Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Умови визнання та оцінки доходів і витрат

Умови визнання та оцінки доходів і витрат
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Умови визнання та оцінки доходів і витрат

Для правильного визначення фінансового результату діяльності підприємства необхідно дотримуватися умов визнання доходів і витрат, які передбачені П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» (п. 7—11).
Крім вимог П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» необхідно досконало знати вимоги до визнання та класифікації доходів за П (С)БО 15 «Дохід» та витрат за П(С)БО 16 «Витрати».
Так П(С)БО 15 (пункт 6) зазначено, що не визнаються доходами такі надходження від інших осіб:
•    суми непрямих податків таких як податку на додану вартість, акцизів, інших податків і обов'язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету та позабюджетних фондів;
•    суми надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором на користь комітента, принципала тощо;
•    суми попередньої оплати продукції (товарів, робіт і послуг);
•    суми авансів в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг);
•    надходження, що належать іншим особам;
•    суми завдатку під заставу або в погашення позики, якщо це передбачено відповідним договором;
•    надходження від розміщення цінних паперів.
Важливе значення має класифікація доходів, яка об'єднує їх в групи з метою відображення їх в бухгалтерському обліку та в фінансовій звітності, зокрема у Звіті про фінансові результати. П(С)БО 15 «Дохід» (п. 7) визначає такі групи доходів:
I  група— дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);
II група — інші операційні доходи;
III група — фінансові доходи;
IV група — надзвичайні доходи;
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів), інших активів визнається в разі наявності таких умов:
•    покупцеві передані ризики і вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив);
•    підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами);
•    сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;
•    є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.
Дохід не визнається, якщо витрати не підлягають достовірній оцінці.
Аванси, отримані від клієнтів і замовників, не є доходом, а визнаються зобов'язаннями.
Дохід від надання послуг, визнається виходячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг на дату Балансу за умови:
•    можливості достовірної оцінки доходу;
•    ймовірності надходження економічних вигод від надання послуг;
•    можливості достовірної оцінки ступеня завершеності надання послуг на дату Балансу;
•    можливості достовірної оцінки витрат, здійснених для надання послуг та необхідних для їх завершення.
Оцінка ступеня завершеності операції з надання послуг проводиться на підставі:
•    ознайомлення з обсягами виконаної роботи;
•    визначенням питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну дату, у загальному обсязі послуг, які мають бути надані;
•    визначенням питомої ваги витрат, яких зазнає підприємство у зв'язку із наданням послуг, у загальній очікуваній сумі таких витрат. Сума витрат, здійснених на певну дату, включає тільки ті витрати, які відображають обсяг наданих послуг на ту саму дату.
Якщо послуги полягають у виконанні невизначеної кількості дій (операцій) за визначений період часу, то дохід визначається шляхом рівномірного його нарахування за цей період (крім випадків, коли інший метод краще визначає ступінь завершеності надання послуг).
Але якщо дохід (виручка) від надання послуг не може бути достовірно визначений, то він відображається в бухгалтерському обліку в розмірі визначених витрат, що підлягають відшкодуванню.
Якщо дохід (виручка) від надання послуг не може бути достовірно оцінений і не існує ймовірності відшкодування понесених витрат, то дохід не визнається, а понесені витрати визнаються витратами звітного періоду. Якщо надалі сума доходу буде достовірно оцінена, то дохід визнається за такою оцінкою.
При визнанні доходів слід пам'ятати, що цільове фінансування може не визнаватися або визнаватися доходом.
Не визнається цільове фінансування доходом доти, поки не існує підтвердження того, що воно буде отримане та підприємство виконає умови щодо такого фінансування. Так не визнається цільовим фінансуванням плата за користування дитячими дошкільними закладами. Вона включається до складу інших операційних доходів.
Цільове фінансування, яке отримане, визнається доходом протягом тих періодів, в яких були зазнані витрати, пов'язані з виконанням умов цільового фінансування.
Цільове фінансування капітальних інвестицій визнається доходом протягом періоду корисного використання відповідних об'єктів інвестування (основних засобів, нематеріальних активів тощо) пропорційно сумі нарахованої амортизації цих об'єктів.
Цільове фінансування, для компенсації витрат (збитків), яких зазнало підприємство та фінансування для надання підтримки підприємству без установлення умов його витрачання та виконання у майбутньому певних заходів визнаються дебіторською заборгованістю з одночасним визнанням доходу.
Дохід може визнаватися у результаті використання активів підприємства іншими сторонами. Такі види доходів можуть бути у вигляді відсотків, роялті та дивідендів.
При цьому такі доходи визнаються якщо:
•    ймовірне надходження економічних вигод, пов'язаних з цією  операцією;
•    дохід може бути достовірно оцінений.
Відсотки визнаються у тому звітному періоді, до якого вони належать, виходячи з бази їх нарахування та строку користування відповідними активами.
Роялті визнаються на основі принципу нарахування відповідно до економічного змісту певної угоди;
Дивіденди визнаються у тому періоді, коли прийнято рішення про їх виплату.

Приклад 4. Підприємство реалізувало готову продукцію вітчизняному покупцю на 36 000 грн. (умовно без ПДВ). Запис на рахунках бухгалтерського обліку буде таким:
Д361                           К 701                           36 000 грн.

Запис за дебетом субрахунку 361 «Розрахунок з вітчизняними покупцями» характеризує збільшення активів (дебіторської заборгованості клієнтів).
Запис за кредитом субрахунку 701 «Дохід від реалізації готової продукції» характеризує збільшення доходу у сумі реалізованої готової продукції.
Отже, дана господарська операція характеризує одночасне визнання і збільшення активів і доходів.

П(С)БО 16 «Витрати» (п. 5—9) визначають умови визнання або невизнання витрат.
Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були здійсненні.
Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійсненні.
Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох звітних періодів, то витрати визнаються шляхом систематичного розподілу його вартості між відповідними періодами.
Не визнаються витратами й не включаються до Звіту про фінансові результати:
•    платежі за договорами комісії, агентськими угодами та іншими аналогічними договорами на користь комітента, принципала тощо;
•    попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг;
•    погашення одержаних позик;
•    інші зменшення активів або збільшення зобов'язань, що не відповідають ознакам, наведеним у п. 6 П(С)БО 16;
•    витрати, які відображаються зменшенням власного капіталу відповідно до П(С)БО.

Приклад 5. Підприємство списало собівартість реалізованої продукції на 24 000 грн.
Запис на рахунках бухгалтерського обліку буде таким:
Д 901                           К 26                            24 000 грн.
Запис за дебетом субрахунку 901 «Собівартість реалізованої готової продукції» характеризує збільшення витрат в сумі 24 000 грн, яке призведе до зменшення власного капіталу.
Запис за кредитом рахунку 26 «Готова продукція» характеризує зменшення активів в сумі визначеної собівартості реалізованої продукції.
Отже, дана господарська операція характеризує визнання витрат з одночасним зменшенням активів в однаковій сумі.

Для заповнення Звіту про фінансові результати використовуються номінальні (тимчасові) рахунки класів 7, 8, 9 Плану рахунків. До кожного субрахунку доходів передбачено відповідний субрахунок витрат, крім адміністративних витрат, витрат на збут, податку на прибуток.
Враховуючи принцип нарахування та відповідності доходів і витрат розглянемо їх співставлення в І розділі Звіту про фінансові результати з використанням рахунків 7 і 9 класів
Розглянемо методику розрахунку окремих видів доходів.

Приклад 6. Визначити суму доходів, яка повинна бути відображена в Звіті про фінансові результати за умови, що підприємство виробляє газові плити і за рік відвантажило клієнтам 120 одиниць в кредит. Собівартість однієї плити 100 грн., а ціна реалізації 300 грн. Від клієнтів отримано оплату станом на останній місяць року (31.12.ХХ) в сумі (100 • 300) 30 000 грн., тобто тільки за 100 одиниць. Решта грошей не надійшло, із офіційних джерел (публікація в газеті) стало відомо, що клієнт, який придбав три газових плити збанкрутував.

За принципом нарахування та відповідності доходів та витрат сума виручки визнається в момент відвантаження і дорівнює 36 000 грн. (120 од. * 300 грн.). Сума чистого доходу за цією операцією на момент відвантаження складає 24 000 грн. (36 000 - 12 000). Але, при складанні Звіту про фінансові результати цю суму доходу необхідно зменшити на вартість газових плит, які були відвантаженні збанкрутілому клієнтові (З • 300) = 900 грн. Ця сума є витратами звітного періоду, тому сума чистого доходу від реалізації становитиме 23 100 грн. (24 000 - 900). Тобто, сума чистого доходу обчислюється з урахуванням несплати дебіторської заборгованості.

Застосування принципу нарахування та відповідності доходів і витрат може бути перенесено до відвантаження. Такі варіанти визнання доходу виникають за умов договору. Так, якщо замовник оплатив документи на продукцію, але на його прохання вона тимчасово знаходиться у виробника, то в цьому випадку виробник має право визначити дохід до відвантаження цієї продукції та показати його у Звіті про фінансові результати.

Приклад 7. Визначити суму доходу для відображення у Звіті про фінансові результати. Клієнт N оплатив 100 одиниць продукції за продажними цінами 200 гри за одиницю, але звернувся з проханням зберігати її на складі виробника. Собівартість одиниці продукції 80 грн.
Відповідно до П(С)БО 3 підприємство — постачальник має право визнати дохід. Тому в Балансі запаси будуть зменшенні на собівартість реалізованої продукції (100 • 80) = 8000 грн., а у Звіті про фінансові результати збільшиться дохід на суму виручки від реалізації (100 • 200) - 20 000 грн.

Якщо продаж здійснюється через консигнатора то дохід визначається тільки після реалізації товарів третій стороні.
Дохід пов'язаний з наданням послуг визначається за умови достовірного визначення результату виконаних послуг. При цьому може бути два варіанти.
Перший варіант— якщо послуги полягають у виконанні нез'ясованої кількості операцій за визначений період часу, то в цьому випадку дохід визначається шляхом рівномірного нарахування за цей період. Цей метод застосовується при визначенні доходу від надання послуг з навчання, (крім короткострокових семінарів), від передплати на річні видання.
Другий варіант — якщо послуги полягають у виконанні визначених обсягів. У цьому випадку дохід визнається з урахуванням ступеня завершення операції на дату складання Балансу. Для оцінки ступеня завершеності надання послуг не враховуються проміжні та авансові платежі, отримані від клієнтів. Оцінка ступеня завершеності надання послуг здійснюється за допомогою коефіцієнту співвідношення фактичних і оцінених витрат.

Приклад 8. Аудиторська фірма «N Аудит» уклала договір на консультаційне обслуговування підприємства протягом трьох років (2002—2004 pp.) на суму 500 тис. грн. Заплановані оцінені витрати з надання цієї послуги складають, усього — 350 тис. грн., в тому числі за роками:
2002 р. — 130 тис. грн.;
2003 р. — 110 тис. грн.;
2004 р.— 110 тис. грн.
За 2002 р. сума фактичних витрат не перевищує планової і складає 130 тис. грн.
Визначити суму доходів, яка повинна бути відображена за 2002 р. у Звіті про фінансові результати.
1.    Необхідно визначити коефіцієнт фактичних витрат звітного року у загальній оціненій сумі витрат за договором (130 000 / 350 000 - 0 37).
2.    Визначити суму доходу, який підлягає відображенню у ф. 2 (0,37 х 500 000= 185 000 грн.).

Але, якщо фірма недостатньо впевнена, що отримає запланований дохід в такій сумі, а гарантується, наприклад, покриття затрат в межах запланованого обсягу, то в цьому випадку у Звіті про фінансові результати слід відобразити 130 000 грн. В наступні роки сума доходу повинна розраховуватися з урахуванням сум відображених за попередні роки.
Дохід отриманий в результаті використання активів підприємства іншими сторонами, визнається у вигляді відсотків, роялті, дивідендів.

Приклад 9. Визначити суму доходу у вигляді відсотків від отриманого векселя за умови, що підприємство 31.05.2003 р. отримало вексель від покупця на 6000 грн. на 60 днів під 11 % річних. Покупець погасив вексель 31.07.2003 р. разом із сумою відсотків.
Сума доходу (СД) у вигляді відсотків (%) повинна бути розрахована на основі пропорційності часу утримання векселя, а саме:
СД = НВ • Рс • Кд,
де СД — сума доходу у вигляді відсотків, грн.;
НВ — номінальна вартість векселя, грн.;
Рс — річна ставка відсотка, %;
Кд — кількість днів строку векселя, дні.

СД = 6000 * 11 /100 * 60 /360 = 110 грн. (відсотки).

Приклад 10. Визначити дохід у вигляді роялті за умови, що фірма «К» надала право продажу 600 книг «Бухгалтерський фінансовий облік» в 2003 р. фірмі «№ 2». Згідно договору ціна реалізації 25 грн. за примірник. За кожний проданий примірник фірма «№ 2» нараховує роялті 12 % від ціни реалізації. За 2003 р. продано 400 книг.

СД = 400 * 25 • 12 /100 = 1200 грн. (роялті).

Приклад 11. Визначити доходи у вигляді дивідендів за акціями за умови, що підприємство придбало 01.06.2003 р. акції на суму 13000 грн., за якими 31.12.2003 р. оголошено дивіденди 1300 грн.

СД = 1300 * 7 /12 = 758 грн. (дивіденди).

Якщо дивіденди оголошені після дати Балансу, тобто 02.01.2004 р. то в 2003 р. дохід не визнається.


 

You have no rights to post comments