Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Зміст розділів і методика складання Приміток до річної фінансової звітності за формою № 5

Зміст розділів і методика складання Приміток до річної фінансової звітності за формою № 5
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Зміст розділів і методика складання Приміток до річної фінансової звітності за формою № 5


Міністерство фінансів України розробило уніфіковані таблиці Приміток до річної фінансової звітності (ф. № 5, код за ДКУД 1801008, наказ Мінфіну України від 29.11.2000 № 302).
Примітки до річної фінансової звітності за формою № 5, є складовою річної звітності підприємств (крім суб'єктів малого підприємництва), яка складається з метою надання повної, правдивої, деталізованої інформації про окремі об'єкти бухгалтерського обліку.
Примітки до річної фінансової звітності включають тринадцять розділів, в яких наводиться більш детальна інформація про окремі види активів зобов'язань, доходів і витрат підприємства, яка забезпечує користувачів необхідною інформацією.
Для заповнення цієї форми звітності необхідно використати:
•    Баланс;
•    Звіт про фінансові результати;
Дані синтетичного і аналітичного обліку за окремими рахунками, субрахунками.
Розділ І «Нематеріальні активи», заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку за субрахунками до рахунку 12 «Нематеріальні активи» і субрахунку 133 «Накопичена амортизація» і розкриває інформацію про склад і стан нематеріальних активів і зміни, які сталися за рік.
Із залишку нематеріальних активів на кінець року розшифровуються дані про вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності, вартість оформлених у заставу нематеріальних активів, вартість самостійно створених та вартість отриманих за рахунок цільових асигнувань нематеріальних активів.
Із загальної суми накопиченої амортизації на кінець року, виділяється та її сума, яка відноситься до нематеріальних активів на які існують обмеження права власності.
Цей розділ деталізує інформацію, яка наведена в першому розділі активу Балансу за рядками 011; 012.
Розділ II «Основні засоби», заповнюється за даними бухгалтерського обліку за субрахунками до рахунків 10 «Основні засоби» і 11 «Інші необоротні матеріальні активи» та субрахунків 131 «Знос основних засобів», 132 «Знос інших необоротних активів». Наводиться інформація про стан і склад основних засобів за їх видами і зміни, які сталися за рік. Із залишку на кінець року розкривається інформація про первісну (переоцінену) вартість і знос основних засобів, одержаних у фінансову оренду і переданих у оперативну оренду. Також у рядках 261—268 показується вартість основних засобів щодо яких існує обмеження прав власності тощо.
По земельних ділянках і капітальних витратах на поліпшення земель знос не нараховується.
Цей розділ деталізує інформацію, яка наведена в Балансі за рядками 031 і 032.
Розділ III «Капітальні інвестиції» заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку за субрахунками до рахунку 15 «Капітальні інвестиції», де розкриваються склад капітальних інвестицій, сума витрат за рік і незавершеного будівництва на кінець року.
Цей розділ деталізує інформацію, яка відображена в Балансі за рядком 020.
Розділі IV «Фінансові інвестиції» заповнюється за даними бухгалтерського обліку за субрахунками до рахунку 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» та до субрахунку 352 «Інші поточні фінансові інвестиції» розкривається загальна сума цих інвестицій за їх видами та стан на кінець року (довгострокові, короткострокові). В довідці до цього розділу розшифровується залишок фінансових інвестицій на кінець року за видами їх оцінок (собівартістю, справедливою вартістю, амортизованою собівартістю).
Цей розділ деталізує інформацію, яка відображена в Балансі за рядками 040, 045, 220.
Розділ V «Доходи і витрати» заповнюється за даними бухгалтерського обліку за субрахунками до рахунків 71, 72, 73, 74 і 94, 95, 96, 97. Тут розшифровуються інші операційні доходи і витрати та фінансові і інвестиційні доходи і витрати з урахуванням принципу суттєвості. Методичні рекомендації щодо застосування суттєвості у бухгалтерському обліку визначають, що доходи і витрати, величина яких дорівнює або перевищила 2 % чистого прибутку підприємства є суттєвою. Тобто, в цьому розділі деталізується інформація про доходи і витрати, які відображені у Звіті про фінансові результати у рядках 060, 090, 110—160.
Розділі VI «Грошові кошти» розшифровує склад грошових коштів на кінець року, який відображено в Балансі у рядках 230 та 240 у графі 4. Для заповнення цього розділу використовуються дані бухгалтерського обліку до рахунків 30, 31, 333, 351. У рядку 691 до цього розділу розшифровується сума грошових коштів, використання яких обмежено, які показані в І розділі активу Балансу за рядком 050.
Розділ VII «Забезпечення і резерви» заповнюється за даними бухгалтерського обліку за субрахунками до рахунку 47 «Забезпечення наступних витрат і платежів», характеризує стан на початок і кінець року та склад забезпечень за їх видами, а за рахунком 38 «Резерв сумнівних боргів» аналогічна інформація про резерв сумнівних боргів. Ця інформація деталізує дані II розділу пасиву Балансу р. 400—410 та II розділу активу балансу р. 162.
Розділ VIII «Запаси» заповнюється за даними субрахунків до рахунків 20—28 і розкриває інформацію, яка характеризує балансову вартість запасів за їх видами на кінець року, а також суми збільшення чистої вартості реалізації або уцінки. Цей розділ деталізує інформацію наведену у II розділі активу Балансу у рядках 100—140.
Із залишку запасів на кінець року виділяється вартість запасів відображених за чистою вартістю реалізації, переданих в переробку, оформлених у заставу, переданих на комісію та тих, які знаходяться на відповідному збереженні.
Розділ IX «Дебіторська заборгованість» розшифровує дебіторську заборгованість, яка відображена в II розділі активу Балансу у рядках 161 і 210, з урахуванням за строками не сплати на кінець року, а саме: до 3-х місяців, від 3 до 6 місяців і від 6 до 12 місяців. Різниця між загальною сумою дебіторської заборгованості, яка відображена в графі 3 розділу IX і сумами дебіторської заборгованості в графах 4, 5, 6 свідчить про заборгованість, яка" несплачена більше одного року.
Слід пам'ятати, що дебіторська заборгованість у рядках 940, 950, 951 Приміток наводиться за первісною вартістю без зменшення на суму створеного резерву сумнівних боргів.
Розділ X «Нестачі і втрати від псування цінностей» (рядки 960 і 970) заповнюється за даними аналітичного обліку до субрахунків 947 і 375 за вирахуванням сум за дебетом 375 і кредиту 716 в частині раніше списаних на збитки нестач, за якими в подальшому були виявлені винуватці.
При заповненні рядка 980 необхідно керуватися характеристикою до позабалансового рахунку 07 «Списані активи» і даними обліку до нього за субрахунками.
Розділ XI «Будівельні контракти» заповнюють підрядні будівельні організації, де розкривається загальний дохід за будівельними контрактами, валова заборгованість замовників і замовникам, а також сума проміжних рахунків, яка не сплачується підряднику до виконання передбачених будівельним контрактом умов для виплати таких сум або до усунення дефектів.
Цей розділ деталізує валову заборгованість замовників і замовникам, яка відповідно відображена в Балансі у складі статей «Незавершене виробництво» (р. 120) і «Інші поточні зобов'язання» (р. 610).
Розділ XII. «Податок на прибуток» розкриває інформацію за рік про нарахований податок на прибуток, відстрочені податкові
активи і зобов'язання та їх взаємозв'язок із Звітом про фінансові результати та впливом па власний капітал.
У цьому розділі деталізується інформація, яка відображена в Балансі за рядками 060 «Відстрочені податкові активи»; 460 «Відстрочені податкові зобов'язання», 550 «Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом» в частині податку на прибуток.
Розділ XIII «Використання амортизаційних відрахувань» надає інформацію про суми нарахованої амортизації та її використання.
Даний розділ деталізує інформацію наведену у рядку 260 Звіту про фінансові результати і заповнюється за даними балансового рахунку 13 «Знос необоротних активів» та позабалансового рахунку 09 «Амортизаційні відрахування».
Розглянемо методику складання Приміток до річної фінансової звітності (ф. № 5) за кодами рядків та граф з використанням рахунків обліку.
Розділ  І. Нематеріальні  активи  (включає рядки  з 010 по 085)
Нематеріальний актив — немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований (відокремлений від підприємства) та утримується підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам.
Рядки 081—083 заповнюються на підставі даних аналітичного обліку, щодо нематеріальних активів, на які обмежені права власності, оформлені в заставу, створені самим підприємством та в р. 084, отриманих за рахунок цільових асигнувань. В рядку 085 вказується сума накопиченої амортизації щодо нематеріальних активів, на які існує обмеження права власності.
Розділ II. Основні засоби (включає рядки із 100 по 268)
Основні засоби — матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).
Розділ III. Капітальні інвестиції (включає рядки із 280 по 340)
Капітальні інвестиції — це суми, що вкладені в придбання та створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів.
Незавершене виробництво — це суми інвестицій, вкладених у незавершене будівництво (включаючи устаткування для монтажу), що здійснюється для власних потреб підприємства, а також авансові платежі для фінансування такого будівництва.
Розділ IV. Фінансові інвестиції (включає рядки із 350 по 426)
Фінансові інвестиції— це активи, що утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора.
Метод участі в капіталі— це метод обліку інвестицій, за яким балансова вартість інвестицій відповідно збільшується або зменшується на суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі.
Розділ V. Доходи і витрати (включає рядки із 440 по 632)
Доходи — це збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків вкладників).
Витрати — це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу вкладниками). Доходи і витрати заповнюються за даними номінальних рахунків клас 7 (71, 72, 73 74) та класу 9 (94, 95, 96, 97).
Розділ VI. Грошові кошти (включає рядки із 640 по 691)
Грошові кошти — готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання.
Еквіваленти грошових коштів — це короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються в певні суми грошових коштів і характеризуються незначним ризиком зміни вартості.
У даному розділі розшифровується залишок грошових коштів на кінець року за даними рахунків, на яких вони обліковуються.
Розділ VІІ. Забезпечення та резерви (включає рядки 710—780)
Забезпечення — це зобов'язання з невизначеними сумою або часом погашення на дату Балансу.
Розділ VIII. Запаси (включає рядки 800-925)
Запаси — це активи, що утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності, перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва; утримуються для споживання під час виробництва продукції; виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством.
Чиста вартість реалізації запасів — це очікувана ціна запасів в умовах звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на їх виробництво та реалізацію.
Із рядка 920 графа 3 інформація заповнюється за даними аналітичного обліку:
•    балансова вартість запасів, відображених за чистою вартістю реалізації (921);
•    переданих на переробку (992), оформлених у заставу (923), переданих на комісію (924) — заповнюється за даними аналітичного обліку до відповідних рахунків;
•    активи на відповідному зберіганні (925) — залишок на кінець року на позабалансовому рахунку 02.

Розділ IX. Дебіторська заборгованість (включає рядки 940—952)
Дебіторська заборгованість — це сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату.
Списано в звітному році безнадійної дебіторської заборгованості за первісною вартістю рядок (951) — заповнюється за сумою обороту за Д pax. 38 і К 36, у частині резерву сумнівних боргів; Д pax. 944 К 36 — у частині списання дебіторської заборгованості, на яку резерв не було нараховано.
З рядків 940 і 950 графа 3 виділяється заборгованість з пов'язаними сторонами рядок (952) — заповнюється на підставі вибірки стосовно дебіторів, які відповідно до П(С)БО 23 «Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін» визнані такими стосовно підприємства.
Розділ X. Нестачі і витрати від псування цінностей (включає рядки 960—980)
Розділ XI. Будівельні контракти (включає рядки 1110—1160)
Будівельний контракт — договір про будівництво.
Валова заборгованість замовників за роботи за будівельними контрактами — це сума перевищення витрат підрядника і визначеного цим прибутку (за врахуванням визнаних збитків) над сумою проміжних рахунків (без непрямих податків) на дату Балансу з початку виконання будівельного контракту.
Валова заборгованість замовникам за роботи за будівельним контрактом — це сума перевищення проміжних рахунків (без непрямих податків) над витратами підприємства і визнаним ним прибутком (за вирахуванням визнаних збитків) на дату Балансу з початку виконання будівельного контракту.
В графі 3 — відображається інформація наростаючим підсумком з початку року.
Розділ XII. Податок на прибуток (включає рядки 1210—1253)
В графі 3 відображається інформація наростаючим підсумком з початку року.
Поточний податок на прибуток — сума податку на прибуток, визначена у звітному періоді відповідно до податкового законодавства.
Відстрочений податковий кредит — сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню у наступних періодах


 

You have no rights to post comments