Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Предмет і поняття організації аудиторської діяльності

Предмет і поняття організації аудиторської діяльності
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Предмет і поняття організації аудиторської діяльності

Відповідно до закону України «Про аудиторську діяльність», аудит — перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб'єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб'єктів господарювання) згідно з вимогами користувачів. Окремо визначається, що аудиторська діяльність являє собою підприємницьку діяльність, яка включає організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок (аудит) та надання інших аудиторських послуг.
У міжнародних стандартах аудиту термін «аудит» трактується так: це — «аудиторська перевірка фінансових звітів, яка має на меті надання можливості висловити думку про те, чи складені ці фінансові звіти (в усіх суттєвих аспектах) відповідно до визначеної концептуальної основи фінансової звітності. Аудитор використовує такі формулювання для висловлення аудиторської думки: «справедливо й достовірно відображає» або «подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах», які є еквівалентними термінами. Це стосується аудиторської перевірки фінансової або іншої інформації, підготовленої згідно з відповідними критеріями».
У міжнародних стандартах аудиту окремо дається визначення терміна «аудитор» — це особа, яка несе остаточну відповідальність за аудит. Термін «аудитор» вживають також у значенні «аудиторська фірма», або, коли йдеться про здійснення аудиту та надання супутніх послуг.
Сутність аудиту полягає у перевірці бухгалтерської звітності, обліку, первинних бухгалтерських документів та іншої інформації стосовно фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України і національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку або іншим правилам відповідно до вимог її користувачів.
Предметом аудиту в загальноекономічному розумінні є фінансово-господарська діяльність суб'єктів підприємництва (стан суб'єкта як системи господарювання).
Предмет аудиту в локальному (конкретному) розумінні залежить від об'єкта, який визначає головну його (аудиту) мету. Так, предметом аудиту фінансової звітності є фінансова звітність суб'єкта господарювання, податкової звітності — податкова звітність. Предметом аудиту господарської діяльності (аудиту ефективності) є господарська діяльність суб'єкта або його окремих підрозділів, видів діяльності, функцій управління.
Поняття предмета аудиту і розкриття його змісту потребує системного підходу. Виходячи з загального положення про предмет науки можна зробити висновок, що визначення предмета аудиту має охоплювати стан економічних організацій, інформаційні та інші характеристики систем, що перебувають у сфері аудиту та аудиторських послуг. Сам зміст предмета повинен розкривати значення аудиту, його роль у системі ринкових відносин.
Аудит, як складова економічного контролю, є новим спрямуванням підприємницької діяльності, визначає ефективність роботи суб'єктів господарювання, відповідність їхньої діяльності чинному законодавству, нормативно-правовим документам; досліджує організацію виробництва, контролює планування, використання ресурсів, дотримання технологічної і трудової дисципліни, якість випущеної продукції, достовірність відображення господарсько-фінансових операцій в обліку і звітності в межах окремого підприємства тощо. Крім цього, предмет аудиту включає договірні відносини, виконання договорів, тобто здійснювання контролю за всіма формами обороту суспільно необхідного продукту.
Відповідно до законодавства і встановлених норм аудитор може надавати аудиторські послуги та здійснювати аудит одноособово або від імені аудиторської фірми. Аудитор має право індивідуально надавати аудиторські послуги тільки з дня отримання Свідоцтва про реєстрацію на підставі чинного сертифіката. Аудиторська фірма має право надавати аудиторські послуги з дня внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів і за наявності в її складі хоча б одного аудитора, що має чинний сертифікат. Забороняється займатися наданням аудиторських послуг органам державної виконавчої влади, виконавчим органам місцевих Рад народних депутатів, контрольно-ревізійним установам, що мають державно-владні повноваження, а також окремим особам, яким законами України заборонено здійснювати підприємницьку діяльність.
Аудит проводиться на підставі договору між аудитором (аудиторською фірмою) та замовником. Аудиторські послуги у вигляді консультацій можуть надаватися на підставі договору, письмового або усного звернення замовника до аудитора (аудиторської фірми). У договорі на проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг передбачаються предмет і термін перевірки, обсяг аудиторських послуг, розмір і умови оплати, відповідальність сторін.
Замовник має право вільного вибору аудитора (аудиторської фірми) з дотриманням вимог Закону України «Про аудиторську діяльність». Замовник зобов'язаний створити аудитору (аудиторській фірмі) належні умови для якісного виконання аудиту. Виконання аудитором (аудиторською фірмою) договору визначається актом приймання-здавання аудиторського висновку або іншого офіційного документа. Аудиторський висновок складається з дотриманням відповідних норм та стандартів і має містити підтвердження або аргументовану відмову від підтвердження достовірності, повноти та відповідності законодавству бухгалтерської звітності замовника. Порядок оформлення інших офіційних документів за наслідками надання аудиторських послуг визначається Аудиторською палатою України з дотриманням вимог цього Закону та інших актів законодавства України.
Висуваються вимоги до аудиторів, що можуть бути визначені клієнтами, роботодавцями й іншими зацікавленими сторонами до фахівців-аудиторів.
Користувачі послуг аудитора мають бути впевнені в тому, що він ніколи не порушить професійної етики і дотримуватиметься їх протягом усієї практики.
Для досягнення мети, що стоїть перед аудитором, він зобов'язаний дотримуватися таких фундаментальних засад етики:
•    Аудитор має бути чесним при виконанні своїх професійних обов'язків.
•    Аудитор повинен бути справедливим і не допускати, щоб забобони, упередженість та інші чинники впливали на його об'єктивність.
•    Аудитор зобов'язаний робити послуги з належним рівнем турботи про клієнта, компетентно і старанно, постійно підтримувати фахові знання. Необхідно мати такий рівень професійних знань, який не викликав би жодних сумнівів у клієнта в тому, що він одержав компетентні професійні послуги з урахуванням останніх змін у законодавстві, аудиторській практиці і техніці надання аудиторських послуг.
•    Аудитор не має права без згоди клієнта розголошувати або розкривати інформацію, отриману ним під час надання професійних послуг, а також використовувати її у своїх цілях.
•    Аудитор повинен створювати і підтримувати добру репутацію професії, утримуючись від будь-яких дій, що дискредитують її.
•    Аудитор зобов'язаний виконувати з належною увагою інструкції та вказівки клієнта або роботодавця (внутрішній аудитор) тією мірою, якою вони не суперечать вимогам чесності, об'єктивності і незалежності.
•    Аудитор має робити послуги згідно з прийнятими Аудиторською палатою України нормативами, а також дотримуватися вимог Закону України «Про аудиторську діяльність».
•    Аудитор має право оскаржити в суді рішення Аудиторської палати України про припинення або позбавлення його ліцензії на аудиторську діяльність.


 

You have no rights to post comments