Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Зміст статей та методика заповнення Звіту про фінансові результати

Зміст статей та методика заповнення Звіту про фінансові результати
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Зміст статей та методика заповнення Звіту про фінансові результати

Для заповнення першого розділу Звіту про фінансові результати (ф. № 2) використовуються дані аналітичного обліку за субрахунками 7 і 9 класу Плану рахунків.
У рядку 010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» відображається загальний дохід (брутто) від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг, тобто без вирахування непрямих податків, зборів, наданих знижок, повернених товарів, надходжень на користь інших осіб (комітентів, принципалів). Організації, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, у цій статті відображають вартість, за якою реалізовано цінні папери, та суму винагороди за виконання інших операцій, пов'язаних з розміщенням, купівлею і продажем цінних паперів. Цей рядок заповнюється за кредитом pax. 70 «Доходи від реалізації».
У рядку 015 «Податок на додану вартість» відображається сума податку на додану вартість, яка включена до складу доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Цей рядок заповнюється за дебетом pax. 70 «Доходи від реалізації» (субрахунків 1—3) в частині ПДВ.
У рядку 020 «Акцизний збір» підприємства, які є платниками цього податку, показують суму, яка врахована у складі доходу (виручки) від реалізації (товарів, робіт, послуг). Цей рядок заповнюється за дебетом pax. 70 «Доходи від реалізації» (субрахунків 1-3) в частині акцизного збору.
Підприємства, які сплачують інші збори або податки з обороту, показують їх суму у вільному рядку Звіту про фінансові результати, тобто в рядку 025, який не має визначеної назви. До таких зборів і податків відносяться:
•    збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, який сплачується:
1.    з операцій з продажу ювелірних виробів з золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння;
2.    з операцій з продажу тютюнових виробів, який сплачується виробниками цієї продукції;
3.    з вартості послуг стільникового мобільного зв'язку;
•    рентна плата за нафту і природний газ, які видобуваються в Україні.
Якщо підприємство відповідно до законодавства є страховиком, то в цьому рядку наводяться виплати страхових сум і відшкодувань.
Цей рядок заповнюється за дебетом pax. 70 «Доходи від реалізації» (субрахунків  1-3), в частині, яка відповідає змісту рядка.
У рядку 030 «Інші вирахування з доходу» показуються суми наданих знижок покупцям (замовникам) після дати реалізації продукції (товарів, послуг), вартість продукції або товарів, повернених покупцями, інші суми, які підлягають вирахуванню з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без прямих податків, тобто без ПДВ.
У цій статті також відображають одержані підприємством від інших осіб суми доходів на користь комітента, принципала, співвиконавця, субпідрядника тощо за договорами комісії, підряду, агентськими та іншими аналогічними угодами.
Цей рядок заповнюється за дебетом pax. 701, 702 в частині сум, що належать до перерахування комітентам та принципалам та дебетом pax. 704 «Вирахування з доходу» і повинен бути відкоригований на суму непрямих податків (наприклад, ПДВ), включених до вартості повернених товарів.
У рядку 035 «Чистий дохід (нетто) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» відображається різниця між валовим доходом від реалізації та сумою усіх вирахувань (рядок 010 мінус рядки 015 - 020 - 025 - 030). Це чистий дохід від реалізації продукції (робіт, послуг) виготовленої власним виробництвом підприємства (власними силами підрядної організації), комісійною винагородою за агентськими угодами, договорами комісії, продажу товарів і наданню послуг тощо.
У рядку 040 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» виробничі підприємства показують виробничу собівартість реалізованої продукції, а підприємства торгівлі, громадського харчування та заготівель — собівартість реалізованих товарів за купівельними цінами. Собівартість реалізованих товарів і готової продукції визначається згідно з П(С)БО 9 «Запаси», 16 «Витрати», 30 «Біологічні активи». Собівартість реалізованої продукції складається з:
•    виробничої собівартості продукції {робіт, послуг), яка була реалізована протягом звітного періоду;
•    нерозподілених постійних витрат;
•    наднормативних виробничих витрат.
Також у цій статті організації, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, відображають балансову вартість реалізованих цінних паперів.
Підприємства, які відповідно до законодавства є страховиками, у цій статті наводять виплати страхових сум та страхових відшкодувань. Підприємства, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей, у цій статті наводять відрахування на створення (формування) за звітний період призового фонду, а також резерву, що покриває величину джек-поту, не забезпечену сплатою участі у лотереї.
В цьому рядку відображається чиста собівартість реалізації, тобто за вирахуванням собівартості поверненої продукції або товарів. Цей рядок заповнюється за дебетом pax. 90 «Собівартість реалізації» (субрахунки 1-4).
У рядку 050 «Валовий прибуток (збиток)» підприємства визначається як різниця між чистим доходом і собівартістю реалізованої продукції (р. 035 - р. 040), а валовий збиток — це різниця р. 040-р. 035.
Відповідно до П(С)БО 1 показники фінансової звітності філій, відділень та інших відокремлених підрозділів включають до загального фінансового Звіту підприємства. У загальному Звіті про фінансові результати підприємства — юридичні особи, показники наводять згорнуто, а у зведеному (щодо до двох і більше юридичних осіб) — розгорнуто. Наприклад, якщо в одній із філій є валовий збиток (рядок 055), а в інших філіях — валовий прибуток (рядок 050), то в загальному Звіті підприємства має бути наведено лише один показник — згорнутий валовий прибуток або валовий збиток, який визначають як різницю показників у рядках 035 і 040.
Але у зведеному Звіті про фінансові результати, якщо в одного підприємства — юридичної особи є прибуток (рядок 100), а в інших підприємств — юридичних осіб є збитки (рядок 105), то ці показники мають бути наведені відповідно одночасно в рядках 100 і 105.
У рядку 060 «Інші операційні доходи» відображаються доходи:
•    від реалізації іноземної валюти;
•    від реалізації інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій);
•    від операційної оренди (крім фінансової) активів у разі якщо ця діяльність не є метою створення підприємства;
•    від операційних курсових різниць по активах і зобов'язаннях підприємства, пов'язаних з операційною діяльністю підприємства;
•    відшкодування раніше списаних оборотних активів;
•    одержані штрафи, пені, неустойки та інші санкції за порушення господарських договорів, які визнані боржником або відносно яких одержані рішення суду, арбітражного суду про їх стягнення, а також суми з відшкодування завданих збитків;
•    від списання кредиторської заборгованості, що виникла в ході операційного циклу, після закінченні строку позовної давності;
•    дохід у вигляді суми отриманих грантів, субсидій, асигнувань;
•    інші доходи від операційної діяльності (наприклад, прибуток від відшкодування винною особою вартості нестач, виявлених при інвентаризації, доходи від операцій з тарою тощо). Підприємства, які є страховиками в цьому рядку показують інші доходи від страхової діяльності.
До цієї статті також уключаються доход від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та доход від зміни вартості біологічних активів з виділенням у вписуваному рядку 061 доходу від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності.
При заповненні цього рядка слід звернути увагу на те, що інші операційні доходи від операційної діяльності, які відповідно до чинного законодавства обкладаються ПДВ, тут відображаються без урахування суми ПДВ. Цей рядок заповнюється за кредитом pax. 71 «Іншій операційний дохід» з вирахуванням ПДВ.
У рядку 070 «Адміністративні витрати» відображаються загальногосподарські витрати, які виникли протягом звітного періоду у процесі діяльності підприємства у зв'язку з його управлінням та обслуговуванням. Згідно П(С)БО 16 «Витрати» до таких витрат відносяться:
•    загальні корпоративні витрати (витрати на проведення річних зборів, організаційні та представницькі витрати тощо);
•    витрати на службові відрядження й утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу;
•    витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання (операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона);
•    витрати на виплату винагород стороннім організаціям за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо);
•    витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо);
•    амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання;
•    витрати на врегулювання спорів у судових органах;
•    податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі (крім податків, зборів і обов'язкових платежів, які включаються до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг);
•    плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;
•    інші витрати загальногосподарського призначення.
Цей рядок заповнюється за дебетом pax. 92 «Адміністративні витрати».
У рядку 080 «Витрати на збут» відображаються витрати підприємства, які виникли протягом операційного циклу у звітному періоді і пов'язані з реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг):
•    витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової продукції на складах готової продукції;
•    витрати на ремонт тари;
•    оплату праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам і працівникам підрозділів, які забезпечують збут;
•    витрати на рекламу і дослідження ринку (маркетинг);
•    витрати на передпродажну підготовку товарів;
•    витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом;
•    витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, пов'язаних зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг (операційна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона);
•    витрати на транспортування, перевалку і страхування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, пов'язані з транспортуванням продукції (товарів) відповідно до умов договору (базису) поставки;
•    витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування;
•    витрати на страхування призначеної для подальшої реалізації готової продукції (товарів), що зберігаються на складі підприємства;
•    витрати на транспортування готової продукції (товарів) між складами підрозділів (філій, представництв) підприємства;
•    інші витрати, пов'язані зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг.
До складу витрат на збут не відносяться: адміністративні витрати (п. 60 П(С)БО 16), інші операційні витрати (п. 20 П(С)БО 16) та фінансові витрати (п.27 П(С)БО 16).
Цей рядок заповнюється за дебетом pax. 93 «Витрати на збут».
У рядку 090 «Інші операційні витрати» показуються інші операційні витрати.
До складу інших операційних витрат згідно з п. 20 П(С)БО 16 включаються:
•    витрати на дослідження і розробки, які відповідають вимогам П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»;
•    собівартість реалізованої іноземної валюти, яка для цілей бухгалтерського обліку визначається шляхом перерахування іноземної валюти у грошову одиницю України за курсом Національного банку України на дату здійснення операції з продажу іноземної валюти, плюс витрати, пов'язані з продажем іноземної валюти;
•    собівартість реалізованих виробничих запасів, яка для цілей бухгалтерського обліку складається з їх облікової вартості і витрат, пов'язаних з їх реалізацією;
•    відрахування на створення резерву сумнівних боргів і сума списаної безнадійної дебіторської заборгованості;
•    втрати від операційної курсової різниці (тобто від зміни курсу валюти за операціями, активами і зобов'язаннями, пов'язаними з операційною діяльністю підприємства);
•    втрати від знецінення запасів (втрати, пов'язані з уцінкою запасів);
•    нестачі і втрати від псування цінностей;
•    визнані штрафи, пені, неустойки;
•    витрати на утримання об'єктів соціально-культурного призначення;
•    інші витрати операційної діяльності (крім витрат, які підлягають включенню до собівартості продукції, товарів, робіт, послуг).
У цій статті наводяться також витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, від зміни вартості біологічних активів з виділенням у рядку 091 витрат від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності.
Цей рядок заповнюється за дебетом pax. 94 «Інші витрати операційної діяльності».
Рядок 100 «Фінансовий результат від операційної діяльності» прибуток (р. 100) або збиток (р. 105) розраховується як різниця між сумою валового прибутку та іншими операційними доходами мінус адміністративні витрати, витрати на збут та інші витрати операційної діяльності, тобто:
р. 100 = (р. 050 + р. 060) - (р. 070 + р. 080 + р. 090).
р. 105 = (р. 055 + 070 + 080 + 090 - 060).
У рядку 110 «Дохід від участі в капіталі» показуються суми доходу, які отримані від інвестицій в дочірні, спільні або асоційовані підприємства, і облік яких ведеться за методом участі в капіталі. При цьому, дохід буде нараховуватися у тому випадку, коли з отриманого прибутку виплачують дивіденди. У разі якщо підприємство, акції якого ми тримаємо приймає рішення не виплачувати дивіденди, а направити прибуток на виробництво, доходи від участі в капіталі інвестором не нараховуються.
До складу доходів від участі в капіталі включаються:
•    доходи, пов'язані зі збільшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування, зокрема у наслідок одержання асоційованим, підприємствами прибутку або зростання власного капіталу таких підприємств внаслідок інших подій (переоцінки необоротних активів, інвестицій тощо);
•    доходи, пов'язані зі збільшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування, зокрема внаслідок одержання спільними підприємствами прибутків або зростання їх власного капіталу внаслідок інших подій (переоцінка необоротних активів та інвестицій тощо);
•    доходи, пов'язані зі збільшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування, зокрема в наслідок одержання дочірніми підприємствами прибутків або зростання їх власного капіталу внаслідок інших подій (переоцінка необоротних активів та інвестицій тощо);
Цей рядок заповнюється за кредитом pax. 72 «Дохід від участі в капіталі».
У рядку 120 «Інші фінансові доходи» відображаються суми отриманих дивідендів від інших підприємств, що не є асоційованими, дочірніми та спільними; відсотків за облігаціями та іншими цінними паперами, інші доходи, отримані від фінансової діяльності, крім тих, які обліковуються за методом участі в капіталі.
Цей рядок заповнюється за кредитом pax. 73 «Інші фінансові доходи».
В ряду 130 «Інші доходи» відображаються доходи, які виникли у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства:
•    від реалізації фінансових інвестицій;
•    від реалізації необоротних активів;
•    від реалізації майнових комплексів;
•    від не операційних курсових різниць по активах і зобов'язаннях в іноземній валюті, які пов'язані з фінансовою та інвестиційною діяльністю підприємства;
•    дохід від безоплатно одержаних активів, визначений у сумі амортизації таких активів одночасно з її нарахуванням;
•    інші доходи, які виникають в процесі звичайної діяльності (від списання кредиторської заборгованості, що виникла не в ході операційного циклу, після закінчення строку позовної давності).
При заповненні цього рядка необхідно пам'ятати, що доходи, отримані від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів, відображаються за вирахуванням ПДВ, яка нараховується платником податку на додану вартість при їх реалізації.
Цей рядок заповнюється за кредитом pax. 74 «Інші доходи».
В ряду 140 «Фінансові витрати» відображаються витрати на відсотки та інші витрати, пов'язані з запозиченнями (крім фінансових витрат, які включаються до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до П(С)БО 31 «фінансові витрати»)
Цей рядок заповнюється за дебетом 95 «Фінансові витрати».
В рядку 150 «Втрати від участі в капіталі» відображається збиток від інвестицій в дочірні, спільні та асоційовані підприємства, облік яких ведеться методом участі в капіталі. Отже, якщо дочірнє (спільне чи асоційоване) підприємство отримало збитки, то інвестор повинен відобразити суму збитків, у частині, яка визначається за питомою вагою внесеного капіталу.
До складу втрат від участі в капіталі включаються:
•    втрати, пов'язані зі зменшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування, зокрема внаслідок одержання асоційованими, спільними, дочірніми підприємствами збитків або зменшення власного капіталу таких підприємств у наслідок інших подій (переоцінка необоротних активів та інвестицій тощо).
Цей рядок заповнюється на підставі даних, які відображені в обліку за дебетом pax. 96 «Втрати від участі в капіталі». У рядку 160 «Інші витрати» відображається:
•    балансова вартість (собівартість) реалізованих фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів, визначена на дату їх реалізації, а також інші витрати, пов'язані з їх реалізацією;
•    втрати від не операційних курсових різниць у наслідок зміни курсу гривні до іноземної валюти за активами і зобов'язаннями не операційної діяльності підприємства;
•    втрати від уцінки (знецінення) необоротних активів та фінансових інвестицій;
•    залишкова вартість списаних необоротних активів та витрати пов'язані з їх ліквідацією (демонтаж, розбирання);
•    інші витрати, які виникли у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з операційною діяльністю;
•    виплати страхових сум та страхових відшкодувань;
•    суми часток страхових платежів, які сплачуються перестраховикам за договорами перестрахування.
Цей рядок заповнюється на підставі даних за дебетом pax. 97 «Інші витрати».
Рядок 170 «Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування» — прибуток (р. 170) або збиток (р. 175) — визначається як алгебраїчна сума фінансового результату від операційної діяльності плюс дохід від участі в капіталі, інші фінансові доходи та інші доходи мінус фінансові витрати, втрати від участі в капіталі; інші витрати, тобто:
р. 170 = (р. 100 (105) + р. 110 + р. 120 + р. 130) - (р. 140 + р. 150 +
+ р. 160);
р. 175 = р. 110 - р. 120 - р. 130 + р. 140 + р. 150 + р. 160.

У рядку 180 «Податок на прибуток» від звичайної діяльності наводиться сума податку на прибуток від звичайної діяльності, який визначається за П(С)БО 17 «Податок на прибуток». Цей рядок заповнюють на підставі записів про належну суму податку на прибуток за дебетом субрахунку 981 «Податок на прибуток від звичайної діяльності», 84 «Інші витрати операційної діяльності» у кореспонденції з рахунками 64 «Розрахунки з бюджетом», 17 «Відстрочені податкові активи» і 54 «Відстрочені податкові зобов'язання». Сума такого показника підприємствами, які на квартальну звітність відповідно до своєї облікової політики відстрочені податкові активи і відстрочені податкові зобов'язання не обчислюють, а також суб'єктами малого підприємництва для складання фінансової звітності визначається за сумою поточного податку на прибуток, яку визначено за податковим законодавством.
Рядок 190 «Фінансовий результат від звичайної діяльності» р. 190 (прибуток) та р. 195 (збиток) визначається як різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування мінус сума податку на прибуток, тобто рядок 190 = р. 170 - р. 180. Збиток від звичайної діяльності дорівнює збитку від звичайної діяльності до оподаткування та сумі податків на прибуток (р. 195 = р. 175 + р. 180)
У рядку 200 «Надзвичайні доходи» відображається:
•    сума відшкодування втрат від надзвичайних подій, включаючи відшкодування витрат на попередження втрат від надзвичайних подій;
•    сума доходу від інших подій чи операцій, які відповідають визначенню надзвичайних подій.
Цей рядок заповнюється за даними, відображеними за кредитом pax. 75 «Надзвичайні доходи».
У рядку 205 «Надзвичайні витрати» відображаються втрати від інших операцій та подій, які класифікуються як надзвичайні події:
•    сума втрат від стихійного лиха (повінь, землетрус, град тощо);
•    сума втрат, понесених підприємством у результаті техногенних катастроф і аварій, що сталися на самому підприємстві чи іншому підприємстві;
•    втрати від інших надзвичайних подій.
При заповнені цього рядка слід пам'ятати, що втрати від надзвичайних подій відображаються за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток від звичайної діяльності в наслідок цих витрат.

Приклад 12. Надзвичайні витрати в наслідок повені 30 000 грн., ставка податку на прибуток 25 %. Розрахуємо дані для відображення у рядку 205 «Надзвичайні витрати».
•    сума зменшення податку на прибуток внаслідок збитків від надзвичайних подій
30 000 • 0,25 = 7500 грн.
•    сума надзвичайних втрат для відображення рядку 205 Звіту про фінансові результати
30 000 - 7500 = 22 500 грн.

Таким чином, даний рядок заповнюється за сумами відображеними за дебетом pax. 99 «Надзвичайні витрати» за мінусом кредитового обороту за рахунком 751 «Відшкодування збитків від надзвичайних подій».

У рядку 210 «Податки з надзвичайного прибутку» відображаються суми податків, які підлягають сплаті з прибутку від надзвичайних подій.
Для заповнення цього рядка використовуються суми, відображені за дебетом рахунку 982 «Податки на прибуток від надзвичайних подій».
Рядок 220 «Чистий прибуток» або рядок 225 (збиток) розраховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного доходу, надзвичайного збитку та податків з надзвичайного прибутку.
Сума чистого прибутку, яка визначена у Звіті про фінансові результати необхідна для визначення суми нерозподіленого прибутку на кінець звітного періоду, який відображається у Балансі.
Нерозподілений прибуток на кінець звітного періоду = Нерозподілений прибуток на початок звітного періоду + Чистий прибуток — Використання прибутку на створення резервного капіталу, Виплату дивідендів тощо.
Таким чином, заповнення І розділу Звіту про фінансові результати можна розподілити на шість послідовних кроків, а саме:
1-й крок це визначення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг (р. 035);
2-й крок — це визначення валового прибутку (збитку), р. 050 або 055;
3-й крок — це визначення фінансового результату від операційної діяльності (прибутку або збитку), р. 100 або р. 105;
4-й крок — це визначення результату від звичайної діяльності до оподаткування (прибутку або збитку), р. 170 або р. 175;
5-й крок — це визначення результату від звичайної діяльності з урахуванням податку на прибутки, р. 190 або р. 195;
6-й крок— це визначення чистого прибутку або збитку, р. 220. або р. 225
Таким чином, у Звіті про фінансові результати визначаємо такі види фінансових результатів:
•    валовий прибуток (збиток), тобто від основної діяльності (рядки 050, 055);
•    прибуток (збиток) від операційної діяльності (рядки 100, 105);
•    прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування (рядки 170, 175);
•    прибуток (збиток) від звичайної діяльності після оподаткування(рядки 190, 195);
•    чистий прибуток (збиток) з урахуванням фінансового результату від надзвичайних подій (рядки 200, 225).
Розділ II «Елементи операційних витрат» заповнюється відповідно до П(С)БО 3 п. 38 та Типових положень про склад собівартості продукції, робіт, послуг за галузями діяльності. Тут наводяться відповідні елементи операційних витрат (на виробництво, збут, управління та інші операційні витрати), яких зазнало підприємство в процесі своєї діяльності протягом звітного періоду, за вирахуванням внутрішнього обороту, тобто за вирахуванням тих витрат, які становлять собівартість продукції (робіт, послуг) виробленої і спожитої самим підприємством. Собівартість реалізованих товарів, запасів, іноземної валюти у цьому розділі не наводиться.
В розділі II «Елементи операційних витрат» розшифровуються витрати підприємства, які відображені в першому розділі цього Звіту.
Для підприємств торгівлі та громадського харчування вартість придбаних і реалізованих товарів не є елементом операційних витрат. Тому ці підприємства у розділі II наводять інформацію лише про елементи витрат на збут, адміністративних і операційних витрат, а також транспортно-заготівельні та інші витрати, пов'язані з придбанням товарів, які включаються до їхньої собівартості. Відповідно відсотки за кредит, що належать до складу фінансових витрат, не підлягають розкриттю за економічними елементами, і, навпаки, втрати від операційних курсових різниць, що належать до складу інших витрат операційної діяльності, слід включати до сум, які мають розкриватись у розділі II.
Заповнення розділу II «Елементи операційних витрат» (р. 230 - р. 280) Звіту про фінансові результати здійснюється за рахунками 8 класу «Витрати за елементами».
Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про витрати підприємства протягом звітного періоду.
Основні вимоги до визнання, складу та оцінки витрат викладені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» (п. 21—26).
На рахунках цього класу, крім рахунку 85 «Інші витрати», ведеться облік витрат операційної діяльності за такими елементами витрат: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація та інші операційні витрати. Рахунок 85 застосовується для узагальнення інформації про витрати, пов'язані з інвестиційною та фінансовою діяльністю, а також про витрати, пов'язані із запобіганням надзвичайним подіям та ліквідацією їх наслідків.
Інші підприємства рахунки цього класу можуть використовувати для узагальнення інформації про витрати за елементами з щомісячним списанням сальдо рахунків у кореспонденції з рахунком 23 «Виробництво» і рахунками класу 9 «Витрати діяльності». Рахунок 85 ведеться тільки тими підприємствами й організаціями, які не застосовують рахунки класу 9 «Витрати діяльності», сальдо на ньому закривається в кінці року або щомісячно в кореспонденції з дебетом рахунку 79 «Фінансові результати».
Якщо підприємство не використовує 8 клас рахунків то для заповнення цього розділу необхідно накопичувати інформацію в нагромаджувальних відомостях, використовуючи первинні та зведені документи, в яких зафіксовані відповідні витрати операційної діяльності.
У рядку 230 «Матеріальні затрати» відображається вартість витрачених у виробництві (крім продукту власного виробництва):
•    сировини й матеріалів, які використані як основні й допоміжні матеріали в операційній діяльності підприємства;
•    купованих напівфабрикатів та комплектуючих виробів для операційної діяльності підприємства;
•    придбаних палива й енергії всіх видів, які використані на технологічні та інші операційні цілі, в тому числі на вироблення з палива тепло- та електроенергії, що спожиті в операційній діяльності;
•    тари й тарних матеріалів, використаних в операційній діяльності;
•    будівельних матеріалів, використаних як основні та допоміжні матеріали в операційній діяльності підприємства;
•    запасних частин, використаних для ремонту основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та малоцінних та швидкозношуваних предметів підприємства;
•    товарів, використаних для виробничо-господарських потреб, тобто без продажу іншим особам;
•    виконаних для підприємства робіт і послуг виробничого та невиробничого характеру (здійснення окремих операцій з виробництва продукції, обробки сировини й матеріалів; проведення іспитів з випробування сировини й матеріалів, які використовуються у виробництві; транспортні послуги, які є складовою технологічного процесу виробництва, тощо).
Вартість зворотних відходів, отриманих у процесі виробництва, не включається до елементу операційних витрат за статтею «Матеріальні затрати».
При заповненні цього рядка слід пам'ятати, що підприємства торгівлі і громадського харчування не включають до складу матеріальних затрат купівельну вартість придбаних протягом звітного періоду товарів і сировини (продуктів).
Цей рядок заповнюється за сумами, відображеними за дебетом рахунку 80 «Матеріальні витрати», або кредитом pax. 20 (без 206), pax. 22, 25, 28 (товари, в частині витрат, здійснених на виробництво).
В рядку 240 «Витрати на оплату праці» відображаються витрати на оплату праці, до яких включаються:
•    витрати на виплату основної заробітної плати персоналу відповідно до системи оплати праці, прийнятої на підприємстві;
•    витрати на виплату додаткової заробітної плати (премії, заохочення тощо) персоналу відповідно до системи оплати праці, прийнятої на підприємстві;
•    витрати на гарантійні та компенсаційні виплати персоналу, пов'язані з індексацією заробітної плати тощо, в порядку і розмірах, передбачених законодавством;
•    витрати на оплату щорічних відпусток персоналу підприємства або щомісячні відрахування на створення забезпечення майбутніх виплат відпусток;
•    витрати на виплати персоналу підприємства за невідпрацьований час, що передбачені законодавством;
•    інші витрати на оплату праці, які визнаються елементами витрат на оплату праці.
Цей рядок заповнюється за сумами, відображеними за дебетом рахунку 81 «Витрати на оплату праці» або за кредитом рахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою» та рахунку 47 «Забезпечення наступних витрат і платежів» в частині сум, що відносяться до операційних витрат.
В рядку 250 «Відрахування на соціальні заходи» відображаються:
•    відрахування на обов'язкове державне пенсійне страхування;
•    відрахування на обов'язкове соціальне страхування;
•    відрахування на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття;
•    відрахування на індивідуальне страхування працівників за рахунок підприємства;
•    відрахування на інші соціальні заходи.
Цей рядок заповнюється за даними сумами, відображеними за дебету рахунку 82 «Відрахування на соціальні потреби» або за кредитом рахунку 65 «Розрахунки зі страхуванням» та рахунку 47 «Забезпечення наступних витрат та платежів» в частині сум, що відносяться до операційних витрат.
В рядку 260 «Амортизація» відображається сума нарахованої амортизації:
•    основних засобів
•    інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, які прямо включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), до затрат допоміжних (підсобних) виробництв, до виробничих накладних витрат, адміністративних і збутових витрат.
Цей рядок заповнюється за дебетом pax. 83 «Амортизація» або за кредитом pax. 13 «Знос необоротних активів»
В рядку 270 «Інші операційні витрати» відображаються:
•    вартість робіт, послуг сторонніх підприємств, сума податків, зборів (обов'язкових платежів), крім податку на прибуток, втрати від курсових різниць, знецінення запасів, псування цінностей, списання та уцінки активів, сума фінансових санкцій тощо;
•    витрати на відрядження;
•    витрати на послуги зв'язку;
•    плата за розрахунково-касове обслуговування тощо;
•    страхові компанії відображають витрати на перестрахування та виплату страхових сум та страхових відшкодувань.
Цей рядок заповнюється за дебетом рахунку 84 «Інші операційні витрати» або кредитом pax. 94 «Інші витрати операційної діяльності».
Сума витрат за економічними елементами визначається за вирахуванням тих витрат, які є собівартістю продукції (робіт, послуг) допоміжних та обслуговуючих виробництв (господарств) підприємства. Тобто, наприклад, витрати на оплату праці з використання матеріалів, основних засобів, на поточний ремонт основних фондів мають бути одноразово включені до відповідних елементів витрат (матеріальні, оплата праці, амортизація), а собівартість поточного ремонту, яка буде відображена на рахунку 91 «Загальновиробничі витрати», а потім і у витратах основного виробництва, вже ще раз, як внутрішній оборот, не включається до елементу витрат.
Сума всіх витрат операційної діяльності у розділі І може не збігатися з сумою за елементами операційних витрат (розділ II ф. № 2), зокрема, на суму зміни залишків напівфабрикатів власного виробництва, незавершеного виробництва, готової продукції, а також у зв'язку з різницею щодо включення собівартості товарів, що вибули. Собівартість реалізованих товарів не включають до елементів витрат розділу II, в той час як їх відображають у розділі І. При цьому транспортно-заготівельні витрати, що приєднані до первісної вартості (собівартості) товарів і запасів, мають бути включені до відповідних елементів витрат операційної діяльності (матеріальні, оплата праці, амортизація тощо). До розділу II не включають собівартість (еквівалент за курсом НБУ) реалізованої іноземної валюти й собівартість (балансова вартість) реалізованих матеріальних цінностей.
Крім того, при взаємоузгодженості показників Звіту про фінансові результати можливі різні варіанти: сума за рядком 280 може бути меншою або більшою за суму відображену в рядках 040, 070, 080, 090 першого розділу або дорівнювати їй.
Для виробничих підприємств є характерним той факт, що за П(С)БО 16 виробничими вважаються витрати підприємства на виробництво продукції, тобто не тільки її собівартість, а й витрати на незавершене виробництво, понесені у звітному періоді. Тому для виробничих підприємств є характерними такі випадки:
•    сума рядків 040, 070, 080, 090 дорівнює рядку 280, якщо усю продукцію, вироблену у звітному періоді, реалізовано і немає незавершеного виробництва, тобто рахунок 23 немає сальдо. Або незавершене виробництво є, але реалізовано продукцію, яка була вироблена раніше (в попередніх звітних періодах) і її собівартість дорівнює витратам, понесеним у звітному періоді;
•    сума рядків 040, 070, 080, 090 менша рядка 280, якщо виробничі витрати, понесені у поточному звітному періоді (році), перевищують собівартість реалізованої продукції;
•    сума рядків 040, 070, 080, 090 більша рядка 280, якщо підприємство реалізувало готову продукцію, вироблену у попередньому звітному періоді (році), а виробничі витрати і витрати поточного звітного періоду (року) менше її собівартості.
Для підприємств, які надають послуги. У зв'язку з тим, що при наданні послуг, як правило, немає незавершеного виробництва, то сума рядків 040, 070, 080, 090 дорівнює рядку 280.
Підприємства торгівлі відображають витрати на збут, адміністративні витрати, операційні, транспортно-заготівельні та інші витрати, пов'язані з придбанням товарів, витрати від операційних курсових різниць, які включаються до складу інших операційних витрат, але в цьому розділі не повинні відображатися відсотки за кредит оскільки вони відносяться до фінансових витрат.
Тобто, в II розділі «Елементи операційних витрат» розшифровуються витрати підприємства, які відображені в І розділі Звіту про фінансові результати по рядках 070, 080, 090, але загальна сума їх може не збігатись.
Підприємства торгівлі собівартість реалізованих товарів не відображають на рахунку 80 «Матеріальні витрати», а на субрахунку 808 «Витрати товарів» ведуть лише облік тих товарів, які використані для виробничо-господарських потреб, а не для продажу іншим особам. Тому собівартість реалізованих товарів в рядку 230 II розділу Звіту про фінансові результати не включається. Таким чином, для торговельних підприємств лише сума рядків 070, 080, 090 дорівнює рядку 280.
Розділ III «Розрахунок показників прибутковості акцій» Звіту про фінансові результати заповнюють акціонерні товариства, прості акції або потенційні прості акції яких відкрито продаються та купуються на фондових біржах, включаючи товариства, які перебувають в процесі випуску таких акцій. Зміст і методика заповнення III розділу форми № 2 регламентується П(С)БО 24 «Прибуток на акцію» (затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 16.07.01. № 344, Зареєстровано Міністерстві юстиції України 30.07.01. № 647/5838).
Мета цього розділу Звіту— розрахувати дивіденди на одну просту акцію.
Інвесторів цікавить, ефективність використання підприємством ресурсів, які надані власниками простих акцій.
Для розуміння змісту цього розділу і методики його заповнення необхідно знати визначення таких термінів.
Антирозбавляюча потенційна проста акція — фінансовий інструмент або інша угода, конвертація яких у прості акції приведе до збільшення чистого прибутку (зменшення чистого збитку) на одну просту акцію від звичайної діяльності в майбутньому.
Потенційна проста акція— фінансовий інструмент або інша угода, які дають право на отримання простих акцій.
Розбавляюча потенційна проста акція — фінансовий інструмент або інша угода, конвертація яких у прості акції призведе до зменшення чистого прибутку (збільшення чистого збитку) на одну просту акцію від звичайної діяльності у майбутньому.
Середньорічна кількість простих акцій — середньозважена кількість простих акцій, які перебували в обігу протягом звітного року.
Скоригований чистий прибуток (збиток) — чистий прибуток (збиток) після вирахування дивідендів на привілейовані акції, скоригований на вплив розбавляючих простих акцій.
Скоригована середньорічна кількість простих акцій — середньорічна кількість простих акцій в обігу, скоригована на середньорічну кількість потенційних простих акцій.
Фінансовий інструмент — контракт, який одночасно приводить до виникнення (збільшення) фінансового активу в одному підприємстві і фінансового зобов'язання або інструмента власного капіталу в іншому.
Часовий зважений коефіцієнт — частка від ділення загальної кількості днів (місяців), протягом яких акції перебували в обігу, на загальну кількість днів (місяців) у звітному році.
Розділ III Звіту про фінансові результати складається із таких статей:
•    середньорічна кількість простих акцій (р. 300) — наводиться середньозважена кількість простих акцій, які перебували в обігу протягом звітного періоду. Цей показник визначається як сума добутків кількості простих акцій, в обігу протягом певних періодів у днях (місяцях) та відповідних часових зважених коефіцієнтів. Кількість простих акцій в обігу визначається за даними реєстру акціонерів;
•    скоригована середньорічна кількість простих акцій (р. 310) — наводиться середньорічна кількість простих акцій в обігу, скоригована на середньорічну кількість потенційних простих акцій. Цей показник визначається як середньорічна кількість простих акцій, в обігу скоригована на кількість потенційних простих акцій;
•    чистий прибуток, на одну просту акцію (р. 320) — наводиться показник, який розраховується діленням різниці між сумою чистого прибутку (збитку) і сумою дивідендів на привілейовані акції на середньорічну кількість простих акцій в обігу;
•    скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (р. 330) — відображається показник, який розраховується діленням скоригованого чистого прибутку (збитку) на скориговану середньорічну кількість простих акцій в обігу (розраховується за методикою наведеною в П(с)БО 24 «Прибуток на акцію»);
•    дивіденди на одну просту акцію (р. 340) — відображається показник, який розраховується шляхом ділення суми оголошених дивідендів на кількість простих акцій, за якими сплачуються дивіденди.
Для заповнення цих рядків необхідно дотримуватися єдиної методології і послідовності розрахунків за усі звітні періоди, а саме:
1.    розрахувати чистий прибуток (збиток) з урахуванням суми прибутку (збитку), який належить власникам простих і привілейованих акцій;
2.    розрахувати середньозважену кількість простих акцій, які знаходяться в обігу;
3.    розрахувати чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (ПНА);
4.    розрахувати скоригований чистий прибуток (збиток) на просту акцію;
5.    розрахувати скориговану середньозважену кількість простих акцій в обігу;
6.    розрахувати скоригований прибуток (збиток) на акцію;
7.    визначити суму оголошених дивідендів на кількість простих акцій.
Якщо відкриті акціонерні товариства не матимуть потенційних простих акцій, але незалежно від цього в Звіті про фінансові результати вони повинні вказати обидва показники прибутку на акцію, (р. 320, р. 330). У цьому випадку сума прибутку на акцію буде однакова.


 

You have no rights to post comments