Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Організація взаємозв'язків аудиторської фірми (аудиторів) з клієнтами (замовниками аудиту та аудиторських послуг)

Організація взаємозв'язків аудиторської фірми (аудиторів) з клієнтами (замовниками аудиту та аудиторських послуг)
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Організація взаємозв'язків аудиторської фірми (аудиторів) з клієнтами (замовниками аудиту та аудиторських послуг)

У разі звернення підприємства до аудитора з листом-пропозицією на проведення аудиторської перевірки необхідно ретельно оцінити можливість її здійснення на належному рівні. Аудитору варто враховувати при цьому дію та вимоги Міжнародних стандартів аудиту, умови проведення аудиторського контролю на конкретному підприємстві-клієнті, а також умови припинення перевірки згідно з існуючим Кодексом професійної етики.
Для того щоб оцінити можливість прийняття завдання та виконання перевірки, аудитор (аудиторська фірма) повинен бути достатньо обізнаним з особливостями функціонування підприємства; його основними ризиками; системами, що мають найбільше значення при оцінюванні всіх необхідних ресурсів для здійснення аудиту. Аудитор повинен мати змогу прийняти рішення щодо можливості здійснення своєї діяльності як незалежного аудитора виходячи з оцінки ситуації на підприємстві та враховуючи обмеження, пов'язані з організацією аудиторської перевірки. При цьому треба враховувати таке:
•    чи можна провести аудит якісно, виходячи з наявного персоналу, строків, особистих професійних навичок;
•    чи є прийнятною для аудитора встановлена ним величина аудиторського ризику;
•    чи готове керівництво підприємства надавати необхідну допомогу при проведенні перевірки;
•    чи достатня оплата праці (гонорар) аудитора;
•    чи зверталося підприємство з пропозицією на аудит до інших аудиторів, які відмовилися проводити перевірку; якщо так, то з яких причин сталася відмова.

Згода аудитора на прийняття пропозиції на проведення аудиторської перевірки може бути лише за умов:
•    всебічного ознайомлення з підприємством;
•    оцінювання незалежності аудитора;
•    наявності необхідних професійних навичок для проведення перевірки на підприємстві даної галузі (виду діяльності);
•    спілкування з попереднім аудитором, якщо такий був раніше;
•    дотримання інших професійних обов'язків, передбачених МСА та Кодексом етики.

Виконання цих умов дає можливість аудитору зібрати інформацію, необхідну для прийняття ним рішення щодо згоди на проведення перевірки звітності підприємства та висловлення незалежної, об'єктивної думки.
Стисло пояснимо перелічені умови.
1. Всебічне ознайомлення з підприємством. Для прийняття рішення про згоду ^на проведення перевірки таке ознайомлення є дуже незначним. Його мета полягає у тому, щоб виявити особливості і можливі ризики підприємства, а також визначити основні напрями перевірки. Аудитору слід зібрати максимум інформації за мінімальний проміжок часу. Залежно від розміру та складності структури і діяльності підприємства таке ознайомлення може відбуватись у формі бесіди з керівництвом малого підприємства або вимагатиме проведення більш ґрунтовної, поглибленої роботи зі збору інформації на великому підприємстві. Окрім інформації, яка визначає суть і загальну характеристику підприємства, аудитор намагається отримати дані, які б дали змогу йому оцінити існуючі ризики, а саме:
•    недостатній внутрішній контроль;
•    неналежне (неякісне) ведення бухгалтерського обліку та запізнення у складанні річних звітів;
•    роль керівництва підприємства і його повноваження;
•    некомпетентність персоналу;
•    значна плинність кадрів;
•    незбалансована фінансова ситуація, підприємство перебуває в занепаді, має значні фінансові втрати та ін.;
•    підвищені податкові ризики;
•    значний соціальний конфлікт у відносинах на підприємстві;
•    юридичні ризики;
•    недотримання чинного законодавства;
•    неправильне віднесення даних до відповідного звітного періоду;
•    конфліктна ситуація між керівництвом підприємства та акціонерами тощо.

Існування подібних ризиків не зобов'язує аудитора відмовитися від проведення перевірки, однак його рішення стосовно згоди на проведення аудиту ґрунтується на обізнаності з ситуацією на підприємстві, а тому аудитор може зробити все необхідне для оцінювання наслідків. Крім того, аудитор повинен визначити, чи немає суттєвих обмежень щодо проведення перевірки; чи достатня оплата (гонорар); чи існують інші перешкоди, які можуть виявитись у процесі аудиту.
2. Оцінка незалежності аудитора. Згода аудитора на проведення будь-якої нової аудиторської перевірки має даватися відповідно до вимог Кодексу професійної етики.
3. Перевірка професійних навичок. Недостатній досвід у певній галузі діяльності (наприклад, банківська справа, страхування) може ускладнити виконання перевірки. Аудитор має впевнитись у тому, що професійні знання його і асистентів є достатніми для виконання належної перевірки, або, у противному разі, він повинен вибрати одне з двох альтернативних рішень: 1) відмовитися від проведення аудиту; 2) залучити до здійснення перевірки спеціаліста-експерта, отримати від нього необхідні консультації.
4. Спілкування з попереднім аудитором. Аудитор, якого запросили для проведення перевірки, повинен з'ясувати у попереднього аудитора причини, через які той відмовився від проведення перевірки, або причини відмови клієнта від здійснення ним наступних перевірок. До попереднього аудитора краще звернутись у письмовій формі.
У деяких випадках бажаною є особиста зустріч та бесіда з колегою (окрім направлення письмового звернення). У цьому разі аудитор-спадкоємець може також вивчити робоче досьє колеги для попереднього ознайомлення з підприємством та для отримання аудиторських доказів, необхідних для контролю сальдо рахунків (статей балансу) на початок звітного періоду. Для того щоб попередній аудитор зміг надати таку інформацію без порушень правил професійної етики, дотримуючись принципу конфіденційності, новий аудитор повинен направити листа керівникові підприємства-клієнта з метою дозволити попередньому аудитору передати його наступникові необхідну інформацію для проведення перевірки.
У разі згоди аудитора на проведення перевірки згідно з положеннями МСА 210 «Умови завдань з аудиторської перевірки» укладається договір на аудит та складається лист-зобов'язання (додаток В). Обидва ці документи мають бути підписані аудитором (керівником аудиторської фірми) та керівником підприємства-клієнта.
Після офіційного призначення нового аудитора (бажано, щоб це призначення було затверджене загальними зборами акціонерів (власників), як це має місце в більшості зарубіжних країн), попередній аудитор мусить негайно передати йому за описом усі бухгалтерські книги і документи клієнта, якщо вони перебували в нього на збереженні.
Уся інформація, отримана в процесі попереднього ознайомлення з підприємством і виявлення важливих сфер та систем, має бути структурована, для того щоб нею було легко користуватися та виявляти зони ризику і їх вплив на проведення перевірки.
У зв'язку з цим аудитору варто розробити план та загальну програму перевірки, метою яких є систематизація зібраної інформації та визначення порядку проведення перевірки. План слугує так званим «орієнтиром» для всіх, хто бере участь у перевірці (асистентів, експертів). Правильно складений план аудиторської перевірки дає можливість сформувати уявлення про:
•    види робіт та напрями перевірки, які передбачається здійснити;
•    методи, які належить застосувати; —дати та терміни виконання робіт;
•    звіти та документи, які мають бути складені.

Аудиторські фірми можуть розробляти типові плани аудиторських перевірок, які потім уточнюються з урахуванням специфіки конкретного підприємства.
Планування аудиторської перевірки (складання плану та програми) має здійснюватись із дотриманням вимог МСА 300 «Планування аудиту фінансових звітів». Однак варто мати на увазі, що аудитори (аудиторські фірми) мають право самостійно визначати форми і методи аудиту на підставі чинного законодавства, існуючих нормативів, умов договору із замовником, професійних знань та власного досвіду.


 

You have no rights to post comments