Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Особливості складання Балансу суб'єктами малого підприємництва

Особливості складання Балансу суб'єктами малого підприємництва
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Особливості складання Балансу суб'єктами малого підприємництва

Форму Балансу суб'єктів малого підприємництва визначено П(С)БО 25 «Фінансовий звіт малого підприємництва» (затверджено наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 р. №39 і зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.03.2000 р. за № 161/4382, та зміни і доповнення Наказом МФУ від 25.11.2002 р. № 989, форма № 1-М (код ДКУД 1801006). Додаток Ж.
Згідно з указом Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва» у новій редакції від 28.06 1999 р. № 746/99 до суб'єктів малого підприємництва відносяться:
•    фізичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і у трудових відносинах з якими, включаючи членів їх сімей, протягом року перебуває не більше 10 осіб та обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 500 тис. гривень;
•    юридичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, чисельність працюючих за звітний період {календарний рік) не перевищує 50 осіб і обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зарік не перевищує 1 млн. гривень.
Закон України «Про державну підтримку суб'єктів малого підприємництва» від 19.10.2000 р. № 2063-Ш уточнив належність юридичних осіб до суб'єктів малого підприємництва — обсяг річного валового доходу не перевищує 500 000 Євро за середньорічним курсом.
Середньооблікова чисельність працюючих для суб'єктів малого підприємництва визначається за методикою, затвердженою органами статистики, з урахуванням усіх його працівників, у тому числі і тих, що працюють за договором та за сумісництвом, а також працівників представництв, філіалів, відділень та інших
відособлених підрозділів.
Згідно ст. 2 Закону України «Про державну підтримку суб'єктів малого підприємництва» (від 19.10.2000 р. № 2063-Ш) введено такі обмеження, а саме до суб'єктів малого підприємництва не відносяться:
•    довірчі товариства, страхові компанії, банки, інші фінансово-кредитні та небанківські фінансові установи;
•    суб'єкти підприємницької діяльності, у статутному фонді яких частки, що належать юридичним особам — учасникам та засновникам даних суб'єктів, які не є суб'єктами малого підприємництва, перевищують 25 відсотків;
•    фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи і здійснюють торгівлю лікеро-горілчаними та тютюновими виробами, пально-мастильними матеріалами;
•    спільна діяльність передбачена Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств».
Пунктом 3 статті 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 p. № 996-XIV передбачено, що суб'єкти підприємницької діяльності, яким відповідно до законодавства надано дозвіл на ведення спрощеного обліку доходів і витрат, ведуть бухгалтерський облік і подають фінансову звітність у порядку, встановленому законодавством про спрощену систему обліку і звітності.
Саме можливість застосування СМП простої форми бухгалтерського обліку і звітності передбачена Законом «Про державну підтримку малого підприємництва» від 19.10.2000 р. № 2063. У ст. 11 цього Закону зазначено, що спрощена форма бухгалтерського обліку, як і спрощена система оподаткування, може застосовуватися поряд із загальноприйнятою формою обліку за вибором суб'єкта малого підприємництва, тобто є дозволеною, а не обов'язковою.
Підприємства, які за результатами діяльності за минулий рік визначаються відповідно до чинного законодавства суб'єктами малого підприємництва, застосовують положення (стандарт) 25 у поточному (звітному) році. Якщо такі підприємства, а також новостворені за результатами діяльності на 1 квартал або 1 півріччя поточного (звітного) року не можуть бути відповідно до чинного законодавства визнані суб'єктами малого підприємництва, то фінансовий звіт цими підприємствами складається за цей і подальші періоди поточного (звітного) року відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених наказом Міністерства фінансів України віл 31 березня 1999 року № 87, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року за № 391/3684. Підприємства, які за результатами діяльності за 9 місяців поточного (звітного) року не можуть бути відповідно до діючого законодавства визнані суб'єктами малого підприємництва, можуть складати фінансовий звіт за 9 місяців і звітний рік із застосуванням Положення (стандарту) 25.
Баланс за формою № 1-м в активі налічує 13 статей, а в пасиві — 15 статей. Це пов'язано з тим, що для суб'єктів малого підприємництва дозволяється об'єднувати облік розрахунків, додаткового капіталу, готової продукції на одному балансовому рахунку, показувати забезпечення, довгострокові зобов'язання в цілому.
Баланс суб'єкта малого підприємництва складається щоквартально і за рік в тисячах гривень з одним десятковим знаком і включає такі розділи та кількість статей, суми по яких включаються у валюту Балансу
Для підтвердження того, що підприємство є суб'єктом малого підприємництва, до обов'язкових реквізитів Балансу відноситься середньооблікова чисельність працюючих.
Суб'єкти малого підприємництва середньооблікову чисельність працюючих визначають у порядку, установленому Державним комітетом статистики України. Представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності показники про середньооблікову чисельність не подають.
Правила оцінки активів, зобов'язань і власного капіталу для суб'єктів малого підприємництва залишаються такими ж як і для усіх інших підприємств і регламентуються відповідними П(С)БО.
Зміст і характеристика статей Балансу суб'єкта малого підприємництва наведено в табл. 31.
Таким чином, суб'єкти малого підприємництва складають Баланс за скороченою формою, але з дотриманням принципів фінансової звітності і методів оцінки статей Балансу визначених положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.


 

You have no rights to post comments