Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Сертифікацій аудиторів та організація щорічного підвищення їх кваліфікації

Сертифікацій аудиторів та організація щорічного підвищення їх кваліфікації
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Сертифікацій аудиторів та організація щорічного підвищення їх кваліфікації

Організація сертифікації аудиторів є вихідним, основоположним моментом формування фахівців даної професії, обов'язковою умовою їх діяльності.
Аудиторською палатою України прийнято «Положення про сертифікацію аудиторів» у його останній редакції від 29 вересня 2005 р., затверджене протоколом № 153/4.
Сертифікат аудитора — офіційний документ, який засвідчує рівень професійних знань, необхідних для здійснення аудиту підприємств різних форм власності на території України, а сертифікація — визначення кваліфікаційної придатності кандидата на здійснення аудиторської діяльності через перевірку відповідності його освіти та досвіду роботи вимогам Закону України «Про аудиторську діяльність» і складання ним кваліфікаційного іспиту.
До претендентів, які мають намір отримати сертифікат, висуваються такі вимоги: повна вища освіта (не нижче від освітнього рівня спеціаліста чи магістра), наявність певних знань з аудиту і досвід практичної роботи не менш як три роки поспіль, успішне складання кваліфікаційного іспиту двох рівнів.
Для отримання допуску до сертифікації кандидат подає до Аудиторської палати України (в одному примірнику) або до Регіонального відділення Аудиторської палати України (в двох примірниках) такі документи:
•    заяву за встановленою формою;
•    копію диплома, завіреного в установленому порядку;
•    копію трудової книжки, завірену в установленому порядку;
•    документ про оплату сертифікації.

Якщо зауважень щодо поданих документів немає, то Комісія з сертифікації та освіти аудиторів Аудиторської палати України та Комісії з сертифікації аудиторів регіональних відділень Аудиторської палати України приймають рішення про надання дозволу кандидату на участь в іспиті, що оформлюють протоколом засідання Комісії з сертифікації та освіти аудиторів Аудиторської палати України або комісій з сертифікації аудиторів її регіональних відділень.
Для проведення іспитів використовують тести у вигляді питань, що дають змогу вибрати правильну відповідь з чотирьох тверджень; завдання з вирішення ситуаційних аудиторських проблем.
Згідно з Положенням іспити проводяться в два етапи: перший — письмове тестування (або тестування на ПЕОМ) за переліком запитань, затверджених АПУ; другий — письмове розв'язання ситуаційного завдання. До другого етапу допускаються кандидати, які набрали не менш як 70 % правильних відповідей за результатами тестування.
Перший етап іспитів можуть проводити Аудиторська палата України або її регіональні відділення, а другий етап — тільки Аудиторська палата України.
Кваліфікаційний іспит провадять щокварталу у день, що визначає АПУ.
Кандидати, екзаменаційні роботи яких оцінені:
•    в 60 і більше балів — здобувають право на отримання сертифіката аудитора;
•    в 40—59 балів — здобувають право на повторне складання другого етапу кваліфікаційного іспиту на загальних умовах в термін до одного року;
•    в 39 і менше балів — є такими, що не склали кваліфікаційний іспит і мають право на повторне складання іспиту на загальних умовах не раніше як через рік.

Кандидати, які не склали кваліфікаційного іспиту, мають право складати його вдруге на загальних умовах згідно з цим Положенням. Складений успішно перший етап іспиту зараховується кандидату при складанні кваліфікаційного іспиту вдруге, якщо після успішного складання першого етапу іспиту минуло не більше ніж 1,5 року. Після затвердження Аудиторською палатою України результатів іспиту Секретаріат Аудиторської палати України здійснює видачу сертифікатів.
Термін чинності сертифіката аудитора — п'ять років. Аудитори, термін чинності сертифіката яких закінчується не раніше від трьох і не пізніше від одного місяця до закінчення цього терміну, повинні подати до Секретаріату Аудиторської палати України (в одному примірнику) чи до регіонального відділення (у двох примірниках) такі документи:
•    заяву про подовження дії сертифіката встановленого зразка;
•    копію трудової книжки, завірену в установленому порядку;
•    сертифікат, термін дії якого закінчується;
•    витяг із Свідоцтва про щорічне удосконалення професійних знань (за період чинності сертифіката);
•    документ про внесення плати за подовження сертифіката.

Для подовження терміну чинності сертифіката комісія з сертифікації проводить за підсумками контрольного тестування за фахом у порядку, встановленому АПУ.
За неналежне виконання своїх професійних обов'язків Аудиторська палата України може застосовувати до аудитора стягнення у вигляді попередження, зупинення дії сертифіката на термін до одного року або анулювання сертифіката.
Сертифікація аудиторів банків регулюється Положенням про сертифікацію аудиторів банків, затвердженим Постановою Правління Національного банку України від 9 вересня 2003 р. № 388 із наступними змінами в останній редакції від 17 лютого 2006 р. № 53, а також типовою програмою підготовки аудиторів банківських установ, затвердженою рішенням Аудиторської палати України від 29 квітня 2004 р. № 134, Програмою навчання (сукупності знань) для підготовки сертифікованих аудиторів банків, затвердженої рішенням АПУ від 29 вересня 2005 р. № 153/6 та погоджена Комітетом з питань сертифікації аудиторів банків 15 грудня 2005 р.
В Україні з моменту прийняття Закону України «Про аудиторську діяльність» відбувалося стрімке зростання кількості аудиторів. У 1995—1998 рр. їх середня кількість становила близько 4500 тис. осіб. Після призупинення дії ст. 10 про обов'язкове проведення аудиту в 1999—2001 рр. інтерес до отримання сертифіката аудитора дещо знизився. Свою роль відіграла і необхідність продовження дії сертифіката з дотриманням установлених АПУ вимог. З 2002 р. процес сертифікації аудиторів знову починає інтенсифікуватись. Так, станом на 11 травня 2006 р. в Україні налічувалось усього 3584 аудитори, з яких 3515— із сертифікатом серії «А», 69 — серії «Б».
Чинне законодавство вимагає проходження щорічного підвищення кваліфікації аудиторами, що визначається Положенням про постійне удосконалення професійних знань аудиторів України, затвердженим рішенням АПУ від 23 квітня 2002 р. (протокол № 109), із наступними змінами і доповненнями в останній редакції згідно з рішенням АПУ від 15 грудня 2005 р. № 156/5.
Постійне удосконалення професійних знань аудиторів відповідно до цього Положення є однією з умов продовження терміну чинності сертифіката аудитора.
Метою постійного удосконалення професійних знань аудиторів є забезпечення високої якості аудиту та супутніх йому послуг.
АПУ 2 лютого 2006 р. (протокол № 159/3) затверджено Програми постійного удосконалення професійних знань аудиторів України, які містять питання з аудиту, бухгалтерського обліку і фінансової звітності, системи оподаткування, правового забезпечення підприємницької діяльності, аналізу фінансової звітності, математичних методів та фінансового менеджменту в бізнесі.
У загальний обсяг удосконалення професійних знань аудиторів у межах 40 годин Аудиторською палатою України можуть бути зараховані:
1.    публікації у вигляді монографій, підручників чи навчальних посібників з бухгалтерського обліку, контролю, аудиту, економічного аналізу, господарського права (зараховується автору, співавторам у рік видання);
2.    розроблення програм постійного удосконалення професійних знань сертифікованих аудиторів у разі їх затвердження АПУ, викладання в обсязі не менше 20 годин на рік у центрах, з якими Аудиторською палатою України укладені угоди для постійного удосконалення професійних знань сертифікованих аудиторів, згідно з програмами, затвердженими Аудиторською палатою України;
3.    виступи у фаховому періодичному виданні АПУ «Аудитор України» та фахових виданнях, зареєстрованих у ВАК України, з питань бухгалтерського обліку, контролю, економічного аналізу та аудиту загальним обсягом не менше 0,5 авторського аркуша (20 000 знаків) на рік (розрахунок обсягу публікацій автором надається самостійно);
4.    публікації методичних матеріалів (рекомендацій, методик та ін.) з питань теорії та практики обліку, контролю, аналізу та аудиту в обсязі не менше 0,5 авторського аркуша на рік, схвалених Аудиторською палатою України;
5.    розроблення нормативних та методичних документів з обліку та аудиту;
6.    складання аудитором іспиту та отримання диплома АССА або СРА за результатами року його отримання чи акредитація аудиторської фірми, в якій працює аудитор, міжнародною організацією за результатами року отримання відповідної акредитації за наявності стажу роботи аудитором у даній аудиторській фірмі не менше трьох років;
7.    підготовка та захист дипломної роботи магістра (спеціаліста) за другим фахом (бухгалтерський облік та аудит, правознавство, фінанси та кредит, банківська справа);
8.    проходження аудиторами навчання з удосконалення знань за затвердженою Аудиторською палатою України Програмою удосконалення професійних знань аудиторів банків (зараховується аудиторам за рік проходження удосконалення).

Після проходження навчання й успішного тестування аудитори отримують Свідоцтво про постійне удосконалення професійних знань сертифікованих аудиторів.
Аудитори здійснюють постійне удосконалення професійних знань починаючи з року, наступного за роком отримання сертифіката.


 

You have no rights to post comments