Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Плата за землю

Плата за землю
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Плата за землю

Питання оподаткування землі визначене Законом України «Про плату за землю» в редакції від 19.09.1996 р. № 378/96-ВР (далі — Закон про плату за землю), який визначив розміри та порядок плати за використання земельних ресурсів, а також напрями використання ресурсів, що надійшли від плати за землю, відповідальність платників та контроль за правильністю обчислення і справляння земельного податку.
Плата за землю має два види: земельний податок та орендна плата. Перший сплачують власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі, якими є особи, що мають земельну ділянку у постійному чи тимчасовому користуванні (за винятком оренди). Орендарі земельних ділянок сплачують орендну плату на підставі договору оренди згідно Закону України «Про оренду землі» від 06.10.1998 р. № 161-ХІУ, яка згідно Закону України «Про державний бюджет України на 2003 рік» від 26.12.2002 р. № 380-ІУ за строками сплати прирівняна до земельного податку.
Земельний податок необхідно сплачувати:
•    у разі набуття прав на земельну ділянку протягом року;
•    у разі набуття прав на будівлю (споруду), якщо документи на землю не оформлені.
Об'єктом плати за землю є земельна ділянка, а також земельна частка (пай), яка перебуває у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди.
Платники податку — власники та землекористувачі сплачують земельний податок з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою. Згідно Земельного Кодексу України право власності та право постійного користування на земельну ділянку виникає після одержання її власником або користувачем документа, що посвідчує право власності чи право постійного користування земельною ділянкою, та його державної реєстрації. Право на оренду земельної ділянки виникає після укладення договору оренди і його державної реєстрації.
Розрахунок суми земельного податку здійснюється у відповідності до визначених ставок податку за землі, грошову оцінку яких проведено та за землі, грошової оцінки яких не проведено.
Основним звітним документом з плати за землю згідно змін до наказу ДПАУ від 26.10.2001 року № 434, затверджених наказом ДПАУ від 02.12.2003 р. №582, є Податковий розрахунок земельного податку, додатки до нього та Довідка до уточненого Розрахунку сум земельного податку, які зменшують або збільшують податкові зобов'язання в результаті виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної у попередніх звітних періодах.
Податковий розрахунок земельного податку має 6 додатків, зміст яких представлено в табл. 42.
Розрахунок податку складається на підставі державного земельного кадастру станом на 1 січня поточного року і щорічно подається власниками землі та/або землекористувачами в орган державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки до 1 лютого поточного року з розбивкою річної суми земельного податку рівними частинами за місяцями, а землекористувачами — виробниками товарної сільськогосподарської та рибної продукції — з розбивкою на дві рівні частини.
Сплата податку здійснюється щомісяця рівними частками за базовий податковий (звітний) період, що дорівнює календарному місяцю, протягом ЗО календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця. Громадяни та виробники сільськогосподарської та рибної продукції сплачують земельний податок рівними частинами до 15 серпня і 15 листопада.
При обчисленні податку за землі, грошову оцінку яких проведено, необхідно виконати умови Порядку проведення індексації грошової оцінки земель, затвердженого постановою КМУ від 12.05.2000 р. № 738, згідно з яким визначення коефіцієнту індексації здійснюється за формулою:

Кі = (І - 10) : 100,                               (6)

де І — середньорічний індекс інфляції року, за результатами якого проводять індексацію.

Але якщо значення Кі не перевищує одиниці, індексації не проводять.
При обчисленні земельного податку за землі, грошова оцінка яких не встановлена, площу ділянки (у квадратних метрах) множать на середню ставку податку, скориговану на коефіцієнт індексації, визначений Законом України про Державний бюджет на відповідний рік. Після цього за необхідністю застосовують додаткові коефіцієнти:
коефіцієнт, що застосовують у містах Києві, Сімферополі, Севастополі та містах обласного підпорядкування;
місцеві коефіцієнти:
а) коефіцієнт до середньої ставки податку;
б) функціональний коефіцієнт; в)локальний коефіцієнт;
г)курортний коефіцієнт (якщо земельна ділянка знаходиться в межах населеного пункту, віднесеного до курортних).
Податковий розрахунок земельного податку заповнюється на підставі складених до нього додатків у такому порядку:
1.    У заголовній частині Податкового розрахунку відображаються," повна назва підприємства (відповідно до установчих документів), зареєстрованого у встановленому порядку, ідентифікаційний код, підпорядкованість, види діяльності за ЗКГНГ та КВЕД,   організаційно-правова   форма  господарювання,   форма власності, за якою зареєстровано підприємство згідно із Законом України «Про власність», місцезнаходження та номер телефон платника, поточний банківський рахунок платника та назва установи банку, де відкрито цей рахунок, назва податкового органу та область, де юридичну особу зареєстровано як платника податків, назва органу державної податкової служби, до якого подається Зведений розрахунок, та кадастрові номери земельних ділянок (у разі їх наявно'сті), що перебувають у власності та/або користуванні платника; у спеціальному полі зазначається тип Розрахунку (загальний або уточнений) відповідного рядка з позначкою «X».
2.    Форма Податкового розрахунку заповнюється в такому порядку.
До граф уносяться:
гр. 3 — річні суми земельного податку, розраховані згідно з відповідними додатками з урахуванням пільг, визначених у додатку 2 до Зведеного розрахунку;
гр. 4 — заповнюється працівниками органу державної податкової служби, до якого було подано Зведений розрахунок.
Сума податку, що підлягає сплаті, округлюється (менше 50 коп. відкидається, а 50 коп., і більше — округлюється до 1 грн.) і розбивається платником на рівні частини за термінами сплати.
3.    Податковий розрахунок податку підписується керівником підприємства і головним бухгалтером (зазначаються повністю їх прізвища, ініціали, проставляються число, місяць та рік його складання), скріплюється печаткою і подається до органу державної податкової служби.

Порядок заповнення додатка 1 «Відомості про наявність документів на землю»

При заповненні додатка 1 «Відомості про наявність документів на землю» до Податкового розрахунку зазначаються всі земельні ділянки, розташовані в межах адміністративно-територіальних одиниць, на території яких відповідні органи державної податкової служби здійснюють контроль за додержанням чинного законодавства щодо справляння податків. Відомості про кожну земельну ділянку зазначаються окремо.
Додаток 1 підписується керівником підприємства і головним бухгалтером (зазначаються повністю їх прізвища, ініціали, проставляються число, місяць та рік його складання), скріплюється печаткою і подається до органу державної податкової служби разом із Податковим розрахунком.
Довідка підписується керівником підприємства і головним бухгалтером (зазначаються повністю їх прізвища, ініціали, проставляються число, місяць та рік його складання), скріплюється печаткою і подається до органу державної податкової служби разом із Податковим розрахунком.
Суми земельного податку зменшуються (збільшуються) рівними частками за термінами сплати, що не настали, на підставі виникнення (скасування) у платника прав на пільгу.
Якщо до виникнення у платника прав на пільгу сума земельного податку повністю внесена платником до бюджет)' за весь податковий період, то ці суми повертаються платнику (згідно із заявою) або зараховуються за його бажанням у рахунок наступного звітного періоду.


 

You have no rights to post comments