Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Структура Звіту про рух грошових коштів

Структура Звіту про рух грошових коштів
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Структура Звіту про рух грошових коштів

Звіт про рух грошових коштів (ф. № 3) складається із трьох розділів, а саме:
Розділ І. Рух коштів у результаті операційної діяльності (рядки 010—170).
Розділ II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності (рядки 180—300).
Розділ III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності (рядки 310—390).
У кожному з трьох розділів у окремих рядках (р. 160, 290, 380) вказується чистий рух коштів від надзвичайних подій за видами діяльності, а в р. 170, 300 і 390 вказується чистий рух грошових коштів за кожним видом діяльності.
У р. 400 вираховується загальна сума чистого руху грошових коштів за звітний період за трьома видами діяльності.
У рядках 410 і 430 відображається залишок на початок і кінець звітного періоду, а в р. 420 — вплив зміни валютних курсів на залишок коштів.
Для заповнення Звіту про рух грошових коштів необхідно використовувати дані Балансу, Звіту про фінансові результати, дані аналітичного обліку та Приміток до річної фінансової звітності.
У світовій практиці бухгалтерського обліку є два формати Звіту про рух грошових коштів і два методи його складання, а саме: формат за яким рух грошових коштів подається за прямим методом і передбачає коригування кожної статті Звіту про фінансові результати і формат, за яким не передбачається трансформування кожної статті Звіту про фінансові результати— тобто, непрямий метод.
За цим методом коригується лише сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування під впливом змін негрошових коштів від поточної діяльності.
За П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів» в Україні передбачено формат звіту, який передбачає використання непрямого і прямого методів.
Розділ І «Рух коштів у результаті операційної діяльності» заповнюється за непрямим методом і розпочинається з коригування суми фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування.
Розділ II «Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності» та розділ III «Рух коштів у результаті фінансової діяльності» заповнюється за прямим методом.
Розглянемо послідовність формування інформації про рух грошових коштів за видами діяльності.
Структура І розділу Звіту про рух грошових коштів та схема трансформування прибутку від операційної діяльності у грошовій потік за непрямим методом подано в табл. 12.
Таким чином, сутність непрямого методу полягає у визначенні суми грошових коштів у складі прибутку, а саме, чи забезпечений, отриманий прибуток грошима чи ні. У результаті використання непрямого методу користувачам надається інформація тільки про чисті надходження або вибуття грошових коштів від операційної діяльності, крім фінансової та інвестиційної.
У II розділі Звіту наводиться рух коштів внаслідок інвестиційної діяльності, тобто, тієї, яка характеризує зміни у таких балансових статтях як: необоротні активи, поточні фінансові інвестиції та таких статей Звіту про фінансові результати як: доходи від участі в капіталі, інші фінансові доходи, інші доходи, втрати від участі в капіталі та інші втрати.
У ІІІ розділі Звіту про рух грошових коштів відображається рух коштів від фінансової діяльності, а саме тієї, яка призводить до змін у власному і позичковому капіталі. Для заповнення цього розділу Звіту необхідно використати дані пасиву Балансу (розділ І) Власний капітал, розділ II Забезпечення наступних витрат і платежів, розділ III. Довгострокові зобов'язання та розділ IV Поточні зобов'язання (статті «Короткострокові кредити банків», «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями», «Поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками» та даними аналітичного обліку).
Структура формування інформації третього розділу Звіту про рух грошових коштів наведено в табл. 14.
Після визначення чистого руху коштів від трьох видів діяльності (операційної, інвестиційної і фінансової) визначається чистий рух коштів за звітний період (р. 400), як різниця між сумою грошових надходжень та видатків, відображених за статтями:
•    чистий рух коштів від операційної діяльності (р. 170);
•    чистий рух коштів від інвестиційної діяльності (р. 300);
•    чистий рух коштів від фінансової діяльності (р. 390).
Залишок коштів на кінець року (р. 430) розраховується за формулою:
ЗКкр = ЗКпр + ЧРК ± ВК,                            (1)
де ЗКкр — залишок коштів на кінець року;
ЗКпр — залишок коштів на початок року;
ЧРК — чистий рух коштів за звітний період;
ВК — вплив зміни валютних курсів.
Заповнення Звіту про рух грошових коштів можна подати з шести кроків робіт, а саме:
I крок — розрахунок прибутку (збитку) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах (р. 010 — р. 070);
II крок — розрахунок чистих грошових коштів від операційної діяльності (р. 080 - р. 170);
III  крок— розрахунок чистих грошових коштів від інвестиційної діяльності (р. 180 - р. 300);
IV крок — розрахунок чистих грошових коштів від фінансової діяльності (р. 310 - р. 390);
V крок — розрахунок суму чистого руху грошових коштів за звітний період за трьома видами діяльності;
VI крок — розрахунок залишку коштів на кінець звітного періоду (р. 400 - р. 430).


 

You have no rights to post comments