Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Збір за спеціальне використання водних ресурсів

Збір за спеціальне використання водних ресурсів
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Збір за спеціальне використання водних ресурсів

Спеціальне водокористування — це забір води з водних об'єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин зі зворотними водами за допомогою каналів, який здійснюють юридичні та фізичні особи насамперед для задоволення питних потреб населення, а також для господарсько-побутових, лікувальних, оздоровчих, сільськогосподарських, промислових, транспортних, енергетичних, рибогосподарських та інших державних і громадських потреб (ст. 48 Водного кодексу України). Для водокористувачів встановлюють ліміт використання води — граничну кількість води, на використання якої з водного об'єкта водокористувачу видається дозвіл. Порядок видачі дозволів (із зазначенням у них лімітів) на спеціальне водокористування затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2002 р. № 321. За використання водних ресурсів справляють 3 види зборів:
•    збір за спеціальне використання водних ресурсів — за використану воду з водних об'єктів, забрану із застосуванням споруд або технічних пристроїв, та скидання в них зворотних вод;
•    збір за користування водами для потреб гідроенергетики — за користування водою, ідо пропускається через турбіни гідроелектростанцій для вироблення електроенергії;
•    збір за користування водами для потреб водного транспорту — за користування водою під час експлуатації водних шляхів вантажними самохідними, несамохідними та пасажирськими суднами.
Згідно п. З постанови Кабінету Міністрів України від 16.08.99 р. № 1494 «Про затвердження Порядку справляння збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту» (далі — постанова № 1494) — платниками перелічених вище зборів є підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, а також громадяни — суб'єкти підприємницької діяльності, які використовують водні ресурси для потреб гідроенергетики і водного транспорту
Відповідно до п. 16 постанови № 1494 не справляють збір за воду, яку використовують:
•    для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення, в тому числі для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та громадян — суб'єктів підприємницької діяльності;
•    для протипожежних потреб;
•    для потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів;
•    для пилозаглушення у шахтах.
Крім того, збір не справляють за:
•    морську воду, крім води з лиманів;
•    воду, що забирають науково-дослідні установи для наукових досліджень у галузі рисосіяння та для виробництва елітного насіння рису;
•    воду, втрачену в магістральних та міжгосподарських каналах зрошувальних систем;
•    підземну воду, що вилучається з надр для усунення шкідливої дії вод (забруднення, підтоплення, засолення, заболочення, зсув тощо);
•    воду, що забирають підприємства і організації для забезпечення випуску молоді цінних промислових видів риб та інших водних живих ресурсів у природні водойми і водосховища.
Якщо водокористувач використовує воду одночасно для власних потреб і для потреб об'єктів соціально-культурного призначення, житлово-комунального господарства, підсобного сільського і рибного господарства або інших допоміжних служб, то він платить збір за всю фактично використану воду.
Водокористувач самостійно визначає обсяг використаної води за показниками вимірювальних приладів. Якщо останніх немає, то, як виняток, обсяг визначають за технологічними даними: тривалістю роботи агрегатів, обсягом виробленої продукції, витратами електроенергії, пропускною спроможністю водопровідних труб.
Порядок обчислення збору деталізовано Інструкцією про порядок обчислення і справляння збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту, затвердженою наказом Мінфіну України, ДПА України, Мінекономіки України, Мінекобезпеки України від 01.10.99 р. № 231/539/118/219.
На спеціальне використання водних ресурсів існують ліміти. Якщо було використано водні ресурси понад ліміт, то збір розраховують у 5-кратному розмірі.
Нормативи збору за спеціальне використання поверхневих об'єктів та підземних вод згідно Закону України від 30.11.2006 р. № 398-У.
Норматив збору за спеціальне водокористування в частині використання води для потреб гідроенергетики: усі річки — 2,35 коп. за 100 куб. метрів води, пропущеної через турбіни електростанцій (крім гідроакумулюючих електростанцій, які функціонують у комплексі з гідроелектростанціями).
Нормативи збору за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім стоянкового, службово-допоміжного і буксирного флотів): усі річки, крім Дунаю:
•    вантажний самохідний і несамохідний флот, що експлуатується, — 4,20 коп. за 1 тоннаж — добу експлуатації
•    пасажирський флот, що експлуатується, — 0,48 коп. за 1 місце-добу експлуатації
Норматив збору за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих вод для потреб рибництва: для поповнення водою ставків у процесі розведення риби та інших водних живих ресурсів у рибних господарствах на всіх поверхневих водних об'єктах — 12,34 коп. за 100 куб. метрів води.
Норматив збору за спеціальне водокористування в частині використання підземних вод для потреб рибництва: для поповнення водою ставків у процесі розведення риби та інших водних живих ресурсів у рибних господарствах у разі використання підземних вод — 14,84 коп. за 100 куб. метрів.
Примітка. Збір не справляють з морського водного транспорту, який використовує річковий водний шлях виключно для заходження з моря у морський порт, розташований у пониззі річки, без використання спеціальних заходів забезпечення судноплавства (пропуски води з водосховищ та шлюзування).
Також збір не справляють за користування водою підчас експлуатації водних шляхів стоянковим, службово-допоміжним і буксирним флотами та експлуатації водним транспортом річки Дунаю.
Розрахунок збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики подається платниками збору, а саме підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, які використовують поверхневі й підземні водні ресурси. Складання його передбачене Порядком складання розрахунку збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики, затвердженого наказом Мінфіну України, ДПА України, Мінекономіки України, Мінекології України від 01.10.1999 р № 231/539/118/219 (із змінами і доповненнями).
Згідно із Законом України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. розрахунки збору подають платники органам податкової служби протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу. Збір сплачують протягом 10 календарних днів, наступ них за останнім днем граничного терміну подання розрахунку збору (тобто протягом 50 календарних днів, наступних за останнім днем звітного кварталу). Відповідно до п. 16 постанови № 1494 збір за користування водами для потреб водного транспорту за І квартал не сплачують, а розрахунок збору за користування водами для потреб водного транспорту за І квартал не подають.
Крім того, одночасно з поданням форм розрахунків збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору для потреб гідроенергетики до органів податкової служби подається копія статистичного звіту про використання води за формою № 2-ТП (водгосп).
Збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту, за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення та їх понадлімітне використання платники зараховують до державного бюджету у розмірі 100 %, а за використання водних ресурсів місцевого значення (у тому числі понад ліміт) — до місцевих бюджетів у розмірі 100 %.
Для розрахунку зборів спочатку треба з'ясувати обсяг використаної води. Це здійснюється за допомогою лічильників або з використанням непрямих методів:
1) за нормативом споживання води на одиницю. При цьому підприємство повинно розробити норматив (що здійснює наукова організація) та затвердити його разом із лімітами. Такий норматив помножують на обсяг виробленої продукції і отримують обсяг витраченої води (отриманий результат заносять до рядка 02 Розрахунку);
2) за обсягом оплати послуг за водопостачання. Наприклад, у поточному кварталі підприємство заплатило водоканалу за 2000 м3. Це означає, що і збір сплачують за такий же обсяг води.
3) за обсягом витраченої електроенергії. Використовують для визначення обсягу забору води насосними агрегатами, застосовуючи формулу:

W = E * 367,2* NН * Nе / Н,                               (9)

Де     367,2 — постійний коефіцієнт;
Е — витрати електроенергії (кВт/год);
NН, NЕ — коефіцієнти корисної дії насоса та електродвигуна;
H — розрахунковий тиск насоса (м);
W— обсяг використаної води (м ).

Приклад. За паспортом насоса та двигуна ККД насоса становить 0,85, електродвигуна — 0,81, розрахунковий тиск — 25 м. Витрачено електроенергії — 40 000 кВт/год. Отже, обсяг використаної води становить:
W = 40000 – 367,2 * 0,85 * 0,81 / 25 = 404507,5 м3 (цей показник записують у рядок 02 Розрахунку);

4) за обсягом виробленої електроенергії. Цей метод застосовують електростанції. Вони визначають кількість пропущеної через турбінний агрегат води за формулою.

W = E * 367,2  / NТ * NГ * H,                           (10)

де     367,2 — постійний коефіцієнт;
Е — обсяг виробленої електроенергії (кВт/год.);
NТ, NГ — коефіцієнти корисної дії турбіни та генератора;
Н — середній корисний тиск (м);
W — обсяг пропущеної через турбіни води (м3).

Приклад. ГЕС виробила за звітний період 200 тис. кВт/год електроенергії. Втрати напору на спорудах водопроводу дорівнюють 0,3 м, а корисний тиск — 9,2 м. За паспортними даними ККД турбіни та генератора становлять відповідно 0,88 та 0,98. Таким чином, обсяг пропущеної через турбіни води становить:
W = 200 000 * 367,2 / 0,88 * 0,98 * (9,2 - 0,3) = 9568,3 тис. м3 (рядок 05 Розрахунку).
Припустимо, що електростанція знаходиться в басейні Дніпра на південь від М. Києва.
Збір за користування водами для потреб гідроенергетики становить:
W = 9568,3 тис. м3 * 0,0098* грн. (рядок 06 Розрахунку) /100 м3 = 937,69 грн. (рядок 13 Розрахунку).
Приклад розрахунку збору за спеціальне використання водних ресурсів:
Припущено, що для підприємства, розташованого в Херсонській області (в басейні річки Дніпро), установлено ліміт — 2000 м3 для поверхневих та 200 — для підземних вод (рядок 01 Розрахунку). У той же час забрано було 2700 м3 (з них підземних — 500 м3) (рядок 02 Розрахунку).
Нараховано збір за використання вод:
•    поверхневих водних об'єктів (у межах ліміту) - 2000 (рядок 03 Розрахунку) * 4,79 (рядок 06 Розрахунку) = 95,80 грн. (рядок 08 Розрахунку);
•    підземних (у межах ліміту) - 200 (рядок 03 Розрахунку) х 7,56 (рядок 06 Розрахунку) = 15,12 грн. (рядок 08 Розрахунку).
Оскільки було перевищено ліміти, то окремо нараховуються суми збору за спеціальне використання водних ресурсів за перевищення лімітів:
•    для поверхневих об'єктів - (2200 - 2000) (рядок 04 Розрахунку) * 4,79 (рядок 06 Розрахунку) * 5 = 47,90 грн. (рядок 09 Розрахунку);
•    для підземних - (500 - 200) (рядок 04 Розрахунку) * 7,56 (рядок 06 Розрахунку) - 5 = 113,40 грн. (рядок 09 Розрахунку).
Усього нараховано збору: 95,80 +15,12 + 47,90 + 113,40 = 272,22 грн.
У додатку М представлена форма Розрахунку збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики.


 

You have no rights to post comments