Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Звіт про фінансові результати (форма № 2-М)

Звіт про фінансові результати (форма № 2-М)
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Звіт про фінансові результати (форма № 2-М)

Фінансовим результатом діяльності підприємства є прибуток або збиток, який і визначається у цьому звіті шляхом зіставлення доходів і витрат від різних видів діяльності (операційної, фінансової, інвестиційної, надзвичайної).
До основної операційної діяльності належать операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), які є метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу.
Інша операційна діяльність включає реалізацію іноземної валюти, інших оборотних активів, операційну оренду активів, отримання доходів і витрат від операційної курсової різниці, створення резерву сумнівних боргів, отримання грантів і субсидій, отримання і сплату санкцій за господарськими договорами тощо.
Інша звичайна діяльність включає інвестиційну і фінансову діяльність підприємства, таку як отримання доходів від інвестицій, безоплатно отриманих активів, реалізації необоротних активів, а також здійснення витрат, пов'язаних з отриманням таких доходів тощо.
До надзвичайної діяльності відносять такі операції та події, які відрізняються від звичайної діяльності і не відбуваються часто або регулярно (наприклад, стихійне лихо, пожежа, техногенні аварії тощо).
Рахунки доходів і витрат підприємства є тимчасовими, оскільки інформація на них накопичується за певний період. Тимчасові рахунки починають новий звітний рік з нульового сальдо і списуються на рахунок фінансового результату в кінці місяця або року (за бажанням підприємства).
Рахунки доходів (клас 7) і витрат (клас 8) чітко відповідають рядкам звіту форми № 2-М, що полегшує його складання. У табл. 11.2 наведені звіт про фінансові результати, обороти рахунків (субрахунків), які відображаються в тій або іншій статті форми № 2-М.
Звіт має один розділ, у першій частині якого необхідно вказати постатейно доходи від різних видів діяльності, а у другій — всі витрати, пов'язані із цими видами діяльності.
Витратам операційної діяльності відведено 8 статей (ряд. 080-140), із яких 5 — не що інше, як витрати за елементами, що обліковуються на однойменних рахунках бухгалтерського обліку (рахунки 80-84). Із цього випливає, що ніякі показники, які відображаються на рахунках витрат за видами діяльності, у звіті не відображаються, отже, і відображення витрат із застосованих рахунків класу 9 малому підприємству ні до чого.
Зупинимося на особливостях заповнення деяких рядків цього звіту.
Рядок 010 — відображається загальна сума отриманого доходу з урахуванням непрямих податків (ПДВ, акцизного збору), що включаються до ціни продукції (товарів, робіт, послуг).
Підприємства, що здійснюють продаж комісійного товару, генпідрядники у цьому рядку показують усю суму, яка надійшла їм на рахунок, без зменшення виручки на суми, отримувані на користь третіх осіб (комітента, субпідрядника).
Рядок 020 — відображаються суми непрямих податків, включених до ціни продажу, а також суми знижок, вартість поверненого товару, суми, що підлягають перерахуванню на користь третіх осіб.
Наприклад, підприємство, що реалізовувало комісійний товар, у цьому рядку відображає суму зобов'язань перед комітентом за цим товаром. Включивши, припустимо, у рядок 010 отриману від покупця комісійного товару суму 2400 грн., а в рядок 020 — суму зобов'язань перед комітентом — 2100 грн. і суму ПДВ у вартості послуг з продажу комісійного товару — 50 грн., у рядку 030 підприємство отримає показник чистого доходу від надання послуг з реалізації товару в сумі 250 грн.
Рядок 040 — доход відображається вже без урахування суми ПДВ у виручці від реалізації.
До звіту також введені два нових показники: рядок 080 «Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції» та рядок 140 «Собівартість реалізованих товарів». Проведене наприкінці року чи кварталу коригування незавершеного виробництва і готової продукції, незалежно від того, який варіант списання витрат обрано малим підприємством, відображається в рядку 080. Згідно з п. 46 П(С)БО 16 «сума усіх витрат збільшується на суму зменшення залишків незавершеного виробництва і готової продукції або зменшується на суму збільшення залишків незавершеного виробництва і готової продукції». Отже, якщо залишок незавершеного виробництва і готової продукції на кінець періоду менший, ніж на початку року, то різниця збільшує витрати.


 

You have no rights to post comments