Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Метод, методичні прийоми (способи) організації та методики аудиту

Метод, методичні прийоми (способи) організації та методики аудиту
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Метод, методичні прийоми (способи) організації та методики аудиту

Метод — це спосіб дослідження явищ, процесів, створених людиною систем та сукупність прийомів, за допомогою яких оцінюється стан об'єкта, що вивчається.
Метод аудиту являє собою сукупність прийомів і способів, за допомогою яких ведеться дослідження предмета та об'єктів аудиторської діяльності. В аудиті застосовуються загальнонаукові методичні прийоми дослідження: індукція, дедукція, документація (документування), оцінювання, групування й узагальнення інформації (підготовка звітності). У зв'язку з тим, що при цьому вирішується велике коло питань, пов'язаних з різними функціями управління (планування, організація оперативного і стратегічного управління, накопичення економічної інформації, економічний аналіз, прогнозування), у процесі аудиту використовуються прийоми і способи різних галузей знань (економічно-математичні, статистичні методи, методи системного аналізу, експертних оцінок, прийоми і способи бухгалтерського обліку, економічного аналізу, контрольно-ревізійної роботи). У межах загального діалектичного методу застосовуються дедуктивні та індуктивні методи.
Безпосередньо в аудиті використовуються такі специфічні методи, як документальна перевірка, фізична перевірка, підтвердження, зіставлення, огляд, спостереження, опитування, підрахунок, узагальнення, аналітичні процедури.
Специфічним прийомом аудиту є оцінювання ризику, необхідність якого пов'язана з імовірнісним характером функціонування системи господарювання та неможливістю повного дублювання всіх процедур обліково-економічної роботи, що примушує аудитора використовувати методи вибіркового дослідження. Оцінювання аудиторського ризику починається на стадії планування аудиту і завершується в процесі його проведення. У процесі оцінювання ризику, а також проведення окремих аудиторських процедур широко використовується методичний прийом тестування.
Незважаючи на різноманітність цілей аудиту, у процесі його проведення вивчається організаційно-правова структура підприємства, види його діяльності, організація обліково-економічної роботи, інформація про господарську діяльність, її результати та звітність по них.
Особливим методом аудиторської перевірки є вибіркове дослідження. Для скорочення обсягу робіт та зменшення їх вартості аудитори часто використовують аудиторську вибірку. Вони перевіряють лише деяку частину всієї сукупності даних та екстраполюють отримані результати так, щоб сформувати свою думку щодо сукупності в цілому. Вибіркова перевірка ніколи не дає повної впевненості в надійності результатів, що пов'язано з постійним існуванням елементів аудиторського ризику.
У випадку, коли аудитор приймає рішення про проведення вибіркового дослідження, він мусить урахувати таке:
1.    головну мету (завдання) перевірки та з'ясувати, чи можна її досягти, застосовуючи вибірку;
2.    відносну ефективність різноманітних методів і прийомів в аудиту;
3.    характер неточностей і помилок, які можуть міститись у звітності, та імовірність їх виявлення вибірковим дослідженням інформації.

Вибіркова перевірка може здійснюватись на основі застосування двох видів методик:
1.    методики статистичної вибірки;
2.    методики вибірки з використанням професійного судження (не статистична вибірка).

Статистична вибірка передбачає використання теорії статистики при виборі одиниць і генеральної сукупності. У свою чергу, статистична вибірка може підрозділятися на відбір ознак та змінних.
Методика відбору ознак використовується для визначення наявності окремих ознак у генеральній сукупності і частіше за все застосовується у разі системної перевірки контролю. При цьому фактична величина окремих елементів, що аналізуються, не має першочергового значення.
Методика відбору змінних здебільшого використовується для аналізу кількості або величин змінних генеральної сукупності і може застосовуватися для визначення грошового виразу будь-яких виявлених помилок.
Методика відбору зразків з використанням професійного судження передбачає використання суб'єктивних оцінок аудитора. Деякою мірою можуть використовуватись і математичні методи.
У процесі аудиторської вибірки необхідно забезпечити, щоб кожна відібрана одиниця була характерним представником всієї генеральної сукупності, мала однакові шанси бути відібраною та щоб отримані результати можна було поширити на всю сукупність у цілому. В противному разі вибірка буде неефективною.
В окремих випадках початкова сукупність може бути розділена на дві окремі підсукупності, одна з яких перевіряється повністю, тобто суцільним методом, а інша — з використанням вибірки.
Ефективність вибірки може зменшуватися з двох основних причин:
•    необ'єктивність відбору;
•    необ'єктивність сукупності.

Необ'єктивність відбору можна значно знизити застосуванням випадкової вибірки, тобто такої, коли кожен елемент сукупності має однакові шанси відбору. Навіть якщо метод відбору не статичний, одиниці повинні обиратись навмання, довільно.
Оцінювання необ'єктивної сукупності вимагає врахування завдань перевірки й особливостей сукупності, з якої слід зробити відбір.
Наприклад, при перевірці завищення сум у звітності головне завдання аудитора — впевнитися в тому, що всі записи в облікових регістрах є реальними.
У випадку перевірки на заниження показників ситуація є більш складною, оскільки сама повнота бухгалтерської документації ставиться під сумнів і вона не може використовуватись як надійне джерело інформації.
На обсяг вибірки найбільше впливають рівень ризику невиявлення та ризику контролю.
Існують різноманітні методики вибірки:
•    довільний відбір: йому часто надається перевага, проте він потребує тривалого часу й затрат;
•    систематичний відбір: є грубим наближенням до довільного відбору. При цьому необхідно визначити обсяг вибірки; визначити обсяг (межі) сукупності; вибрати довільну точку відліку; застосувати інтервал, визначений для даної сукупності;
•    монетарна відбірка — специфічна форма систематичного відбору одиниць, за якої елементом вибірки є грошова одиниця, а не окрема операція чи залишок;
•    відбір групи. У даному разі аудитор розглядає групи операцій. Цей метод використовується рідко, оскільки не забезпечує перевірки по всій сукупності;
•    безсистемний відбір — відбір без застосування будь-якого загальноприйнятого методу забезпечення довільності відбору, але передбачає намагання забезпечити відсутність необ'єктивності при відборі. Це — найшвидший і найдешевший метод вибірки;
•    комп'ютерний відбір. Передбачає використання спеціальних комп'ютерних програм для аудиторської вибірки. Відбір одиниць сукупності здійснюється автоматично.


 

You have no rights to post comments