Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Порядок складання окремих форм статистичної звітності

Порядок складання окремих форм статистичної звітності
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Порядок складання окремих форм статистичної звітності

Враховуючи значний обсяг форм статистичної звітності розглянемо порядок складання тільки окремих форм з різних галузей народного господарства:
1. Звіт про товарооборот (форма № 1-торг) — подають помісячно незалежно від форм власності та господарювання підприємства роздрібної торгівлі та громадського харчування, інші підприємства, що здійснюють роздрібну торгівлю та громадське харчування другого числа після звітного періоду (додаток Р).
При заповненні звіту необхідно керуватись Інструкцією про облік роздрібного товарообороту і товарних запасів.
Звіт складається в цілому по підприємству з розшифровкою показників по структурних підрозділах, що знаходяться на інших адміністративних територіях.
Роздрібний товарооборот визначається у цінах фактичної реалізації за моментом відпуску товарів покупцеві, незалежно від часу сплати грошей і відображається по рядку 01 наростаючим підсумком з початку року. Звіт складається за даними фінансового обліку в тисячах гривень з одним десятковим знаком. В обсяг товарообороту включається виручка від продажу безпосередньо населенню споживчих товарів (як за готівку, так і за розрахункові чеки установ банків, банківські платіжні картки) через організований споживчий ринок, тобто спеціально організовану торгову мережу.
Вартість скляного посуду, що має заставну ціну, проданого з товаром у роздрібний товарооборот не включається.
Роздрібний продаж продукції власного виготовлення підприємств громадського харчування це продаж готових виробів і напівфабрикатів власного виготовлення; продаж за безготівковим розрахунком готових виробів власного виготовлення лікарняним, профілактичним, оздоровчим закладам, закладам освіти та іншим споживачам; продаж продукції пересувних їдалень, які обслуговують працівників сільськогосподарських підприємств на польових станах, на лісорозробках, лісоповалі та шляхових машинних станціях. Обсяги роздрібного товарообороту громадського харчування відображаються по рядку 02.
Оптовий товарооборот — це продаж товарів іншим підприємствам, організаціям, чи фізичним особам зареєстрованими суб'єктами підприємницької діяльності суми такого обороту показується по рядку 04. Одночасно в цю суму включають і суму послуг. По рядку 05 показується оборот від інших видів діяльності, тобто від неторгової діяльності, а також продаж пільговим категоріям населення легкових автомобілів, товарів з технічних складів палива та інше.
2. Звіт про діяльність підприємства оптової торгівлі (форма № 1-опт) складається поквартально і подається на 16-й день після звітного періоду підприємствами та організаціями постачання, збуту, споживчої кооперації, заготівельної та оптової торгівлі з правом юридичної особи, основним видом діяльності яких є оптова торгівля (додаток С).
Звіт має два розділи: основні показники та продаж і запаси товарів, складається в тисячах гривен з одним десятковим знаком.
3. Звіт з праці (форма № 1 — ПВ — місячна, квартальна) його подають підприємства, установи, організації незалежно від форми власності та господарювання не пізніше 7-го числа після звітного періоду (додаток Т).
При заповненні статистичної звітності за формами № 1-ПВ (міс.) та № 1-ПВ (кв.) слід керуватися:
1.    Інструкцією зі статистики чисельності працівників, від 7.07.95 р. за № 171 зі змінами і доповненнями зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 9.03.99 р. за № 145/3438;
2.    Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. № 5.
3.    Інструкцією щодо заповнення форм державної статистичної звітності про використання робочого часу затвердженого наказом Держкомстату України від 4.012000 р. за № 1, що зареєстрована в Міністерстві юстиції України 8.02.2000 р. за № 74/4295.
4.    Наказами Держкомстату «Про затвердження типових форм первинного обліку» від 9.10.95 р. №253 та «Про затвердження типових форм первинного обліку по розрахунках з робітниками і службовцями по заробітній платі» від 22.05.96 № 144.
Заповнення сітки кодів адресної частини є обов'язковим і здійснюється згідно з довідкою єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.
Звіт за формою 1-ПВ (міс.) подається до територіальних органів державної статистики щомісячно не пізніше 7-го числа.
Одночасно за звітом за останній місяць кожного кварталу (січень-березень, січень-червень, січень-вересень та січень-грудень) подаються звіти за формами № 1-ПВ (кв) та 3-ПВ (термінова-квартальна) «Звіт про використання робочого часу».
Форми статистичної звітності № 1-ПВ (міс.) складається за даними первинної звітності та бухгалтерського обліку у відповідності з платіжними документами, за якими працівникам були здійснені нарахування та проведені розрахунки по заробітній платі.
Форма № 1 ПВ (квартальна) має три розділи, заповнюється за період з початку року по І і II розділах, а розділ III заповнюється за останній місяць кожного кварталу (березень, червень, грудень).
4. Статистична звітність підприємства по продукції складається з форм № 1п — помісячна, квартальна і річна. Подають промислові підприємства всіх форм власності 15 числа після звітного періоду, а за рік 20 січня. Звіт складається у тисячах гривен з одним десятковим знаком. Він включає два розділи: економічні показники та виробництво видів промислової продукції.
Розділ І. Економічні показники — обсяг продукції (робіт, послуг) в оптових цінах підприємств без податку на додану вартість і акцизного збору у діючих цінах звітного року за звітний місяць і наростаючим підсумком з початку року.
Крім того, наводяться обсяги продукції в розрізі місяців (гр. 3-14)
Розділ II Виробництво видів промислової продукції— наводяться дані про обсяги виробленої продукції за видами продукції за звітний період всього та у тому числі з давальницької сировини. У графі 2 відображаються дані про виробництво за відповідальний період попереднього року.
У графах «1» і «2» дані наводяться у діючих оптових цінах підприємств відповідного року без ПДВ та акцизного збору.
У випадку виробництва підприємством продукції на давальницьких засадах у графі «10» наводяться дані «у тому числі» з давальницької сировини. У графі «З» наводяться дані про вартість фактично випущеної продукції за звітний рік, призначеної для збуту, тобто вартість товарного випуску у діючих оптових цінах підприємств без урахування вартості давальницької сировини (за виключенням ПДВ та акцизу).
У звіті наводяться дані абсолютно по всіх видах виробленої промислової продукції, а також вартість виконаних робіт промислового характеру, які класифікуються за секціями «С», «D», «Е», КВЕД. Якщо на підприємстві є виробництво продукції, яка не передбачена номенклатурою, її назва вписується у вільних рядках розділу.
5. Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос) (Форма № 11-03)— є підсумком державного статистичного спостереження (додаток У).
Статистична звітність за формою № 11-03 складається підприємствами, організаціями та установами всіх форм власності та видів економічної діяльності, які є юридичними особами, а також їх структурними підрозділами (філіями, представництвами, відділеннями та іншими), які розташовані на відокремленій території, з урахуванням роз'яснень органів державної статистики.
Якщо головна організація розташована на одній географічній території зі структурними одиницями, що входять до її складу, звіт подається головною організацією, включаючи структурні підрозділи. У разі якщо головна організація територіально відокремлена від структурних підрозділів, звіти подаються окремо за територіальною ознакою кожною одиницею спостереження.
В адресній частині звіту реквізити заповнюються за даними облікової картки Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.
Заповнення форми проводиться на підставі типових форм первинного обліку (інвентарних карток обліку руху основних засобів, актів приймання-передачі та актів списання основних засобів, інших первинних документів обліку основних засобів).
Статистичні дані повинні бути достовірними та подаватися в повному обсязі в установлені терміни і за визначеними адресами.
У звіті наводиться первісна (переоцінена) і залишкова вартість власних та отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів та інших необоротних матеріальних активів згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 і зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18.05.2000 р. за № 288/4509 (зі змінами).
При складанні звіту слід керуватися також Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 14 «Оренда», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2000 р. № 181 і зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.08.2000 р. за № 487/4708; Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 р. № 39 і зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.03.2000 р. за № 161/4382 зі змінами і доповненнями та Інструкцією щодо "складання форми державного статистичного спостереження № 10-ОЗ затверджена наказом Держкомстату України 27.08.2001 р. № 365 (в редакції наказу від 21.08.2002 р. № 312).
Статистичний звіт за формою 11-03 включає два розділи:
•    наявність та рух основних засобів;
•    склад основних засобів підприємства.
У першому розділі по рядку 100 наводяться дані щодо вартості основних засобів, що перебувають на Балансі підзвітної одиниці (підприємства, організації, структурного підрозділу).
У вільних рядках відображається вартість основних засобів за видами економічної діяльності. Розподіл здійснюється відповідно до Класифікації видів економічної діяльності, затвердженої наказом Держстандарт України від 22.10.96 р. № 441, на рівні розділу, групи, підкласу.
Код розділу, групи, підкласу КВЕД заповнюється у графі Б. Дані рядка 100 за кожною графою повинні дорівнювати сумі даних заповнених рядків та рядків 250, 260.
До даних за кодом КВЕД 01 не включаються витрати на формування основного стада (робочу та продуктивну худобу). Зазначені витрати відображаються у рядку 250.
Вартість основних засобів у дорогах (вартість автомобільних доріг) відображається за кодом КВЕД 63.2. До основних засобів у дорогах належать автомобільні дороги загального користування, які перебувають на Балансі органів дорожнього господарства держави: відомчі автомобільні дороги на території промислових та інших підприємств і організацій, вулиці та дороги, проїзди, вулиці-набережні в межах проїзної частини в містах і селищах міського типу.
За кодом КВЕД 70.20.2 наводяться дані з вартості житлового фонду (включаючи гуртожитки), що здається в оренду власниками багатоквартирних будинків, домоуправліннями, житлово-комунальними об'єднаннями, житлово-комунальними конторами підприємств та організацій, комендатурами житлових будинків, житловими кооперативами тощо.
У рядку 240 із загального обсягу вартості основних засобів показується вартість основних засобів основного виду економічної діяльності за реєстрацією підприємства в ЄДРПОУ. Якщо підприємство не має основних засобів, які за своїм призначенням відповідають зареєстрованому основному виду діяльності, то рядок 240 не заповнюється.
У рядку 260 із загального підсумку окремо наводиться вартість земельних ділянок, які знаходяться на Балансі підприємства.
У графах 1—7 наводяться дані з наявності та руху основних засобів за первісною (переоціненою) вартістю. При цьому дані графи 7 по кожному рядку повинні дорівнювати даним графи 2 плюс дані графи 3 мінус дані графи 5.
У графі 1 показується первісна або переоцінена в попередні роки вартість основних засобів на початок звітного року.
У графі 2 показується вартість основних засобів з урахуванням переоцінки (дооцінки, уцінки), здійсненої у поточному році за методологією розрахунків, яка наведена у Положенні» (стандарті) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» та індексації, проведеної відповідно до підпункту 8.3.3 пункту 8.3 статті 8 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств».
У разі якщо підприємство у звітному році не здійснювало індексацію або переоцінку основних засобів, дані графи 2 дорівнюють даним графи 1 по всіх рядках.
У графі 3 відображається надходження основних засобів за звітний період: створених, придбаних за оплату, отриманих безоплатно на умовах фінансового лізингу; придбаних в обмін (частковий обмін), оборотних активів, проведених до основних засобів, а також витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єктів (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо).
У графі 4 із даних графи 3, виділяється вартість уведених в експлуатацію у звітному році нових основних засобів.
У графі 5 наводяться дані щодо загальної вартості основних засобів, що вибули у звітному році внаслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом, а також у разі часткової ліквідації об'єкта.
У графі 6 із даних графи 5, виділяється вартість основних засобів, ліквідованих у звітному році: морально застарілих, зношених, пошкоджених унаслідок аварії, стихійного лиха (за умови, що відновлення та реалізація основних засобів неможливі або економічно недоцільні), а також ліквідованих у зв'язку з новим будівництвом та реконструкцією.
У графі 7 наводяться дані з вартості основних засобів за наявністю на кінець звітного року. У разі повного вибутті (ліквідації) основних засобів графа 7 розділу 1, а також графи 1 і 2 розділу II не заповнюються
У графах 8 і 9 наводяться дані з вартості основних засобів за відрахуванням зносу — залишкова вартість, відповідно на початок та кінець звітного року. Залишкова вартість визначається як різниця між первісною (переоціненою) вартістю основних засобів та сумою їх зносу.
У графі 10 відображається сума нарахованої амортизації (зносу) за звітний рік. Об'єктами амортизації виступають усі основні засоби, крім землі.
У графі 11 наводяться дані з вартості основних засобів, на які повністю нараховано амортизацію (знос).
У розділі 2 показуються дані щодо вартості наявних на кінець звітного року основних засобів, що передбачена Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби».
У графі 1 за рядком 101 підприємство показує загальну вартість основних засобів з розподілом за класифікаційними групами, відповідно за рядками 102—117. Дані графи 1 рядка 101 мають дорівнювати даним графи 7 рядка 100 розділу 1.
У графі 2 з графи 1 виділяються дані з вартості основних засобів за основним видом діяльності. Дані рядка 101 графи 2 повинні дорівнювати даним рядка 240 графи 7 розділу 1. У разі відсутності основних засобів основного виду економічної діяльності за реєстрацією підприємства в ЄДРПОУ рядки 101—117 графи 2 не заповнюються.
У разі якщо основний вид діяльності підприємства за реєстрацією представлений однією із секцій С, D, Е, дані графи 2 за рядками 101-117 наводяться за сумою вартості основних засобів зазначених секцій: С + D + Е.
6. Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за рік (форма № 50-СГ).
Основні економічні показники роботи сільгосппідприємств за рік (форма 50-сг) подають юридичні особи, їх відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, а саме сільськогосподарські підприємства усіх форм власності та організаційно-правової форми господарювання (включаючи господарські товариства, виробничі кооперативи, приватні підприємства, включаючи великі селянські (фермерські) господарства, міжгосподарські сільськогосподарські підприємства по виробництву сільськогосподарської продукції, державні та інші сільгосппідприємства) — районному відділу статистики за місцем знаходження землі.
При заповненні форми статистичної звітності № 50-сг сільськогосподарським підприємствам необхідно керуватися Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку: 9 «Запаси», 15 «Дохід», 16 «Витрати» зі змінами та доповненнями (наказ МФУ від 25.11.02 р. №489), Рекомендаціями про порядок заповнення форми № 50-сг (затверджено наказом Держкомстату України від 26.06.2006 р. № 280), та Методичними рекомендаціями з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затверджених наказом Міністерства аграрної політики України від 18 травня 2001 року № 132 зі змінами і доповненнями, внесеними наказом Мінагропрому України від 06.12.2001 р. № 355. (Додаток Ф).
Інформаційним забезпеченням при складанні звіту за формою № 50-сг є розрахунки по закриттю операційних рахунків, заключний Баланс та облікові регістри.
Звіт складається із чотирьох розділів: виробництво і реалізація сільськогосподарської продукції, затрати операційної діяльності, фінансові результати, землекористування протягом звітного року.
В першому розділі по кодах 020-0110 у графах 1 «Виробництво продукції» показують збір продукції рослинництва: зерно після доробки в тім числі і зернові відходи в кожурі, у перерахунку на повноцінне зерно, зерно кукурудзи у перерахунку початків на сухе зерно. Базисна вологість зерна в початках приймається при цьому в розмірі 14 %. Куплена продукція не показується.
По кодах 0050-0060 (графа 1) відображають збір цукрових буряків, повноцінної картоплі у фізичній вазі, без землі. Цукрові буряки, використані на годівлю тварин по коду 0050 не включають.
Валовий збір усіх овочевих культур відкритого ґрунту відображають по коду 0070 (графа 1): капуста, огірки, помідори, цибуля, морква, буряки столові, зелений горошок, часник, інші овочеві культури— столові коренеплоди, горох і квасоля на лопатку, недозрілі боби і т. п., а також початки цукрової кукурудзи молочної і молочно-воскової стиглості для консервування і використання в свіжому вигляді на харчування.
По кодах 0080—0095 у графі 1 показують збір продукції з насаджень в плодоносному віці.
Продукцію тваринництва по кодах 0140—0170 у графі 2 відображають приріст живої маси худоби та птиці за звітний період без вирахування маси худоби та птиці, що загинула.
У валовий надій молока по коду 0180 графа 2 включають молоко, одержане від корів основного молочного стада, які були на початок звітного року і які надійшли протягом року, в тім числі і вибракуваних з основного стада, які поставлені на відгодівлю.
У графі 3 «Виробнича собівартість» показують всі прямі витрати, віднесені на культури та витрати на виробництво всіх видів тваринницької продукції. Витрати по виробництвах, які не дали виходу продукції рослинництва і тваринництва, у графі 3 не відображаються, а списуються на рахунок 99.3. «Інші надзвичайні витрати».
До собівартості основної продукції також не включають адміністративні витрати.
Усі прямі затрати праці на продукцію, тобто прямі затрати праці плюс затрати праці працівників інших обслуговуючих галузей (вантажний автотранспорт, жива тягова сила, тракторний парк та інші) загальновиробничих витрат показують по відповідних кодах у графі 4 «Прямі затрати праці». Непрямі затрати праці розподіляються між галузями, видами тварин за питомою вагою прямих затрат праці.
У графах «Реалізація продукції у фізичній вазі» по відповідних кодах наводять всю продукцію власного виробництва (в натурі), продану у звітному році заготівельним і переробним підприємствам, кооперації, іншим торговельним, заготівельним організаціям в рахунок погашення заборгованості по фіксованому сільськогосподарському податку, сільськогосподарським підприємствам, санаторіям, школам, робітникам підприємств в рахунок оплати праці (на зароблену гривню), на ринку, на громадське харчування, нараховану робітникам підприємств в порядку натуральної оплати праці, в рахунок погашення позичок з державного бюджету на придбання матеріально-технічних ресурсів, а також в рахунок оплати за оренду земельних майнових паїв.
У графі 6 «Собівартість продукції» відображають фактичну виробничу собівартість реалізованої продукції, виконаних робіт та наданих послуг. Адміністративні витрати та витрати на збут у собівартість не включаються.
У графі «Доход (виручка) від реалізації» відображають фактично виручені суми від реалізації продукції, робіт і послуг, тобто фактично сплачені (перераховані) і ті, що належить сплатити (перерахувати) сільськогосподарському підприємству, без ПДВ. При цьому слід мати на увазі, що продукція, яка направлена на переробку на власних переробних підприємствах або на давальницьких умовах, в реалізацію продукції по відповідних кодах не включається.
Реалізація продукції власної промислової переробки показується по кодах 0220—0250.
По коду 0260 «Реалізація робіт і послуг на сторону» відображають реалізацію продукції їдалень, буфетів, будівельних матеріалів власного виробництва, виконання робіт і надання послуг робітникам підприємства, стороннім організаціям. Реалізація покупних товарно-матеріальних цінностей та сільськогосподарської продукції, закупленої у населення, по даному коду не включається.
По коду 0120 підприємства показують реалізацію іншої продукції рослинництва, яка не знайшла відображення по кодах 0020—0100, в нього включається реалізація насіння і волокна конопель, лікарських рослин, насіння цукрових буряків і кормових коренеплодів, однорічних і багаторічних трав, овочевих і баштанних культур, посадкового матеріалу плодів, ягід і винограду, сіна, соломи, зеленої маси, силосу, сінажу та іншої продукції.
По коду 0210 відображається реалізація іншої продукції тваринництва, яка не відображена по кодах 0140—0200, а саме: коней, добових пташенят, каракульських смушків, продукції бджільництва і звірівництва, риби ставкової, гною, пташиного посліду, вовни-линьки, коконів та іншої продукції.
По кодах 0140—0170 у графі 6 відображається фактична собівартість живої маси реалізованої худоби і птиці за рік на підставі складеного підприємством розрахунку фактичної собівартості одного центнера живої маси худоби (по її видах) і птиці (без урахування племінного молодняка тварин).
Реалізований племінний молодняк тварин (по видах) відноситься на собівартість реалізованої продукції тваринництва за фактичною його вартістю, яка склалася в обліку.
По кодах 0140—0170 у графі 5 показують всю реалізацію худоби і птиці (переробним підприємствам на м'ясо, заготівельним організаціям, племінної худоби і птиці, робітникам підприємств, іншим підприємствам для вирощування і відгодівлі та вся інша реалізація).
При заповненні коду 0220 «Продукція власної промислової переробки» необхідно мати на увазі, що у графі 8 «Доход (виручка) від реалізації» включається також акцизний збір на реалізовані підакцизні товари, який не включають у графу 6 «Собівартість продукції».
До першого розділу передбачено 3 довідки:
1.    Дотації та доплати.
2.    Витрати, необхідні для розрахунку повної собівартості.
3.    Структура виробничої собівартості за видами сільськогосподарської продукції в розрізі галузі рослинництво та тваринництво.
У другому розділі «Витрати операційної діяльності» наводяться дані про прямі витрати в рослинництві, тваринництві, допоміжних і підсобних промислах, промисловому виробництві за календарний рік з 1 січня по 31 грудня звітного року в групуванні по елементах витрат, які пов'язані з виробництвом продукції, послугами, що їх підприємство виконує для свого капітального будівництва, житлово-комунального господарства, дитячого садка, а також для сторонніх організацій.
Витрати показують загальною сумою та групуванням на виробництво продукції рослинництва і тваринництва по відповідних елементах.
У витрати на виробництво продукції рослинництва і тваринництва включають також витрати по повністю загиблих посівах сільськогосподарських культур і по окремих видах тварин, що не дали протягом року тваринницької продукції, які списані на збитки підприємства (надзвичайні витрати).
По коду 0280 «Витрати на оплату праці» відображається пряма основна і додаткова оплата праці всього персоналу основної діяльності підприємства, включаючи найнятих і залучених, крім оплати праці керівників і спеціалістів, які входять до адміністративно-управлінського персоналу, працівників житлово-комунального господарства і культурно-побутових закладів, торгівлі і громадського харчування, дитячих установ і навчальних закладів, капітального будівництва та інших видів діяльності.
Оплата праці допоміжних виробництв, яка відноситься на рослинництво і тваринництво (графи 1 і 2), визначається розрахунковим шляхом. Дані для розрахунку беруть із аналітичного обліку до рахунку 23 «Виробництво» (відповідні субрахунки) і складають допоміжну таблицю.
По коду 0285 «Відрахування на соціальні заходи» сільськогосподарські підприємства— неплатники фіксованого сільськогосподарського податку відображають відрахування до Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування та Фонду зайнятості на випадок безробіття, відрахування на індивідуальне страхування персоналу підприємства та відрахування на інші соціальні заходи за встановленими законодавством нормами від загального розміру витрат на оплату праці. Платники фіксованого сільськогосподарського податку по перелічених фондах даний код не заповнюють.
Всі сільськогосподарські підприємства по даному коду відображають відрахування Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань і фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.
В послідуючих рядках ця сума розшифровується за видами: насіння і посадковий матеріал, корми, мінеральні добрива, нафтопродукти, електроенергія, паливо, запасні частини.
Покупні насіння і посадковий матеріал, корми та інші продукти сільського господарства показують в оцінці відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», а вироблені у власному підприємстві— по виробничій собівартості з урахуванням дооцінок за рішенням уряду.
Оплата послуг і робіт, що виконані сторонніми організаціями показується по коду 0335. По даному коду показують також суми оплати за послуги стороннім організаціям по поточному ремонту сільськогосподарської техніки, автомобілів, внесенню добрив, боротьби з шкідниками рослин і хворобами тварин (включаючи вартість використаних отрутохімікатів, біопрепаратів, медикаментів та інших засобів захисту), транспортуванню вантажів. В даний код також включають вартість хімікатів, які використані для ветеринарно-профілактичних цілей (хлорного вапна, каустичної соди, гексахлорану, мідного і залізного купоросу та інших). По галузях виробництва ці затрати розподіляють пропорційно обсягу виконаних робіт в тій чи іншій галузі сільськогосподарського виробництва.
По коду 0340 «Амортизація основних засобів» показують суми нарахованої амортизації по всіх видах основних засобів виробничого призначення, які використовувались у рослинництві, тваринництві, допоміжних та підсобних промислових виробництвах.
По коду 0345 «Інші витрати» відображаються інші прямі витрати на виробництво, які не відображені по кодах 0290-0335. До них відносяться витрати на підготовку кадрів масових професій, витрати на службові відрядження, орендна плата за оренду земельних і майнових паїв, сума нарахованого фіксованого податку тощо. В даний код не включаються витрати, які відносяться до адміністративних.
По кодах 0350 і 0351 у графі 1 довідково показують суму нарахованої орендної плати за оренду земельних та майнових паїв.
По коду 0395 «Середньорічна вартість основних виробничих фондів і оборотних засобів» показується середньорічна вартість основних виробничих фондів і оборотних засобів підприємства, яка визначається за рік як частка відділення на 12 суми, отриманої від складання половини первісної вартості основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення та інших галузей на 1 січня звітного року, половини їх вартості на 1 січня наступного за звітним року та вартості цих фондів на 1 число усіх місяців звітного року. Вартість основних засобів, облікованих на позабалансових рахунках в середньорічну вартість основних виробничих фондів і оборотних засобів не включається.
По четвертому розділу «Землекористування на 1 січня____р.» заповнюють станом на 1 січня наступного за звітним року на основі «Акта на право користування землею», записів у земельно-кадастровій книзі, договорів оренди земельних паїв та даних державного обліку земель. Землі, що здані господарством в оренду, не показуються.
У графі 1 — «Всього» по кодах 0450—0454 показують усі земельні угіддя, що знаходяться в постійному та довгостроковому користуванні господарства. По графі 2 виділяють земельні угіддя, взяті в оренду.
По коду 0450 показують загальну площу сільськогосподарських угідь підприємства. До сільськогосподарських угідь відносяться: рілля, перелоги, багаторічні насадження (сади, ягідники, виноградники та інші), крім посадок захисного насадження, сінокоси, вигони і пасовища.
Після заповнення форми № 50-сг необхідно провести співставлення показників, як в середині звіту по кодах так із показниками інших форм фінансової звітності. При цьому слід користуватися таблицею перевірки основних показників форм фінансової звітності підприємств і організацій Мінагрополітики України за звітний рік;
Статистична форма № 50-сг «Основні економічні показники роботи сільгосппідприємств» подається органам статистики в комплекті річної фінансової звітності не пізніше 20 лютого.
7. Звіт про фінансові результати та кредиторську заборгованість (форма № 1-Б0) складають усі підприємства та організації незалежно від підпорядкування та форми власності, які перебувають на господарському розрахунку і є юридичними особами, крім бюджетних установ (додаток Ф).
Звіт складається щомісячно наростаючим підсумком з початку року і подання на 20-й день звітного періоду.
Заповнення форми проводиться на підставі первинних документів, регістрів синтетичного та аналітичного обліку, фінансової звітності та положень (стандартів) бухгалтерського обліку в тисячах гривень (без десятого знака).
Розділ І «Фінансові результати» заповнюється за перший і другий місяць кожного кварталу та за рік наростаючим підсумком з початку року. Винятки складають: Банки, які заповнюють ці розділи щомісячно; Підприємства, які займаються сільськогосподарським виробництвом (за КВЕД секція А коди 01.1, 01.2 та 01.3) та наводять дані тільки за рік, Показники цього розділу наводяться за методологією складання фінансової звітності.
Розділ II «Дебіторська та кредиторська заборгованість» складається з трьох підрозділів і заповнюється щомісячно. У рядку 010 відображається загальна сума заборгованості (підрозділ 1, рядок 020 + підрозділ II рядок 100 + підрозділ III, рядок 300).
У підрозділі І наводяться дані щодо заборгованості в розрахунках підприємств у межах України, які виділяються із загальної суми дебіторської і кредиторської заборгованості і заповнюються аналогічно відповідним статтям активу і пасиву балансу. Структура цієї заборгованості поділяється на такі складові:
•    рядок 030 «за товари, роботи, послуги за чистою реалізаційною вартістю» {рядок 160 активу та рядок 530 пасиву балансу);
•    рядок 040 «за векселями» {рядок 150 активу та 520 пасиву балансу);
•    рядок 050 «з бюджетом» {рядок 170 активу та 550 пасиву балансу);
•    рядок 060 «із внутрішніх розрахунків» {рядок 200 активу та 600 пасиву балансу);
•    рядок 070 «зі страхування» {рядок 570 пасиву балансу);
•    рядок 080 «з оплати праці» {рядок 580 пасиву балансу);
•    рядок 090 «інша поточна заборгованість {сума рядків 180, 190, 210 активу та 540, 560, 610 {у частині розрахунків з іншими кредиторами) пасиву балансу). Сальдо субрахунків 643 «Податкові зобов'язання» та 644 «Податковий кредит» у цьому рядку не наводяться.
У підрозділах II і III відображається заборгованість у розрахунках, які стосуються взаємовідносин з країнами — колишніми республіками СРСР та з іншими країнами відповідно. Обсяги простроченої заборгованості визначаються згідно з умовами та термінами договорів між суб'єктами господарської діяльності та інших розрахунків. Дані граф 2 і 4 за всіма рядками повинні бути меншими або дорівнювати даним граф 1 і 3 відповідно.


 

You have no rights to post comments