Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Визначення термінів та мета складання Звіту про рух грошових коштів

Визначення термінів та мета складання Звіту про рух грошових коштів
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Визначення термінів та мета складання Звіту про рух грошових коштів


Відповідно до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»:
Звіт про рух грошових коштів — це звіт, який відображає надходження і видаток грошових коштів у результаті діяльності підприємства у звітному періоді.
Цей звіт входить до складу річної фінансової звітності підприємств. Він складається за звітний період наростаючим підсумком з початку року в тис. грн. Для порівняння інформації у Звіті наводяться дані за аналогічний попередній період.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів» визначає зміст, структуру і формат цього Звіту, який складають усі підприємства крім СМП. Звіт складається за формою № 3 (код ДКУД 1801004).
У Звіті про рух грошових коштів відображається рух коштів від трьох видів діяльності, а саме: операційної, інвестиційної, фінансової та надзвичайних подій.
Операційна діяльність — це основна діяльність підприємства, а також: інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.
У результаті основної діяльності грошові кошти надходять від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, від надання активів в оренду, а вибувають — при розрахунках з постачальниками, бюджетом, працівниками тощо.
Інвестиційна діяльність — охоплює операції з придбання та реалізації тих необоротних активів, а також: тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів.
Тут доречно нагадати, що еквіваленти грошових коштів — це короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і характеризуються незначним ризиком зміни вартості.
У результаті інвестиційної діяльності грошові кошти надходять від продажу фінансових інвестицій та необоротних активів, від дивідендів, відсотків, погашення наданих позик іншим підприємствам та вибувають при придбанні фінансових інвестицій, основних засобів і нематеріальних активів, наданні позик іншим підприємствам тощо.
Фінансова діяльність — це діяльність, яка призводить до зміни розміру та складу власного і позикового капіталу підприємства. Надходження грошових коштів у результаті фінансової діяльності відбувається за рахунок випуску акцій власної емісії, отримання позик, а вибуття — при погашенні позик, виплаті дивідендів, викупу акцій власної емісії.
До категорій цього Звіту відносяться такі терміни:
Грошові кошти — це готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання.
Рух грошових коштів — це надходження і вибуття грошових коштів та їхніх еквівалентів.
Чисте надходження грошових коштів — це перевищення суми надходжень грошових коштів над сумою їх видатків у звітному році.
Чистий видаток грошових коштів — це перевищення суми видатків грошових коштів над їх надходженням за звітний рік.
Таким чином, у Звіті про рух грошових коштів наводиться інформація про грошові потоки підприємства за звітний період.
Контроль грошових потоків дає змогу оцінити раціональність використання грошових коштів, напрями діяльності підприємства, платоспроможність, скласти прогноз на майбутній період.
Мета складання Звіту про рух грошових коштів — надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупере-дженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах за звітний період.
При складанні Звіту про рух грошових коштів слід пам'ятати, якщо одна операція включає суми, які відносяться до різних ви-
дів діяльності, то ці суми необхідно наводити окремо за відповідними видами діяльності.
Тобто при складанні звіту підприємству необхідно розгорнуто наводити суми надходження і вибуття грошових коштів за видами діяльності.
Не включаються у Звіт про рух грошових коштів внутрішні зміни про рух грошових коштів (отримання грошей у банку і оприбуткування їх у касу тощо).
Також не включаються до Звіту про рух грошових коштів не-грошові операції. До негрошових операцій відносяться операції, які не потребують використання грошових коштів та їх еквівалентів, а саме: бартерні операції, придбання активів шляхом емісії акцій, отримання активів на умовах фінансової оренди, перетворення зобов'язань на власний капітал.
Таким чином, Звіт про рух грошових коштів надає інформацію внутрішнім і зовнішнім користувачам про надходження і вибуття грошових коштів за видами діяльності, включаючи надходження і видатки грошових коштів у результаті надзвичайних подій.


 

You have no rights to post comments