Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Загальне поняття про бухгалтерський Баланс і його значення в управлінні

Загальне поняття про бухгалтерський Баланс і його значення в управлінні
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Загальне поняття про бухгалтерський Баланс і його значення в управлінні

Слово «Баланс» означає рівняння двох частин (розділів), наприклад доходів і витрат. Це рівняння часто буває умовним. Так, в натуральних (матеріальних) Балансах надходження може бути більше витрат або менше і тоді Баланс є дефіцитним. Слово «збалансувати» означає зблизити або зробити рівними доходну і видаткову частини. І тільки бухгалтерські Баланси зберігають рівняння своїх частин, хоча бувають як прибуткові, так і збиткові.
Термін «Баланс» походить від двох латинських слів: bis — двічі та Іапх — шалька терезів. Звідки утворилось слово bilanx — що буквально означає дві шальки терезів і характеризує рівновагу.
З економічної точки зору Баланс це система взаємопов'язаних показників, які характеризують з одного боку активи, те чим володіє чи розпоряджається підприємство (ресурси), а з іншого боку — те, що характеризує правовий аспект цього майна (пасиви), до яких відносяться зобов'язання і капітал.
Слово актив походить від латинського activus і перекладається як той, що діє, знаходиться у постійному русі, функціонує.
Цей термін використовується для позначення лівої частини Балансу, де показуються в згрупованому виді активи (ресурси) підприємства.
Слово пасив — від латинського passivus — що означає бездіяльний, той що знаходиться у спокої або пасивний. Це слово застосовується для назви правої частини Балансу, в якій показуються в згрупованому виді зобов'язання і власний капітал підприємства. Тобто пасив поділяється на зобов'язання і власний капітал.
Визначення Балансу та вимоги до нього, як елементу фінансової звітності, наведено в національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності.
Баланс — це звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал.
Між складовими елементами Балансу існує зв'язок, який зображується формулою:
Активи (А) = Зобов'язання (3) + Капітал (К)

Активи — це ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод у майбутньому.
Тобто, для того, щоб засоби підприємства відобразити в активі Балансу необхідно щоб вони відповідали таким ознакам:
•    це ресурс, який контролюється підприємством;
•    виник в результаті минулих подій;
•    використання його приведе до отримання економічної вигоди.
Якщо ж актив не відповідає хоча б одній з цих ознак, то він не може бути відображений в Балансі.
Зобов'язання — це заборгованість підприємства, яка виникла в наслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди. Тобто, для того щоб зобов'язання відобразити в пасиві Балансу необхідно щоб вони відповідали таким вимогам:
•    були заборгованістю, яка виникла в наслідок минулих подій;
•    погашатиметься в майбутньому ресурсами підприємства;
•    погашення приведе до зменшення ресурсів і відповідно, до зменшення економічної вигоди.
У визначенні активів і зобов'язань є одна і таж категорія «економічна вигода».
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» визначає економічну вигоду як потенційну можливість отримання підприємством грошових коштів від використання активів. Але економічна вигода може бути отримана підприємством не тільки грошовими коштами, а й непрямим шляхом. Так пряме збільшення грошових коштів та їх еквівалентів буде виникати у результаті використання активів у виробництві продукції, надання послуг чи придбання товарів з метою подальшої їх реалізації за грошові кошти, облігації та інші активи тощо.
Непряме надходження грошових коштів та їх еквівалентів виникає у результаті отримання активів чи погашення зобов'язань шляхом здійснення не грошових операцій (товарообмінних операцій, розподіл активів між власниками, сплата дивідендів акціями, погашення зобов'язань матеріальними активами).
Формула Балансового зв'язку для визначення власного капіталу матиме вигляд:
Власний капітал — це частина в активах підприємства, що залишається після вирахування зобов'язань. Тобто, величина власного капіталу буде тим більшою, чим будуть меншими зобов'язання.
Форму Балансу підприємства та зміст його статей визначено П(С) БО 2 «Баланс». Згідно цього нормативно-правового документу Баланс складається за формою № 1 (Код за ДКУД 1801001), яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87 і зареєстрована в Міністерстві Юстиції України 21.06.1999 р. за № 391/3684.
Метою складання Балансу є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату для прийняття ефективних економічних рішень.
Тобто, для оцінки фінансового стану підприємства необхідна інформація, яку можна отримати з Балансу.
Інформація про ресурси підприємства, які ним контролюються і принесуть економічну вигоду у майбутньому, є надзвичайно корисною, адже вона характеризує можливості створення грошових потоків у майбутньому.
Дані про власний капітал необхідні для визначення потреб у фінансових ресурсах в майбутньому та для передбачення розподілу прибутку.
Інформація про зобов'язання підприємства допомагає користувачам оцінити здатність його щодо виконання своїх обов'язків перед кредиторами.
За даними Балансу оцінюється автономність підприємства, його ліквідність, плато — і кредитоспроможність тощо.
Звітність на підприємствах, в організаціях, установах використовується для контролю за виконання проектних завдань, планів, аналізу, формуванням прогнозів, складанням бізнес — планів.
Вищим органам управління звітність необхідна для контролю за діяльністю підприємств, виявлення і узагальнення передового досвіду чи недоліків в роботі, проведення аналізу їх господарської діяльності, для складання зведеної чи консолідованої звітності.
Баланс та інші форми фінансової звітності використовують кредитні та банківські установи при розгляді питань при видачі кредитів та при страхуванні майна.
Таким чином, Баланс є головним джерелом інформації для оцінки фінансового стану підприємства і на цій підставі прийняття ефективних управлінських рішень.


 

You have no rights to post comments