Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Порядок визначення та нарахування сум амортизаційних відрахувань

Порядок визначення та нарахування сум амортизаційних відрахувань
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Порядок визначення та нарахування сум амортизаційних відрахувань

Сума амортизаційних відрахувань звітного періоду визначається як сума амортизаційних відрахувань, нарахованих для кожного із календарних кварталів, що входять до такого звітного періоду (далі - розрахункові квартали).
Сума амортизаційних відрахувань кварталу, щодо якого проводяться розрахунки (розрахунковий квартал), визначається шляхом застосування норм амортизації до балансової вартості груп основних засобів на початок такого розрахункового кварталу.
Суми амортизаційних відрахувань не підлягають вилученню до бюджету, а також не можуть бути базою для нарахування будь-яких податків, зборів (обов'язкових платежів).
Балансова вартість групи основних засобів (окремого об'єкта основних засобів групи 1) на початок розрахункового кварталу визначається за формулою:
Б(а) = Б(а-1) + П(а-1) - В(а-1) - А(а-1),    (2.1)
де Б(а)    - балансова вартість групи (окремого об'єкта основних засобів групи 1)
на початок розрахункового кварталу;
Б(а-1) - балансова вартість групи (окремого об'єкта основних засобів
групи 1) на початок кварталу, що передував розрахунковому;
П(а-1) - сума витрат, понесених на придбання основних засобів, здійснення
капітального ремонту, реконструкцій, модернізацій та інших поліпшень
основних засобів, що підлягають амортизації, протягом кварталу, що
передував розрахунковому;
В(а-1) - сума виведених з експлуатації основних засобів (окремого об'єкта основних засобів групи 1) протягом кварталу, що передував розрахунковому;
А(а-1) - сума амортизаційних відрахувань, нарахованих у кварталі, що передував розрахунковому.
Облік балансової вартості основних засобів, які підпадають під визначення групи 1, ведеться за кожною окремою будівлею, спорудою або їх структурним компонентом та в цілому за групою 1 як сума балансових вартостей окремих об'єктів такої групи.
Облік балансової вартості основних засобів, які підпадають під визначення груп 2,3 і 4, ведеться за сукупною балансовою вартістю відповідної групи основних засобів незалежно від часу введення в експлуатацію таких основних засобів. При цьому окремий облік балансової вартості індивідуальної матеріальної цінності, що входить до складу основних засобів групи 2 або групи З, з метою оподаткування не ведеться.
Порядок бухгалтерського обліку балансової вартості груп основних засобів установлюється Міністерством фінансів України.
Амортизація окремого об'єкта основних засобів групи 1 провадиться до досягнення балансовою вартістю такого об'єкта ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Залишкова вартість такого об'єкта відноситься до складу валових витрат за результатами відповідного податкового періоду, а вартість такого об'єкта прирівнюється до нуля.
Амортизація основних засобів груп 2,3 і 4 провадиться до досягнення балансовою вартістю групи нульового значення.
Для амортизації нематеріальних активів застосовується лінійний метод, за яким кожний окремий вид нематеріального активу амортизується рівними частками виходячи з його первісної вартості протягом строку, який визначається платником податку самостійно виходячи із строку корисного використання таких нематеріальних активів або строку діяльності платника податку, але не більше 10 років безперервної експлуатації. Амортизаційні відрахування провадяться до досягнення залишковою вартістю нематеріального активу нульового значення.
Порядок збільшення та зменшення балансової вартості груп основних засобів.
У разі здійснення витрат на придбання основних засобів балансова вартість відповідної групи збільшується на суму вартості їх придбання, з урахуванням транспортних і страхових платежів, а також інших витрат, понесених у зв'язку з таким придбанням, без урахування сплаченого податку на додану вартість у разі, коли платник податку на прибуток підприємств зареєстрований платником податку на додану вартість. У разі здійснення витрат на самостійне виготовлення основних засобів платником податку для власних виробничих потреб балансова вартість відповідної групи основних засобів збільшується на суму всіх виробничих витрат, понесених платником податку, що пов'язані з їх виготовленням та введенням в експлуатацію, а також витрат на виготовлення таких основних засобів, що мають інші джерела фінансування, без урахування сплаченого податку на додану вартість у разі, коли платник податку на прибуток підприємств зареєстрований платником податку на додану вартість.
У разі виведення з експлуатації окремих об'єктів основних засобів групи 1, у зв'язку з їх продажем, балансова вартість групи 1 зменшується на суму балансової вартості такого об'єкта.
Сума перевищення виручки від продажу над балансовою вартістю окремих об'єктів основних засобів групи 1 та нематеріальних активів включається до валових доходів платника податку, а сума перевищення балансової вартості над виручкою від такого продажу включається до валових витрат платника податку.
У разі виведення з експлуатації основних засобів груп 2,3 і 4, у зв'язку з їх продажем, балансова вартість групи зменшується на суму вартості продажу таких основних засобів (вартості продукції, робіт, послуг, отриманих платником податку в межах бартерних (товарообмінних) операцій). Якщо сума вартості основних засобів дорівнює або перевищує балансову вартість відповідної групи, її балансова вартість прирівнюється до нуля, а сума перевищення включається до валового доходу платника податку відповідного періоду.
У разі виведення з експлуатації окремого об'єкта основних засобів групи 1 або передачі його до складу невиробничих засобів за рішенням платника податку балансова вартість такого об'єкта для цілей амортизації прирівнюється до нуля. При цьому амортизаційні відрахування не нараховуються. У цьому ж порядку відбувається виведення основних засобів з експлуатації внаслідок їх відчуження за рішенням суду.
У разі виведення з експлуатації окремих засобів груп 2,3 і 4 з будь-яких причин (крім їх продажу) балансова вартість таких груп не змінюється. Зворотнє введення таких основних засобів в експлуатацію після проведення їх ремонту, реконструкції та модернізації збільшує балансову вартість групи тільки на суму витрат, пов'язаних з цими роботами.
Якщо на початок звітного кварталу групи 2, 3 і 4 основних засобів не містять матеріальних цінностей, балансова вартість такої групи відноситься
до валових витрат платника податку такого звітного періоду. Норми цього підпункту не застосовуються при визначенні платником податку амортизаційних відрахувань на суму поліпшення основних засобів, одержаних в оперативний лізинг (оренду).
У разі ліквідації основних засобів за рішенням платника податку або якщо з незалежних від платника податку обставин основні засоби (їх частина) зруйновані, викрадені чи підлягають ліквідації або платник податку змушений відмовитися від використання таких основних засобів з обставин загрози чи неминучості їх заміни, зруйнування або ліквідації, платник податку в звітному періоді, в якому виникають такі обставини:
а)    збільшує валові витрати на суму балансової вартості окремого об'єкта
основних засобів групи 1, при цьому вартість такого об'єкта прирівнюється
до нуля;
б)    не змінює балансову вартість груп 2,3 і 4 стосовно основних засобів
цих груп.
У разі коли страхова організація або інша юридична чи фізична особа, визнана винною у заподіяній шкоді, компенсує платнику податку втрати, пов'язані з виникненням нових обставин, платник податку в податковий період, на який припадає така компенсація:
а)    збільшує валовий дохід на суму компенсації за основні засоби групи
1 (окремий об'єкт основних засобів групи 1);
б)    зменшує балансову вартість відповідної групи основних засобів на
суму компенсації за основні засоби груп 2,3 і 4.
У разі ліквідації окремого об'єкта основного засобу групи 1 за рішенням платника податку та наявності відповідних документів про його знищення, розібрання або перетворення іншими способами, внаслідок чого такий об'єкт не може використовуватися у майбутньому за первісним призначенням, балансова вартість такого окремого об'єкта основних засобів групи 1 включається до складу валових витрат.
До продажу основних засобів та нематеріальних активів прирівнюються операції з внесення таких основних засобів та нематеріальних активів до статутного капіталу іншої особи.
До придбання основних засобів та нематеріальних активів прирівнюються операції з включення таких основних засобів та нематеріальних активів до складу статутного капіталу такої іншої особи, із подальшим включенням основних засобів до відповідних груп.
Норми амортизації.
Норми амортизації встановлюються у відсотках до балансової вартості кожної з груп основних засобів на початок звітного (податкового) періоду в такому розмірі (в розрахунку на податковий квартал):
група 1-2 відсотка;
група 2-10 відсотків;
група 3-6 відсотків;
група 4-15 відсотків.
Платник податку може прийняти рішення про застосування інших норм амортизації, що не перевищують норм, визначених цим підпунктом. Зазначене рішення:
-    приймається платником податку до початку звітного податкового року га не може бути змінене протягом такого року;
- доводиться до відома податкового органу разом із поданням декларації за перший квартал такого звітного податкового року.


 

You have no rights to post comments