Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Декларація з податку на прибуток підприємства

Декларація з податку на прибуток підприємства
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Декларація з податку на прибуток підприємства

Декларація з податку на прибуток підприємства (далі — декларація) та додатки до неї подаються платником незалежно від того, чи виникло у звітному періоді в платника податкове зобов'язання чи ні.
Починаючи з податкового періоду— перший квартал 2006 року, декларація заповнюється в гривнях, без копійок, з відповідним округленням за загальновстановленими правилами. (Пункт 1.4 розділу 1 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 448 від 12.10.2005)
Податок на прибуток за квартал, півріччя, три квартали та рік розраховується наростаючим підсумком з початку звітного календарного року.
У декларації зазначаються усі передбачені в ній показники. Якщо будь-який рядок декларації не заповнюється через відсутність операції (суми), то такий рядок прокреслюється, крім випадків, прямо визначених у декларації.
Дані, наведені в декларації, повинні підтверджуватись первинними документами обліку та відповідати податковому обліку (звітності).
Достовірність даних підтверджується підписами керівника і головного бухгалтера та засвідчується печаткою підприємства.
Оригінал декларації з відповідними додатками подається платником до податкового органу за місцезнаходженням платника на одному двосторонньому аркуші форматом А-4 з відповідними додатками на односторонніх аркушах форматом А-4. Подання копій декларації та додатків не дозволяється. Декларація та додатки до неї не підлягають обов'язковому скріпленню між собою.
Декларація заповнюється таким чином, що забезпечувати вільне читання тексту (цифр) та збереження цих записів протягом установленого терміну зберігання звітності (друкованим способом, чорнильними або кульковими ручкам й у синьому або чорному кольорі). Заповнення олівцем не дозволяється..
У декларації не повинно бути підчисток, помарок, виправлень та дописок і закреслень (крім передбачених формою декларації). У декларації не повинні міститися текст або цифри, які неможливо прочитати внаслідок пошкодження аркушів, їх потертості, залиття чорнилом чи іншою рідиною.
Якщо платником самостійно виявлено помилки, що містяться у раніше поданій ним декларації, то відповідно до п. 5.1 ст. 5 Закону № 2181 (з урахуванням строків давності) такий платник має право надати уточнюючий розрахунок.
Платник податку має право не подавати такий розрахунок, якщо такі уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були виявлені.
Якщо після подачі декларації за звітний період платник податку подає нову декларацію з виправленими показниками до закінчення граничного строку подання декларації за такий самий звітний (податковий) період, то така звітна декларація не вважається уточнюючою, а штрафи, визначені в пункті 17.2 статті 17 Закону № 2181, не застосовуються.
Платник податку, який до початку його перевірки податковим органом самостійно виявляє факт заниження податкового зобов'язання минулих податкових періодів, зобов'язаний:
а) або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму такої недоплати та штраф, нарахований відповідно до пункту 17.2 статті 17 Закону №2181. Уточнюючий розрахунок, який відображає виправлені показники, складається за окремою формою.
б) або відобразити суму такої недоплати у складі декларації, що подається за наступний податковий період, збільшену на суму штрафу, нарахованого відповідно до пункту 17.2 статті 17 Закону № 2181, з відповідним збільшенням загальної суми податкового зобов'язання з податку. При цьому виправлення помилок здійснюється шляхом відображення сум раніше занижених (завищених) показників декларацій (валових доходів, витрат та амортизаційних відрахувань) у складі валового доходу (рядок 02.2) та валових витрат (рядок 05.2) того податкового періоду, за який подається звітна декларація.
Декларація складається із заголовної та двох основних частин і десяти додатків, з яких сім (К1—К7) подаються щокварталу, у тому числі за рік, а три (Р1—РЗ) подаються виключно за рік. Додаток К1 складається з двох частин — К1/1 та К1/2. Частина К1/2 заповнюється платниками податку, які нараховують амортизаційні відрахування на суму витрат, пов'язаних із видобутком корисних копалин. У разі, якщо окремі рядки декларації не заповнюються через відсутність відповідних операцій, платники податку не подають податковому органу передбачені відповідним рядком декларації додатки. (Абзац перший пункту 3.1 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 448 від 12.10.2005)
У заголовній частині декларації відображаються повна назва підприємства (відповідно до установчих документів), зареєстрованого в установленому порядку, ідентифікаційний код, код виду економічної діяльності, місцезнаходження та номер телефону платника (факс, електронна адреса — за бажанням). В основній частині та в додатках показники відображаються на підставі норм, установлених Законом № 334 та Законом України від 22 травня 2003 року № 889-IV «Про податок з доходів фізичних осіб» (далі — Закон № 889). (Абзац другий пункту 3.1 розділу З із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації № 593 від 10.12.2003)
У разі, якщо окремі рядки декларації не заповнюються через відсутність відповідних операцій, платники податку не подають податковому органу передбачені відповідним рядком декларації додатки. У заголовній частині декларації відображаються повна назва підприємства (відповідно до установчих документів), зареєстрованого в установленому порядку, ідентифікаційний код, код виду економічної діяльності, місцезнаходження та номер телефону платника (факс, електронна адреса — за бажанням).
В табл. 38 представлено схему заповнення рядків декларації про прибуток підприємства згідно Порядку № 143 та відповідних додатків.
До декларації про прибуток підприємств згідно Порядку № 143 передбачено подання наступних додатків:
Додаток К1/1 до рядків 01.2, 01.5, 04.2, 04.10 та 07 декларації. Цей додаток складається з наступних таблиць:
Таблиця 1. Розрахунок приросту (убутку) балансової вартості запасів.
Таблиця 2. Розрахунок амортизаційних відрахувань.
Таблиця 3. Витрати на поліпшення основних фондів, що включаються до складу валових витрат.
Таблиця 4. Прибуток від продажу землі.
Таблиця 5. Витрати зі страхування.
Додаток К1/2 до рядків 04.10 та 07 декларації. Цей додаток складається з наступних таблиць:
Таблиця 1. Розрахунок амортизації витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин.
Таблиця 2. Витрати на поліпшення нафтогазових свердловин, що включаються до складу валових витрат.
Таблиця 3. Довідкові відомості (у розрізі окремого родовища, окремої шахти, свердловини, крім нафтогазової).
Додаток К2 до рядків 01.3. та 04.7 декларації— Доходи та витрати, пов'язані з використанням довгострокових договорів та Додаткова інформація щодо сум авансів або передоплат, не віднесених для цілей оподаткування до складу валового доходу звітного періоду, та кількості договорів, за якими провадився розрахунок доходів та витрат, у тому числі договори, за якими продовжується їх виконання та виконання завершено.
Додаток КЗ до рядка 01.4. декларації — Розрахунок фінансових результатів операцій з цінними паперами, корпоративними правами та деривативами.
Додаток К4 до рядків 02.3, 05.3 та 23 декларації — Урегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості.
Додаток К5 до рядка 10 декларації— Розрахунок прибутку, що звільняється від оподаткування та зазначення підстав для застосування пільги.
Додаток К6 до рядка 13 декларації, який складається з двох таблиць:
Таблиця 1. Зменшення нарахованої суми податку.
Таблиця 2. Розрахунок податку, що сплачується за місцем розташування філій.
Таблиця 3. Розрахунок вартості придбаних торгових патентів, що враховується у зменшення податкового зобов'язання платника податку.
Додаток К7 до рядка 19.1 та 19.4. декларації, що складається з наступних таблиць:
Таблиця 1. Розрахунок податку на доходи фізичних осіб, нарахованих у вигляді процентів.
Таблиця 2. Розрахунок відрахувань до Державного бюджету України оператора державної лотереї.
Додатки К1, К2, КЗ, К4, К5, Кб та К7 є обов'язковими при складанні квартальних (піврічної) декларацій та входять до річної податкової звітності.
Додатки P1, P2, РЗ входять лише до річної звітності і складають наступні форми звітності:
Додаток Р1 до рядка 04.6 декларації— Суми нарахованих податків, зборів (обов'язкових платежів), що включаються до валових витрат.
Додаток Р2 до рядка 04.8 декларації— Витрати на добровільне перерахування коштів, передачу товарів (робіт, послуг).
Додаток РЗ до рядка 04.11. декларації — Розрахунок валових витрат при здійсненні операцій з нерезидентом, що має офшорний статус.
Порядок заповнення додатків К2, К4, К5, Кб, К7, PI, P2, РЗ визначаються формами цих додатків. Показники, відображені в декларації та у відповідних додатках з однаковим кодом рядків, повинні співпадати. Особливості використання показників додатка К1 визначено в рядках таблиці цього розділу з кодами 01.2, 04.2, 04.10,07, а додатка КЗ у рядку з кодом 01.4.
Декларація подається платником податку до державного податкового органу для реєстрації протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду.
Згідно Закону № 2181 та Порядку № 143 підприємства у разі самостійного виявлення помилки у декларації, за якою вже визнано узгоджене податкове зобов'язання з податку на прибуток, у строки, передбачені як граничні щодо подання уточнюючих розрахунків, подають до податкових органів Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок.
Сплата податку здійснюється:
•    до дати подання уточнюючого розрахунку згідно з п.17.2 статті 17 Закону №2181;
•    в інших випадках — у строки, визначені пунктом 5.3 статті 5 Закону №2181.
Якщо останній день строку подання декларації (сплати податку) припадає на вихідний (святковий) день, останнім днем такого строку вважається наступний за вихідним (святковим) операційний (банківський) день.


 

You have no rights to post comments