Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Склад та вимоги до Приміток до річної фінансової звітності

Склад та вимоги до Приміток до річної фінансової звітності
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Склад та вимоги до Приміток до річної фінансової звітності

Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (розділ 4, ст. 11, п. 2) визначено що до складу фінансової звітності входять Примітки.
Відповідно до принципу повного висвітлення фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій і подій, що відображаються безпосередньо у фінансових звітах (ф. № 1 -4), та крім цього, у Примітках до неї.
У Примітках до фінансової звітності повинна наводитися лише істотна інформація, що здатна вплинути на прийняття рішень. Конкретне визначення Приміток наведено в П (С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».
Примітки до фінансових звітів — це сукупність показників і пояснень, яка забезпечує деталізацію й обґрунтованість статей фінансових звітів, а також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними положеннями (стандартами).
Загальні вимоги до складу Приміток визначені П(С)БО 1 і включають три групи інформації:
•    Облікову політику підприємства;
•    Інформацію, яка не наведена безпосередньо у фінансових звітах, але є обов'язковою за відповідними положеннями (стандартами);
•    Інформацію, що містить додатковий аналіз статей звітності для забезпечення її зрозумілості та достовірності.
Обсяг Інформації в Примітках до Фінансової звітності залежить від видів діяльності підприємства, багатьох інших чинників та вимог конкретних П(С)БО. (табл. 21).
Перша група інформації, яка подається в Примітках— це розкриття облікової політики підприємства.
При складанні Приміток необхідно стежити за тим, щоб наведена в них інформація відповідала змісту наказу про облікову політику підприємства. Положення наказу про облікову політику повинні виконуватися підприємством постійно, з року в рік, але це не означає, що зміни облікової політики неможливі.
Якщо протягом звітного року змінювалися положення облікової політики, такі зміни повинні знайти своє відображення в Примітках. Зміна облікової політики можлива тільки у випадках:
•    зміни статутних вимог;
•    зміни вимог органу, що затверджує положення {стандарти) бухгалтерського обліку, тобто Міністерства фінансів України;
•    якщо зміна облікової політики забезпечить достовірне відображення подій або операцій у фінансовій звітності підприємства.
Не може вважатися зміною встановлення облікової політики для:
•    подій та операцій, які відрізняються за змістом від попередніх;
•    подій та операцій, що не відбувалися раніше.
Наприклад, до змін в обліковій політиці належать зміни:
•    методів нарахування амортизації основних засобів і нематеріальних активів;
•    методів оцінки вибуття запасів;
•    порядку визначення величини резерву сумнівних боргів;
•    методу оцінки ступеня завершеності операцій з надання послуг;
•    порядку резервування коштів для забезпечення майбутніх витрат і платежів.
Інші зміни належать до змін облікових оцінок. Облікова оцінка (п. 3 П(С)БО 6) — це попередня оцінка, яка використовується підприємством з метою розподілу витрат і доходів між звітними періодами.
Наприклад, зміна методу амортизації основних засобів є зміною облікової політики, а зміна терміну їх експлуатації за рішенням керівництва підприємства — це зміна облікової оцінки.
Якщо неможливо розрізнити зміни облікової політики й облікових оцінок, у звітності зміни відображаються як зміни облікових оцінок.
У Примітках до фінансової звітності розкривається зміст і сума змін в облікових оцінках, які впливають на поточний період або будуть впливати на майбутні періоди.
Якщо все-таки мала місце зміна облікової політики, у Примітках відображаються:
•    причина і суть зміни;
•    сума коригування нерозподіленого прибутку на початок звітного року або обґрунтування неможливості її достовірного визначення;
•    факт повторного подання порівняльної інформації у фінансових звітах або недоцільність її перерахування.
У кожному П(С)БО вказано, яка саме інформація має бути розкрита в Примітках. Крім цього в Примітках повинні відображатися події після дати Балансу за П(С)БО 6.
Подія після дати Балансу — це подія, яка відбулася між датою Балансу і датою затвердження керівництвом фінансової звітності і вплинула або може вплинути на фінансовий стан, результати діяльності і рух коштів підприємства. Тобто, якщо керівництво підприємства затвердило річну фінансову звітність 20 лютого, то до подій після дати Балансу належать події, що відбулися в період з 31 грудня попереднього року до 20 лютого поточного року.
У Примітках розкривається інформація не про всі події, що відбулися в зазначений період, а лише про деякі, які мають найсуттєвіший вплив, а саме:
•    події, що стосуються звітного періоду і які надають додаткову інформацію про обставини, що існували на дату Балансу;
•    події, які хоч і не стосуються звітного періоду, але містять важливу інформацію про обставини, що виникли після дати Балансу.
Події, які належать до першої групи потребують коригування показників звітності, що повинно обов'язково розкриватися в Примітках, а саме:
•    оголошення банкротом дебітора підприємства, заборгованість якого раніше була визнана сумнівною;
•    переоцінка активів після звітної дати, яка свідчить про стійке зниження їхньої вартості, визначеної на дату Балансу;
•    отримання інформації про фінансовий стан і результати діяльності дочірніх і асоційованих підприємств, яка свідчить про стійке зниження вартості їхніх акцій на фондових біржах;
•    продаж запасів, який свідчить про необґрунтованість оцінки чистої вартості їх реалізації на дату Балансу;
•    отримання від страхової організації матеріалів про уточнення розміру страхового відшкодування, переговори щодо якого велись на звітну дату;
•    виявлення помилок або перекручень законодавства, що призвели до перекручення даних фінансової звітності.
Наприклад, якщо після дати Балансу переоцінені активи внаслідок стійкого зниження їх вартості або стало відомо, що сумнівна заборгованість стала безнадійною, це потребує коригування даних звітності. Коригування активів і зобов'язань здійснюються шляхом сторнування та (або) додаткових запасів в обліку звітного періоду, які відображають уточнення оцінки відповідних статей внаслідок подій після дати Балансу.
Перелік подій після дати Балансу, які вказують на обставини, що виникли після дати Балансу розкриваються тільки в Примітках до фінансової звітності, а саме:
•    прийняття рішення про реорганізацію підприємства;
•    придбання цілісного майнового комплексу;
•    рішення про припинення операцій, що становлять значну частину основної діяльності;
•    знищення (втрата) активів у результаті пожежі, аварії, стихійного лиха або іншої надзвичайної події;
•    прийняття рішення стосовно емісії цінних паперів;
•    непрогнозовані зміни індексів цін і валютних курсів;
•    укладення контрактів стосовно значних капітальних і фінансових інвестицій;
•    прийняття законодавчих актів, що впливають на діяльність підприємства;
•    дивіденди за звітний період оголошені підприємством після дати Балансу.
Ці події, які відбуваються після дати Балансу і вказують на умови, що виникли після цієї дати, не потребують коригування статей фінансової звітності, а лише наводяться в Примітках до фінансових звітів за умови, що відсутність інформації про них вплине на здатність користувачів звітності робити відповідні оцінки та приймати рішення. Наприклад, якщо після дати Балансу підприємством оголошенні дивіденди або придбаний цілісний майновий комплекс, це не впливає на показники минулого періоду і цю інформацію слід наводити в Примітках до фінансових звітів.
Друга група інформації в Примітках — це та інформація, яка не міститься у формах звітності № 1-4, але є обов'язковою за вимогами окремих положень (стандартів), яка наводиться у формі № 5 «Примітки до річної фінансової звітності».
Третя група інформації в Примітках — це забезпечення її зрозумілості і доцільності, що включає аналіз статей звітності для забезпечення їх зрозумілості та достовірності.
Складання Приміток в обсязі, який встановлено П (С)БО    повинні здійснювати ті підприємства, які відповідно до п. і ст. і Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зобов'язані оприлюднювати фінансову і консолідовану звітність, а саме:
•    відкриті акціонерні товариства;
•    підприємства емітенти-облігації;
•    банки;
•    валютні та фондові біржі;
•    інвестиційні фонди і компанії;
•    кредитні спілки;
•    недержавні пенсійні фонди;
•    страхові компанії;
•    інші фінансові установи.
Усі інші підприємства складуються Примітки до річної фінансової звітності за формою № 5.


 

You have no rights to post comments