Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Визнання та оцінка статей Балансу

Визнання та оцінка статей Балансу
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Визнання та оцінка статей Балансу

Метою складання Балансу є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства, його активи, капітал і зобов’язання на звітну дату для прийняття економічних управлінських рішень.
На підготовку інформації, яка б відповідала цим трьом критеріям, суттєво впливає оцінка статей Балансу підприємства. Правила визнання статей Балансу передбачені П(С)БО 2 «Баланс», а правила оцінки статей – відповідними П(С)БО, які розкривають їх облік, наприклад, П(С)БО 7 «Основні засоби», П(С)БО 9 «Запаси» тощо.
Актив визнається та відображається в Балансі за умови, що:
•    оцінка його може бути достовірно визначена;
•    у майбутньому очікується отримання економічних вигод, пов'язаних з його використанням.
Витрати на придбання та створення активу, які не відповідають зазначеним двом умовам, не можуть бути відображені в Балансі, повинні включатися до складу витрат звітного періоду у Звіті про фінансові результати (форма 2 або форма 2-м).
Таким чином, ресурс не визнається активом і відповідно не відображається в Балансі, якщо були здійснені витрати, за якими отримання в майбутньому економічних вигод є малоймовірним по закінченні поточного облікового періоду.
Зобов'язання визнається та відображається в Балансі за умови, що:
•    його оцінка може бути достовірно визначена;
•    існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення.

Приклад 2. Підприємство придбало у вітчизняного постачальника товари за купівельною вартістю 18000 грн. Товари поступили в повному обсязі і оприбутковані (умовно без ПДВ і відображення торговельної націнки).
Запис на рахунках бухгалтерського обліку буде таким:
Д28                            К 63                             18 000 грн.
За дебетом рахунку 28 «Товари» визнано актив у сумі 18 000 грн., який у майбутньому буде продано і підприємство отримає економічну вигоду.
За кредитом рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» визнано поточне зобов'язання (кредиторська заборгованість за отримані товари) в сумі 18 000 грн., для погашення якого будуть використані активи, що призведе до зменшення економічних вигод.
Тобто за даною господарською операцією одночасно визнано активи і зобов'язання в однаковій сумі.

Власний капітал визнається і відображається в Балансі одночасно з відображенням активів або зобов'язань, які призводять до його зміни.

Приклад 3. Оприбутковано в касу грошові кошти в сумі 100 грн. від пайовика Степчук О. М., як пайовий внесок.
Запис на рахунка бухгалтерського обліку буде таким:
Д30                К41                100 грн.
За дебетом рахунку ЗО «Каса» визнано актив (гроші) в сумі 100 грн., які в майбутньому принесуть економічну вигоду.
За кредитом рахунку 41 «Пайовий капітал» визнано власний капітал (пайовий) в сумі 100 грн.
Тобто, за даною господарською операцією одночасно визнано активи і власний капітал в однаковій сумі.

На оцінку статей Балансу впливають ринкові відносини, які приводять до постійних змін оцінки. Загалом, для відображення активів в Балансі використовуються такі види оцінок:
•    історична (фактична) собівартість, за якою актив відображається за сумою сплачених грошових коштів чи їх еквівалентів або за справедливою вартістю компенсації, виданої, щоб придбати їх, на момент придбання. Тут доречно зазначити, що еквіваленти грошових коштів — це короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються не значним ризиком зміни вартості;
•    поточна собівартість, за якою активи відображаються за сумою грошових коштів або їх еквівалентів, яка б була сплачена у разі придбання такого ж або еквівалентного активу на поточний момент;
•    теперішня вартість, за якою актив відображається за теперішньою дисконтованою вартістю майбутніх чистих надходжень грошових коштів, які, як очікується, має генерувати стаття активу під час звичайної діяльності підприємства. Для розуміння цього виду оцінки необхідно пам'ятати визначення видів діяльності.
Звичайна діяльність — це будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення.
Основна діяльність — це операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частину його доходу:
•    чиста реалізаційна вартість, за якою актив відображається за сумою грошових коштів або їх еквівалентів, яку можна б було отримати на поточний момент шляхом продажу активу в ході звичайної реалізації;
•    справедлива вартість, за якою актив може бути обміняний чи отриманий в господарській операції між незалежними, обізнаними та зацікавленими сторонами.
Для відображення зобов'язань в Балансі використовуються
такі види оцінок:
1.    історична собівартість — це сума надходжень, отриманих в обмін на зобов'язання або, за іншими обставинами, сума грошових коштів чи їх еквівалентів, що, як очікується, будуть сплачеш з метою погашення зобов'язань під час звичайної діяльності підприємства;
2.    поточна собівартість — це недисконтована сума грошових коштів чи їх еквівалентів, яка б була необхідна для погашення зобов'язання на поточний момент;
3.    вартість погашення — це недисконтована сума грошових коштів або їх еквівалентів, що, як очікується, буде сплачена для погашення зобов'язань під час звичайної діяльності;
4.    теперішня вартість — це дисконтована вартість майбутніх чистих відпливів, які як очікується, будуть необхідні для погашення зобов'язань під час звичайної діяльності.
При складанні Балансу найбільш поширеною є оцінка за історичною (первісною) вартістю, але вона комбінується з іншими видами оцінок активів, які передбачені П(С)БО.
Так, оцінка запасів на дату Балансу за П(С)БО 9 «Запаси» відображається за найменшою з двох оцінок (п. 24—28):
•    первісною вартістю або чистою вартістю реалізації.
Дебіторська заборгованість оцінюється на дату Балансу за П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» за:
•    первісною вартістю або чистою реалізаційною вартістю.
Зобов'язання оцінюються на дату Балансу за П(С)БО 11 «Зобов'язання» (п. 10, п. 12) за:
•    теперішньою вартістю або за сумою погашення.
Нематеріальні активи (П(С)БО 8 п. 10—18) та Основні засоби (П(С)БО 7 п. 7—14) відображаються за:
•    первісною або справедливою вартістю.
Власний капітал окремо не підлягає оцінці, а його величина відображається в Балансі одночасно з відображенням активів або зобов'язань, які призводять до його зміни.


 

You have no rights to post comments