Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Спрощена система оподатковування суб'єктів малого підприємництва

Спрощена система оподатковування суб'єктів малого підприємництва
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Спрощена система оподатковування суб'єктів малого підприємництва

Відповідно до Указу Президента "Про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності суб'єктів малого підприємництва" від 28.06.1999 р. № 746/99 вводиться спрощена система оподаткування для наступних суб'єктів підприємництва:
-    фізичних осіб, що здійснюють, підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і у трудових відносинах з якими, включаючи членів їх сімей, протягом року перебуває не більш 10 осіб і розмір виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) не перевищує 500 тис. гривень;
-    юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми і форми власності, у яких зарік середньооблікова чисельність працюючих не перевищує 50 осіб і обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зарік не перевищує 1 млн. гривень.
Середньооблікова чисельність працюючих для суб'єктів малого підприємництва визначається за методикою, затвердженою органами статистики, з урахуванням усіх його працівників, у тому числі тих, що працюють за договорами і за сумісництвом, а також працівників представництв, філій, відділень і інших відособлених підрозділів.
Виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) вважається сума, фактично отримана суб'єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок або (та) у касу за здійснення операцій із продажу продукції (товарів, робіт, послуг).
Суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи, які перейшли на спрощену систему оподаткування за єдиним податком, не мають права застосовувати інший спосіб розрахунків за відвантажену продукцію, крім готівкового і безготівкового розрахунків коштами.
У випадку проведення операції з продажу основних засобів виручок від реалізації вважається різниця між сумою, отриманою від реалізації цих засобів, та їх залишковою вартістю на момент продажу.
Суб'єкти малого підприємництва - фізичні особи - мають праве самостійно обрати спосіб оподаткування доходів за єдиним податком шляхом отримання свідоцтва про сплату єдиного податку.
Ставка єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва - фізичних осіб - встановлюється місцевими радами за місцем їх державної реєстрації в залежності від виду діяльності і не може становити менше 20 гривень та більше 200 гривень на місяць.
У разі коли фізична особа - суб'єкт малого підприємництва здійснює кілька видів підприємницької діяльності, для яких установлено різні ставки єдиного податку, нею придбавається одне свідоцтво і сплачується єдиний податок, що не перевищує встановленої максимальної ставки.
У разі коли платник єдиного податку здійснює підприємницька діяльність з використанням найманої праці або при участі в підприємницькій діяльності членів його родини, ставка єдиного податку збільшується на 50% за кожну особу.
Суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа, що сплачує єдиний податок, звільняється від обов'язку нарахування, відрахування і перерахування до державних цільових фондів зборів, зв'язаних з виплатою заробітної плати працівникам, які перебувають з ним у трудових відносинах, включаючи членів його сім'ї.
Суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа сплачує єдиний податок щомісяця не пізніше 20 числа наступного місяця на окремий рахунок відділень державного казначейства України.
Відділення державного казначейства України наступного дня після надходження коштів перераховують суми єдиного податку у таких розмірах:
-    до місцевого бюджету - 43 відсотки;
-    до Пенсійного фонду України - 42 відсотки;
-    на обов'язкове соціальне страхування - 15 відсотків (у тому числі в Державний фонд сприяння зайнятості населення - 4 відсотки) для відшкодування витрат, що здійснюються відповідно до законодавства в зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, а також витрат, зв'язаних з народженням і похованням.
Доходи, отримані від здійснення підприємницької діяльності, що обкладаються єдиним податком, не включаються до складу сукупного оподатковуваного податком доходу за підсумками звітного року такого платника
І осіб, що перебувають з ним у трудових відносинах, а сплачена сума єдиного податку є остаточною і не включається до перерахунку загальних податкових .зобов'язань як самого платника податків, так і осіб, що перебувають з ним у трудових відносинах, включаючи членів його родини, що беруть участь у підприємницькій діяльності.
Суб'єкт підприємницької діяльності - юридична особа, яка перейшла на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, самостійно обирає одну з наступних ставок єдиного податку:
-    6 відсотків суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без урахування акцизного збору у разі сплати податку на додану вартість;
-    10 відсотків суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), за винятком акцизного збору, у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.
Суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи - сплачують єдиний податок щомісяця не пізніше 20 числа наступного місяця на окремий рахунок відділень Державного казначейства України.
Відділення державного казначейства України наступного дня після надходження коштів перераховують суми єдиного податку у таких розмірах:
-    до Державного бюджету України - 20 відсотків;
-    до місцевого бюджету - 23 відсотки;
-    до Пенсійного фонду України - 42 відсотки;
-    на обов'язкове соціальне страхування - 15 відсотків (у тому числі в Державний фонд сприяння зайнятості населення - 4 відсотки) для відшкодування витрат, що здійснюються відповідно до законодавства в зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, а також витрат, зв'язаних з народженням і похованням.
Платники єдиного податку - юридичні особи - ведуть податковий облік за тими податками, платниками яких вони є.
Спрощена система оподаткування, обліку і звітності для суб'єктів малого підприємництва може застосовуватися поряд з діючою системою оподаткування, обліку і звітності, передбаченою законодавством, на вибір суб'єкта малого підприємництва.
Для переходу на спрощену систему оподаткування, обліку і звітності суб'єкт малого підприємництва подає письмову заяву в орган державної податкової служби за місцем державної реєстрації. Суб'єкт малого підприємництва - юридична особа - обов'язково зазначає, яка ставка єдиного податку ним обрана.
Заява направляється не пізніше ніж за 15 днів до початку наступного звітного (податкового) періоду (кварталу) за умови сплати усіх установлених податків і обов'язкових платежів за попередній звітний (податковий період)
Рішення про перехід на спрощену систему оподаткування, облік} І звітності може бути прийнято не більше одного разу за календарний рік.
Орган державної податкової служби зобов'язаний протягом десяті робочих днів видати безкоштовне свідчення про право сплати єдиного податку або представити письмове мотивовану відмову.
Відмову від застосування спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності і повернення до раніше встановленої системи оподаткуванні суб'єкти малого підприємництва можуть здійснювати з початку наступного звітного (податкового) періоду (кварталу) у випадку представленні відповідної заяви в органи державної податкової служби не пізніше ніж зі 15 днів до закінчення попереднього звітного (податкового) періоду (кварталу).
Форма книги обліку доходів і витрат, що підлягають оподаткуванню за цією схемою, і порядок її ведення суб'єктами малого підприємництва, ш: застосовують спрощену систему оподаткування, обліку і звітності, встановлені Державною податковою адміністрацією України.
Порядок ведення книги обліку доходів і витрат господарських операції суб'єктами малого підприємництва, юридичними особами, що застосовують спрощену систему оподаткування, обліку і звітності затверджений наказом Державної податковий адміністрації України від 12.10.1999 р. № 554. Для обліку доходів витрат рекомендується ведення Книги обліку доходів і витрат, у якій в хронологічному порядку відображаються господарські операції на основі первинних документів.
Книга обліку доходів і витрат реєструється органами державної податкової адміністрації. Вона видається на один календарний рік і ПОВИННІ бути прошнурована і пронумерована, наприкінці книги вказується кількість сторінок, завірених підписом керівника І печаткою суб'єкта малого підприємництва й органа державної податкової адміністрації, де зареєстроване підприємство.
У графі 6 «Загальна сума виручки і позареалізаційних доходів» відображаються всі надходження, отримані на розрахунковий (поточний рахунок і в касу суб'єктом малого підприємництва від продажу продукції (товарів, робіт, послуг), майна, включаючи основні фонди, що належать суб'єкту малого підприємництва і реалізовані в звітному періоді, а також - позареалізаційні доходи і виручка від іншої реалізації.

Суб'єкт малого підприємництва - юридична особа зобов'язана вести книгу обліку доходів і витрат і касову книгу.
У випадку порушень вимог, встановлених Указом Президента від 28.06.1999 р. № 746/99, платник єдиного податку повинний перейти на загальну систему оподаткування, обліку і звітності, починаючи з наступного звітного періоду (кварталу).
Суб'єкти малого підприємництва несуть відповідальність за правильність нарахування, своєчасність представлення розрахунків і сплати сум єдиного податку відповідно до законодавства України.
Суб'єкт малого підприємництва, що сплачує єдиний податок, не є платником наступних видів податків і зборів (обов'язкових платежів):
-    податку на додану вартість, крім випадку, коли юридична особа обрала спосіб оподаткування доходів за єдиним податком за ставкою 6%:
-    податку на прибуток підприємств;
-    податку на доходи фізичних осіб (для фізичних осіб - суб'єктів малого підприємництва);
-    плати (податку) за землю;
-    збору за спеціальне використання природних ресурсів;
-    збору до Державного інноваційного фонду;
-    збору на обов'язкове соціальне страхування;
-    відрахувань і зборів на будівництво, реконструкцію, ремонт автомобільних доріг загального користування України;
-    комунального податку;
-    податку на промисел;
-    збору на обов'язкове державне пенсійне страхування;
-    збору за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі і сфери послуг:
-    внесків у Державний фонд сприяння зайнятості населення;
-    плати за патенти відповідно до Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності".
-    Новостворені і зареєстровані у встановленому порядку суб'єкти малого підприємництва, що подали до державної податкової служби за місцем їх реєстрації заяви на право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності, вважаються суб'єктами спрощеної системи оподаткування. обліку і звітності з того кварталу, у якому проведена їх державна реєстрація.
Суб'єкти підприємницької діяльності - фізичні особи - платники єдиного податку мають право не застосовувати електронні контрольно-касові апарати для проведення розрахунків зі споживачами.
Порядок ведення спрощеного обліку і звітності суб'єктами малого підприємництва затверджується Міністерством фінансів України.
Не можуть використовувати спрощену систему оподаткування, обліку і звітності:
-    суб'єкти підприємницької діяльності, на яких поширюється чинність Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" у частині придбання спеціального патенту;
-    довірчі товариства, страхові компанії, банки, інші фінансово-кредитні і небанківські фінансові установи;
-    суб'єкти підприємницької діяльності, у статутному фонді яких частки, що належать юридичним особам - учасникам і засновникам даних суб'єктів, що не є суб'єктами малого підприємництва, перевищують 25%;
-    фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, що займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи і здійснюють торгівлю лікеро-горілчаними і тютюновими виробами, паливо-мастильними матеріалами.

 


 

You have no rights to post comments