Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Контроль якості роботи персоналу та його відповідальність

Контроль якості роботи персоналу та його відповідальність
Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

Контроль якості роботи персоналу та його відповідальність

Проблема контролю якості роботи незалежних аудиторів (аудиторських фірм) є однією з ключових в організації аудиторської діяльності у вітчизняній і зарубіжній теорії та практиці аудиту. Особливого значення контроль якості праці аудиторів набуває у нашій державі сьогодні у зв'язку з подальшим розвитком системи незалежного аудиту та переходом на Міжнародні стандарти аудиту.
Нормативне та законодавче регулювання контролю якості праці аудиторів визначається Законом України «Про аудиторську діяльність», Міжнародним стандартом контролю якості-1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудит та огляд історичної фінансової інформації, а також інші завдання з надання впевненості, та надають супутні послуги», який набув чинності з 15 червня 2005 р.; Міжнародним стандартом аудиту 220 «Контроль якості під час аудиту історичної фінансової інформації», Положенням про Комісію АПУ з стандартів аудиту та контролю якості Аудиторської палати України (затвердженим рішенням АПУ від 26 квітня 2007 р., протокол № 176/9.3); Положенням про порядок проведення ініціативного контролю якості аудиту (затвердженим рішенням САУ № 1/3 від 22 січня 2003 р.) та Національною концептуальною основою забезпечення якості аудиторських послуг в Україні (затвердженою рішенням АПУ від 26 травня 2005 р. № 149/5.1), а також Положенням про здійснення зовнішніх перевірок якості аудиторських послуг в Україні (затвердженого рішенням АПУ від 26 травня 2005 р. № 149/5.1).
Система контрою якості аудиторських послуг в Україні формується Аудиторською палатою України і містить таке:
•    регулярну звітність суб'єктів аудиторської діяльності за затвердженою АПУ формою;
•    моніторинг з питань якості аудиторських послуг;
•    перевірки якості аудиторських послуг;
•    додаткові процедури щодо забезпечення контролю якості та дисциплінарні заходи за наслідками контролю;
•    інформування суспільства про функціонування системи контролю якості аудиторських послуг в Україні.

Забезпечення контролю якості аудиторської діяльності у країнах – учасницях Євросоюзу є також відносно новим явищем. Деякі з цих країн упровадили його в життя тільки нещодавно, а інші країни Євросоюзу станом на 1 січня 1999 р. ще не мали такої системи. Зважаючи на важливість і перспективи розвитку аудиту було створено Комітет Євросоюзу з питань аудиту, який вважає питання забезпечення контролю пріоритетним у своїй діяльності.
Контроль якості роботи аудиторів (аудиторських фірм) може бути як зовнішній, що здійснюється відповідними державами або професійними організаціями, так і внутрішній, що здійснюється керівництвом та персоналом самої аудиторської фірми. Європейська федерація експертів (Federation des Experts Comptables Europeans, FЕЕ) дає таке тлумачення терміна «зовнішній контроль якості» — це оцінка ефективності процедур внутрішнього контролю як на рівні діяльності фірми, так і на рівні виконання окремого цільового завдання з метою удосконалення стандартів аудиту.
Контроль якості роботи аудитора (аудиторської фірми) — це система заходів, політика та процедури контролю, спрямовані на забезпечення виконання всіх аудиторських перевірок і надання супутніх аудиту послуг відповідно до встановлених стандартів (МСА) та чинного законодавства, які здійснюються за допомогою зовнішніх і внутрішніх контрольних дій.
Є два основні види контролю якості аудиту— зовнішній та внутрішній. Варто звернути увагу на такий важливий аспект організації контролю якості аудиту, як рівні контролю. Контроль якості розглядається як система контролю на трьох рівнях: в аудиторській фірмі; під наглядом національних асоціацій (об'єднань); під контролем (моніторингом) незалежної (громадської) організації.
Для внутрішнього виду контролю характерним є внутрішньо-фірмовий контроль.
Важливою проблемою є чітке визначення форм контролю якості роботи аудиторів (аудиторських фірм), до якого належить попередній, поточний та наступний контроль при здійсненні зовнішніх та внутрішніх перевірок.
Виконавцями зовнішнього контролю можуть бути: Аудиторська палата України, Спілка аудиторів України та залучена до перевірки аудиторська фірма (аудитор), яка не повинна бути зацікавленою у результатах контролю якості роботи аудиторської фірми, котра буде перевірятись нею, та представники інших громадських організацій, які здійснюють незалежний громадський нагляд.
При здійсненні внутрішнього контролю якості аудиту можна виділити такі об'єкти перевірки: аудиторська фірма (її керівник та менеджери різних рівнів управління); філія аудиторської фірми (її керівник та апарат управління); аудиторська бригада (група); аудитор.
Попередній зовнішній контроль якості аудиту здійснюється Аудиторською палатою під час складання претендентами кваліфікаційних іспитів на сертифікат аудитора та при реєстрації аудиторських фірм; Спілкою аудиторів України — при делегуванні своїх представників до АПУ та при прийнятті аудиторів (аудиторських фірм) у члени САУ. У виняткових випадках попередній зовнішній контроль може здійснюватись залученими аудиторськими фірмами (за спеціальними завданнями).
Поточний зовнішній контроль полягає у здійсненні постійного або періодичного нагляду за діяльністю аудиторів (аудиторських
фірм), наприклад, контроль дотримання чинного законодавства, своєчасного виконання рішень АПУ та САУ, проведення конференцій та семінарів для аудиторів, організація навчання з підвищення кваліфікації аудиторів, підготовка майбутніх аудиторів до сертифікації, поточний контроль документів, поданих до АПУ для сертифікації чи реєстрації.
Серед форм зовнішнього контролю якості аудиторів значну роль відіграє наступний контроль. Основні функції щодо здійснення наступного зовнішнього контролю належить виконувати Комісії АПУ зі стандартів аудиту та контролю якості, яка створена з метою підвищення якості аудиту в Україні та контролю за дотриманням практикуючими суб'єктами аудиту в Україні вимог чинного законодавства, Закону України «Про аудиторську діяльність», вимог та положень Міжнародних стандартів аудиту та Кодексу професійної етики Міжнародної федерації бухгалтерів, рішень АПУ. Комісія планує свою роботу на рік та складає графік перевірки вибраних аудиторських фірм (до прав Комісії також входить можливість відміняти або призупиняти перевірку суб'єкта аудиторської діяльності в Україні).
Головні елементи політики контролю якості, яка має бути вироблена і запроваджена на аудиторських фірмах, визначені у МСА 220 «Контроль якості під час аудиту історичної фінансової інформації». Визначимо склад основних елементів політики внутрішнього контролю якості аудиторської роботи та пояснимо їх. Усі ці елементи є взаємопов'язаними та взаємозалежними.
Незалежність. Співробітники фірми повинні бути незалежними відносно своїх підприємств-клієнтів. Це обов'язкова вимога Кодексу професійної етики. Тому необхідно використовувати спеціальні методи контролю, які давали б достатню впевненість у тому, що аудитори на всіх рівнях зберігають свою незалежність.
Наймання на роботу та професійні вимоги. Весь персонал, який наймається в аудиторську фірму на посаду аудитора, повинен володіти достатніми професійними знаннями та навиками для виконання своїх обов'язків, а також дотримуватися принципів незалежності, чесності, об'єктивності, конфіденційності та норм професійної поведінки. Для контролю зазначених аспектів необхідно переконатись у наявності чинного сертифіката аудитора, провести співбесіду (інтерв'ю) з потенційним кандидатом, з'ясувати його практичний стан, попередні місця роботи, запропонувати для виконання випробувальне завдання.
Призначення персоналу на виконання конкретного завдання (перевірки, консультації). Відповідно до МСА 220 аудиторську роботу слід доручати співробітникам, які мають технічну підготовку та професійні знання, необхідні у даних умовах. Призначення повинен здійснювати керівник аудиторської фірми (партнер) або старший менеджер (менеджер) відповідальний за перевірку, який знає клієнта та можливості конкретного аудитора виконати якісно поставлені перед ним завдання.
Просування по службі (кар'єра). Аудиторська фірма повинна розробити свою внутрішню політику просування персоналу по службі. Необхідно визначити обов'язкові етапи такого просування, об'єктивно оцінювати професійне зростання кожного фахівця через складання оціночних звітів відповідальним партнером по конкретній перевірці. На заміщення відповідальних вакантних посад доцільно оголошувати конкурсний відбір.
Професійне удосконалення (підвищення кваліфікації). Адміністрація аудиторської фірми повинна визначити порядок підвищення кваліфікації своїх аудиторів, оскільки весь персонал мусить постійно розвиватись і удосконалюватись у професійному плані. При цьому треба брати до уваги обов'язковість виконання відповідного рішення АПУ про те, що кожен аудитор в Україні повинен щорічно пройти 40 годин безперервного навчання для підвищення своєї кваліфікації, що має бути документально підтверджено. Керівництво аудиторської фірми може прийняти рішення про збільшення кількості годин навчання своїх співробітників та визначити форму такої підготовки: семінари, навчальні курси, тренінги.
Прийняття клієнтів та співробітництво з ними. Усі існуючі та потенційні підприємства-клієнти повинні оцінюватися керівником аудиторської фірми для з'ясування можливості дотримання принципу незалежності та можливості надати послуги на належному якісному рівні, а також ділової репутації замовника та чесності його адміністрації. З цією метою доцільно складати спеціальний документ «Оцінка клієнта», який призначений для систематизації інформації, отриманої від попереднього аудитора та при загальному ознайомленні з підприємством, для прийняття рішення щодо аудиторського обслуговування цього клієнта.
Складання графіка робіт. Діяльність аудиторської фірми повинна плануватися. Необхідно скласти графіки обслуговування клієнтів з урахуванням досвіду та спеціалізації співробітників. Крім того, обов'язковим є розроблення плану і програми аудиторської перевірки, які узгоджуються з керівником (партнером) аудиторської фірми.
Консультації. У разі необхідності кожен аудитор може отримати потрібну йому консультацію у межах чи поза межами аудиторської фірми у компетентного спеціаліста, яким може бути керівник аудиторської фірми, керівники відділів, провідні спеціалісти, юристи, експерти та інші фахівці. Однак при цьому варто пам'ятати про дотримання принципу конфіденційності.
Делегування повноважень та контроль. Усі аудиторські перевірки та виконання супутніх аудиту робіт повинні здійснюватися під наглядом та контролем керівних співробітників. Згідно з МСА 220 необхідно спрямовувати роботу, здійснювати нагляд і перевірку роботи на всіх рівнях, щоб забезпечити достатню впевненість у тому, що виконана робота відповідає встановленим стандартам якості.
Моніторинг (інспекція). Аудиторська фірма повинна мати розроблені спеціальні процедури і політику, які б дали змогу контролювати ефективність заходів, пов'язаних з іншими елементами контролю якості. Ці обов'язки, як правило, виконує партнер, котрий відповідає за контроль якості. Він періодично повинен впевнюватись у тому, що фірма виконує обрані процедури контролю якості. У МСА 220 зазначається, що політика та заходи контролю якості повинні сприйматись персоналом фірми так, щоб відчувалася впевненість у тому, що працівники добре розуміють політику й заходи, і втілюють їх у життя.
Великі аудиторські фірми повинні розроблювати спеціальні внутрішні інструкції (положення) щодо здійснення контролю якості.
Згідно з Положенням про здійснення зовнішніх перевірок якості аудиторських послуг в Україні, затвердженим рішенням АПУ від 26 травня 2005 р. № 149/5.2, зовнішній контроль якості аудиторських послуг організовує та провадить Аудиторська палата України, а об'єктом контролю якості аудиторських послуг, який забезпечує АПУ, є ефективність роботи систем контролю якості суб'єктів аудиторської діяльності.
Щорічно АПУ затверджує план перевірок систем контролю якості аудиторських послуг в Україні, який містить перелік суб'єктів аудиторської діяльності, система контролю якості яких підлягає перевірці в наступному році. Такий план має бути затверджений не пізніше ніж на засіданні АПУ у листопаді поточного року.
АПУ організовує і здійснює першу перевірку системи контролю якості всіх суб'єктів аудиторської діяльності відповідно до цього Положення впродовж п'яти років з 1 січня 2006 р. до 31 грудня 2010 р. Далі перевірки здійснюються на постійній основі відповідно до плану перевірок.
Кожен суб'єкт аудиторської діяльності зобов'язаний проходити перевірку контролю якості аудиторської діяльності не рідше одного разу на п'ять років.
АПУ здійснює позапланові тематичні перевірки системи контролю якості суб'єкта аудиторської діяльності у випадку отримання скарги, звернення або іншого документа, що порушує питання якості надання аудиторських послуг окремим суб'єктом аудиторської діяльності.
Перевірки здійснюються членами профільної Комісії АПУ або залученими групами контролерів, до складу яких входять наймані аудитори-контролери.
Перевірки систем контролю якості суб'єктів аудиторської діяльності також можуть здійснюватися окремими аудиторськими фірмами, які мають намір проводити такі перевірки та отримали акредитацію в АПУ.
Питання перевірки контролю якості повинні охоплювати таке:
•    історія фірми (державна реєстрація і розвиток фірми, структура власності, наявність філій, відокремлених підрозділів, офісів, обсяг наданих послуг та його розподіл за видами послуг, тип клієнтів, галузі, у яких працює суб'єкт аудиторської діяльності, професійна кваліфікація партнерів та персоналу);
•    загальний огляд політики і процедур контролю якості фірми (наявність внутрішніх положень із процедур контролю якості, що відповідає стандартам аудиту та іншим нормативним документам з аудиту, останнє відновлення внутрішніх положень для забезпечення повноти відображення змін у нормативній базі, можливість отримати копії внутрішніх положень персоналом, зайнятим наданням аудиторських послуг);
•    дотримання етичних вимог (наявність на фірмі політики і процедур, що забезпечують особисту незалежність усіх партнерів і персоналу від усіх клієнтів з аудиту, документування політики і процедур незалежності, наявність особи, відповідальної за розв'язання питань, пов'язаних з незалежністю, чесністю й об'єктивністю);
•    професійна кваліфікація персоналу та її удосконалення (процедури при найманні професійного персоналу, наявність політики і процедур забезпечення того, що персонал має відповідний рівень підготовки і досвідченості, процедури інформування персоналу про поточний розвиток професійних стандартів, наявність вимог до персоналу, зайнятого наданням аудиторських послуг, про участь у зовнішніх програмах удосконалення професійних знань, ведення відповідної документації, яка підтверджує, що персонал відповідає вимогам АПУ та регулятивних органів до професійного рівня, регулярність проведення оцінювання роботи персоналу);
•    прийняття та продовження роботи з клієнтами (наявність документованої політики і процедур оцінювання потенційних клієнтів та їх схвалення як клієнтів, знання цих процедур усім персоналом, процедури оцінювання незалежності від потенційних клієнтів, наявність персоналу, відповідального за прийняття і продовження роботи з клієнтом);
•    виконання завдання (вимога використовувати стандартизовані форми робочих документів, наявність письмових внутрішніх положень і вимога документування процесу виконання аудиту, наявність процедур, що забезпечують виконання робіт відповідно до схвалених програм роботи, наявність стандартизованих форм робочих документів, вимог до їх зберігання);
•    моніторинг системи внутрішнього контролю якості (наявність політики і процедур та відповідального фахівця або керівника за забезпечення моніторингу системи якості, застосовувані процедури для своєчасного аналізу і повідомлення професійного персоналу відповідних рівнів про результати моніторингу системи якості і пропонованих змін у політиці і процедурах фірми).

Результати проведення перевірок повинні відображатись у документах, складених контролерами під час перевірки, і зберігатися в АПУ з дотриманням положень конфіденційності інформації.
Контролерами складаються звіти, один примірник кожного з яких залишається у суб'єкта аудиторської діяльності:
•    звіт про перевірку (повний) складається контролерами за наслідками перевірки та може включати інформацію, яка б давала можливість ідентифікувати замовника аудиторських послуг. Цей звіт надається тільки керівникові суб'єкта аудиторської діяльності конфіденційно, за межі цього суб'єкта не виноситься, у професійній організації не зберігається;
•    звіт узагальнений складається контролерами та не може містити інформації, яка б давала можливість ідентифікувати замовників аудиторських послуг та інформацію стосовно господарської діяльності суб'єкта аудиторської діяльності. Цей звіт надається керівникові суб'єкта аудиторської діяльності та Комісії АПУ;
•    висновок за результатами контролю затверджується Комісією АПУ та є офіційним документом за результатами контролю, що може бути використано для оприлюднення у будь-який спосіб.

У разі негативного висновку за результатами контролю (суттєвих порушень) Комісія АПУ видає суб'єкту аудиторської діяльності припис про виконання процедур, спрямованих на забезпечення контролю якості (наприклад, вимога про проходження додаткового удосконалення професійних знань), та призначає повторну перевірку якості аудиторських послуг не пізніше ні» упродовж одного року.
У випадку повторного негативного висновку за результатами контролю орган, що здійснював контроль якості аудиторських послуг, повинен надати на розгляд Аудиторській палаті України матеріали перевірки (з дотриманням конфіденційності інформації) та порушити питання про виключення суб'єкта аудиторської діяльності, щодо якого здійснювався контроль, з Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають послуги. Аудиторська палата України може здійснити також дисциплінарні заходи щодо керівника такого суб'єкта аудиторської діяльності через припинення чинності або скасування його сертифіката аудитора.
У разі уникнення контролю або непроходження контролю у визначений термін з вини суб'єкта аудиторської діяльності Аудиторською палатою України розглядається питання про виключення таких суб'єктів аудиторської діяльності з Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають послуги.
Фінансування заходів контролю якості здійснюється за рахунок коштів АПУ, а у випадку залучення акредитованої аудиторської фірми — суб'єктом аудиторської діяльності за погодженням з профільною комісією АПУ.
Неодмінною умовою забезпечення належної якості роботи аудиторів (аудиторських фірм) першоосновою є самоконтроль, саморегулювання аудиторської професії, громадська та професійна свідомість, чесність та об'єктивність. А зовнішній та внутрішній контроль якості лише сприяють їм.


 

You have no rights to post comments