Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Визначення категорій та мета складання Звіту про фінансові результати

Визначення категорій та мета складання Звіту про фінансові результати
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Визначення категорій та мета складання Звіту про фінансові результати

Звіт про фінансові результати є складовою частиною квартальної і річної фінансової звітності підприємств. Зміст, структура і формат звіту регламентується для великих підприємств П(С)БО З «Звіт про фінансові результати» (ф. 2. код ДКУД 1801003), (таблиця 10) та П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва» ф. 2-М (код ДКУД 1801007) для суб'єктів малого підприємництва.
Визначення Звіту про фінансові результати наведено в П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».
Звіт про фінансові результати — це звіт про доходи, витрати і результати діяльності підприємства.
Метою складання цього звіту є надання користувачам повної, правдивої і неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період.
Формування фінансових результатів у Звіті про фінансові результати підпорядковане видам діяльності підприємства. Діяльність підприємства поділяється на звичайну, яка включає операційну (основну та іншу), фінансову та інвестиційну. Крім цього в Звіт про фінансові результати включаються результати від надзвичайних подій, тобто тих подій або операцій, які відрізняються від звичайної діяльності підприємства та очікується, що вони не повторюватимуться періодично або в кожному наступному звітному періоді.
До категорій цього звіту відносяться витрати, доходи, збитки, прибуток.
Витрати (В) — це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до ' зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).
До господарських операцій які супроводжуються зменшенням економічних вигод у вигляді вибуття активів, але не є витратами підприємства слід віднести викуп акцій або їх часток, вилучення вкладів і паїв, розподіл власного капіталу між власниками, (нарахування дивідендів і їх виплата) тощо.
Доходи (Д) — це збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників).
До господарських операцій, які супроводжуються збільшенням економічних вигод у вигляді надходження активів, але не є доходами підприємства слід віднести сплату заборгованості за внесками до статутного капіталу, додаткові внески за рішенням
акціонерів тощо.
Для визначення фінансового результату необхідно співставити доходи і витрати, які забезпечили отримання цих доходів.
Збиток — це перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати.
Д < В = збиток (3)

Прибуток — це сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати.
Д > В = прибуток (П)

Звітним періодом для складання Звіту про фінансові результати є квартал і календарний рік з 1 січня по 31 грудня включно. Цей звіт складається наростаючим підсумком за оборотами номінальних рахунків. Інформація в Звіті про фінансові результати наводиться на дві дати, що надзвичайно важливо для проведення аналізу:
•    за звітний період;
•    за відповідний попередній період.
При складанні Звіту про фінансові результати необхідно дотримуватися принципу нарахування та відповідності доходів і витрат, за яким для визначення фінансового результату звітного періоду слід зіставити доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів.
Надзвичайно суттєвим є те, що доходи і витрати визнаються в обліку і звітності у момент їх виникнення, незалежно від часу надходження чи сплати грошей та відображаються в бухгалтерському обліку тих періодів, до яких вони відносяться.
Звіт про фінансові результати складається з трьох розділів:
Розділ І. «Фінансові результати» (р. 010—225).
Розділ II. «Елементи операційних витрат» (р. 230—280).
Розділ III. «Розрахунок показників прибутковості акцій» (р. 300—340).
В таблиці 10 наведено Звіт про фінансові результати та його взаємозв'язок із видами діяльності та рахунками бухгалтерського обліку на підставі яких він складається.
У першому розділі Звіту про фінансові результати надається інформація про доходи і витрати з точки зору власника підприємства, усі витрати, пов'язані з доходом звітного періоду, включаючи й податок на прибуток, вважаються витратами звітного періоду; прибуток розглядається як джерело виплат власникам для нарахування і сплати дивідендів, створення резервного капіталу або збільшення статутного капіталу.
У другому розділі наводиться склад операційних витрат за елементами, що дозволяє провести аналіз їх структури та ця інформація використовується при складанні Звіту про рух грошових коштів в частині коригування суми прибутку від звичайної діяльності до оподаткування на негрошові операції, а саме на суму нарахованої амортизації.
У третьому розділі Звіту про фінансові результати, який стосується лише акціонерних товариств, прості акції яких відкрито продаються та купуються на фондових біржах, а також тих товариств, які знаходяться у процесі випуску зазначених акцій, розраховуються показники прибутковості акцій.


 

You have no rights to post comments