Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Фіксований сільськогосподарський податок

Фіксований сільськогосподарський податок
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Фіксований сільськогосподарський податок

Механізм справляння фіксованого сільськогосподарського податку визначає Закон України «Про фіксований сільськогосподарський податок» (із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 3 лютого 1999 року № 414-ХІУ, від 3 березня 1999 року №466-ХІУ, від 1 червня 2000 року № 1777-111, від З квітня 2003 року № 659-ІУ, від 19 червня 2003 року № 974-ІУ)
Фіксований сільськогосподарський податок— це податок, який сплачується виробниками сільськогосподарської продукції на умовах, визначених Законом, не змінюється протягом визначеного Законом терміну і справляється з одиниці земельної
площі.
Фіксований сільськогосподарський податок сплачується в рахунок таких податків і зборів (обов'язкових платежів):
•    податку на прибуток підприємств;
•    плати (податку) за землю;
•    комунального податку;
•    збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;
•    плати за придбання торгового патенту на здійснення торговельної діяльності;
•    збору за спеціальне водокористування.
Інші податки та збори (обов'язкові платежі), визначені Законом України «Про систему оподаткування», сплачуються сільськогосподарськими товаровиробниками в порядку і розмірах, визначених законодавчими актами України.
Платниками фіксованого сільськогосподарського податку є сільськогосподарські підприємства усіх організаційно-правових форм, передбачених законами України, селянські та інші господарства, які займаються виробництвом (вирощуванням), переробкою та збутом сільськогосподарської продукції, а також рибницькі, рибальські та риболовецькі господарства, які займаються розведенням, вирощуванням та виловом риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах), в яких сума, одержана від реалізації такої продукції власного виробництва та продуктів її переробки за попередній звітний (податковий) рік, перевищує 75 відсотків загальної суми валового доходу підприємства, за наявності сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ та багаторічних насаджень), або/та земель водного фонду, які використовуються рибницькими, рибальськими та риболовецькими господарствами для розведення, вирощування та вилову риби у внутрішніх водоймах (далі — земельні ділянки).
Платниками цього податку також є суб'єкти господарювання, утворені в результаті реорганізації сільськогосподарського підприємства — платника фіксованого сільськогосподарського податку (незалежно від терміну реорганізації), які також займаються виробництвом (вирощуванням), переробкою та збутом сільськогосподарської продукції. Новостворені суб'єкти господарювання, основним видом діяльності яких є виробництво (вирощування), переробка та збут сільськогосподарської продукції, у рік створення є платниками фіксованого сільськогосподарського податку. Підприємства, які займаються іншими видами діяльності, крім сільськогосподарської, зазначеної у цій статті, з метою оподаткування ведуть окремий облік фінансових результатів від інших видів господарської діяльності відповідно до пункту 7.20 статті 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», які підлягають оподаткуванню на загальних підставах.
У разі, коли у звітному періоді валовий доход від операцій з реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки становить менш як 75 відсотків загального обсягу реалізації, підприємство сплачує податки у наступному звітному періоді на загальних підставах.
До платників фіксованого сільськогосподарського податку належать також власники земельних ділянок та землекористувачі, в тому числі орендарі, які виробляють товарну сільськогосподарську продукцію, крім власників та землекористувачів земельних ділянок, переданих для ведення особистого підсобного господарства, будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель (присадибна ділянка), садівництва, дачного будівництва, а також наданих для городництва, сінокосіння та випасання худоби.
Зміна порядку сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) протягом звітного (податкового) року не допускається.
Об'єктом оподаткування для платників фіксованого сільськогосподарського податку (далі — платники податку) є площа сільськогосподарських угідь, переданих сільськогосподарському товаровиробнику у власність або наданих йому у користування, в тому числі на умовах оренди, а також земель водного фонду, які використовуються рибницькими, рибальськими та риболовецькими господарствами для розведення, вирощування та вилову риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах).
У випадку коли у звітному періоді відбувається зміна площ сільськогосподарських угідь, у зв'язку з набуттям права землевласника або землекористувача відповідно землевласник чи землекористувач зобов'язаний здійснити уточнення сум податкових платежів на період до закінчення податкового року і протягом місяця надати розрахунки до органів державної податкової служби за місцем розташування земельної ділянки та до органу державної податкової служби за місцем знаходження платника податку.
Ставка фіксованого сільськогосподарського податку з одного гектара сільськогосподарських угідь встановлюється у відсотках до їх грошової оцінки, проведеної за станом на 1 липня 1995 року, відповідно до Методики, затвердженої Кабінетом Міністрів України, в таких розмірах:
•    для ріллі, сіножатей та пасовищ — 0,5;
•    для багаторічних насаджень — 0,3;
•    для земель водного фонду, які використовуються рибницькими, рибальськими та риболовецькими господарствами для розведення, вирощування та вилову риби у внутрішніх водоймах, — 1,5 відсотка грошової оцінки одиниці площі ріллі по областях та Автономній Республіці Крим.
Грошова оцінка сільськогосподарських угідь у разі необхідності може уточнюватися згідно із законодавством.
Платники податку визначають суму фіксованого сільськогосподарського податку на поточний рік у порядку і розмірах, передбачених цим Законом, і подають розрахунок органу державної податкової служби за місцем знаходження платника податку до 1 лютого поточного року.
Сплата податку проводиться щомісячно протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем базового звітного (податкового) місяця у розмірі третини суми податку, визначеної на кожний квартал від річної суми податку, у таких розмірах:
у І кварталі —10 відсотків;
у II кварталі —10 відсотків;
у III кварталі —50 відсотків;
у IV кварталі — 30 відсотків.
Платники податку перераховують у визначений строк кошти на окремий рахунок відділень Державного казначейства України у районах за місцем розташування земельної ділянки.
Відділення Державного казначейства України у районах наступного дня після надходження коштів перераховують суми фіксованого сільськогосподарського податку у таких розмірах: до місцевого бюджету — 30 відсотків, на обов'язкове державне пенсійне страхування— 68, до фонду соціального страхування — 2 відсотки.
Зазначені відділення повідомляють відповідний орган державної податкової служби про загальну суму податку та її розмежування.
Закон України «Про фіксований сільськогосподарський податок» діє до 31 грудня 2009 року.
У разі виникнення форс-мажорних обставин (стихійне лихо, дія обставин непереборної сили), за винятком безнадійного податкового боргу, який підлягає списанню відповідно до Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами», по кожному конкретному платнику податку за його клопотанням Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами за погодженням з Міністерством фінансів України та Міністерством аграрної політики України приймається рішення про реструктуризацію (відстрочку) сплати фіксованого сільськогосподарського податку. Порядок реструктуризації (відстрочки) сплати цього податку визначається центральним податковим органом.
Податкова звітність з фіксованого сільськогосподарського податку визначена Порядком розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку та складання податкового розрахунку, затвердженого наказом ДПАУ від 27.04.1999р. №230 (в редакції наказу ДПАУ від 26.03.2004 р. № 170) із змінами і доповненнями, внесеними постановами КМУ від 1 жовтня 1999 року № 1822, від 31 серпня 2000 року № 1363, від 17 липня 2003 року № 1066).
Валовий доход, який береться за основу при визначенні частки сільськогосподарського виробництва, визначається як загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі, виключній (морській) економічній зоні, так і за їх межами.
У валовий дохід від реалізації сільськогосподарської продукції включаються:
•    вартість реалізованої продукції рослинництва і тваринництва власного виробництва;
•    вартість реалізованої сільськогосподарської продукції, виробленої із сільськогосподарської сировини власного виробництва на власних переробних підприємствах;
•    вартість реалізованої продукції, виробленої із власної сировини на давальницьких умовах, незалежно від територіального розміщення переробного підприємства;
•    вартість наданих послуг (послуги машинно-тракторного парку, будівельних і ремонтних бригад, інші послуги), пов'язаних із сільськогосподарським виробництвом.
Із загальної суми доходу виключаються суми коштів фінансової підтримки, отримані з державного бюджету, а саме:
•    суми ПДВ, акумульовані на спеціальних рахунках у банку при використанні спеціальних режимів обкладення ПДВ (п. 11.21 та 11.29 Закону про ПДВ);
•    суми доплат і дотацій за реалізоване молоко та м'ясо в живій вазі, отримані як від переробних підприємств, так і з бюджету;
•    дотації. Субсидії та компенсації, отримані з державного бюджету (за сівбу озимих та ярових культур, за кредитами, за придбану сільськогосподарську техніку тощо).
Методика розрахунку питомої ваги доходу (виручки) від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальному обсязі валового доходу підприємства визначена Методичними рекомендаціями для визначення питомої ваги доходу від реалізації продукції сільського та рибного господарства власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній звітний (податковий) рік, затверджених наказом Міністерства аграрної політики України від 12.01.2007 р. № 6 (зі змінами і доповненнями, внесеними наказом МАПУ від 29.01.2007 р. № 54).
При складанні Розрахунку підприємства сільського та рибного господарства незалежно від організаційно-правових форм та форм власності керуються даними бухгалтерського обліку, дані якого повинні відображатися відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291 «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.12.99 р. за № 892/4185), та/або наданих форми державного статистичного спостереження 50-сг «Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 2006 рік» (далі — форма № 50-сг), затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 26.06.2006 р. № 280 «Про затвердження форм державних статистичних спостережень у галузі сільського та рибного господарства», та Інструкції по її заповненню, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 05.11.2004 р. № 607 (зі змінами та доповненнями, внесеними наказом Державного комітету статистики України від 13.11.2006 р. №515).
Якщо після проведення Розрахунку, сума доходу (виручки) сільськогосподарських підприємств, одержана від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки за попередній звітний (податковий) рік, перевищує 75 відсотків від загальної суми валового доходу підприємства, то такі підприємства, згідно зі статтею 2 Закону України «Про фіксований сільськогосподарський податок», за наявності сільськогосподарських угідь, є платниками фіксованого сільськогосподарського податку.
Підприємства у разі виникнення форс-мажорних обставин (стихійне лихо, дія обставин непереборної сили) даний Розрахунок подають разом із висновком Торгово-промислової палати України про наявність форс-мажорних обставин у попередньому звітному (податковому) році.
При цьому до таких підприємств не застосовується виконання вимоги Закону України «Про фіксований сільськогосподарський податок» щодо перевищення 75 відсотків питомої ваги доходу від реалізації продукції сільського та рибного господарства власного виробництва і продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства.
Загальний розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку на поточний рік на всю площу земельних ділянок, які підлягають оподаткуванню подається щорічно до 1 лютого поточного року платником податку до органу державної податкової служби за місцем своєї реєстрації. У цей самий термін платник податку подає звітний розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку окремо за кожною земельною ділянкою до органу державної податкової служби за місцем розташування такої земельної ділянки.
Платники податку, утворені в результаті реорганізації сільськогосподарського підприємства, та новостворені суб'єкти господарювання у рік створення подають розрахунки фіксованого сільськогосподарського податку за період від дня їх створення і до кінця року у терміни, передбачені законодавством для місячного базового податкового (звітного) періоду (протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем місяця їх реорганізації або створення), і обліковуються з дня, що настає за останнім календарним днем місяця їх реорганізації або створення.
У разі коли у звітному періоді відбувається зміна площі земельної ділянки у зв'язку з набуттям на неї права власності або користування, землевласник чи землекористувач зобов'язаний здійснити уточнення суми фіксованого сільськогосподарського податку на період до закінчення податкового року і протягом місяця надати розрахунки щодо набутої площі земельної ділянки до органів державної податкової служби за місцем розташування земельної ділянки та до органу державної податкової служби за місцем своєї реєстрації. Крім того, платник податку стосовно сільськогосподарських угідь подає витяг з державного земельного кадастру про склад земель сільськогосподарських угідь та їх грошову оцінку.
Платники фіксованого сільськогосподарського податку визначають суму фіксованого сільськогосподарського податку на поточний рік у порядку і розмірах, передбачених Законом України «Про фіксований сільськогосподарський податок», виходячи з площі земельних ділянок та її грошової оцінки, проведеної станом на 1 липня 1995 року, відповідно до Методики грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 року № 213.
Ставка ФСП на 2007 рік з одного гектара сільськогосподарських угідь установлюється у відсотках до їх грошової оцінки. Ставка ФСП:
•    для ріллі, сінокосів і пасовищ становить 0,15 %;
•    багаторічних насаджень — 0,09 %;
•    земель водного фонду— 0,45 % від грошової оцінки одиниці площі ріллі в областях та Автономній Республіці Крим.
Для платників ФСП, що провадять діяльність у гірських зонах і на поліських територіях, ставка податку становить:
•    для ріллі, сінокосів і пасовищ — 0,09 %;
•    багаторічних насаджень — 0,03 %.
Платники податку, які не займаються розведенням, вирощуванням та виловом риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах), не включають до розрахунку суми фіксованого сільськогосподарського податку площу земель водного фонду.
Платник фіксованого сільськогосподарського податку виправляє самостійно виявлені ним помилки майбутніх або минулих податкових періодів у порядку, установленому пунктом 5.1 статті 5 і пунктом 17.2 статті 17 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами».
У разі зміни об'єкта оподаткування протягом року, що зменшує суму фіксованого сільськогосподарського податку за звітний місяць, платник податку до закінчення граничних строків подання податкових декларацій за такий місяць, установлених підпунктом «а» підпункту 4.1.4 пункту 4.1 статті 4 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» (протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця), подає новий загальний розрахунок за місцем своєї реєстрації і новий звітний розрахунок за місцем розташування земельної ділянки з виправленими показниками за такий звітний місяць (а за потреби — і за наступні за звітним місяці) без нарахування штрафів, установлених пунктом 17.2 статті 17 цього Закону.
Податковий розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку може бути поданий до податкового органу за добровільним рішенням платника податку в електронній формі за умови дотримання вимог чинного законодавства, що регулює ці питання.
Сплата фіксованого сільськогосподарського податку здійснюється протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем базового звітного (податкового) місяця.
Платники податку щомісяця сплачують протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем базового звітного (податкового) місяця, третину суми податку, визначеної на кожний квартал від річної суми податку
У податковому розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку заокруглення суми нарахованого фіксованого сільськогосподарського податку за базові податкові (звітні) місяці року, крім суми за останній базовий податковий (звітний) місяць року, здійснюється за загальними правилами заокруглення. Сума фіксованого сільськогосподарського податку за останній базовий податковий (звітний) місяць року визначається як різниця річної суми фіксованого сільськогосподарського податку і суми фіксованого сільськогосподарського податку за базові податкові (звітні) місяці року, крім останнього.
Складання податкового розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку здійснюється у такому порядку.
1. У разі якщо платником податку подається загальний розрахунок податку на всі площі земельних ділянок, які підлягають оподаткуванню, до органу державної податкової служби за місцем своєї реєстрації, то у верхній частині розрахунку у клітинці «Загальний розрахунок» за рядком 1-им робиться позначка «X».
Якщо платником податку подається розрахунок за земельну ділянку до органу державної податкової служби за місцем розташування такої земельної ділянки, то позначка «*» робиться у клітинці «Звітний розрахунок» за рядком 1-им.
Якщо у платника податку у власності або/та користуванні, у тому числі на умовах оренди, є тільки земельні ділянки в межах території одного органу місцевого самоврядування, до бюджету якого зараховується відповідна частина фіксованого сільськогосподарського податку, то у звітному розрахунку позначка «х» робиться у двох клітинках «Звітний розрахунок» та «Загальний розрахунок» за рядком 1-им, а окремий загальний розрахунок не подається.
У разі коли у майбутніх податкових періодах платник податку самостійно виявляє помилки минулих податкових періодів, що містяться у раніше поданому ним розрахунку, і подає уточнюючий загальний і уточнюючий звітний розрахунки, що містять виправлені показники, а у разі виявлення недоплати — з нарахуванням штрафу, установленого пунктом 17.2 статті 17 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами», то позначка (х) робиться відповідно у клітинках «Уточнюючий загальний розрахунок» та «Уточнюючий звітний розрахунок» за рядком 1-им. При цьому на суми недоплати за базові податкові (звітні) місяці, граничний термін подання податкових декларацій за які, визначений відповідно до підпункту «а» підпункту 4.1.4 пункту 4.1 статті 4 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами», не настав, штраф, встановлений пунктом 17.2 статті 17 цього Закону, не нараховується.
У разі якщо платником подається розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку у зв'язку з набуттям права власності або/та користування на земельну ділянку, то позначка (х) робиться у клітинках «За нові земельні ділянки» і «Звітний розрахунок» за рядком 1-им у розрахунку податку, який подається за місцезнаходженням земельної ділянки, та у клітинках «За нові земельні ділянки» і «Звітний розрахунок» за рядком 1-им у розрахунку податку, який подається за місцем реєстрації земельної ділянки.
Уточнення суми фіксованого сільськогосподарського податку у розрахунку податку за нові земельні ділянки відбувається у порядку, установленому для уточнення податкового зобов'язання у звітному розрахунку з тією різницею, що в уточнюючих і нових розрахунках за нові земельні ділянки додатково робиться позначка «х» у клітинці «За нові земельні ділянки» за рядком 1-им у розрахунку податку.
2. У відповідні клітинки колонки 2 (к. 2) «Категорія земельних ділянок» рядків 1.1—1.3 і т. д., 2.1—2.3 і т. д., 3.1—3.3 і т. д., 4.1—4.3 і т. д., 5.1—5.3 і т. д. розрахунку записуються категорії земельних ділянок на підставі даних витягу з державного реєстру земель — документу, який містить відомості, що надаються з бази даних Автоматизованої системи державного земельного кадастру, видача якого регламентується Наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 р. № 174 «Про затвердження Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 липня 2003 року за № 641/7962.
3.  У відповідні клітинки колонки 3 (к. 3) «Площа (га)» рядків 1.1—1.3 і т. д., 2.1—2.3 і т. д., 3.1—3.3 і т. д., 4.1—4.3 і т. д., 5.1—
5.3 і т. д. розрахунку записуються площі земельних ділянок у гектарах.
4. У відповідні клітинки колонки 4 (к. 4) «Грошова оцінка 1 га с/угідь та одиниці площі ріллі по областях та АР Крим (грн.)» рядків 1.1—1.3 і т. д., 2.1—2.3 і т. д., 3.1—3.3 і т. д., 4.1—4.3 і т. д., 5.1—5.3 і т. д. розрахунку записується розмір грошової оцінки земельної ділянки, установлений на відповідній території.
5.  У відповідні клітинки колонки 5 (к. 5) «Ставка податку (% до грошової оцінки)» рядків 1.1—1.3 і т. д., 2.1—2.3 і т. д.. 3.1— 3.3 і т. д., 4.1—4.3 і т. д., 5.1—5.3 і т. д. розрахунку записуються ставки у відсотках до грошової оцінки 1 га сільськогосподарських угідь (для ріллі, сіножатей, пасовищ, багаторічних насаджень) або/та ставка у відсотках до грошової оцінки одиниці площі ріллі по областях та Автономній Республіці Крим (для земель водного фонду, які використовуються рибницькими, рибальськими та риболовецькими господарствами для розведення, вирощування та вилову риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах), передбачені статтями 3 і 4 Закону України «Про фіксований сільськогосподарський податок».
6. У відповідні клітинки колонки 6 (к. 6) «Сума фіксованого сільськогосподарського податку (к. З • к. 4 • к. 5 / 100)» розрахунку записується результат добутку значень відповідних клітинок к. З, к. 4, к. 5, поділеного на сто.
Рядок 1 к. 6 вираховується як сума значень клітинок за рядками 1.1—1.3, тобто р. 1 к. 6 = р. 1.1 к. 6 + р. 1.2 к. 6 + р. 1.3 к. 6. Аналогічно вираховуються рядки 2 — 5 к. 6.
Значення за рядком 6 «Загальна сума нарахованого фіксованого сільськогосподарського податку на звітний рік, усього (сума р. 1 к. 6 + р. 2 к. 6 + р. З к. 6 + р. 4 к. 6 + р. 5 к. 6)» розрахунку дорівнює сумі значень клітинок к. 6 за рядками 1-5.
6.1. Значення за рядком 6.1 «На перший квартал (р. 6 • 10 %)» розрахунку становить десять відсотків від показника за рядком 6.
У відповідні клітинки рядків 6.1.1—6.1.3 розрахунку записується значення, яке становить третину показника за рядком 6.1.
6.2. Значення за рядком 6.2 «На другий квартал (р. 6 • 10 %)» розрахунку становить десять відсотків від показника за рядком 6.
У відповідні клітинки рядків 6.2.1—6,2.3 розрахунку записується значення, яке становить третину показника за рядком 6.2.
6.3. Значення за рядком 6.3 «На третій квартал (р. 6 - 50 %)» розрахунку становить п'ятдесят відсотків від показника за рядком 6.
У відповідні клітинки рядків 6.3.1—6.3.3 розрахунку записується значення, яке становить третину показника за рядком 6.3.
6.4. Значення за рядком 6.4 «На четвертий квартал (р. 6 • 30 %)» розрахунку становить тридцять відсотків від показника за рядком 6.
У відповідні клітинки рядків 6.4.1—6.4.2 розрахунку записується значення, яке становить третину показника за рядком 6.4.
У рядку 6.4.3 вираховується різниця рядка 6 і значень рядків 6.1.1—6.1.3, 6.2.1—6.2.3, 6.3.1—6.3.3, 6.4.1 і 6.4.2.
7. Клітинки рядків 7, 7.1.1—7.1.12, 8, 8.1.1—8.1.12, 9, 9.1.1— 9.1.12, 10, 11 заповнюються у разі подання уточнюючого розрахунку з використанням показників звітного або нового звітного розрахунків за відповідний період.
У разі подання загального, звітного або/та нового загального, звітного розрахунків клітинки рядків 7, 7.1.1—7.1.12, 8, 8.1.1— 8.1.12, 9, 9.1.1—9.1.12, 10, 11 не заповнюються і в них відповідно проставляються прочерки.
У рядку 1 «Нараховано фіксованого сільськогосподарського податку за рік за даними раніше поданого розрахунку, що уточнюється* (р. 6 розрахунку, що уточнюється)» і у клітинах рядків 7.1.1—7.1.12 записуються значення клітинок за рядками 6, 6.1.1—6.1.3, 6.2.1—6.2.3, 6.3.1—6.3.3, 6.4.1—6.4.3 розрахунку, показники якого уточнюються.
8. У рядку 8 «Сума податку, яка збільшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки записується сума рядків 8.1.1—8.1.12.
У клітинках за рядками 8.1.1—8.1.12 записуються різниці значень клітинок за рядками 6.1.1—6.1.3, 6.2.1—6.2.3, 6.3.1—6.3.3, 6.4.1—6.4.3 і клітинок за відповідними рядками 7.1.1—7.1.12 уточнюючого розрахунку податку, що містить виправлені показники, у разі додатного значення цієї різниці.
9. У рядку 9 «Сума податку, яка зменшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки записується сума рядків 9,1.1—9.1.12.
У клітинках за рядками 9.1.1—9.1.12 записується додатне значення різниці значень клітинок за рядками 7.1.1—7.1.12 уточнюючого розрахунку, що містить виправлені показники, і клітинок відповідних рядків 6.1.1—6.1.3, 6.2.1—6.2.3, 6.3.1—6.3.3, 6.4.1— 6.4.3 у разі додатного значення цієї різниці.
10.  У рядку 10 «Сума штрафу (нараховується платником самостійно відповідно до пункту 17.2 статті 17 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами») (р. 8 • 5 %)» записується значення, яке становить п'ять відсотків від показника за рядком 8 уточнюючого розрахунку, що містить виправлені показники.
Розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку підписується керівником підприємства і головним бухгалтером (вказуються їх прізвища, ініціали, проставляється дата заповнення розрахунку), скріплюється печаткою підприємства.
Працівником органу державної податкової служби, який здійснив камеральну перевірку розрахунку податку, у спеціальному полі для службових відміток проставляється відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності, дата, прізвище службової особи органу державної податкової служби, ставиться підпис. При цьому у разі потреби за наслідками камеральної перевірки, вноситься інформація про виявлені порушення (помилки), дата і номер складання акта цієї перевірки, прізвище службової особи органу державної податкової служби, ставиться підпис.
Платники фіксованого сільськогосподарського податку перераховують у визначений строк кошти на окремий рахунок відділення Державного казначейства України в районі за місцем розташування земельної ділянки, відкритий на балансовому рахунку 2512 «Кошти державного бюджету цільового характеру» (код бюджетної класифікації 16040000 «Фіксований сільськогосподарський податок»).


 

You have no rights to post comments