Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Особливості складання бухгалтерського балансу

Особливості складання бухгалтерського балансу
Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

Особливості складання бухгалтерського балансу

Для малого підприємства передбачена своя фінансова звітність, яка складається згідно з П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб'єктів малого підприємництва». Фінансові звіти складають в повному обсязі або за скороченою за показниками формою. Право подання фінансових звітів за скороченою формою мають малі підприємства, які відповідають критеріям суб'єкта малого підприємництва (обсяг виручки, чисельність)
До фінансового звіту (квартального, річного) включені такі форми:
•    Баланс (форма № 1-М);
•    Звіт про фінансові результати (форма № 2-М).
Мале підприємство не складає Примітки до звітності, обов'язкові для всіх інших підприємств.
Показники фінансового звіту наводяться в тисячах гривень з одним десятковим знаком (п. 1 П(С)БО 25). Звітним періодом для фінансового звіту є календарний рік. Квартальна ж звітність є проміжною і складається наростаючим підсумком з початку звітного періоду, тобто року. Баланс підприємства складається на останній день кварталу (року), тобто на 31 березня, 30 червня, 30 вересня, 31 грудня.
Термін подання річної звітності — не пізніше 20 лютого року, що настає за звітним, проміжної — не пізніше 25-го числа місяця, що настає за звітним кварталом.
На титульному аркуші фінансового звіту слід указати середньооблікову чисельність працівників, оскільки цей показник — один з двох головних, які дають право складати фінансову звітність згідно з П(С)БО 25, а також інші реквізити (вид діяльності, форми власності тощо).
Основними користувачами інформації, поданої у звітності, будуть власники підприємства, а також статистичні органи. Серед інших можливих користувачів — податкові органи (на їх прохання), банки (якщо підприємством взято кредит або воно має намір його отримати), фіноргани Державного казначейства (якщо підприємству надаються дотації) та ін.

Баланс (форма № 1-М)

Метою складання балансу є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату. В балансі відображаються активи, власний капітал підприємства та зобов'язання, причому сума активів повинна дорівнювати сумі зобов'язань і власного капіталу. Баланс малого підприємства складається на основі залишків на рахунках класів 1-6.
Показник рядка 350 за підсумками року формується із сальдо рахунка 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)». Заповнюючи звітність поточного періоду (проміжну), підприємства, які не закривають щомісяця рахунок доходів і витрат і не визначають фінансовий результат на рахунку 79, показник рядка 350 визначають (розрахунково) з урахуванням фінансового результату звітного періоду, відображеного в розділі 1 форми № 2-М «Звіт про фінансові результати» (ряд. 190).


 

You have no rights to post comments