Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Подання Податкової декларації у загальному випадку

Подання Податкової декларації у загальному випадку
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Подання Податкової декларації у загальному випадку

Складання та подання Декларації по податку на додану вартість здійснюється у відповідності з Порядком заповнення та подання податкової декларації по податку на додану вартість, затвердженого наказом ДПАУ від 30.05.1997 р. № 166 зі змінами і доповненнями (далі — Порядок № 166).
Декларація подається до податкового органу за місцем реєстрації особою, яка зареєстрована платником податку на додану вартість згідно з вимогами Закону.
Платники податку, у яких згідно з чинним законодавством (пункти 11.21 та 11.29 Закону) суми податку на додану вартість повністю залишаються у розпорядженні цих платників податку для цільового використання, подають податкову декларацію з податку на додану вартість (скорочену). До такої податкової декларації включаються лише ті операції, що стосуються спеціальних режимів, установлених указаними пунктами.
Декларація складається із вступної частини, службових полів та чотирьох розділів, з них платником заповнюються перші три розділи, службові поля та вступна частина, четвертий розділ заповнюється працівниками податкової інспекції (адміністрації) лише на оригіналі декларації, який залишається в податковій інспекції (адміністрації).
Оригінал декларації на паперовому носії подається платником до податкового органу за місцем знаходження платника. Подання ксерокопії не допускається.
За добровільним рішенням платник податку може подати до державної податкової інспекції (адміністрації) за місцем реєстрації податкову декларацію в електронній формі за умови реєстрації електронного підпису підзвітних осі б у порядку, визначеному законодавством.
Декларація може бути надіслана до податкової інспекції (адміністрації) за місцем реєстрації платника поштою з повідомленням про вручення не пізніше ніж за 10 днів (дата відправлення на поштовому штемпелі) до закінчення граничного терміну, установленого для подання декларації.
Декларація може бути заповнена від руки чорнильною чи кульковою ручкою або видрукувана (заповнення олівцем не допускається), без виправлень і помарок; в рядках, де відсутні дані для заповнення, має бути проставлений прочерк. Суми обороту та податку в декларації проставляються в гривнях, без копійок, з відповідним округленням за загальними встановленими правилами.
Платник податку самостійно обчислює суму податкового зобов'язання, яку зазначає в декларації. Дані, наведені в декларації, мають відповідати даним бухгалтерського обліку платника та даним книг податкового обліку, достовірність даних підтверджується: підписом платника, якщо платник — фізична особа, в інших випадках (особа, яка визначена як платник податку на додану вартість, крім фізичних осіб) — підписами відповідальних посадових осіб (керівника, головного бухгалтера) та печаткою, а в разі подання декларації в електронній формі — електронним підписом підзвітних осіб, зареєстрованим у порядку, визначеному законодавством.
Декларація подається платником у визначений строк до підрозділу державної податкової інспекції (адміністрації), яким здійснюється приймання звітності, для реєстрації. До декларації вносяться дані податкового обліку платника окремо за кожний звітний період, без наростаючого підсумку.
Одночасно з декларацією повинні подаватися всі необхідні додатки до декларації:
•    ДОДАТОК 1. Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість — подається платником при заповненні рядків 8 та 16 податкової декларації з податку на додану вартість;
•    ДОДАТОК 2 Розрахунок суми, що підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету до податкової декларації — подається платником податку, який має суму заниження заявленого платником податку бюджетного відшкодування щодо суми, визначеної податковим органом відповідно до п. 7.7.7. п. 7. ст. 7 Закону, та/або суму бюджетного відшкодування минулих звітних періодів, яка зараховується у зменшення податкових зобов'язань з ПДВ наступних податкових періодів;
•    ДОДАТОК 3 Розрахунок суми бюджетного відшкодування — подається на підставі вимог частини третьої статті 4 Указу президента від 07.08.1998 р. № 857/98 «Про деякі зміни в оподаткуванні» платником, який здійснює продаж товарів (робіт, послуг) за нульовою ставкою податку на додану вартість на митній території України та за результатами звітного періоду має суму податку на додану вартість, належну до відшкодування з бюджету (одночасно заповнено рядки 2.2 та 21 податкової декларації);
•    ДОДАТОК 4 Заява про повернення бюджетного відшкодування до податкової декларації З ПДВ, яка подається в разі наміру платника податку отримати бюджетне відшкодування ПДВ відповідно пункту 7.7. статті 7 Закону, визначене у податковій декларації за звітний період;
•    ДОДАТОК 5 Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок.
Податкова звітність, отримана контролюючим органом від платника податків як податкова декларація, що заповнена ним усупереч правилам, зазначеним у затвердженому порядку її заповнення, може бути не визнана таким контролюючим органом як податкова декларація, якщо в ній не зазначено обов'язкові реквізити, її не підписано відповідними посадовими особами, не скріплено печаткою платника податків. У цьому випадку, якщо контролюючий орган звертається до платника податків із письмовою пропозицією (письмове звернення надсилається поштою з повідомленням про його вручення) подати нову податкову декларацію з виправленими показниками (із зазначенням підстав неприйняття попередньої), то такий платник податків має право:
•    подати таку нову декларацію разом зі сплатою відповідного штрафу;
•    оскаржити рішення податкового органу в порядку апеляційного узгодження.
Якщо платником самостійно виявлено помилки, що містяться в раніше поданій ним податковій декларації, то такий платник зобов'язаний подати в порядку, встановленому для подання декларацій з податку на додану вартість (без урахування граничного строку подання, але з урахуванням строків давності, установлених статтею 15 Закону №2181), Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (далі — уточнюючий розрахунок). Одним уточнюючим розрахунком може бути виправлено помилки тільки однієї раніше поданої декларації.
Платник податків має право не подавати зазначеного розрахунку, якщо такі уточнені показники вказуються ним у складі декларації за будь-який наступний податковий період (з урахуванням зазначених у першому абзаці строків давності), протягом якого такі помилки було самостійно виявлено. Такий спосіб самостійного виправлення платником помилки може бути застосовано в разі виправлення в декларації звітного періоду помилок тільки однієї раніше поданої декларації.
У разі виправлення помилок у рядках поданої раніше декларації, до яких повинні додаватися додатки, до уточнюючого розрахунку чи декларації, до якої включено уточнені показники, має бути подано відповідні додатки, що містять інформацію щодо уточнених показників.
Не може бути зменшено суму податкових зобов'язань, яку не було сплачено до бюджету в минулих звітних періодах у зв'язку з повним або частковим списанням податкового боргу.
Якщо у зв'язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах, визначено заниження податкового зобов'язання (збільшується сума, що підлягає сплаті до бюджету, та/або зменшується сума, заявлена до відшкодування та відшкодована з бюджету) (заповнюється рядок 7.1 та/або рядок 7.4.1 уточнюючого розрахунку), то платник самостійно нараховує та сплачує штраф у розмірі, встановленому законодавством.
При цьому в разі самостійного виправлення платником помилок щодо операцій, які підпадають під дію пунктів 11.12 (абзац дванадцятий), 11.21, 11.29, 11.35 ст. 11 Закону), згідно з якими сума податку залишається в розпорядженні цього платника для цільового використання, зазначений в абзаці першому цього підпункту штраф не нараховується.
Якщо в результаті виправлення помилок, допущених у попередніх звітних періодах, визначено суму ПДВ, яка зменшує податкові зобов'язання, тобто у зв'язку з виправленням помилок зменшується сума, що підлягає сплаті до бюджету, та/або збільшується сума, що підлягає відшкодуванню з бюджету (заповнюється рядок 7.2 та/або рядок 7.3 уточнюючого розрахунку), така сума прирівнюється до суми бюджетного відшкодування тільки в тому випадку, коли в уточнюючому розрахунку заповнено рядок 6.2 та/або рядок 1.2.
Після подання декларації за звітний період платник податків має право до закінчення граничного строку подання декларації за такий же період подати нову декларацію з виправленими показниками.
Податкове зобов'язання, самостійно визначене платником податків, вважається узгодженим із дня подання податкової декларації до державної податкової інспекції (адміністрації) за місцем реєстрації та не може бути оскаржене платником в адміністративному чи судовому порядку.
У вступній частині податкової декларації вказується повна назва платника, його ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ чи ДРФО; вказується індивідуальний податковий номер платника податку та номер свідоцтва про реєстрацію його в якості платника податку на додану вартість, адреса і телефон платника.
У спеціальному полі для позначок про тип декларації (рядки 011—0133) у скороченій податковій декларації у другій колонці зазначається позначка (х) у рядку спеціального поля, яке відповідає типу декларації. Перша колонка спеціального поля містить код типу декларації, третя колонка містить назву типу декларації.
Розділ І «Податкові зобов'язання» декларації заповнюється на підставі даних податкового обліку в розділі 2 Реєстру отриманих та виданих податкових накладних, здійсненого за податковими накладними, виданими покупцям платником податку на додану вартість. Тут вказуються загальні обсяги поставки, за якими у платника в даному звітному періоді виникло податкове зобов'язання (оподатковувані за ставкою 20 %, 0 %, звільнені від оподаткування відповідно до статті 5 Закону № 168 та тимчасово звільнені від оподаткування відповідно до статті 11 Закону № 168 чи інших нормативно-правових актів).
До розділу II «Податковий кредит» (рядки 10—15 декларації) включаються обсяги придбання (виготовлення, будівництва, спорудження) з податком на додану вартість або без податку на додану вартість товарів (послуг), основних фондів на митній території України, імпортованих товарів, отриманих на митній території України від нерезидента послуг з метою їх подальшого використання у межах господарської діяльності платника податку* а також тих, які не призначаються для їх використання у господарській діяльності, або придбані з метою їх використання для поставки послуг за межами митної території України, місце поставки яких визначається відповідно до пункту 6.5 статті 6 Закону, окремо за цілями використання (здійснення операцій, які підлягають оподаткуванню, звільнені від оподаткування, не є об'єктом оподаткування).
За результатами визначення податкового зобов'язання та податкового кредиту з ПДВ складається З розділ Декларації «Розрахунки з бюджетом за звітний період». При цьому визначається їх арифметична різниця, яка записується в рядок 18, а саме: позитивне значення— в рядок 18.1; негативне значення— в рядок 18.2. В рядку 19 відображаються суми коригування платежів з урахуванням положень про вексельну форму відстрочення сплати податку на додану вартість при імпорті товарів на митну територію України (п. 11.5 ст. 11 Закону).
Якщо в результаті розрахунку отримано значення різниці рядків 18 і 19 більше 0, то це означатиме, що платник повинен сплатити до бюджету визначену суму і заповнити рядок 20 декларації (зі знаком «+»).
Якщо в результаті розрахунку значення різниці рядків 18 і 19 менше 0, то це означатиме, що платник має право на отримання відшкодування з бюджету і повинен заповнити рядок 21 декларації (зі знаком «-»).
Сума податку на додану вартість, яка підлягає нарахуванню до сплати в бюджет за підсумками поточного звітного періоду, з урахуванням залишку від'ємного значення попереднього звітного періоду, вказується в рядку 27 декларації.
Платник податку, який має суми заниження заявленого ним бюджетного відшкодування щодо суми, визначеної податковим органом відповідно до підпункту 7.7.7 пункту 7.7 статті 7 Закону, та/або суму бюджетного відшкодування минулих звітних періодів, яка зараховується у зменшення податкових зобов'язань з податку на додану вартість наступних податкових періодів, заповнює Розрахунок суми, що підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету (додаток 2 до податкової декларації з податку на додану вартість).
Якщо за результатами поточного звітного (податкового) періоду платником податку визначено від'ємне значення різниці між сумою податкових зобов'язань і сумою податкового кредиту, сума визначеного від'ємного значення враховується у зменшення суми податкового боргу за попередні звітні (податкові) періоди з податку на додану вартість, у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до закону (відображається у рядку 22.1 податкової декларації), а решта зараховується до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (відображається у рядку 22.2 податкової декларації поточного звітного (податкового) періоду та переноситься до рядка 23.1 податкової декларації наступного звітного (податкового) періоду).
За результатами визначення податкового зобов'язання та податкового кредиту з ПДВ складається З розділ Декларації «Розрахунки з бюджетом за звітний період». При цьому визначається їх арифметична різниця, яка записується в рядок 18, а саме: позитивне значення— в рядок 18.1; негативне значення— в рядок 18.2. В рядку 19 відображаються суми коригування платежів з урахуванням положень про вексельну форму відстрочення сплати податку на додану вартість при імпорті товарів на митну територію України (п. 11.5 ст. 11 Закону).
Якщо в результаті розрахунку отримано значення різниці рядків 18 і 19 більше 0, то це означатиме, що платник повинен сплатити до бюджету визначену суму і заповнити рядок 20 декларації (зі знаком «+»).
Якщо в результаті розрахунку значення різниці рядків 18 і 19 менше 0, то це означатиме, що платник має право на отримання відшкодування з бюджету і повинен заповнити рядок 21 декларації (зі знаком «-»).
Сума податку на додану вартість, яка підлягає нарахуванню до сплати в бюджет за підсумками поточного звітного періоду, з урахуванням залишку від'ємного значення попереднього звітного періоду, вказується в рядку 27 декларації.
Платник податку, який має суми заниження заявленого ним бюджетного відшкодування щодо суми, визначеної податковим органом відповідно до підпункту 7.7.7 пункту 7.7 статті 7 Закону, та/або суму бюджетного відшкодування минулих звітних періодів, яка зараховується у зменшення податкових зобов'язань з податку на додану вартість наступних податкових періодів, заповнює Розрахунок суми, що підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету (додаток 2 до податкової декларації з податку на додану вартість).
Якщо за результатами поточного звітного (податкового) періоду платником податку визначено від'ємне значення різниці між сумою податкових зобов'язань і сумою податкового кредиту, сума визначеного від'ємного значення враховується у зменшення суми податкового боргу за попередні звітні (податкові) періоди з податку на додану вартість, у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до закону (відображається у рядку 22.1 податкової декларації), а решта зараховується до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (відображається у рядку 22.2 податкової декларації поточного звітного (податкового) періоду та переноситься до рядка 23.1 податкової декларації наступного звітного (податкового) періоду).
Якщо в наступному звітному податковому періоді різниця між сумою податкових зобов'язань і сумою податкового кредиту, з урахуванням залишку такого від'ємного значення минулого звітного (податкового) періоду, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду, має від'ємне значення, то платником податку разом з податковою декларацією подається Розрахунок суми бюджетного відшкодування (додаток 3 до податкової декларації з податку на додану вартість). При цьому платник податку, який має право на одержання бюджетного відшкодування та прийняв рішення про повернення повної суми бюджетного відшкодування на його рахунок у банку, подає Заяву про повернення суми бюджетного відшкодування (додаток 4 до податкової декларації з податку на додану вартість).
Не мають права на отримання бюджетного відшкодування і подання вказаного Розрахунку такі особи:
•    особа, яка зареєстрована як платник цього податку менш ніж за 12 календарних місяців до місяця, за наслідками якого подається заява на бюджетне відшкодування, та/або мала обсяги оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців менші, ніж заявлена сума бюджетного відшкодування (крім нарахування податкового кредиту внаслідок придбання або спорудження (будівництва) основних фондів);
•    особа, яка не провадила діяльності протягом останніх дванадцяти календарних місяців.
Бюджетному відшкодуванню підлягає частина такого від'ємного значення, яка дорівнює сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів (послуг) у попередньому податковому періоді постачальникам таких товарів (послуг).
Значення рядка 4 Розрахунку суми бюджетного відшкодування (додаток 3 до податкової декларації з податку на додану вартість) переноситься до рядка 25 податкової декларації за поточний звітний податковий період. Залежно від обраного платником напряму повернення суми бюджетного відшкодування (на рахунок цього платника у банку або у зменшення податкових зобов'язань з податку на додану вартість наступних податкових періодів) така сума в повному розмірі вказується або в рядку 25.1, або в рядку 25.2 податкової декларації з податку на додану вартість. При цьому платник податку, який має право на одержання бюджетного відшкодування та прийняв рішення про повернення повної суми бюджетного відшкодування на його рахунок у банку, подає Заяву про повернення суми бюджетного відшкодування (додаток 4 до податкової декларації з податку на додану вартість).
Залишок від ємного значення після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (відображається у рядку 26 податкової декларації поточного звітного податкового періоду та переноситься до рядка 23.2 податкової декларації наступного звітного періоду).
Розділ III «Розрахунки за звітний період» податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої) має свої особливості в оформленні.
Відмінність у заповненні цього розділу порівняно з податковою декларацією з податку на додану вартість наступна:
1) відсутня відмітка платника про проведення відшкодування
2) замість рядків 20—28 уведено нові рядки:
•    20. Сума ПДВ, яка в поточному звітному періоді підлягає нарахуванню.
•    21. Сума ПДВ, яка зменшує нарахування наступних звітних періодів.
•    22. Сума ПДВ минулого звітного періоду, яка в поточному звітному періоді зменшує суму податку, що залишається у розпорядженні платника податку для цільового використання.
•    23. Сума ПДВ, яка підлягає нарахуванню в особовому рахунку платника та залишається у розпорядженні платника податку для цільового використання (пп. 11.21, 11.29 ст. 11 Закону).
•    24. Сума ПДВ, яка в наступному звітному періоді зменшує суму податку, що залишається у розпорядженні платника податку для цільового використання, і не відображається в особовому рахунку платника»; значення рядка 24 переноситься платником до рядка 22 податкової декларації (скороченої) наступного звітного періоду.
Суми податку на додану вартість, відображені в рядку 24 податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої), поданої платниками податку (за винятком тих, що застосовували визначені пунктами 11. 12, 11.21, 11.29 та 11.35 статті 11 Закону спеціальні режими оподаткування) за останній податковий період в умовах дії Закону, чинного до внесення змін Законом № 2505-IV, включаються із знаком «-» до рядка 8.4 «інші випадки» податкової декларації з податку на додану вартість, що подається після набуття чинності Законом № 2505-IV.
Особливі правила відшкодування з бюджету визначені для підприємств суднобудування і літакобудування. При від'ємному значенні сум податку на додану вартість, обрахованих у порядку, передбаченому в підпункті 7.7.1 пункту 7.7 статті 7 Закону, таким підприємствам відшкодування з бюджету здійснюється в податковому періоді, наступному за звітним періодом, у якому виникло від'ємне сальдо податку, у порядку і строки, передбачені у пункті 7.7 статті 7 Закону. При цьому сума, відображена в рядку 22.2 податкової декларації поточного звітного податкового періоду зазначених підприємств, переноситься до рядка 23.1 податкової декларації цього самого звітного періоду. Розрахунок суми бюджетного відшкодування здійснюється у загальновстановле-ному порядку.
Розрахунок частки бюджетного відшкодування за формою, визначеною в додатку 3 до податкової декларації.
Розрахунок частки бюджетного відшкодування подається до податкової інспекції (адміністрації) разом з декларацією за відповідний звітний період.
Послідовність визначення значень рядків Розрахунку бюджетного відшкодування.
У рядку 1 Розрахунку зазначається загальна сума податку на додану вартість, задекларована до відшкодування за результатами звітного періоду (рядок 21 податкової декларації або позитивна різниця рядків 21 і 22 в разі заповнення рядка 22).
У рядку 2 Розрахунку зазначається загальна сума податку на додану вартість, задекларована де відшкодування за результатами звітного періоду зменшена на суму експортного відшкодування:
рядок 2 Розрахунку = рядок 21 декларації - рядок 22 декларації - рядок 23 декларації.
У рядку 3 Розрахунку вказується загальний обсяг оподатковуваних операцій за звітний пер од (рядок 5.2 податкової декларації, колонка А.
У рядку 4 Розрахунку вказується обсяг продажу товарів (робіт, послуг) за нульовою ставкою на митній території України (рядок 2.2 податкової декларації, колонка А).
У рядку 5 Розрахунку визначається частка обсягу операцій з продажу товарів (робіт, послуг за нульовою ставкою на митній території України в загальному обсязі оподатковуваних операцій звітного періоду (рядок 4 : рядок 3 • 100 %).
У рядку 6 Розрахунку визначається частка суми бюджетного відшкодування (рядок 2 • рядок - 100 %).
Якщо значення цього рядка обчислено більше, ніж значення рядка 2 цього додатка, то в цей док переноситься значення рядка 2.
У рядку 7 Розрахунку зазначається різниця рядками 1 і 6 Розрахунку.
Сума частки бюджетного відшкодування (рядок 6) переноситься в рядок 24 податкової декларації (колонка Б). Відмітка про порядок здійснення бюджетного відшкодування вказується в рядках 24.1—24.3 податкової декларації (колонка А) у відсотках.
До рядка 23 переноситься значення рядка 6 Розрахунку експортного відшкодування (додаток 1 до податкової декларації з податку на додану вартість); якщо додаток 1 не подається, рядок 23 не заповнюється; до рядка 24 переноситься значення рядка 6 Розрахунку частки бюджетного відшкодування (додаток 3 до податкової декларації з податку на додану вартість); якщо додаток 3 не подається, рядок 24 не заповнюється; значення рядка 25 дорівнює різниці рядків (21 - 23 - 24) податкової декларації; у разі заповнення рядка 22 (бюджетне відшкодування, отримане платником за окремим рішенням Уряду) всі розрахунки, в яких приймає участь значення рядка 21, здійснюються з урахуванням зменшення рядка 21 на значення рядка 22, якщо різниця цих рядків має позитивне значення. В цьому разі значення рядка 25 дорівнює різниці рядків (21 - 22 - 23 - 24) податкової декларації. Якщо ж різниця рядків 21 і 22 має від'ємне значення (значення рядка 22 більше значення рядка 21), то бюджетне відшкодування не здійснюється.
Якщо платник бажає спрямувати суму бюджетного відшкодування на погашення кількох видів платежів, які зараховуються до державного бюджету, то в рядках 23.1.2, 24.1.2, 25.1.2 замість розділу бюджетної класифікації необхідно вказати «перелік додається» та додати до декларації довідку довільної форми, у якій вказати в кожному із вказаних рядків, який відсоток суми бюджетного відшкодування зараховується в рахунок платежів до державного бюджету за кожним з розділів бюджетної класифікації. Довідка має бути підтверджена підписом платника, якщо платник — фізична особа, чи печаткою та підписами відповідальних посадових осіб (директора, головного бухгалтера) — в інших випадках (особа, яка визначена як платник податку на додану вартість, крім фізичних осіб).
Податкові декларації приймаються без попередньої перевірки зазначених у них показників.
Зареєстровані в податковій інспекції (адміністрації) декларації підлягають документальній невиїзній (камеральній) перевірці.
За результатами перевірки робиться відповідний запис у розділі IV податкової декларації та складається Акт про результати документальної невиїзної (камеральної) перевірки податкової декларації з податку на додану вартість за формою, визначеною в додатку 2 до цього Порядку
Документальну невиїзну (камеральну) перевірку даних, заявлених у податковій звітності з податку на додану вартість, податковий орган проводить протягом 30 днів, наступних за днем отримання податкової декларації. За наявності достатніх підстав уважати, що розрахунок суми бюджетного відшкодування було зроблено з порушенням норм податкового законодавства, податковий орган має право протягом такого самого строку провести позапланову виїзну (документальну) перевірку платника для визначення достовірності нарахування такого бюджетного відшкодування.
У разі коли платник податку на додану вартість не подає податкову декларацію у строки, визначені законодавством, а також коли контролюючий орган за результатами проведеної ним перевірки визначає суму заниження податкового зобов'язання (завищення від'ємного значення різниці між сумою податкового зобов'язання та податкового кредиту чи суми бюджетного відшкодування), задекларованого платником у податковій звітності з податку на додану вартість, такий платник податку несе відповідальність згідно з чинним законодавством.
Форми податкової декларації з податку на додану вартість, зареєстровані в установленому порядку в Міністерстві юстиції України, відповідають нормам та змісту податку на додану вартість.
Унесення змін до форм податкової звітності з податку на додану вартість здійснюється у разі законодавчої зміни правил оподаткування, які запроваджують інший, ніж той, що діяв до їх прийняття, порядок відображення у звітності сум податкових зобов'язань і податкового кредиту та обчислення сум податкових зобов'язань платника перед бюджетом чи порядку обчислення і надання бюджетного відшкодування.
Якщо після зміни правил оподаткування, обумовленої пунктом 9.2 цього Порядку, центральним податковим органом не внесені зміни до форми податкової звітності і якщо платник вважає, що незмінена форма податкової звітності збільшує або зменшує його податкові зобов'язання всупереч унесеним змінам до правил оподаткування, то він має право подати податкову декларацію з податку на додану вартість за іншою формою разом із поясненням мотивів її складення.
У додатку К представлена форма Податкової декларації з податку на додану вартість.


 

You have no rights to post comments