Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Фінансова звітність при об'єднанні підприємств

Фінансова звітність при об'єднанні підприємств
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Фінансова звітність при об'єднанні підприємств

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об'єднання підприємств» із змінами і доповненнями визначає не тільки порядок ведення обліку, але й порядок складання звітності придбання інших підприємств, гудвілу, який виник при придбанні, злиття підприємств, а також розкриття інформації про об'єднання підприємств.
Це положення розповсюджується на підприємства, організації та інші юридичні особи усіх форм власності. Але воно не застосовується до операцій щодо об'єднання підприємств, які перебувають під спільним контролем, а також до обліку часток у спільних підприємствах.
Для розуміння і правильного застосування П(С)БО 19 «Об'єднання підприємств» необхідно знати такі терміни.
Гудвіл — перевищення вартості придбання над часткою покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів та зобов'язань на дату придбання.
Дата придбання — дата, на яку контроль за чистими активами і діяльністю підприємства, що купується, переходить до покупця.
Дочірне підприємство — підприємство, яке перебуває під контролем материнського (холдингового) підприємства.
Злиття — об'єднання підприємств (шляхом створення нової юридичної особи, або приєднання підприємств до головного підприємства), в результаті якого власники (акціонери) підприємств, що об'єднуються, здійснюватимуть контроль над усіма чистими активами об'єднаних підприємств з метою досягнення подальшого спільного розподілу ризиків та вигод від об'єднання. При цьому жодна зі сторін не може бути визначена як покупець.
Ідентифіковані активи та зобов'язання — придбані активи та зобов'язання, які на дату придбання відповідають критеріям визнання статей Балансу, встановлених Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 «Баланс».
Контроль — вирішальний вплив на фінансову, господарську і комерційну політику підприємства з метою одержання вигод від його діяльності.
Материнське (холдингове) підприємство — підприємство, яке здійснює контроль дочірніх підприємств.
Немонетарні активи — всі активи, крім грошових коштів, їх еквівалентів та дебіторської заборгованості у фіксованій (або визначеній) сумі грошей.
Негативний гудвіл — перевищення вартості частки покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів і зобов'язань над вартістю придбання на дату придбання.
Об'єднання підприємств — з'єднання окремих підприємств у результаті приєднання одного підприємства до іншого або внаслідок одержання контролю одним підприємством над чистими активами та діяльністю іншого підприємства.
Придбання — об'єднання підприємств, в результаті якого покупець набуває контроль над чистими активами та діяльністю інших підприємств в обмін на передачу активів, прийняття на себе зобов'язань або випуск акцій.
Справедлива вартість — сума, за якою може бути здійснений обмін активу або оплата зобов'язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.
Частка меншості— частина чистого прибутку (збитку) та чистих активів дочірнього підприємства, яка не належить материнському підприємству (прямо або через інші дочірні підприємства).
Чисті активи — активи підприємства за вирахуванням його зобов'язань. При складанні фінансової звітності об'єднання підприємств слід розрізняти форми об'єднання: злиття і придбання, які впливають на показники звітності.
Так об'єднання підприємств через злиття підприємств може здійснюватися через взаємний обмін акціями або створення третього підприємства, що забезпечує одночасно юридичне та економічне об'єднання. У результаті об'єднання інтересів акціонери дочірньої компанії стають акціонерами материнської компанії.
Придбання підприємств передбачає ліквідацію придбаного підприємства або надання придбаному підприємству статусу дочірнього. Якщо придбане підприємство ліквідується то в цьому випадку здійснюється юридичне об'єднання. Якщо придбаному підприємству надається статус дочірнього — то це економічне об'єднання.
При придбанні підприємства— покупець набуває контроль над чистими активами та діяльністю інших підприємств в обмін на передачу активів, прийняття зобов'язань або випуск акцій.
Контроль вважається отриманим, якщо одне підприємство володіє прямо чи непрямо (через дочірні підприємства), більш ніж половиною голосів іншого підприємства.
Одночасно слід зазначити, що навіть при відсутності такого володіння про наявність контролю свідчить отримане право:
•    не більше ніж половина голосів згідно з угодою з іншими інвесторами;
•    здійснювати управління операційною та фінансовою політикою підприємства згідно зі статусом або угодою;
•    призначати або знімати з посад більшість членів ради директорів (або керуючого органу);
•    віддавати більшість голосів на зборах ради директорів (або аналогічного керуючого органу).
У разі злиття здійснюється додавання активів і пасивів об'єднаних підприємств без будь-якого їх переоцінювання, але слід пам'ятати, що внутрішня заборгованість та результати операцій між об'єднаними підприємствами виключаються при складанні фінансової звітності об'єднання підприємства (наприклад реалізація товарів, оренда майна, надання позик).
У разі придбання підприємства необхідно визначити справедливу вартість придбаних активів і зобов'язань, за якою вони будуть відображатися в Балансі. Крім цього при придбанні підприємств виникає гудвіл або негативний гудвіл, який відображається за залишковою вартістю у вписуваному рядку Балансу 065 «Гудвіл» позитивною або від'ємною величиною, визначається наступним чином.
Гудвіл = Вартість придбання - справедлива вартість придбаних ідентифікованих активів та зобов'язань на дату придбання.
Негативний гудвіл = справедлива вартість придбаних ідентифікованих активів та зобов'язань на дату придбання - вартість придбання.
Первісна вартість гудвілу зменшується щомісячним рівномірним нарахуванням амортизації протягом строку корисного його використання, але не більше 20 років.
Якщо гудвіл на кінець року не відповідає ознакам активу, то він списується з включенням залишкової вартості до витрат у Звіті про фінансові результати.
Визначення балансової вартості негативного гудвілу залежить від того, чи прогнозується подальша діяльність придбаного підприємства з обчислювальними збитками.
Під обчислювальними збитками слід розуміти додаткові витрати покупця на поліпшення діяльності придбаного підприємства (наприклад, витрати на рекламу продукції придбаного підприємства).
Якщо діяльність придбаного підприємства прогнозується із обчисленими збитками в майбутньому, то вартість негативного гудвілу визнається доходом рівномірно протягом утворення таких збитків і відповідно відображається у Звіті про фінансові результати.
Але, якщо діяльність придбаного підприємства прогнозується у майбутньому без збитків, то вартість негативного гудвілу визнається доходом у Звіті про фінансові результати таким чином:
•    у сумі що не перевищує справедливої вартості придбаних немонетарних активів — рівномірно протягом строку корисного використання (амортизації) придбаних необоротних активів, що залишився;
•    у сумі, що перевищує справедливу вартість придбаних немонетарних активів, у періоді придбання.
Крім цього у Примітках до фінансової звітності за період, в якому відбулося об'єднання підприємств вказуються:
•    назва та загальна характеристика підприємств, що об'єдналися;
•    дата об'єднання;
•    інформація про закриття або продаж складової частини діяльності об'єднаних підприємств.
Також у Примітках до фінансової звітності за період, в якому відбулося придбання підприємства (контрольного пакету акцій), наводиться така інформація:
•    відсоток придбаних акцій з правом голосу;
•    вартість придбання і опис активів або зобов'язань, що надаються або повинні бути надані покупцем у порядку оплати;
•    характер і сума забезпечення реструктуризації та інших витрат на закриття підприємства, які виникають в результаті придбання і визнані на дату придбання.
У Примітках до фінансової звітності також наводиться інформація про:
•    строк корисного використання гудвілу {негативного гудвілу);
•    обґрунтування періоду амортизації, якщо строк корисного використання гудвілу перевищує 20 років;
•    звіряння вартості гудвілу (негативного гудвілу) на початок та кінець звітного періоду з висвітленням:
•    первісної вартості та нарахованої суми амортизації (зносу) на початок та кінець звітного періоду.
•    вартості гудвілу [або] та негативного гудвілу, які виникли в результаті придбання та зараховані на баланс у звітному періоді.
•    суми амортизації гудвілу, нарахованої за звітний період.
•    іншого списання вартості гудвілу (негативного гудвілу) у звітному періоді.
•    у Примітках до фінансової звітності наводиться така інформація про злиття підприємств:
•    сума активів та зобов’язань, внесена кожним підприємством.
•    види та кількість випущених акцій разом з часткою акцій, що мають право голосу, кожного підприємства, які були обмінені при злитті.
•    дохід (виручка) від реалізації, інші операційні доходи, надзвичайні доходи та чистий прибуток (збиток) кожного підприємства до дати злиття, які включені до фінансової звітності об'єднаного підприємства.


 

You have no rights to post comments