачам і аудиторам несе Замовник.
6.4.    Керівництво Замовника несе персональну відповідальність
згідно з законодавством України за повноту і достовірність бухгал
терських та інших документів, наданих Виконавцю для проведення
аудиту.
6.5.    Зміна умов цього договору в односторонньому порядку не до
пускається.
6.6.    Згода Виконавця на виконання робіт, які є предметом цього до
говору не є гарантією складання аудитором безумовно позитивного ау
диторського висновку.
6.7.    Оплата робіт згідно з цим договором здійснюється незалежно
від того, якого виду висновок склав аудитор.
7. Юридична адреса і банківські реквізити сторін
Виконавець ______________________________________________________
_________________________________________________________________
Замовник ________________________________________________________
_________________________________________________________________
8. Оформлення договору і додатки до договору
8.1. Цей договір складено в _______ примірниках, які мають однаковуюридичну силу.
8.2. До договору додаються:
8.2.1.______________________________________________________________
8.2.2.____________________________________________________________
8.2.3.____________________________________________________________
9. Підписи сторін
Виконавець                                                                                             Замовник
(підпис)                                     (підпис)
(прізвище, ім'я, по батькові)                                 (прізвище, ім'я, по батькові)
М. П.                               М. П.

Таку форму доцільно застосовувати при укладенні договору на аудиторську перевірку, а при укладенні договору на виконання аудиторських послуг використовують дещо іншу, специфічну форму, яка враховує особливості їх надання.


 

You have no rights to post comments