Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Особливості складання Звіту про фінансові результати суб'єктами малого підприємництва

Особливості складання Звіту про фінансові результати суб'єктами малого підприємництва
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Особливості складання Звіту про фінансові результати суб'єктами малого підприємництва

Звіт про фінансові результати суб'єктами малого підприємництва складається за ф. № 2-М, який на відміну від ф. № 2 має один розділ і меншу кількість рядків у зв'язку з тим, що суб'єктам малого підприємництва дозволяється групувати окремі види доходів і витрат. Додаток З
У статті «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» (р. 010) відображається загальний дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг.
У статті «Непрямі податки та інші вирахування з доходу» (р. 020) відображається сума податку на додану вартість, акцизного збору та інших вирахувань з доходу (надані знижки, вартість повернутих товарів та інші обов'язкові збори). Сума вираховується і тому записується в дужках.
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (р. 030) визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) непрямих податків та інших вирахувань з доходу (р. 010 - р. 020).
У статті «Інші операційні доходи» (р. 040) відображаються суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): дохід від операційної оренди активів; дохід від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій) тощо.
У статті «Інші звичайні доходи» (р. 050) відображаються: дивіденди, відсотки, доходи від участі в капіталі та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій; дохід від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів; дохід від неопераційних курсових різниць; інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства.
У статті «Надзвичайні доходи» (р. 060) відображаються суми страхового відшкодування та покриття втрат від надзвичайних подій за рахунок інших джерел, а також доходи від інших подій та операцій, які відповідають визначенню надзвичайних подій.
У рядку 070 зазначається чистий дохід, який вираховується (р. 030 + р. 040 + р. 050 + р. 060).
У статті «Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції» (р. 080) наводиться збільшення або зменшення залишків незавершеного виробництва і готової продукції підприємства. Показник про зменшення залишків наводиться у дужках.
Суб'єкти малого підприємництва можуть усю суму витрат операційної діяльності з кредиту рахунків класу 8 «Витрати за елементами» списувати до дебету pax. 79 «Фінансові результати». У таких випадках вартість залишку незавершеного виробництва і готової продукції визначається так:
•    інвентаризацією на кінець звітного року (або кварталу) встановлюється залишок незавершеного виробництва, який оцінюється за прямими витратами на оплату праці з відображенням за дебетом pax. 23 «Виробництво» і кредитом pax. 79 «Фінансові результати»
•    на підставі первинних документів, за якими оформляється рух (виготовлення, передача в місця зберігання, відпуск на сторону, реалізація)готової продукції, підприємство забезпечує кількісний (оперативний) облік виробленої, відпущеної, а також залишку готової продукції, що встановлюється за даними кількісного (оперативного обліку на дату Балансу, оцінюється за справедливою вартістю (ціна реалізації за вирахуванням непрямих податків, витрат на збут і суми прибутку, виходячи з прибутку для конкретного виду готової продукції) і відображається в звітному місяці за дебетом pax. 26 «Готова продукція» і кредитом pax. 79 «Фінансові результати».
Для одержання безпосередньо у бухгалтерському обліку даних про собівартість залишків готової продукції суб'єкти малого підприємництва витрати, пов'язані з виробництвом (виготовленням) і відпуском готової продукції, можуть визначати і відображати в порядку, встановленому Положенням про спрощену форму бухгалтерського обліку суб'єктів малого підприємництва, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від ЗО вересня 1998 року № 196, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 жовтня 1998 року за № 646/3086. Для одержання безпосередньо у бухгалтерському обліку даних про собівартість залишків незавершеного виробництва і готової продукції суб'єкти малого підприємництва витрати виробництва і собівартість виробленої готової продукції можуть визначати і відображати в порядку, встановленому Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за № 893/4186.
У рядка 090 — 120 відображаються елементи операційних витрат, (матеріальні затрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація) для замовлення яких використовуються рахунки 8 класу.
У статті «Інші операційні витрати» (р. 130) відображається: собівартість реалізованих оборотних активів (крім готової продукції, товарів і фінансових інвестицій); відрахування на створення резерву сумнівних боргів і сума списаних безнадійних боргів; витрати від операційних курсових різниць; визнані економічні санкції; відрахування для забезпечення відшкодування наступних операційних витрат; інші витрати, що пов'язані з операційною діяльністю підприємства.
У цій статті також відображається належна до сплати за звітний період відповідно до чинного законодавства сума єдиного податку, плата за спеціальний торговий патент і сума єдиного (фіксованого) податку для сільськогосподарських товаровиробників.
Конкретна назва податку і відповідна сума (за кожним податком) наводиться в рядку 131.
У рядку 140 без визначеної назви торговельні організації відображають собівартість реалізованих товарів.
У статті «Інші звичайні витрати» (р. 150) відображаються: витрати  на сплату  процентів  та  інші  витрати  підприємства, пов'язані із запозиченнями (крім фінансових витрат, які включаються до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати»;  втрати  від участі  в  капіталі;  собівартість  реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів; втрати від не операційних курсових різниць; втрати від уцінки фінансових інвестицій та необоротних активів; інші витрати, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства.  Сума записується в дужках.
У статті «Надзвичайні витрати» (р. 160) відображаються втрати від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо), включаючи затрати на запобігання виникненню втрат від стихійного лиха та техногенних аварій; втрати від інших подій та операцій, які відповідають визначенню надзвичайних подій.
У статті «Податок на прибуток» (р. 170) відображається сума податку на прибуток, яка відповідно до П(С)БО 17 «Податок на прибуток» визначається в розмірі поточного податку на прибуток.
Разом витрати (р. 180) визначається загальна сума витрат (р. 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 080 + 160 + 170).
У статті «Чистий прибуток (збиток) (р. 190)» відображається чистий прибуток або збиток як різниця між сумою чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і сумою всіх витрат. Сума всіх витрат збільшується на суму зменшення залишків незавершеного виробництва і готової продукції або зменшується на суму збільшення залишків незавершеного виробництва і готової продукції.
У зведених фінансових звітах показники чистого прибутку і збитку наводяться розгорнуто як сума відповідних показників юридичних осіб, фінансова звітність яких включена до зведеного фінансового звіту.


 

You have no rights to post comments