Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Порядок розглядання, подання та оприлюднення звітності підприємства

Порядок розглядання, подання та оприлюднення звітності підприємства
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Порядок розглядання, подання та оприлюднення звітності підприємства

Складений бухгалтерський фінансовий звіт детально перевіряється головним бухгалтером як з огляду правильності заповнення усіх рядків Балансу та інших форм, так і на предмет їх взаємоузгодженості. Після цього головний бухгалтер і керівник детально аналізують дані форм фінансової звітності та підписують їх. За відсутності на підприємстві головного бухгалтера, звіт підписує фахівець, який веде облік.
Підписи керівника і головного бухгалтера проставляються у кінці кожної форми фінансової звітності.
Ця частина звіту повинна включати:
•    власноручний підпис особи;
•    прізвище та ініціали особи;
•    фактичну дату підписання звітності.
До подання річного звіту за адресами, передбаченими Постановою Кабінету Міністерства України «Порядок подання фінансової звітності» від 28.02.00 р. № 419, він повинен бути розглянутим і затвердженим у порядку, який встановлено законодавством та установчими документами, залежно від суб'єктів господарювання і форм власності
Приклад 1. Оголошення в газеті «Голос України» про загальні збори акціонерів, на яких буде затверджуватися річна фінансова звітність та прийматися рішення про розподіл прибутку.

Відкрите акціонерне товариство
«Маріупольський універмаг Україна»

Повідомляє, що 15 квітня 2004 р., о 13. 00 в актовій залі універмагу за адресою: м. Маріуполь, просп. Приморський, 69 відбудуться загальні збори акціонерів. Реєстрація акціонерів буде проводитись 15 квітня 2004 р. з 12.00 за пред'явленими документами, що посвідчують особу і повноваження.
Порядок денний:
1.    Звіт правління про результати діяльності ВАТ в 2005 р. і основні напрями діяльності ВАТ в 2006 р.
2.    Звіт Наглядної Ради.
3.    Звіт Ревізійної комісії
4.    Затвердження Балансу ВАТ за 2005 p., прийняття рішення про розподіл прибутку.
5.    Довибори до складу Наглядової Ради.
Для участі у зборах потрібно мати при собі:
•    документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
•    доручення на право участі у зборах (для представників акціонерів).
Телефон для довідок:
емітент: 556-01-06
реєстратор: 268-94-73
Фінансова звітність подається зовнішнім користувачам із супровідним листом:
•    органам, до сфери управління яких належить підприємство;
•    трудовим колективам на їх вимогу;
•    власникам (засновникам) відповідно до установчих документів.
•    Іншим органам та користувачам, а саме:
•    органам державної статистики;
•    органам Державного казначейства при одержанні фінансувань з державного бюджету;
•    фінансовим відділам райдержадміністрацій, міськвиконкомів та фінансовим управлінням обласних, Київської і Севастопольської держадміністрацій при одержанні асигнувань з місцевих держадміністрацій.
•    іншим адресатам відповідно до законодавства (наприклад, акціонерні товариства зобов'язані подавати фінансову звітність Державній комісії з цінних паперів і фондового ринку).

Довідка

Про згоду надання даних з фінансової звітності підприємства органам державної влади.
Полтавська облспоживспілка дає згоду на надання органом державної статистики даних з фінансової звітності за 2006 рік органам державної влади для виконання адміністративних обов'язків та завдань, що належать до їх компетенції, за умови, що вони не будуть використані за не призначенням.
Голова правління_______________________________________
ініціали та прізвище підпис

Терміни подання підприємствами фінансової звітності установлює міністерство або інший орган виконавчої влади, до сфери управління якого належать підприємства, або органи місцевого самоврядування, які здійснюють управління майном підприємств комунальної власності.
Датою подання фінансової звітності для підприємства вважається день фактичної її передачі за належністю, а в разі надсилання її поштою — дата одержання адресатом звітності, що зазначена на штемпелі підприємства зв'язку, що. обслуговує адресата.
Квартальна фінансова звітність (крім зведеної та консолідованої) подається підприємствами за передбаченими адресами не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річна — не пізніше 20 лютого року, що настає за звітним.
Місячний звіт про використання бюджетних асигнувань подається підприємствами не пізніше 5 числа місяця, що настає за звітним, квартальний — не пізніше 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річний — не пізніше 22 січня року, що настає за звітним.
Установи та організації, основна діяльність яких фінансується за рахунок бюджету та які перебувають на казначейському обслуговуванні кошторисів, подають погоджену з органами Державного казначейства фінансову звітність органам, до сфери управління яких вони належать.
Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади подають зведену фінансову звітність про використання кошторисів доходів і видатків розпорядниками бюджетних коштів Державному казначейству та Рахунковій палаті щокварталу не пізніше 30-го числа місяця, що настає за звітним кварталом, та щороку 1 березня року, що настає за звітним.
Органи місцевого самоврядування, які здійснюють управління майном підприємств комунальної власності, подають зведену фінансову звітність про використання бюджетних коштів відповідним органам виконавчої влади щокварталу не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, та щороку не пізніше 25 лютого року, що настає за звітним.
Міністерство та інші центральні органи виконавчої влади подають зведену фінансову звітність про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів щодо всіх підприємств, які належать до сфери їх управління, а також зведену фінансову звітність про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів щодо господарських товариств, акції (частки, паї) яких перебувають у державній власності, Міністерству фінансів та Міністерству економіки щокварталу не пізніше 45 днів після закінчення звітного кварталу та щороку не пізніше 15 квітня року, що настає за звітним. Про диференційовані терміни подання цієї фінансової звітності повідомляє Міністерство фінансів України.
Об'єднання підприємств, утворені на добровільних засадах, подають власну та зведену фінансову звітність, якщо це передбачено установчими документами, у порядку, який визначено для міністерств і центральних органів виконавчої влади.
Об'єднання підприємств, утворені за рішенням Кабінету Міністрів України або центрального органу виконавчої влади, який здійснює управління майном підприємств, подають, крім власної, зведену фінансову звітність Міністерству фінансів та Міністерству економіки або відповідному центральному органу виконавчої влади.
Органи місцевого самоврядування подають зведену фінансову звітність про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів щодо всіх підприємств комунальної власності, а також зведену фінансову звітність про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів щодо господарських товариств, акції (частки, паї) яких перебувають у комунальній власності, відповідним місцевим органам виконавчої влади не пізніше ЗО днів після закінчення звітного кварталу та щороку не пізніше 10 березня року, що настає за звітним. Про диференційовані терміни подання цієї звітності повідомляють місцеві органи виконавчої влади.
У разі, коли дата подання звітності випадає на неробочий день, термін подання переноситься на перший після вихідного робочий день.
Підприємства, що мають дочірні підприємства, крім фінансових звітів про власні господарські операції, подають консолідовану фінансову звітність власникам (засновникам) у визначенні ними терміни, але не пізніше 45 днів після закінчення звітного кварталу та не пізніше 15 квітня року, що настає за звітним.
Фінансова звітність може надсилатися через відділення зв'язку.
Порядок оформлення поштових відправлень з вкладенням матеріалів звітності, розрахункових документів і декларацій визначений постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.1997 р. № 799.
Звіти, розрахункові документи і декларації приймаються до відправлення листами (посилками, бандеролями) з оголошеною цінністю з позначкою «Звіт» та з рекомендованим повідомленням про вручення.
Поштові відправлення з вкладенням звітів приймають поштами, вузли та відділення поштового зв'язку.
Поштові відправлення здаються безпосередньо до підприємств поштового зв'язку у відкритому вигляді з описом вкладення.
Упаковку поштових відправлень вибирає відправник з урахуванням того, що вона відповідатиме характеру вкладення, часу знаходження в дорозі, умовам пересилки і виключатиме можливість пошкодження вкладення.
На поштовому відправленні у нижній правій його частині відправником пишеться найменування одержувача та його адреса в такій послідовності: назва вулиці, номер будинку, найменування населеного пункту, району, області. Найменування відправника та його адреса пишеться у лівій верхній частині поштового відправлення в порядку, передбаченому для написання адреси одержувача.
Поштовий індекс на листках пишеться стилізованими цифрами чорнилом або кульковою ручкою (за винятком червоного, жовтого та зеленого кольорів).
У верхній частині поштового відправлення відправник робить позначку «Звіт». Відправник заповнює бланк рекомендованого повідомлення про вручення на своє ім'я або на ім'я особи, який належить надіслати повідомлення після вручення поштового відправлення адресату, складає опис вкладення поштового відправлення у двох Примітках із зазначенням у ньому найменування одержувача та його адреси, поіменного переліку предметів, загальної вартості вкладення і підписує його. Вартість поштового відправлення повинна відповідати загальної сумі оголошеної цінності, зазначеній в описі.
Послуги, що надаються підприємствами поштового зв'язку, оплачуються за встановленими тарифами. Плата за пересилку поштових відправлень справляється під час їх приймання.
Під час приймання поштових відправлень працівник поштового зв'язку: обов'язково перевіряє правильність написання адреси одержувача і відправника на поштовому відправленні та повідомленні про вручення, наявність позначки «Звіт», оформлення опису вкладання поштового відправлення; звіряє вкладання з описом, підписує опис та робить на ньому відбиток календарного штемпеля.
Один примірник опису працівник вкладає в поштове відправлення, другий повертає відправникові, запаковує, зважує, визначає вартість, проставляє на повідомленні про вручення необхідні реквізити та видає відправникові квитанцію.
Поштові відправлення, прийнятті в підприємствах зв'язку, обробляються відповідно до технології обробки поштових відправлень.
У містах Києві та Севастополі, обласних центрах, містах обласного підпорядкування, районних центрах повідомлення про вхідні поштові відправлення доставляються адресатам не пізніше робочого дня, що настає після надходження відправлення до підприємства поштового зв'язку.
В інших населених пунктах, де є підприємство поштового зв'язку, повідомлення про вхідні поштові відправлення доставляються того ж дня, якщо відправлення надійшли до підприємства, що здійснює доставку, за одну годину до виходу листонош на дільницю.
Поштові відправлення видаються уповноваженим представникам адресатів безпосередньо в підприємствах поштового зв'язку під розписку за пред'явленням документа, який засвідчує особу.
Доставка поштових відправлень безпосередньо одержувачу може здійснюватися на договірних засадах. Рекомендовані повідомлення про вручення поштових відправлень видаються під розписку. Претензія про розшук відправлень подається відправником або одержувачем у письмовій формі із зазначенням виду поштового відправлення, його номера, дати і місця приймання, повної адреси одержувача і відправника, з пред'явленням квитанції або її копії.
Підприємства поштового зв'язку несуть майнову відповідальність за невиконання або неналежне виконання послуг відповідно до законодавства.
Спори між підприємством поштового зв'язку та відправником і (або) адресатом вирішуються в установленому законом порядку.
За неподання бухгалтерської фінансової звітності передбачена тільки адміністративна відповідальність згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення (ст. 1642).
Так, неподання фінансової звітності тягне за собою накладання штрафу на керівників або посадових осіб підприємства в розмірі від 8 до 15 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (НМДГ) (136—255 грн), а за ті самі дії, вчинені особою, яка протягом року притягувалася до адміністративної відповідальності за цією статтею, — від 10 до 20 НМДГ (170—340 грн.). Постанову про притягнення до адміністративної відповідальності (накладання штрафу) приймають органи контрольно-ревізійного управління (ст. 234 АК).
Слід зазначити, що фінансова звітність, що подається до статистичних органів, використовується ними як джерело статистичних даних, тому несвоєчасне подання органам державної статистики передбачає відповідальність за статтею 1863 АК за ці порушення для керівників і посадових осіб підприємства як штраф у розмірі від 10 до 15 НМДГ (170—255 грн.). А за повторне порушення протягом року — від 15 до 25 НМДГ (255—425 грн.). Рішення про накладення штрафу приймають органи державної статистики (ст. 2443 АК).
Фінансова звітність підлягає оприлюдненню.
Вперше оприлюднення річної бухгалтерської звітності було передбачене Положенням про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні (Постанова Кабінету Міністрів України від 03.04.1993 р. № 250) де зазначалося, що з метою забезпечення доступності, гласності та відкритості для зацікавлених користувачів (бірж, покупців, постачальників, інвесторів та ін.) річна бухгалтерська звітність підприємств про наслідки фінансово-господарської діяльності, майновий і фінансовий стан є відкритою для опублікування, крім випадків, передбачених законодавством.
Достовірність звітності, що публікується, підтверджується аудиторською організацією.
Законом «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (стаття 14) передбачено, що фінансова звітність підприємств не становить комерційної таємниці, крім випадків, передбачених законодавством.
Відкриті акціонерні товариства, підприємства — емітенти облігацій, банки, довірчі товариства, валютні та фондові біржі, інвестиційні фонди, інвестиційні компанії, кредитні спілки, недержавні пенсійні фонди, страхові компанії та інші фінансові установи зобов'язані не пізніше 1 червня наступного за звітним року оприлюднювати річну фінансову звітність та консолідовану звітність шляхом публікації у періодичних виданнях або розповсюдження її у вигляді окремих друкованих видань.
Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» (стаття 24) зазначає, що емітент зобов'язаний не менше одного разу на рік інформувати громадськість про своє господарсько-фінансове становище і результати діяльності (надалі — річний звіт).
Річний звіт публікується не пізніше десяти місяців року, наступного за звітним, і надсилається держателям іменних акцій та реєструючого фінансового органу.
У річному звіті повинні міститися такі дані про емітента:
а) інформація про господарювання за попередній рік;
б) підтверджені аудитором (аудиторською фірмою) річний Баланс та довідка про фінансовий стан;
в) основні відомості про додатково випущені цінні папери;
г) обґрунтування змін у персональному складі службових осіб.
Таким чином, оприлюднення звітності — це офіційне подання бухгалтерської звітності до органів Державної податкової адміністрації, Національного банку України, Фонду державного майна України, Антимонопольного комітету України, Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю, Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку України та інших установ і організацій, які відповідно до законодавчих актів України уповноважені на отримання бухгалтерської звітності від господарюючих суб'єктів, а також офіційна публікація звітів про фінансовий стан підприємства у засобах масової інформації, якщо це передбачено законодавством.


 

You have no rights to post comments