Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Збір за забруднення навколишнього природного середовища

Збір за забруднення навколишнього природного середовища
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року № 303 «Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору» (із змінами і доповненнями)
Інструкцією «Про порядок обчислення та сплати Збору за забруднення навколишнього природного середовища» визначено єдиний на території України порядок обчислення і сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища (далі — збір), а також відповідальність платників за достовірність даних про обсяги викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин, скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти, розміщені відходи таза правильність обчислення, повноту і своєчасність сплати збору.
За цією Інструкцією обчислюються суми збору, який справляється за:
•    викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин (далі— викиди) стаціонарними і пересувними джерелами забруднення;
•    скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти (далі — скиди) / (Встановлення та стягнення плати, яка справляється за скиди промислових та інших стічних вод у системи каналізації, регулюється нормативно-правовими актами Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України).
•    розміщення відходів.
Платниками збору є суб'єкти підприємницької діяльності, незалежно від форм власності, включаючи їх об'єднання, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, розташовані на території іншої територіальної громади; бюджетні, громадські та інші підприємства, установи і організації; постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи в Україні; громадяни, які здійснюють на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище та розміщення відходів.
Органи Мінекоресурсів разом з органами місцевого самоврядування або з місцевими державними адміністраціями до 1 грудня року, що передує звітному, направляють органам державної податкової служби перелік платників збору за забруднення навколишнього природного середовища, які здійснюють викиди стаціонарними джерелами забруднення, скиди і розміщення відходів та зміни до переліку до 1 числа місяця, наступного за кварталом, у якому вони виникли.
Платники збору, які здійснюють викиди виключно пересувними джерелами забруднення, без установлення їм лімітів викидів, у перелік не включаються.
Не включення платника збору в перелік не звільняє його від сплати збору.
Об'єктами обчислення збору є:
•    для стаціонарних джерел забруднення— обсяги забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря або скидаються безпосередньо у водний об'єкт, та обсяги відходів, що розміщуються у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах;
•    для пересувних джерел забруднення— обсяги фактично використаних видів пального, в результаті спалення яких утворюються забруднюючі речовини.
Нормативи збору за забруднення навколишнього природного середовища встановлюються як фіксовані суми в гривнях за одиницю основних забруднюючих речовин та розміщених відходів і наведені в таблицях 1.1,1.7 і 1.9 додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року №303 «Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору».
Постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2003 р. № 402 «Про внесення змін у додаток 1 до Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору» (далі — постанова № 402) з 01.04.2003 р. введено нові нормативи цього збору.
При цьому в останньому абзаці зміненої редакції додатку 1 до Порядку, затвердженого постановою № 402, зазначено, що до нормативу цього збору у 2003 р. застосовується коефіцієнт 0,8.
Ураховуючи місцеві умови, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради за поданням органів Мінекоресурсів можуть збільшувати перелік видів забруднюючих речовин, на які встановлюється збір за викиди і скиди.
У разі скидання забруднюючих речовин в озера, ставки та інші непроточні водні об'єкти норматив збору, який справляється за скид забруднюючих речовин у ці водні об'єкти, збільшується у 1,5 раза.
У разі захоронения забруднюючих рідинних речовин, відходів виробництва та стічних вод у глибокі підземні водоносні горизонти, що не містять прісних вод, слід застосовувати норматив збору як за скид забруднюючих речовин відповідно до таблиці 1.7 чи 1.8 додатка 1 до постанови з коефіцієнтом 10.
За розміщення відходів, на які не встановлено класів небезпечності, застосовується норматив збору як за розміщення відходів першого класу небезпечності в розмірі 55 гривень за тонну.
Нормативи збору, який справляється за викиди пересувними джерелами забруднення, встановлюються в залежності від виду пального та транспорту (автомобільного, залізничного, морського та річкового) відповідно до таблиць 1.4—1.6 додатка 1 до постанови.
Ліміти викидів стаціонарними джерелами забруднення визначаються для платників збору на підставі затверджених проектів нормативів гранично допустимих викидів.
Органи Мінекоресурсів встановлюють терміном на п'ять років щорічні ліміти викидів стаціонарними джерелами забруднення за затвердженою Мінекоресурсів формою і доводять їх платникам збору до 1 червня попереднього року.
Для пересувних джерел забруднення ліміти викидів забруднюючих речовин не встановлюються.
Щорічні ліміти скидів у водні об'єкти загальнодержавного значення для первинних водокористувачів визначаються у дозволах на спеціальне водокористування, які видають органи Мінекоресурсів.
Щорічні ліміти скидів забруднюючих речовин у водні об'єкти місцевого значення для первинних водокористувачів визначаються у дозволах на спеціальне водокористування, які видаються місцевими державними адміністраціями, а в містах обласного значення — виконавчими органами рад за погодженням з органами Мінекоресурсів.
Обсяги скидів, пов'язаних з проведенням планового ремонту каналізаційних мереж і споруд, включаються до загального ліміту скидів. Обсяги та умови проведення таких скидів погоджуються з органами Мінекоресурсів. Збір, який справляється за ці скиди, нараховується як за скиди, що проводяться в межах установлених лімітів.
У разі перевищення погодженого обсягу скидів та порушення умов їх проведення, пов'язаних з плановим ремонтом каналізаційних мереж і споруд, плата обчислюється як за понадлімітні скиди, а збитки, заподіяні навколишньому природному середовищу, відшкодовуються в установленому законодавством порядку.
За понадлімітні обсяги викидів, скидів забруднюючих речовин та розміщення відходів збір обчислюється і сплачується в п'ятикратному розмірі.
У разі відсутності в платника затверджених у встановленому порядку лімітів викидів від стаціонарних джерел забруднення, скидів і розміщення відходів збір обчислюється і сплачується в п'ятикратному розмірі.
Суми збору, який справляється за викиди стаціонарними джерелами забруднення (Пвс), обчислюються платниками самостійно щокварталу наростаючим підсумком з початку року на підставі затверджених лімітів, виходячи з фактичних обсягів викидів, нормативів збору та коригувальних коефіцієнтів, наведених у таблицях 2.1, 2.2 додатка 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 303 «Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору» (далі — додаток 2 до постанови) і визначаються за формулою

Пвс =  (Млі – Нбі – Кнас * Кф) + (Мпі  - Нбі * Кнас * Кф * Кп),        (11)

де     МЛІ — обсяг викиду і-тої забруднюючої речовини в тоннах у межах ліміту (т);
МПІ — обсяг понадлімітного викиду (різниця між обсягом фактичного викиду і ліміту) і-тої забруднюючої речовини в тоннах (т);
Нбі — норматив збору за тонну і'-тої забруднюючої речовини, у гривнях (грн./т);
Кнас— коригувальний коефіцієнт, який враховує чисельність жителів населеного пункту, наведено в табл. 2.1 додатка 2 до постанови;
Кф— коригувальний коефіцієнт, який враховує народногосподарське значення населеного пункту, наведено в табл. 2.2 додатка 2 до постанови;
Кп — коефіцієнт кратності збору за понадлімітний викид в атмосферу забруднюючих речовин — 5.
Суми збору, який справляється за викиди пересувними джерелами забруднення (ПВП), обчислюються платниками самостійно щокварталу наростаючим підсумком з початку року, виходячи з кількості фактично використаного пального та його виду, на підставі нормативів збору за ці викиди і коригувальних коефіцієнтів, наведених у таблицях 2.1, 2.2 додатка 2 до постанови, і визначаються за формулою

Пвр =  Мі  * Нбі  * Кнас * Кф ,                       (12)

де     МІ— кількість використаного пального і-того виду, у тоннах (т);
Нбі — норматив збору за тонну і-того виду пального, у гривнях (грн./т);
Кнас — коригувальний коефіцієнт, який враховує чисельність жителів населеного пункту, наведено в таблиці 2.1 додатка 2 до постанови;
Кф— коригувальний коефіцієнт, який враховує народногосподарське значення населеного пункту, наведено в таблиці 2.2 додатка 2 до постанови;
Суми збору, який справляється за скиди (Пс), обчислюються платниками самостійно щоквартально наростаючим підсумком з початку року на підставі затверджених лімітів, виходячи з фактичних обсягів скидів, нормативів збору та коригувального коефіцієнта, наведеного в таблиці 2.3 додатка 2 до постанови, і визначаються за формулою:

Пс  =  (Млі  * Нбі  * Крб) + (Млі  * Нбі  * Крб  * Кп) ,            (13)

де     Млі — обсяг скиду і-тої забруднюючої речовини в межах ліміту в тоннах (т);
МЛІ — обсяг понадлімітного скиду (різниця між обсягом фактичного скиду і ліміту) і-тої забруднюючої речовини, у тоннах (т);
Нбі — норматив збору за тонну і-тої забруднюючої речовини, у гривнях (грн./т);
Крб— регіональний (басейновий) коригувальний коефіцієнт, який враховує територіальні екологічні особливості, а також еколого-економічні умови функціонування водного господарства, наведено в таблиці 2.3 додатка 2 до постанови;
Кп — коефіцієнт кратності збору за понадлімітні скиди забруднюючих речовин - 5;
Суми збору який справляється за розміщення відходів (Прв), обчислюються платниками самостійно щокварталу наростаючим підсумком з початку року на підставі затверджених лімітів, виходячи з фактичних обсягів розміщенні відходів, нормативів збору та коригувальних коефіцієнтів, на ведених у таблицях 2.4,2.5 додатка 2 до постанови, і визначаються за формулою:

Прв =   (Нбі  * Млі  * Кт  * Ко) + (Кп  * Нбі  * Мпі  * Кт  * Ко) ,          (14)

де Млі — обсяг відходів і-того виду в межах ліміту (згідно з дозволами на розміщення), у тоннах (т);
Мпі — обсяг понадлімітного розміщення відходів (різниця між обсягом фактичного розміщення відходів і лімітом) і-того виду, у тоннах (т);
Нбі — норматив збору за тонну відходів і-того виду в межах ліміту, у гривнях за тонну (грн./т);
Кт — коригувальний коефіцієнт, який враховує розташування місця розміщення відходів, наведено в таблиці 2.4 додатка 2 до постанови;
Ко— коригувальний коефіцієнт, який враховує характер обладнання місця розміщення відходів, наведено в таблиці 2,5 додатка 2 до постанови;
Кп— коефіцієнт кратності збору за понадлімітне розміщення відходів — 5.
Розрахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища платники збору складають і подають до органу державної податкової служби за своїм місцем податкової реєстрації (місцем перебування на податковому обліку в органах державної податкової служби).
Базовий податковий (звітний) період збору за забруднення навколишнього природного середовища дорівнює календарному кварталу. Розрахунки збору за забруднення навколишнього природного середовища за півріччя, дев'ять місяців та рік складаються наростаючим підсумком починаючи з 01.04.2003 р. За схемою:
II, II—III і II—IV квартали, про що відповідно зазначається у розрахунку.
Розрахунки збору подаються платниками органам державної податкової служби протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, за місцем податкової реєстрації платника (місцем перебування на податковому обліку в органах державної податкової служби).
Якщо останній день строку подання розрахунку збору припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається наступний за вихідним або святковим робочий день.
У разі коли у майбутніх податкових періодах платник збору самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданому ним розрахунку збору, такий платник зобов'язаний подати новий (уточнений) розрахунок збору, що містить виправлені показники.
Необхідно пам'ятати, що до п. 17.2 ст. 17 Закону України від 21.12.2000 р. №2181-111 «Про порядок погашення, зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» внесено зміни пп. «б» п. 15 Закону № 550-М, згідно з якими у разі самостійного виявлення платником факту заниження податкового зобов'язання він самостійно нараховує штраф у розмірі п'яти відсотків (замість 10, як було раніше) від суми виявленої недоплати.
У зв'язку з цим у разі уточнення платником податкових зобов'язань за минулі податкові періоди у бік збільшення та подання відповідного уточнюючого розрахунку платник збору самостійно нараховує суму штрафу у розмірі п'яти відсотків від суми недоплати та відображає її у рядку 11 Розрахунку.
Платники, які здійснюють викиди стаціонарним джерелами забруднення, скиди та розміщення відходів, попередньо погоджують розрахунок збору за рік з територіальними органами Мінекоресурсів.
Контроль за правильністю обчислення збору, дотриманням лімітів викидів, скидів та розміщення відходів здійснюється органами Мінекоресурсів.
Контроль за своєчасністю та повнотою сплати збору здійснюється органами державної податкової служби.
Порядок заповнення форми Розрахунку наведено в табл. 63.
У спеціальному полі для службових відміток про вид розрахунку, яке розміщене у верхній частині першої сторінки розрахунку праворуч від відмітки про одержання, у рядку «Загальний розрахунок» робиться позначка (х), якщо подається загальний розрахунок збору. У разі подання нового (уточненого) розрахунку, що містить виправлені показники, позначок у рядку не робиться
У рядку «Новий (уточнений) розрахунок» робиться позначка (х), якщо подається новий (уточнений) розрахунок збору, що містить виправлені показники. У разі подання загального розрахунку позначок у рядку не робиться
Рядки 8—12 заповнюються у разі подання нового (уточненого) розрахунку збору, що містить виправлені показники, з використанням показників загального розрахунку за відповідний період.
У разі подання загального розрахунку рядки 8—12 не заповнюються і в них відповідно проставляються прочерки
У рядку 11 «Сума штрафу у розмірі 5 % від суми недоплати» проставляється показник, який складає 5 відсотків показника за рядком 9 нового (уточненого) розрахунку збору, що містить виправлені показники
У рядку 12 «Зміст помилки» платник стисло вказує причину, яка вплинула на розмір податкового зобов'язання зі збору за забруднення навколишнього природного середовища.


 

You have no rights to post comments